Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-11-14

Sammanträde 2019-11-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Efter sammanträdet, ca 16:30, hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2019 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Reviderat inriktningsbeslut (Tp)

8 Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan. Inriktningsbeslut (Inf)

9 Trafikföring i Söderledstunneln. Redovisning (Tp)

10 Ny bergbana i Skärholmen. Genomförandebeslut (Inf)

11 Tätskiktsrenovering Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan inklusive bro över Hamngatan. Genomförandebeslut (Inf)

12 Cykelmiljarden 2012-2018. Slutredovisning (Tp)

13 Åtgärder på Drottninggatan, del av Gångstråk Medborgarplatsen - Norrtull. Slutredovisning (Tp)

14 Cykelförbättrande åtgärder på Valhallavägen. Slutredovisning (Inf)

15 Breddning av Farstastråket. Del av projekt cykel i Gubbängsmotet. Slutredovisning (Inf)

16 Cykelbana längst Stadsgårdsleden. Slutredovisning (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

17 Cykel längs Årstaviken, alternativa stråk. Svar på uppdrag från trafiknämnden (Tp)

18 Handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut för investeringsärende. Svar på uppdrag från trafiknämnden (Inf)

19 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Trafiksäkerheten för gångtrafikanterna vid Hökarängens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V) (Ti)

21 Projekt Slussen - trafik under byggtiden. Åtgärder och planering i samband med ombyggnation av Slussen och bussterminalen under byggetapp 2 (Inf + Expl)

22 Sammanträdestider 2020 för trafiknämnden (Stab)

23 Markarbeten för klimat- och trygghetsprojekt. Upphandling (Stm)

24 Eleffektbristen i Stockholm. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2019-00072

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2019-00086

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2019, dnr T2019-00289

§7 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Reviderat inriktningsbeslut, dnr T2018-03434

§8 Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan. Inriktningsbeslut, dnr T2019-01269

§9 Trafikföring i Söderledstunneln. Redovisning, dnr T2019-02965

§10 Ny bergbana i Skärholmen. Genomförandebeslut, dnr T2019-02529

§11 Tätskiktsrenovering Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan inklusive bro över Hamngatan. Genomförandebeslut, dnr T2019-02947

§12 Cykelmiljarden 2012-2018. Slutredovisning, dnr T2019-03012

§13 Åtgärder på Drottninggatan, del av Gångstråk Medborgarplatsen - Norrtull. Slutredovisning, dnr T2017-00247

§14 Cykelförbättrande åtgärder på Valhallavägen. Slutredovisning, dnr T2017-00644

§15 Breddning av Farstastråket. Del av projekt cykel i Gubbängsmotet. Slutredovisning, dnr T2017-00425

§16 Cykelbana längst Stadsgårdsleden. Slutredovisning, dnr T2017-01556

§17 Cykel längs Årstaviken, alternativa stråk. Svar på uppdrag från trafiknämnden, dnr T2019-00122

§18 Handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut för investeringsärende. Svar på uppdrag från trafiknämnden, dnr T2019-02805

§19 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-02129

§20 Trafiksäkerheten för gångtrafikanterna vid Hökarängens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V), dnr T2019-02699

§21 Projekt Slussen - trafik under byggtiden. Åtgärder och planering i samband med ombyggnation av Slussen och bussterminalen under byggetapp 2, dnr T2019-02911

§22 Sammanträdestider 2020 för trafiknämnden, dnr T2019-03189

§23 Markarbeten för klimat- och trygghetsprojekt. Upphandling, dnr T2019-03047

§24 Eleffektbristen i Stockholm. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-01918