Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsuppföljning

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningen noteras.

2 Svar till Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Svaren till Skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren genomfört tillsyn i Tyresö kommune avseende grundskola/grundsärskola, fritidshem och förskola. Utifrån inspektionsbesluten har förvaltningen beskrivit hur man avser att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Bilagor
Svar på inspektion.pdf
Svar på inspektionsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse, Hanviken och Njupkärr.pdf
Beslut SI.pdf
Beslut efter tillsyn.pdf
Beslut för fritidshem.pdf
Beslut för förskola.pdf
Tjänsteskrivelse, SI.pdf
Handlingsplan Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf

3 Ökning av grundbeloppet för förskolan

Dnr 2014/BUN 0099 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Som en följd av beslutet att öka grundbeloppet för förskolan ersätts prislistan i nämndplanen.

Beskrivning av ärendet
Grundbeloppet för förskolan ökas från den 1 januari med 2 300 tkr, vilket innebär en ny prislista och ny budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Resultatsammanställning 2014, betyg och ämnesprov

Dnr 2014/BUN 0121 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Resultatsammanställningen för 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär systematisk och kontinuerlig uppföljning av verksamheterna samt analys av resultaten i förhållande till de nationella målen. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kunskapsresultaten för Tyresös kommunala grundskolor vårterminen 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatsammanställning.pdf
Resultatsammanställning.pdf

5 Uppföljningsrapporter tillsyn fristående förskolor juni 2014

Dnr 2014/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningsrapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. Enligt 2014 års plan ska de fristående förskolorna granskas vart tredje år och varje år görs uppföljning av tidigare granskningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse fristående förskolor.pdf
Uppföljningsrapport fristående förskolor.pdf
Uppföljningsrapport fristående förskolor.pdf

6 Tillsynsrapport förskolan Stjärnan och Stjärnans Torp

Dnr 2014/BUN 0092 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporten gällande Stjärnan och Stjärnans torp noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän som kommunen godkänt. En tillsyn har gjorts av Stjärnan och Stjärnans torp.

Bilagor
Stjärnan och Stjärnans Torp.pdf
Stjärnan och Stjärnans torp.pdf

7 Granskning av kommunala förskolor 2014

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten avseende kommunala förskolor våren 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2014 (§71) övergripande granskningsplan ska fastställas varje år. Syftet är att höja kvaliteten i verksamheten. Under våren 2014 granskade kvalitetsenheten inom Medborgarfokus sju kommunala förskolor.

Bilagor
Bergfotens förskola.pdf
Njupkärrs förskola.pdf
Förskolan Kardemumman.pdf
Förskolan Farmarstugan.pdf
Förskolan Tärningen.pdf
Ringens förskola.pdf
Förskolan Loket.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten om pågående ärenden hos Skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar kontinuerligt pågående ärenden i Skolinspektionen för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Tjänsteskrivelse SI.pdf

9 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovsiningen angående anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska vid varje sammanträde ges en redovisning av antalet anmälningar avseende kränkande behandling. Sammanställningen avser anmälningar som kommit in efter den 1 juni 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informarionen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i april 2014, 6 beslut i maj 2014 och 5 beslut i juni 2014, varav 1 avslag
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 8 beslut i maj 2014, varav 1 avslag, 8 beslut i juni 2014, varav 1 avslag, 2 beslut i juli 2014, varav 1 avslag och 5 beslut i augusti 2014
C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i maj 2014 och 3 beslut i juni 2014

11 Stipendier från Bomanska fonden 2014 - anmälan

Dnr 2014/BUN 0082 007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Christine Svensson, Leif Lanke och Jannice Rockstroh har beslutat om vilka avgångselever som ska få stipendium i år.

Bilagor
Stipendier.pdf
Tjänsteskrivelse Bomanska fonden.pdf

12 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (115 kb)

§57 Verksamhetsuppföljning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Martinsson, chef för den centrala elevhälsan, redogör för sin verksamhet.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20140827.pdf (108 kb)

§58 Svar till Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.Svaret till Skolinspektionen och handlingsplanen antas.
2.Njupkärrs och Hanvikens svar till Skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren genomfört tillsyn i Tyresö kommun avseende grundskola/grundsärskola, fritidshem och förskola. Utifrån inspektionsbesluten har förvaltningen beskrivit hur man avser att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Svar på inspektion.pdf
Svar på inspektionsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse, Hanviken och Njupkärr.pdf
Beslut SI.pdf
Beslut efter tillsyn.pdf
Beslut för fritidshem.pdf
Beslut för förskola.pdf
Tjänsteskrivelse, SI.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4.pdf
Bilaga 5.pdf
Bilaga 6.pdf
Bilaga 7.pdf
Bilaga 8.pdf
Bilaga 9.pdf
Handlingsplan utifrån skolinspektion i Tyresö kommun 2014.pdf

§59 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2014/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet tas upp som extra ärende efter fastställd kallelse.
Den ekonomiska informationen noteras.

Yrkande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Information om extra ärende.pdf
Uppföljning.pdf
Uppföljning Engelska skolan.pdf
Ordförandeutlåtande ekonomisk uppföljning.docx

§60 Ökning av grundbeloppet för förskolan

Dnr 2014/BUN 0099 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Som en följd av beslutet att öka grundbeloppet för förskolan ersätts prislistan i nämndplanen.

Beskrivning av ärendet
Grundbeloppet för förskolan ökas från den 1 januari med 2 300 tkr, vilket innebär en ny prislista och ny budget.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§61 Resultatsammanställning 2014, betyg och ämnesprov

Dnr 2014/BUN 0121 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Resultatsammanställningen för 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär systematisk och kontinuerlig uppföljning av verksamheterna samt analys av resultaten i förhållande till de nationella målen. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kunskapsresultaten för Tyresös kommunala grundskolor vårterminen 2014.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultatsammanställning.pdf
Resultatsammanställning.pdf

§62 Uppföljningsrapporter tillsyn fristående förskolor juni 2014

Dnr 2014/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningsrapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. Enligt 2014 års plan ska de fristående förskolorna granskas vart tredje år och varje år görs uppföljning av tidigare granskningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse fristående förskolor.pdf
Uppföljningsrapport fristående förskolor.pdf
Uppföljningsrapport fristående förskolor.pdf

§63 Tillsynsrapport förskolan Stjärnan och Stjärnans Torp

Dnr 2014/BUN 0092 40

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän som kommunen godkänt. En tillsyn har gjorts av Stjärnan och Stjärnans torp.

Bilagor
Stjärnan och Stjärnans Torp.pdf
Stjärnan och Stjärnans torp.pdf

§64 Granskning av kommunala förskolor 2014

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten avseende kommunala förskolor våren 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2014 (§71) övergripande granskningsplan ska fastställas varje år. Syftet är att höja kvaliteten i verksamheten. Under våren 2014 granskade kvalitetsenheten inom Medborgarfokus sju kommunala förskolor.

Bilagor
Bergfotens förskola.pdf
Njupkärrs förskola.pdf
Förskolan Kardemumman.pdf
Förskolan Farmarstugan.pdf
Förskolan Tärningen.pdf
Ringens förskola.pdf
Förskolan Loket.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§65 Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten om pågående ärenden hos Skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar kontinuerligt pågående ärenden i Skolinspektionen för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse Skolinspektionen.pdf
Skannad med en Xerox flerfunktionsskrivare.pdf
Tjänsteskrivelse SI.pdf

§66 Anmälningar kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen angående anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska vid varje sammanträde ges en redovisning av antalet anmälningar avseende kränkande behandling. Sammanställningen avser anmälningar som kommit in efter den 1 juni 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§67 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i april 2014, 6 beslut i maj 2014 och 5 beslut i juni 2014, varav 1 avslag
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 8 beslut i maj 2014, varav 1 avslag, 8 beslut i juni 2014, varav 1 avslag, 2 beslut i juli 2014, varav 1 avslag och 5 beslut i augusti 2014
C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds: 1 beslut i maj 2014 och 3 beslut i juni 2014

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20140827.pdf (109 kb)

§68 Stipendier från Bomanska fonden 2014 - anmälan

Dnr 2014/BUN 0082 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om stipendier från Bomanska fonden noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Christine Svensson, Leif Lanke och Jannice Rockstroh har beslutat om vilka avgångselever som ska få stipendium i år.

Bilagor
Stipendier.pdf
Tjänsteskrivelse Bomanska fonden.pdf

§69 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2014/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anita Brynje informerar om läget efter sommaren. Det har varit en lugn sommar förutom att förskolan Båten fick evakueras på grund av rivningsdamm från Forellskolan. Skolstarten gick bra och nu ska rektorerna se över vilka anpassningar som behövs med anledning av elevminskningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20140827.pdf (108 kb)