Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-05-10

Sammanträde 2016-05-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport maj 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2016.pdf
Ekonomisk rapport april 2016.pdf
Månadsuppföljning mars.pdf

2 Inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Fornudden

Dnr 2015/KSM 0704

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordas gestaltningsförslaget alternativ 2.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till detaljplan för bland annat skola och idrottshall i Fornudden.

Enheten fastighet och facility har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram tre gestaltningsförslag på uppförande av en fyrparallellig F-9 skola för 700 elever, samt en fullstor idrotts/träningshall inom planförslaget. De tre framtagna förslagen redovisas i bifogad presentation med beskrivning och skisser.

Alternativ 2 är det förslag som uppfyller verksamhetens önskemål om flexibla lokaler, skofri verksamhet och gott samutnyttjande av lokalerna samt förutsättningarna för en så energisnål samt drift- och underhållmässigt effektiv byggnad som möjligt. Även planförslagets intentioner om bland annat en öppen linje/stråk genom skolområdet mot parken realiseras.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsförslaget alternativ 2 förordas som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §49.pdf
Tjänsteskrivelse Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf
20160315_text.pdf
160315_presentation.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-03-15 § 18.pdf

3 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 *

Dnr 2016/KSM 0952 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige 19 maj 2016. Detaljplaneförslaget möjliggör för en utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål (av icke störande karaktär). Fastigheten gränsar till Petterboda parkstråk och omges av skog som fungerar som grön buffert mellan Petterboda verksamhetsområde och Petterboda parkstråk.

För att genomföra detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal upprättats. Genom avtalet säljs ca 1288 kvm av kommunens fastighet Bollmora 2:1 till fastighetsägaren till Lastbilen 7 för en köpeskilling på 1 288 000 kronor. Avtalets syfte är också att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet. Till avtalet har ett PM för gestaltningsprinciper tagits fram för att den nya industribyggnaden ska utformas med hänsyn till intill liggande grönstråk.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtalet avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
§ 61 MSU Lastbilen marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Lastbilen 7_antagande inkl bilagor..pdf

4 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 *

Dnr 2014/KSM 1040 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggandsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Detaljplanen har upprättas enligt plan-och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande. Samråd för planförslaget ägde rum 19 januari - 9 februari, men förlängdes på begäran till den 15 februari. Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav ett under den förlängda samrådstiden.

Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande val av planförfarande vilket har lett till en ändring från begränsat standardförfarande till standardförfarande. I övrigt har inga ändringar gjorts efter samrådet.
Planförslaget ställdes ut för granskning 3 mars - 25 mars 2016. Totalt inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter och två med erinran. Efter granskningen har stycket om dagvatten i planbeskrivningen förtydligats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Bilagor
§ 62 MSU Lastbilen 7 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7 antagande.pdf
Planbeskrivning antagning Lastbilen 7 till KF.pdf
Detaljplan.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
PM Gestaltningsprinciper.pdf

5 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1 *

Dnr 2016/KSM 0613 253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Näsby 4:1469 längs Kryddvägen har upprättats och förväntas antas av kommunfullmäktige i maj 2016. Detaljplanen möjliggör 2 flerfamiljhus med omkring 33 bostadslägenheter samt tillhörande parkeringsytor, miljöstation och cykelparkering.

Inför genomförandet av detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.
Förslag till marköverlåtelseavtal innehåller sedvanliga villkor och reglerar byggherrens ansvar och ekonomiska åtaganden. Till avtalet finns bland annat ett kvalitetsprogram bilagt. Detta reglerar utformningen av projektet mer noggrant och beskriver till exempel materialval och utemiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella
erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
§ 63 MSU Kryddvägen etapp 1 marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp1 160401.pdf
Plankarta Kryddvägen 1.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning 20151211.pdf
Bilaga 4 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning 20130118.pdf
Bilaga 5 - Trafikbullerutredning 150917.pdf

6 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469 *

Dnr 2015/KSM 0502 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.

De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.

Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Planområdet är 3200 kvm stort och består idag av skogdominerad naturmark. Marken är dock starkt kuperad, och har därför begränsad rekreativ användning. Naturmark för rekreation har i stället sparats i utvecklingsområdets södra delar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Bilagor
§ 64 MSU Kryddvägen etapp 1 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Kryddvägen etapp 1.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf

7 Svar på revisionsrapport om styrning och kontroll i samband med omvandlingen av norra Tyresö centrum

Dnr 2016/KS 0079 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
PwC har under 2015 fått i uppdrag att genomföra en granskning av styrningen och kontrollen avseende omvandlingen av Norra Tyresö Centrum (NTC). Syftet har varit att se om kommunstyrelsen haft en effektiv och ändamålsenlig process för omvandlingen av området. PwC har under granskningen avgränsat sig till att titta på handlingarna tillhörande NTC, etapp 1 samt projektet "Ishallen".

Som slutsats har PwC kommit fram till att processen i huvudsak är effektiv och ändamålenlig men att det är svårt att uttala sig om helheten då projektet är i sin inledande fas. För möjligheten att skapa än större tydlighet mellan kommunen och externa motparter har PwC lämnat rekommendationer på sådant som bör beaktas i det fortsatta arbetet med centrum.

Stadsbyggnadsförvaltningen tycker att det är positivt att en extern granskare har sett över investeringsprocessen och flera av de förslag på rekommendationer som getts är sådana som förvaltningen idag arbetar med eller vill sträva mot. Ibland anser förvaltningen att det kan vara svårt att förstå att revisionsrapporten endast hänvisar till NTC etapp 1 då kommentarer i rapporten gällande etappen blandas med kommentarer om övergripande strategier för exempelvis markanvisningar. För att få ett helhetsperspektiv och för att se hur arbetet med NTC överensstämmer med förvaltningens arbetssätt i andra projekt och därtill ge en inblick i hur förvaltningen ser på processen lämnas härmed kommentarer till vad åtgärderna får för konsekvenser i det fortsatta arbetet med NTC. Se bilaga " Svar på skrivelse gällande revisionsrapport för styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum".

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsförvaltningens svar på skrivelsen gällande revisionsrapport för styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum godkänns.

Bilagor
§ 65 MSU Svar på revisionsrapportgällande norra Tyresö centrum.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revision.pdf
Bilaga - revisionssvar.pdf
Revisionsrapport styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf

8 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.

Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas och att beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §50.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf

9 Revidering av kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt ny dokumenthanteringsplan för hantering av digitala handlingar

Dnr 2016/KS 0144 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunövergripande dokumenthanteringsplanen antas.
2. Dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antas.
3. Besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. Den kommunövergripande planen gäller för alla nämnder i kommunen, men nämnderna har även egna dokumenthanteringsplaner som behandlar de nämndspecifika handlingarna. Den kommunövergripande hanterar de handlingar som finns i alla nämnder.

Den nuvarande övergripande dokumenthanteringsplanen föreslås ersättas av en reviderad plan med en komplettering som förtydligar dokumenthanteringen av digitala handlingar på intranätet, tyreso.se samt andra plattformar. Den nya planen innehåller några förändringar av gallringsfrister samt förtydligande av gallringsfrister för digitala handlingar.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen och dokumenthanteringsplanen för digitala handlingar antas samt att besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen justerats. I den nya versionen är det förtydligat vilka handlingar som ska arkiveras i samband med anställningen.

Bilagor
Kommunövergripande dokumenthanteringgsplan.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §51.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av dok.planer.pdf
Förslag på Dokumenthantering digitala handlingar.pdf
Ändringar i ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan.pdf

10 Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0432 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet i Tyresö kommun (KPR) har inkommit med en skrivelse som föreslår vissa justeringar av rådets arbetsordning.
Förslagen från KPR gäller främst språkliga förbättringar och förtydliganden, samt att det tydligare ska framgå i arbetsordningen att KPR ska tillfrågas tidigare i processen i de frågor där rådet kan ha synpunkter. Rådet önskar också att det skrivs in att rådet ska vara formell remissinstans i frågor som berör äldre.

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på en reviderad arbetsordning, där huvuddelen av rådets ändringsförslag har beaktats. Förslaget har beretts i KPR vid möte den 22 mars 2016.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §54.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad arbetsordning för KPR.pdf
förslag arbetsordning KPR.pdf

11 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016

Dnr 2016/KS 0164 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 186 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 1,85 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016 respektive den 1 april 2016.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §55.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2016.pdf

12 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 *

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §57.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf
Revisionsskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

13 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 *

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §58.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

14 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 *

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §59.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

15 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor *

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §60.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

16 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder *

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:
1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer" och ägardirektiven "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Bedömningen är att direktiven bör ses över på sikt men inte är i behov av omedelbar revidering.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §61.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av kommundirektör
Delegationsbeslut- sponsring Trollbäckens IBK
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 4 juli - 7 augusti 2016

Bilagor
Delegationsbeslut- sponsring Trollbäckens IBK.pdf
Sponsringsavtal.pdf
Beslut om tillförordnad kommundirektör 4 juli - 7 augusti 2016.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden april 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:6, 16:8, 16:10, 16:16, 16:17, 16:25.
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Bilagor
Sveriges kommuners och landstings sammanträdesplan 2017.pdf
Inbjudan till förbundsmöte för Tyresåns vattenvårdsförbund 2016.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund mars 2016.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund april 2016.pdf
Kommunförbundet Stockholms län Minnesanteckningar KSO-möte 12 april 2016.pdf
Presentation Sverigeförhandlingen bilaga till minnesanteckningar Kommunförbundet Stockholms län KSO-möte 12 april 2016.pdf
Månadsrapport april 2016 Sbf.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
Verksamhetsplan 2016 Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
PM_kommunikationsstrategi_Tyresö_150310.docx.pdf
PM_prioriterade områden för kommunikation 2016.docx.pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf

§73 Kommundirektörens rapport maj 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2016.pdf
Ekonomisk rapport april 2016.pdf
Månadsuppföljning mars.pdf

§74 Inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Fornudden

Dnr 2015KSM0704

Kommunstyrelsens beslut
- Som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordas gestaltningsförslaget alternativ 2.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i barn- och utbildningsnämnden 2016-03-15 § 18 (bilaga).
 
Jörgen Bengtsson reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2016-01-12 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i i barn- och utbildningsnämnden 2016-03-15 § 18 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till detaljplan för bland annat skola och idrottshall i Fornudden.
 
Enheten fastighet och facility har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram tre gestaltningsförslag på uppförande av en fyrparallellig F-9 skola för 700 elever, samt en fullstor idrotts/träningshall inom planförslaget. De tre framtagna förslagen redovisas i bifogad presentation med beskrivning och skisser.
 
Alternativ 2 är det förslag som uppfyller verksamhetens önskemål om flexibla lokaler, skofri verksamhet och gott samutnyttjande av lokalerna samt förutsättningarna för en så energisnål samt drift- och underhållmässigt effektiv byggnad som möjligt. Även planförslagets intentioner om bland annat en öppen linje/stråk genom skolområdet mot parken realiseras.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att gestaltningsförslaget alternativ 2 förordas som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden förordas gestaltningsförslaget alternativ 2.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering med lokalförsörjningsprogram, behovsanalys av idrottshallkapacitet samt inkomna synpunkter vid granskningen av förslaget till ny detaljplan för området. Jörgen Bengtsson (SD) stödjer Anita Mattssons(S) yrkande. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige. Marie Åkesdotter (MP)  och Jörgen Bengtsson (SD) stödjer Anita Mattssons(S) yrkande. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.
 
Ordföranden ställer frågan om att förorda gestaltningsförslaget alternativ 2 som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden. Ordföranden ställer frågan om att avslå det. Kommunstyrelsen beslutar att förorda gestaltningsförslaget alternativ 2 som inriktning för det fortsatta arbetet med ny skola i Fornudden.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §49.pdf
Tjänsteskrivelse Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf
20160315_text.pdf
160315_presentation.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-03-15 § 18.pdf

§75 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2016/KSM0952.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot avslaget av tilläggsyrkandet om komplettering i avtalet samt hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-18 § 62 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-12 § 97 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-02 § 24 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och i andra hand i Anita Mattssons (S) båda yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige 19 maj 2016. Detaljplaneförslaget möjliggör för en utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål (av icke störande karaktär). Fastigheten gränsar till Petterboda parkstråk och omges av skog som fungerar som grön buffert mellan Petterboda verksamhetsområde och Petterboda parkstråk.
 
För att genomföra detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal upprättats. Genom avtalet säljs ca 1288 kvm av kommunens fastighet Bollmora 2:1 till fastighetsägaren till Lastbilen 7 för en köpeskilling på 1 288 000 kronor. Avtalets syfte är också att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet. Till avtalet har ett PM för gestaltningsprinciper tagits fram för att den nya industribyggnaden ska utformas med hänsyn till intill liggande grönstråk.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtalet avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att marköverlåtelseavtal avseende Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar.
 
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att avtalet kompletteras med krav på infiltrationslösning som bekostas av köparen. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande om komplettering i avtalet.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget. I andra hand stödjer Marie Åkesdotter (MP) Anita Mattssons (S) båda yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om marköverlåtelseavtalet ska godkännas och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet. Ordföranden ställer frågan om att avslå avtalet. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.
 
Ordföranden ställer frågan om pengarna från markförsäljningen ska användas till miljöstärkande åtgärder exempelvis dagvattendammar och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.
 
Ordföranden ställer frågan om avtalet ska kompletteras med krav på infiltrationslösning som bekostas av köparen och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Bilagor
§ 61 MSU Lastbilen marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal Lastbilen 7_antagande inkl bilagor..pdf

§76 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1

Dnr 2014/KSM1040.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot avslaget av tilläggsyrkandet om att detaljplanen kompletteras med krav på infiltrationslösning och hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-18 § 62 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-12 § 97 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-02 § 24 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggandsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Detaljplanen har upprättas enligt plan-och bygglagen, PBL (2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande. Samråd för planförslaget ägde rum 19 januari - 9 februari, men förlängdes på begäran till den 15 februari. Under samrådstiden inkom 13 yttranden, varav ett under den förlängda samrådstiden.

Länsstyrelsen inkom med en synpunkt gällande val av planförfarande vilket har lett till en ändring från begränsat standardförfarande till standardförfarande. I övrigt har inga ändringar gjorts efter samrådet.
Planförslaget ställdes ut för granskning 3 mars - 25 mars 2016. Totalt inkom 6 yttranden, varav ett med synpunkter och två med erinran. Efter granskningen har stycket om dagvatten i planbeskrivningen förtydligats.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ny detaljplan för fastigheten Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 antas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att detaljplanen kompletteras med krav på infiltrationslösning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att anta detaljplanen. Ordföranden ställer frågan om att avslå detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
 
Ordföranden ställer frågan om detaljplanen ska kompletteras med krav på infiltrationslösning och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Bilagor
§ 62 MSU Lastbilen 7 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse Lastbilen 7 antagande.pdf
Planbeskrivning antagning Lastbilen 7 till KF.pdf
Detaljplan.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
PM Gestaltningsprinciper.pdf

§77 Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 144 (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2015-11-12 § 177 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Näsby 4:1469 längs Kryddvägen har upprättats och förväntas antas av kommunfullmäktige i maj 2016. Detaljplanen möjliggör 2 flerfamiljhus med omkring 33 bostadslägenheter samt tillhörande parkeringsytor, miljöstation och cykelparkering.

Inför genomförandet av detaljplanen har ett marköverlåtelseavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.
Förslag till marköverlåtelseavtal innehåller sedvanliga villkor och reglerar byggherrens ansvar och ekonomiska åtaganden. Till avtalet finns bland annat ett kvalitetsprogram bilagt. Detta reglerar utformningen av projektet mer noggrant och beskriver till exempel materialval och utemiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningens i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att marköverlåtelsen ska gå till Tyresö Bostäder eller likvärdig aktör, för att garantera ett varaktigt hyresbestånd tillgängligt för bostadskön, som kommer tyresöborna till del. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. 
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om att avslå ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla ordförandeförslaget.

Bilagor
§ 63 MSU Kryddvägen etapp 1 marköverlåtelseavtal.pdf
Tjänstesknivelse marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal Kryddvägen etapp1 160401.pdf
Plankarta Kryddvägen 1.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 - Dagvattenutredning 20151211.pdf
Bilaga 4 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning 20130118.pdf
Bilaga 5 - Trafikbullerutredning 150917.pdf

§78 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

Dnr 2015/KSM 0502.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 144 (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2015-11-12 § 177 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i avslagsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.
 
De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.
 
Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.
 
Planområdet är 3200 kvm stort och består idag av skogdominerad naturmark. Marken är dock starkt kuperad, och har därför begränsad rekreativ användning. Naturmark för rekreation har i stället sparats i utvecklingsområdets södra delar.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om att avslå ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
§ 64 MSU Kryddvägen etapp 1 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Kryddvägen etapp 1.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf

§79 Svar på revisionsrapport om styrning och kontroll i samband med omvandlingen av norra Tyresö centrum

Dnr 2016/KS 0079 016

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum.

Beskrivning av ärendet
PwC har under 2015 fått i uppdrag att genomföra en granskning av styrningen och kontrollen avseende omvandlingen av Norra Tyresö Centrum (NTC). Syftet har varit att se om kommunstyrelsen haft en effektiv och ändamålsenlig process för omvandlingen av området. PwC har under granskningen avgränsat sig till att titta på handlingarna tillhörande NTC, etapp 1 samt projektet "Ishallen".
 
Som slutsats har PwC kommit fram till att processen i huvudsak är effektiv och ändamålenlig men att det är svårt att uttala sig om helheten då projektet är i sin inledande fas. För möjligheten att skapa än större tydlighet mellan kommunen och externa motparter har PwC lämnat rekommendationer på sådant som bör beaktas i det fortsatta arbetet med centrum.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen tycker att det är positivt att en extern granskare har sett över investeringsprocessen och flera av de förslag på rekommendationer som getts är sådana som förvaltningen idag arbetar med eller vill sträva mot. Ibland anser förvaltningen att det kan vara svårt att förstå att revisionsrapporten endast hänvisar till NTC etapp 1 då kommentarer i rapporten gällande etappen blandas med kommentarer om övergripande strategier för exempelvis markanvisningar. För att få ett helhetsperspektiv och för att se hur arbetet med NTC överensstämmer med förvaltningens arbetssätt i andra projekt och därtill ge en inblick i hur förvaltningen ser på processen lämnas härmed kommentarer till vad åtgärderna får för konsekvenser i det fortsatta arbetet med NTC. Se bilaga " Svar på skrivelse gällande revisionsrapport för styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum".
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och förelsår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsförvaltningens svar på skrivelsen gällande revisionsrapport för styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö Centrum godkänns.

Bilagor
§ 65 MSU Svar på revisionsrapportgällande norra Tyresö centrum.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revision.pdf
Bilaga - revisionssvar.pdf
Revisionsrapport styrning och kontroll i samband med omvandlingen av Norra Tyresö centrum.pdf

§80 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.
 
Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas och att beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §50.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf

§81 Revidering av kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt ny dokumenthanteringsplan för hantering av digitala handlingar

Dnr 2016/KS 0144 008

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunövergripande dokumenthanteringsplanen antas.
2. Dokumenthanteringsplan för digitala handlingar antas.
3. Besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. Den kommunövergripande planen gäller för alla nämnder i kommunen, men nämnderna har även egna dokumenthanteringsplaner som behandlar de nämndspecifika handlingarna. Den kommunövergripande hanterar de handlingar som finns i alla nämnder.
 
Den nuvarande övergripande dokumenthanteringsplanen föreslås ersättas av en reviderad plan med en komplettering som förtydligar dokumenthanteringen av digitala handlingar på intranätet, tyreso.se samt andra plattformar. Den nya planen innehåller några förändringar av gallringsfrister samt förtydligande av gallringsfrister för digitala handlingar.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen och dokumenthanteringsplanen för digitala handlingar antas samt att besluten ersätter den nuvarande kommunövergripande dokumenthanteringsplanen som kommunstyrelsen antog 2010-09-28 § 145.
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen justerats. I den nya versionen är det förtydligat vilka handlingar som ska arkiveras i samband med anställningen.

Bilagor
Kommunövergipande dokumenthanteringgsplan.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §51.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av dok.planer.pdf
Förslag på Dokumenthantering digitala handlingar.pdf
Ändringar i ny kommunövergripande dokumenthanteringsplan.pdf

§82 Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0432 003

Kommunstyrelsens beslut
- Den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet i Tyresö kommun (KPR) har inkommit med en skrivelse som föreslår vissa justeringar av rådets arbetsordning.
 
Förslagen från KPR gäller främst språkliga förbättringar och förtydliganden, samt att det tydligare ska framgå i arbetsordningen att KPR ska tillfrågas tidigare i processen i de frågor där rådet kan ha synpunkter. Rådet önskar också att det skrivs in att rådet ska vara formell remissinstans i frågor som berör äldre.
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på en reviderad arbetsordning, där huvuddelen av rådets ändringsförslag har beaktats. Förslaget har beretts i KPR vid möte den 22 mars 2016.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att den reviderade arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet antas enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §54.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad arbetsordning för KPR.pdf
förslag arbetsordning KPR.pdf

§83 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016

Dnr 2016/KS 0164 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunledningsutskottet 2016-04-28 § 55 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till punkt 2 om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvode och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 186 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 1,85 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016 respektive den 1 april 2016.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att
 
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 186 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2016.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 1,85 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2016.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §55.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2016.pdf

§84 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015

Dnr 2016/KS 0125 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ärsredovisningen för Södertörns överförmyndarnämnd 2015 noteras och att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §57.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd sammanträdesprotokoll 2016-03-17 § 32 - Årsredovisning för 2015.pdf
Revisionsskrivelse Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§85 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015

Dnr 2016/KS 0126 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.*
 
* Andreas Jonsson (M) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2015 noteras och att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §58.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll §19 årsredovisning.pdf
Årsredovisning 2015 slutversion signerad.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn §2 granskningsrapport.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2015 signerad.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§86 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0127 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*
 
* Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisningen för Södertörns brandförsvarsförbund 2015 noteras och att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §59.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-03-18 § 13 Årsbokslut 2015.pdf
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015.pdf
Revisionsrapport - Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar.pdf
Revisionsberättelse.pdf

§87 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.
 
Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §60.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

§88 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:
 
1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer"  och ägardirektiven  "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Bedömningen är att direktiven bör ses över på sikt men inte är i behov av omedelbar revidering.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §61.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

§89 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut av kommundirektör
Delegationsbeslut- sponsring Trollbäckens IBK
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 4 juli - 7 augusti 2016

Bilagor
Delegationsbeslut- sponsring Trollbäckens IBK.pdf
Sponsringsavtal.pdf
Beslut om tillförordnad kommundirektör 4 juli - 7 augusti 2016.pdf

§90 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:6, 16:8, 16:10, 16:16, 16:17, 16:25.
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Bilagor
Sveriges kommuners och landstings sammanträdesplan 2017.pdf
Inbjudan till förbundsmöte för Tyresåns vattenvårdsförbund 2016.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund mars 2016.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund april 2016.pdf
Kommunförbundet Stockholms län Minnesanteckningar KSO-möte 12 april 2016.pdf
Presentation Sverigeförhandlingen bilaga till minnesanteckningar Kommunförbundet Stockholms län KSO-möte 12 april 2016.pdf
Månadsrapport april 2016 Sbf.pdf
Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
Verksamhetsplan 2016 Södertörnskommunernas samarbetskommitte.pdf
PM_kommunikationsstrategi_Tyresö_150310.docx.pdf
PM_prioriterade områden för kommunikation 2016.docx.pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2016-04-22 §§ 24-34.pdf

§91 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0057 001

Kommunstyrelsens beslut
- Avsägelsen från Helen Dwyer (C) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Helen Dwyer (C) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.

Bilagor
Avsägelse Helen Dwyer (C) ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf