Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

I. Tema: Möjligheter och utmaningar i Sköndal
Stadsbyg Läs mer...gnadskontoret informerar om områdesplaneringen för Sköndal och det fortsatta arbetet med Program Stora Sköndal efter samrådet.


II. Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

Bilagor till föredragningslista
180201 tillägg.pdf (88 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

4 Omvandla en tom grusplan i Sköndal till BMX-bana. Inriktningsbeslut och svar på medborgarförslag

5 Lokal till Fagersjös fritidsgård. Svar på medborgarförslag

6 Handfast hjälp att skaffa legitimation. Svar på medborgarförslag

7 Gör Magelungen till ett attraktivt rekreationsområde för hela Söderort. Svar på medborgarförslag

8 Låt hela Majroskogen bli naturreservat. Svar på medborgarförslag

9 Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2018

14 Uppföljning av kommunal dagverksamhet - Edö

14:a Ändrad sammansättning i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

15 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

17 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

18 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

19 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

20 Revidering av ramavtal med SISAB om utbildningslokaler

Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Motion M om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Motion SD om att kommunen ska informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Detaljplan för fastigheten Fagersjö 4:1 m fl i Fagersjö

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Direktupphandling

26 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2017

27 Ny läroplan för förskolan

Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

29 Pensionärsrådets protokoll den 22 januari 2018

30 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

31 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

32 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

33 Sociala delegationens protokoll den 21 december 2017 och den 18 januari 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§5 Lokal till Fagersjös fritidsgård

§6 Handfast hjälp att skaffa legitimation

§7 Gör Magelungen till ett attraktivt rekreationsområde för hela Söderort

§8 Låt hela Majroskogen bli naturreservat

§9 Plan för tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2018

§14 Uppföljning av kommunal dagverksamhet -­ Edö

§15 Ändrad sammansättning i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

§16 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

§21 Revidering av ramavtal med SISAB om utbildningslokaler

§22 Motion M om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§23 Motion SD om att kommunen ska informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar

§24 Detaljplan för fastigheten Fagersjö 4:1 m fl i Fagersjö

§26 Direktupphandling Rapport från Stadsrevisionen

§27 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2017

§29 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga

§30 Nämndens frågor och information från förvaltningen