Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-02-07

Sammanträde 2008-02-07

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2007

5 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2007 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2008

8 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar. Svar på remiss

9 Remiss av Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län. Svar på remiss*

10 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Gunnebo 11, Spånga. Genomförandebeslut*

11 Försäljning av fastigheten Mellansjö 3:27 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

12 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk Co i Hus 33 på Slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Slutredovisning

13 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB, hus 40, fastigheten Johanneshov 1:1. Slutredovisning

14 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset. Slutredovisning

15 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22. Slutredovisning

16 Bjälklagsrenovering i fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, etapp 4. Slutredovisning

17 Tillbyggnad för ny entré till fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut 2

18 Upplåtelse av bergtäkt på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

19 Försäljning av fastigheterna Viadmarken 1:1, Österbyjorden 1:1 samt Eldtomta 1:11 (Kungsdalen) i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

20 Försäljning av Hässelby Slott. Inriktningsbeslut

21 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

22 Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut

23 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2008/2009

24 Överföring av ansvaret för upplåtelser av torgplatser på salutorg från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden

26 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 21 februari 2008 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2007-11-27 – 2008-02-01.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

DnrFS2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2007

Dnr FS2007/109/075

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 4/2007 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A.

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 11 december 2007 av ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden för år 2008

Dnr FS2008/101/015

Fastighetskontoret hade den 14 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av kommunfullmäktiges val, den 11 december 2007, §7, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden för år 2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan med revidering att kommunfullmäktige 2008-01-21 utsett Håkan Wahlén till ledamot i fastighetsnämnden.

§6 Vidaredelegerad beslutanderätt inom fastighetskontoret

DnrFS2006/111/642

Fastighetskontoret hade den 25 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens förslag till vidaredelegerad beslutanderätt inom fastighetskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens förslag till vidaredelegerad beslutanderätt inom fastighetskontoret.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2007

Dnr FS2008/121/042

Fastighetskontoret hade den 28 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år 2007.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för år 2007.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna verksamhetsberättelsen med bokslut till kommunfullmäktige.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§8 Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar. Svar på remiss

Dnr FS2007/106/467

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Gemensam service – samarbete mellan förvaltningar”.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Remiss av Utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län. Svar på remiss

Dnr FS2007/203/494

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d.v.s

1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D3.

§10 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad inom fastigheten Gunnebo 11, Spånga. Genomförandebeslut

DnrFS2008/206/034

Fastighetskontoret hade den 18 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner förvärv av 6 stycken bostadsrättslägenheter för gruppbostad inom fastigheten Gunnebo 11 i Spånga, till en kostnad av 7.339.000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga E.

§11 Försäljning av fastigheten Mellansjö 3:27 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2008/206/016

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten Mellansjö 3:27 i Huddinge kommun för 4,675 mnkr i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk Co i Hus 33 på Slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Slutredovisning

DnrFS2006/201/570

Fastighetskontoret hade den 18 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande renovering inom fastigheten Johanneshov 1:1 till AB Bergfalk & Co.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB, hus 40, fastigheten Johanneshov 1:1. Slutredovisning

DnrFS2006/201/40

Fastighetskontoret hade den 18 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport gällande hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB i hus 40, på fastigheten Johanneshov 1:1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset. Slutredovisning

Dnr FS2006/201/184

Fastighetskontoret hade den 15 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande slutredovisning gällande ombyggnad av ventilation i fastigheten Rådstugan 1, Börshuset.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Nytt koppartak på fastigheten Apotekaren 22. Slutredovisning

Dnr FS2006/201/125

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för omläggning av tak på fastigheten Apotekaren 22.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Bjälklagsrenovering i fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen, etapp 4. Slutredovisning

Dnr FS2005/201/928

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för renovering av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget samt upprustning av förrådsplan inom fastigheten Beridarebanan 10.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Tillbyggnad för ny entré till fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset. Inriktningsbeslut 2

Dnr FS2008/201/043

Fastighetskontoret hade den 25 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektering för programhandlingar för delprojekt 1, ny entré med tillhörande kontorsbyggnad mot Fleminggatan.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att under året utreda delprojekt 2, förtätning och renovering av befintliga kontorsplan i Tekniska nämndhuset, och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under året.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att under året utreda delprojekt 3, påbyggnad av kontorsvåningar på Tekniska nämndhusets tak och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under året.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan för fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt reviderat förslag (ordet kontors i stycke 3 stryks) från kontoret d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektering för programhandlingar för delprojekt 1, ny entré med tillhörande kontorsbyggnad mot Fleminggatan.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att under året utreda delprojekt 2, förtätning och renovering av befintliga kontorsplan i Tekniska nämndhuset, och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under året.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att under året utreda delprojekt 3, påbyggnad av våningar på Tekniska nämndhusets tak och återkomma med förslag till inriktningsbeslut under året.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan för fastigheten Klamparen 7, Tekniska nämndhuset.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§18 Upplåtelse av bergtäkt på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2008/207/049

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner att kontoret arrenderar ut mark till NCC Roads AB för en bergtäkt på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun med en arrendetid på 25 år.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga G.

§19 Försäljning av fastigheterna Viadmarken 1:1, Österbyjorden 1:1 samt Eldtomta 1:11 (Kungsdalen) i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr FS2008/206/041

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheterna Viadmarken 1:1, Österbyjorden 1:1 samt Eldtomta 1:11 (Kungsdalen) i Botkyrka kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt bilaga H.

§20 Försäljning av Hässelby Slott. Inriktningsbeslut

DnrFS2008/206/044

Fastighetskontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningsprocessen för fastigheten Hässelby Slott 1 och återkomma till nämnden för genomförande-beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Marin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d.v.s

 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningsprocessen för fastigheten Hässelby Slott 1 och återkomma till nämnden för genomförande-beslut.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§21 Fastighetsnämndens markinnehav i Tyresö kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/209/441

Fastighetskontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av stadens fastighetsbestånd i Tyresö kommun.

 2. Fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter i Tyresö kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Försäljning av fastigheter i Södertälje kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2008/206/048

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att sälja det planlagda området som tillhör Hultstugebyn Orrlöt genom en direktförsäljning till föreningen. Om en överenskommelse inte kan träffas med föreningen säljs området på öppna marknaden.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att utreda möjligheten till en direktförsäljning av badplatsen i Brandalsund till Södertälje kommun.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till återremiss. Ordföranden fann att nämnden beslutar att återremiterra ärendet till kontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att återremittera kontorets förslag.

§23 Förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2008/2009

Dnr FS2008/207/045

Fastighetskontoret hade den 21 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till torgtaxor för Hötorget och Östermalmstorg säsongen 2008/2009.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Överföring av ansvaret för upplåtelser av torgplatser på salutorg från trafik- och renhållningsnämnden till fastighetsnämnden

DnrT2008-540-00223

Dnr FS2008/209/037

Fastighetskontoret hade den 24 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överföra ansvaret för torgplatser till fastighetsnämnden att genomföras senast 2008-05-01.

 2. Fastighetsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den ändrade ansvarsfördelningen samt att revidera nämndernas reglementen.

 3. Fastighetsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Rapport om klottersanering

§26 Rapport från förvaltningschefen

- Läget med försäljningar av jordbruk.

§27 Övriga frågor

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse från vice ordföranden Martin Michel (mp), enligt bilaga J.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till fastighetskontoret för beredning.

------------------

Fastighetsdirektören Sten Wetterblad informerade om läget med bosättningarna i Nackareservatet.