Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Kompletterande bestämmelser om upphandling. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

7 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden - Tyresåns vattenvårdsförbund 2016-2021. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

8 Samråd för program Bagarmossen-Skarpnäck. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

9 Kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, Väg E4E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från Trafikverket (Tp)

10 Renovering av Klaratunneln. Utredningsbeslut (Anl)

11 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Godkännande Gång och cykelkoppling mellan Annedal och Solvalla Medverkan i Tvärbana Norr Kistagrenen. Utredningsbeslut (Tp + Explk)

12 Bytespunkt Norra Sköndal och utredning av gång- och cykelpendlingsstråk. Inriktningsbeslut (Tp)

13 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Överenskommelse om passager och finansiering av gång- och cykeltunnel. Inriktningsbeslut (Tp)

14 Cykelinvesteringar längs Bällstavägen vid Annedal. Genomförandebeslut (Tp)

15 Tillgänglighetsarbeten 2016. Genomförandebeslut (Tp)

16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016. Genomförandebeslut (Tp)

17 Gång - och cykellösning på Västerbronedfarten. Genomförandebeslut (Tp)

18 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016 (Anl)

19 Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Genomförandebeslut (Anl)

20 Renovering av Nordsydaxeln. Slutredovisning (Anl)

21 Trafikmiljöförbättrande åtgärder längs Skarpnäcks allé. Slutredovisning (Anl)

22 Digitala reklamvitriner. Slutredovisning samt förslag till reviderade riktlinjer (Ti)

23 Verksamhetsberättelse 2015 för trafiknämnden (Adm)

Dnr: T2015-02962

*
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
23 Bilaga 1 Budgetavräkning.pdf (79 kb) 23 Bilaga 10 Strategi för att säkerställa behovet av projektledare och specialister.pdf (437 kb) 23 Bilaga 11 KF-nyckeltal trafiknämnden.pdf (236 kb) 23 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2015.pdf (111 kb) 23 Bilaga 3 Balansräkning.pdf (30 kb) 23 Bilaga 4 Investeringar VB 2015.pdf (409 kb) 23 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2015.pdf (545 kb) 23 Bilaga 6 Planerade Cykelåtgärder VB 2015.pdf (675 kb) 23 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2015.pdf (13 kb) 23 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8001785 Belysning utefter cykelleder Bergslagsvägen.pdf (738 kb) 23 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002035 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0057.pdf (696 kb) 23 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002036 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0061.pdf (695 kb) 23 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8002037 Reinv Akalla torg Bussdäck.pdf (692 kb) 23 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8002038 Reinv Tenstavägen bro 54-5-0088 öster Hjulstavägen.pdf (690 kb) 23 Bilaga 7_14 Slutredovisning 8002039 Reinv Tenstavägen bro 54-5-0089 väster Hjulstav.pdf (673 kb) 23 Bilaga 7_15 Slutredovisning 8002043 Taffelberget 172669 2.pdf (745 kb) 23 Bilaga 7_16 Slutredovisning 8002116 Visualisering Grön väg Cykel Götgatan.pdf (774 kb) 23 Bilaga 7_17 Slutredovisning 8002177 Vibrationsåtgärder 2014 Spångav korset Bällstav 172972.pdf (811 kb) 23 Bilaga 7_18 Slutredovisning 8002402 Reinv Rågsved nytt rostskydd till hisschakt.pdf (692 kb) 23 Bilaga 7_19 Slutredovisning 8002556 Vinstavägen 66-96 172713.pdf (921 kb) 23 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8001788 Belysning i cykeltunnlar.pdf (720 kb) 23 Bilaga 7_20 Slutredovsning 8002591 Gliavägen 172714 DOTX.pdf (797 kb) 23 Bilaga 7_21 Slutredovisning 8001892 Kabel, stoip och armaturbyte i Kronobergsparken.pdf (862 kb) 23 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8001805 Installation av mätare i belysningscentraler i Västerort.pdf (764 kb) 23 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8001852 Trafiksignaler_2014.pdf (866 kb) 23 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002009 Installation av mätare i belysningscentraler Söderort.pdf (770 kb) 23 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002031 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0060.pdf (698 kb) 23 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002032 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0056.pdf (672 kb) 23 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002033 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0059.pdf (659 kb) 23 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002034 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0058.pdf (666 kb) 23 Bilaga 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljningsrapport.pdf (657 kb) 23 Bilaga 9 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2015 års internkontrollplan.pdf (290 kb)

24 Levande Stockholm. Beslut om sommargågator 2016. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Stm)

25 Swedenborgsgatan sträckan mellan Mariatorget och Södra station som gågata på försök under juni - augusti 2015. Redovisning av försöket (Stm)

26 Cykelpendlingsstråk Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

27 Fortsatt utredning av förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen. Lägesrapport. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

28 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

29 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

30 Investeringsprojektet Tätskikt Sergels Torg. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

31 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

32 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

33 Program för Slakthusområdet. Svar på remiss av programförslag (Tp)

34 Om Evert Taubes terrass. Motion (2015:55) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

35 Om att införa 08-dagen. Motion (2015:52) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

36 Om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum. Motion (2015:59) från Anna König Jerlmyr (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

37 Om framkomlighet. Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

38 Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på remiss från Transportstyrelsen (Ti)

39 Trafiksituationen i Annedal och Mariehäll. Svar på skrivelse från Anna Wedenlid (S) (Tp)

40 Bilfri dag. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl (M), Patrik Silverudd (FP) och Mikael Valier (KD) (Tp)

41 Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering (Ti)

42 Avtal för markarbeten i gata och park 2016. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Kompletterande bestämmelser om upphandling. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02813

§7 Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden - Tyresåns vattenvårdsförbund 2016-2021. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02953

§8 Samråd för program Bagarmossen-Skarpnäck. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2015-02814

§9 Kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad trafiksäkerhet på Årstalänken, Väg E4E20 Essingeleden Södra Länken, Stockholms kommun. Anmälan av svar på remiss från Trafikverket, Dnr T2015-03200

§10 Renovering av Klaratunneln. Utredningsbeslut, Dnr T2015-02307

§11 Detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad. Godkännande Gång och cykelkoppling mellan Annedal och Solvalla Medverkan i Tvärbana Norr Kistagrenen. Utredningsbeslut, Dnr T2015-02865

§12 Bytespunkt Norra Sköndal och utredning av gång- och cykelpendlingsstråk. Inriktningsbeslut, Dnr T2013-300-00922

§13 Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Överenskommelse om passager och finansiering av gång- och cykeltunnel. Inriktningsbeslut, Dnr T2015-02943

§14 Cykelinvesteringar längs Bällstavägen vid Annedal. Genomförandebeslut, Dnr T2015-01832

§15 Tillgänglighetsarbeten 2016. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03083

§16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03084

§17 Gång - och cykellösning på Västerbronedfarten. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03180

§18 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016, Dnr T2013-420-04250

§19 Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Genomförandebeslut, Dnr T2012-313-056000

§20 Renovering av Nordsydaxeln. Slutredovisning, Dnr T2007-510-03586

§21 Trafikmiljöförbättrande åtgärder längs Skarpnäcks allé. Slutredovisning, Dnr T2012-320-06125

§22 Digitala reklamvitriner. Slutredovisning samt förslag till reviderade riktlinjer, Dnr T2010-540-04537

§23 Verksamhetsberättelse 2015 för trafiknämnden, Dnr T2015-02962

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
23 Bilaga 1 Budgetavräkning.pdf (79 kb) 23 Bilaga 10 Strategi för att säkerställa behovet av projektledare och specialister.pdf (437 kb) 23 Bilaga 11 KF-nyckeltal trafiknämnden.pdf (236 kb) 23 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2015.pdf (111 kb) 23 Bilaga 3 Balansräkning.pdf (30 kb) 23 Bilaga 4 Investeringar VB 2015.pdf (409 kb) 23 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2015.pdf (545 kb) 23 Bilaga 6 Planerade Cykelåtgärder VB 2015.pdf (675 kb) 23 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2015.pdf (13 kb) 23 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8001785 Belysning utefter cykelleder Bergslagsvägen.pdf (738 kb) 23 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002035 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0057.pdf (696 kb) 23 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002036 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0061.pdf (695 kb) 23 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8002037 Reinv Akalla torg Bussdäck.pdf (692 kb) 23 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8002038 Reinv Tenstavägen bro 54-5-0088 öster Hjulstavägen.pdf (690 kb) 23 Bilaga 7_14 Slutredovisning 8002039 Reinv Tenstavägen bro 54-5-0089 väster Hjulstav.pdf (673 kb) 23 Bilaga 7_15 Slutredovisning 8002043 Taffelberget 172669 2.pdf (745 kb) 23 Bilaga 7_16 Slutredovisning 8002116 Visualisering Grön väg Cykel Götgatan.pdf (774 kb) 23 Bilaga 7_17 Slutredovisning 8002177 Vibrationsåtgärder 2014 Spångav korset Bällstav 172972.pdf (811 kb) 23 Bilaga 7_18 Slutredovisning 8002402 Reinv Rågsved nytt rostskydd till hisschakt.pdf (692 kb) 23 Bilaga 7_19 Slutredovisning 8002556 Vinstavägen 66-96 172713.pdf (921 kb) 23 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8001788 Belysning i cykeltunnlar.pdf (720 kb) 23 Bilaga 7_20 Slutredovsning 8002591 Gliavägen 172714 DOTX.pdf (797 kb) 23 Bilaga 7_21 Slutredovisning 8001892 Kabel, stoip och armaturbyte i Kronobergsparken.pdf (862 kb) 23 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8001805 Installation av mätare i belysningscentraler i Västerort.pdf (764 kb) 23 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8001852 Trafiksignaler_2014.pdf (866 kb) 23 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002009 Installation av mätare i belysningscentraler Söderort.pdf (770 kb) 23 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002031 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0060.pdf (698 kb) 23 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002032 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0056.pdf (672 kb) 23 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002033 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0059.pdf (659 kb) 23 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002034 Reinv Byälvsvägen bro över gångtunnel 53-2-0058.pdf (666 kb) 23 Bilaga 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljningsrapport.pdf (657 kb) 23 Bilaga 9 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2015 års internkontrollplan.pdf (290 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
23 protut OJ.pdf (249 kb)

§24 Levande Stockholm. Beslut om sommargågator 2016. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-03213

§25 Swedenborgsgatan sträckan mellan Mariatorget och Södra station som gågata på försök under juni - augusti 2015. Redovisning av försöket, Dnr T2015-00511

§26 Cykelpendlingsstråk Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-02951

§27 Fortsatt utredning av förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen. Lägesrapport. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-03178

§28 Stockholms miljöprogram 2016-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03024

§29 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2015-03020

§30 Investeringsprojektet Tätskikt Sergels Torg. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2015-03019

§31 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03014

§32 Säkrare gångväg längs Årstaviken. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02739

§33 Program för Slakthusområdet. Svar på remiss av programförslag, Dnr T2015-03206

§34 Om Evert Taubes terrass. Motion (2015:55) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03015

§35 Om att införa 08-dagen. Motion (2015:52) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02899

§36 Om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum. Motion (2015:59) från Anna König Jerlmyr (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02900

§37 Om framkomlighet. Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02746

§38 Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svar på remiss från Transportstyrelsen, Dnr T2015-03115

§39 Trafiksituationen i Annedal och Mariehäll. Svar på skrivelse från Anna Wedenlid (S), Dnr T2015-01400

§40 Bilfri dag. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl (M), Patrik Silverudd (FP) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-02474

§41 Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering, Dnr T2015-02875

§42 Avtal för markarbeten i gata och park 2016. Upphandling, Dnr T2015-03179