Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2018 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Tvärbana Norr (Kistagrenen). Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut (Tp + Explk)

8 Investeringsåtgärder inom lokala utvecklingsprogram 2018. Inriktningsbeslutbeslut (Stm)

9 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2018. Genomförandebeslut (Stm)

10 Framkomlighetsåtgärder stombusslinjer 2 och 3. Slutredovisning (Tp)

11 Ny cirkulationsplats samt gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen i Skärholmen, Slutredovisning (Infra)

12 Nya cykelbanor på Långholmsgatan. Slutredovisning (Infra)

13 Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Slutredovisning (Infra)

15 Strategi för offentliga rum. Redovisning av remiss samt beslut om antagande (Tp)

16 Reviderat Idrottspolitiskt program 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

17 Starta konceptet Trygg stad. Motion (2017:68) av Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

18 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Inventering av parkeringsplatserna i Stockholms Stad. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) (Ti)

20 Jul för alla. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L)

21 Dataskyddsförordningen. Information och anmälan av dataskyddsombud för trafiknämnden och exploateringsnämnden (Adm + Explk)

22 Trafikutveckling i Stockholm 2017. Årsrapport (Tp)

23 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm (Infra + Explk)

24 Drift, ny- och ombyggnation samt material för trafiksignaler. Upphandling (Tp)

25 Årsavtal för drift av prioriterade cykelbanor. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2018-00300

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2018-00136

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2018, Dnr T2018-00276

§8 Investeringsåtgärder inom lokala utvecklingsprogram 2018. Inriktningsbeslut, Dnr T2018-00501

§9 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2018. Genomförandebeslut, Dnr T2018-00175

§10 Framkomlighetsåtgärder stombusslinjer 2 och 3. Slutredovisning, Dnr T2018-00887

§11 Ny cirkulationsplats samt gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen i Skärholmen. Slutredovisning, Dnr T2015-02088

§12 Ny cykelbana på Långholmsgatan. Slutredovisning, Dnr T2015-00954

§13 Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Slutredovisning, Dnr T2016-03559

§15 Strategi för offentliga rum. Redovisning av remiss samt beslut om antagande, Dnr T2017-01611

§16 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2018-00430

§17 Starta konceptet Trygg stad. Motion (2017:68) av Anna König Jerlmyr m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-03604

§18 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur. Svar på remiss för kommunstyrelsen, Dnr T201800584

§19 Inventering av parkeringsplatserna i Stockholms stad. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) och Mikael Valier (KD), Dnr T2016-03060

§20 Jul för alla. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2017-03347

§21 Dataskyddsförordningen. Information och anmälan av dataskyddsombud för trafiknämnden och exploateringsnämnden, Dnr T2018-00726

§22 Trafikutveckling i Stockholm 2017. Årsrapport, Dnr T2018-00791

§23 Exploateringsavtal med Vasakronan Fastigheter AB avseende Nattugglan 14 på Södermalm, Dnr T2018-00760

§24 Drift, ny- och ombyggnation samt material för trafiksignaler. Upphandling, Dnr T2018-00534

§25 Årsavtal för drift av prioriterade cykelbanor. Upphandling, Dnr T2018-00533