Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-05-28

Sammanträde 2019-05-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Brandchef Lars-Göran Uddholm och vice brandchef Anders Edstam informerar vid sammanträdet om Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet.

2 Kommundirektörens rapport 28 maj 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 49.pdf

3 Delårsrapport avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden per april 2019

Dnr 2019/KS 0232 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 3 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i delårsrapport 2 samt årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Handlingar är delvis under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen .pdf
Delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen exkl VO 10.pdf

4 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Dnr 2019/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Bilaga 1 INVESTERINGSUTFALL.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-05-20 § 45.pdf

5 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2019/KS 0182 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning över utfallet 2018 noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag" ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt vilka statsbidrag som finns att söka under 2019 och vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de statsbidragen, samt utfallet av statsbidrag 2018.

De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin. Nämndernas återrapportering bifogas som protokollsutdrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar uppföljning över utfallet 2018 samt noterar sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 för vidare behandling i berörda nämnder enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Riktade statsbidrag.pdf
Bilaga 2 Utfall 2018.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1042.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1038.pdf
BUN 2019-04-24 PU Redovisning av statsbidrag § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 41.pdf

6 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nya taxan för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 2019-07-01 samt att den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf
Nuvarande taxa brandskyddskontroll Tyresö kommun.pdf

7 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr 2019/KS 0223 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information antas.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxa antagen i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.
3. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
4. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden uppdras att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för bygglov, plan och geografisk information m.m. i enlighet med Sveriges kommuners och landstings senaste modell. Syftet med den nya taxan är att den ska vara enklare att förstå, överensstämma med självkostnadsprincipen och ge större budgetmässig förutsägbarhet.

Ärendet har beretts av byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet vilka båda föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya taxan för bygglov, plan och geografisk information, att den ska ersätta tidigare antagen plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa, att den ska gälla från och med 1 juli 2019 samt uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §13 Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Byggnadsnämnden protokollsudrag 2019-04-23 §23.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf

8 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 ska behandlas i kommunstyrelsen 28 maj 2019 och beslutas i kommunfullmäktige 13 juni 2019. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2020.

Sedan hållbarhetsutskottets behandling av VA-taxan har ny version av taxa och tjänsteskrivelse för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning lagts till ärendet.

Handlingar är delvis under utarbetande.

Bilagor
Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20190515 §15 Äskande investeringsmedel Södergården.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §32 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §31 Revidering av renhållningstaxa.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 36 Bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 37 Revidering av taxor för teknikerservice.pdf

9 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.

2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.

3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:

a) skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b) utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för andra målgrupper.
c) nybyggnation av vinkelhuset med seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.

4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-01-08 beslutat att uppdra åt kommunens strategiska lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd;

- Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
- Den politiska målsättningen enligt projektdirektivet är även att delar av lokalerna byggs om för att rymma fler senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter för äldre och andra hälsofrämjande verksamheter.
- Förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum ska redovisas utifrån behovsbedömning, överväganden om innehåll, ombyggnads- och renoveringsmöjligheter och ekonomisk analys.

Den strategiska lokalgruppen har enligt uppdraget från kommunstyrelsen antagit projektdirektiv. Fastighetskontoret som står för projektledarskapet har anlitat en extern konsult. Två workshops har genomförts i syfte att formulera krav och innehåll samt prioritera inriktning för Björkbackens äldrecentrum. Här har deltagit representanter från äldreomsorgen, fastighetskontoret, kommunstyrelseförvaltningen, Tyresö Bostäder, förvaltningschef för förvaltningen liv och hälsa, kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

Förslag har härefter diskuterats i den strategiska lokalgruppen samt i kommunledningsgruppen. I bifogad tjänsteskrivelse framgår kommunstyrelseförvaltningens förslag till inriktning som kommundirektören föreslås utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Förslaget bereds förutom i kommunledningsutskottet även i äldre- och omsorgsnämnden den 22 maj 2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till inriktning a) - c) som kommundirektören föreslås vidare utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Kommunstyrelsen föreslår även att kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Björkbackens äldrecentrum.pdf
Björkbacken Cedervalls bedömning.pdf

10 Inriktningsbeslut för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Alternativ C, att framtidens kommunhus ska vara i kommunens ägo, antas som inriktning för det fortsatta arbetet med förvaltningslokaler.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

Förvaltningens rekommendation är att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C.

Kommunstyrelsen antog lokal- och funktionsprogrammet för det nya kommunhuset vid sitt sammanträde den 8 maj 2019. Kompletterande underlag inför inriktningsbeslutet läggs till ärendet inför sammanträdet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse Kompletterande information om lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.pdf
REVIDERAT LOKALPROGRAM Tyresö nytt kommunhus.pdf

11 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7

Dnr KSM-2018-703-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras. Byggnaden kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage.

Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan invid Tidvattengatan. Denna slutsumma kommer att fastställas i samband med Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om preliminärt 10 449 000 kronor. Denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet kvm ljus BTA som ska byggas och kan därav komma att justeras. Denna intäkt ska bekosta kommunala investeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att säkerställa kvalitén i projektet. Detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs avtalet.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_NTCetapp2 190517.pdf

12 Antagande av detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från antagandet av NTC etapp 2.
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas efter antaget exploateringsavtal.

Beskrivning av ärendet
Syftet är att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.

Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt 70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett gång- och cykelstråk. Planen var utställd för granskning 2-23 maj 2018.

Förvaltningen föreslår att detaljplanen delas upp där kvarter 6 senareläggs och där allmän platsmark samt kvarter 7 för äldreboendet antas.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse NTC etapp 2 detaljplan.pdf

13 Förvärv av Rundmar 1:35 (Hällberga)

Dnr KSM2019-642-260

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunen förvärvar Rundmar 1:35 för en köpeskilling på 15 miljoner kronor och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra förhandlingen.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått in en förfrågan från fastighetsägaren till Rundmar 1:35 om kommunen vill förvärva fastigheten. Fastigheten ligger på Nyforsvägen 26 i Nyfors och är en sjötomt intill Tyresö- Flaten på 12 335 kvm. För fastigheten gäller detaljplan 457 - Nyfors där entreprenad för anläggande av kommunalt VA och vägar pågår just nu vilket är det första steget för att genomföra detaljplanen. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål och har en genomförandetid som gäller fram till augusti 2024.

Genom att förvärva fastigheten får kommunen rådighet över marken och kan styra över gestaltningen av nya byggrätter till exempel genom markanvisningstävling. Fastigheten går att stycka, men hänsyn behöver tas till kulturmiljövärden vid en sådan styckning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rundmar 1_35.pdf

14 Svar på remiss om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Dnr KSM2019-476-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Boverkets angående Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

Beskrivning av ärendet
Boverket har skickat ut förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning på remiss. Samråd pågår fram till och med den 5 juli 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och tillstryker ärendet med kommentarer enligt bifogad tjänsteskrivelse och svarsbilaga.

Bilagor
Remissmissiv.pdf
BFS 20XX_X DP.pdf
konsekvensutredning---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-med-planbeskrivning-remiss.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Boverket.pdf
svarsfil-detaljplan-med-planbeskrivning.pdf

15 Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

Dnr 2019/KS 0176 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes februari - mars 2019 och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll samt hanteringen av avtalen.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 10 juni 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunjuristen arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal samt att kommundirektören ges i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalité i revisionsrapporten.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190515 §14.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf
Granskning av exploateringsavtal.pdf

16 Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019

Dnr 2019/KSTK 0027 80

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på Trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019 (augusti).

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen, region Stockholm har skickat en tilläggsremiss med förslag på trafikförändringar i SL-trafiken från och med tidtabellförändringarna augusti 2019. Dessa förslag på trafikförändringar berör resenärer i Haninge och Tyresö kommun. Trafikförvaltningen föreslår att resurser omfördelas från linje 810 till linjerna 812C, 813C, 815C och 818C som alla trafikerar Tyresö-Stockholm C. Linje 810 trafikerar Gullmarsplan-Jordbro (trafikerar ej Tyresö).

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen i vilken konstateras att ökad turtäthet på C-linjerna är välkomna förbättringar för Tyresöresenärer. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på Trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019 (augusti).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019.pdf
Tilläggsremiss inför trafikförändringar.pdf

17 Ansökan om tillstånd för ny elledning i Alby naturreservat

Dnr KSM2019-619-349

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tillstånd ges för att dra fram en ny elledning i samband med uppförandet av ny maskinhall och personalbyggnad vid Alby friluftsgård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Vattenfall eldistribution AB ansöker om tillstånd för att dra om befintlig elledning i samband med uppförandet av en ny maskinhall med personalutrymmen vid Alby friluftsgård i Alby naturreservat. Befintlig elkabel är förlagd på platsen för planerad maskinhall och behöver flyttas.

Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker ansökan om ny sträckning av elledning i samband med uppförande av den nya maskinhallen. Tillstånd för elledningen är förenligt med naturreservatets föreskrifter och syfte. Förvaltningen föreslår att ansökan om tillstånd för att anlägga en ny, ersättande elledning vid Alby friluftsgårds norra parkering kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansökan om tillstånd för ny elledning, Alby naturreservat.pdf
Ansökan om dispens-tillstånd inom skyddade områden.pdf
Detaljkarta.pdf
Översiktskarta.pdf

18 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/KS 0222 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).

Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden vilka båda ställer sig positiva till en samordnad kunskapsstyrning. Nämnderna rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet från nämnderna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska medverka till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt att kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 55.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1034.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf

19 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/KS 0093 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden vilka båda föreslår att överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet från nämnderna och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 56.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1035.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1040.pdf

20 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses Vendela Magnell (M).

Beskrivning av ärendet
Wilmer Roslund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Vendela Magnell (M).

21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 28 maj 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-05-15
Stadsbyggnadsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-05-15
Hållbarhetsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-05-15

Bilagor
Ordförandebeslut Remissvar prioriteringar i regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027.pdf
Remissvar prioriteringar i det regioanla tillväxtarbetet.pdf
Yrkande MP Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 45 Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande Regionala tillväxtarbetet_2.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 1 juli - 4 augusti 2019.pdf
Vidaredelegation från förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen tillika kommundirektören inom kommunstyrelsens verksamhetsområde avseende stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

22 Kommunstyrelsens meddelanden 28 maj 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:XX, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport Stockholm 2019 Full fart framåt, se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de7136a6/1558011421594/Rapport%202019-11%20Full%20fart%20fram%C3%A5t%202019.pdf

Bilagor
Meddelande 3-2019 från SKL.s styrelse om sammanträdesplan för 2020.pdf
Minnesanteckningar från Samarbetskommitténs möte den 2019-04-04.pdf
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Riktlinje för projektarbete.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2019.pdf

§102 Information om Södertörns brandförsvarsförbund

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Brandchef Lars-Göran Uddholm och vice brandchef Anders Edstam informerar vid sammanträdet om Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet.
Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20190528.pdf (169 kb)

§103 Kommundirektörens rapport 28 maj 2019

Dnr 2019/KS 0003 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kd-rapport maj juni 2019.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 49.pdf

§104 Delårsrapport avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden per april 2019

Dnr 2019/KS 0232 10
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 3 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i delårsrapport 2 samt årsbokslut.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen .pdf
Delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsen exkl VO 10.pdf
Delårsrapport 1 2019  VO 10.pdf
Åtgärder KS budgetbalans maj 2019.pdf

§105 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Dnr 2019/KS 0179 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.
 
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial.  Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar.  Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara situationen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 samt att nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delår 1 per april 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-27.pdf
Bilaga 1 INVESTERINGSUTFALL.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-05-20 § 45.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 §33.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1041.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 2019-05-21 § 1046.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 Delårsbokslut 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1037.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 49 Delårsrapport 1.pdf

§106 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2019/KS 0182 12
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning över utfallet 2018 noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".
 
Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag" ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt vilka statsbidrag som finns att söka under 2019 och vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de statsbidragen, samt utfallet av statsbidrag 2018.
 
De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin. Nämndernas återrapportering bifogas som protokollsutdrag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar uppföljning över utfallet 2018 samt noterar sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 för vidare behandling i berörda nämnder enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Riktade statsbidrag.pdf
Bilaga 2 Utfall 2018.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1042.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1038.pdf
BUN 2019-04-24 PU Redovisning av statsbidrag § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 41.pdf

§107 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nya taxan för brandskydds-kontroll antas att gälla från och med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med 2019-07-01 samt att den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf
Nuvarande taxa brandskyddskontroll Tyresö kommun.pdf

§108 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr 2019/KS 0223 12
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information antas.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxa antagen i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.
3. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
4. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden uppdras att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) reserverar sig (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för bygglov, plan och geografisk information m.m. i enlighet med Sveriges kommuners och landstings senaste modell. Syftet med den nya taxan är att den ska vara enklare att förstå, överensstämma med självkostnadsprincipen och ge större budgetmässig förutsägbarhet.
 
Ärendet har beretts av byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet vilka båda föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den nya taxan för bygglov, plan och geografisk information, att den ska ersätta tidigare antagen plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa, att den ska gälla från och med 1 juli 2019 samt uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information antas.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxa antagen i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.
3. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
4. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden uppdras att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Lindén (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §13 Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Byggnadsnämnden protokollsudrag 2019-04-23 §23.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf

§109 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2. Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:
Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor
 
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
11. Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4 förs in i investeringsprogrammet.
12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen fastställs.
13. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad taxa för renhållning
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet med start 1 januari 2020.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
 
Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Annika Henningsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Lindén (KD) och Per Carlberg (SD) deltar inte i besluten. Inger Gemicioglu (V) deltar inte i beslut 2-5, 8 samt 16-18.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020 och plan för 2021-2023. Kommunplanen ska behandlas i kommunstyrelsen 28 maj 2019 och beslutas i kommunfullmäktige 13 juni 2019. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2020.
 
Sedan hållbarhetsutskottets behandling av VA-taxan har ny version av taxa och tjänsteskrivelse för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning lagts till ärendet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20190515 §15 Äskande investeringsmedel Södergården.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §32 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §31 Revidering av renhållningstaxa.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 36 Bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 37 Revidering av taxor för teknikerservice.pdf

§110 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:
a)      skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b)     utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för andra målgrupper.
c)      nybyggnation av vinkelhuset med seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
 
Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) reserverar sig (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig med hänvisning till återremissyrkandet (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunledningsutskottet 2019-05-15 § 53 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-01-08 beslutat att uppdra åt kommunens strategiska lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd;
- Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
- Den politiska målsättningen enligt projektdirektivet är även att delar av lokalerna byggs om för att rymma fler senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter för äldre och andra hälsofrämjande verksamheter.
- Förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum ska redovisas utifrån behovsbedömning, överväganden om innehåll, ombyggnads- och renoveringsmöjligheter och ekonomisk analys.
 
Den strategiska lokalgruppen har enligt uppdraget från kommunstyrelsen antagit projektdirektiv. Fastighetskontoret som står för projektledarskapet har anlitat en extern konsult. Två workshops har genomförts i syfte att formulera krav och innehåll samt prioritera inriktning för Björkbackens äldrecentrum. Här har deltagit representanter från äldreomsorgen, fastighetskontoret, kommunstyrelseförvaltningen, Tyresö Bostäder, förvaltningschef för förvaltningen liv och hälsa, kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
 
Förslag har härefter diskuterats i den strategiska lokalgruppen samt i kommunledningsgruppen. I bifogad tjänsteskrivelse framgår kommunstyrelseförvaltningens förslag till inriktning som kommundirektören föreslås utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Förslaget bereds förutom i kommunledningsutskottet även i äldre- och omsorgsnämnden den 22 maj 2019.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till inriktning a) - c) som kommundirektören föreslås vidare utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Kommunstyrelsen föreslår även att kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:
a) skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b) utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för andra målgrupper.
c) nybyggnation av vinkelhuset med seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
 
Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Per Carlberg (SD) yrkar återremiss med motivering enligt bifogat yrkande (bilaga).
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1041.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Björkbackens äldrecentrum.pdf
Björkbacken Cedervalls bedömning.pdf

§111 Inriktningsbeslut för förvaltningslokaler - ärendet utgår

§112 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7

Dnr KSM-2018-703-251
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. 
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras. Byggnaden kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage.
 
Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan invid Tidvattengatan. Denna slutsumma kommer att fastställas i samband med Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om preliminärt 10 449 000 kronor. Denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet kvm ljus BTA som ska byggas och kan därav komma att justeras. Denna intäkt ska bekosta kommunala investeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att säkerställa kvalitén i projektet. Detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs avtalet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal NTC etapp 2.pdf
Exploateringsavtal undertecknat.pdf
Bilaga 1 - plankarta.pdf
Bilaga 2 - marköverföring.pdf
Bilaga 5 - kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 3 - kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 - dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 - höjdsatt bygghandling, Rengbågsgatan.pdf

§113 Antagande av detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från antagandet av NTC etapp 2.
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas efter antaget exploateringsavtal.
 
Beskrivning av ärendet
Syftet är att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.
 
Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt 70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett gång- och cykelstråk. Planen var utställd för granskning 2-23 maj 2018.
 
Förvaltningen föreslår att detaljplanen delas upp där kvarter 6 senareläggs och där allmän platsmark samt kvarter 7 för äldreboendet antas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse NTC etapp 2 detaljplan.pdf
Plankarta_NTC etapp 2.pdf
Planbeskrivning_NTC etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande_NTC etapp 2.pdf

§114 Förvärv av Rundmar 1:35 (Hällberga)

Dnr KSM2019-642-260
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen förvärvar Rundmar 1:35 för en köpeskilling på 15 miljoner kronor och stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra förhandlingen.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Reservation
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) reserverar sig (bilaga).
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått in en förfrågan från fastighetsägaren till Rundmar 1:35 om kommunen vill förvärva fastigheten. Fastigheten ligger på Nyforsvägen 26 i Nyfors och är en sjötomt intill Tyresö- Flaten på 12 335 kvm. För fastigheten gäller detaljplan 457 - Nyfors där entreprenad för anläggande av kommunalt VA och vägar pågår just nu vilket är det första steget för att genomföra detaljplanen. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål och har en genomförandetid som gäller fram till augusti 2024.
 
Genom att förvärva fastigheten får kommunen rådighet över marken och kan styra över gestaltningen av nya byggrätter till exempel genom markanvisningstävling. Fastigheten går att stycka, men hänsyn behöver tas till kulturmiljövärden vid en sådan styckning.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunen förvärvar Rundmar 1:35 för en köpeskilling på 15 miljoner kronor, att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra förhandlingen samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna köpekontrakt samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Lindén (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Rundmar 1_35.pdf

§115 Svar på remiss om Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning

Dnr KSM2019-476-210
 
Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Boverkets angående Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
 
Beskrivning av ärendet
Boverket har skickat ut förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning på remiss. Samråd pågår fram till och med den 5 juli 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och tillstryker ärendet med kommentarer enligt bifogad tjänsteskrivelse och svarsbilaga.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss boverket.pdf
Remissmissiv.pdf
BFS 20XX_X DP.pdf
konsekvensutredning---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-med-planbeskrivning-remiss.pdf
svarsfil-detaljplan-med-planbeskrivning.pdf

§116 Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

Dnr 2019/KS 0176 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes februari - mars 2019 och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll samt hanteringen av avtalen.
 
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 10 juni 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunjuristen arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer.
 
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal samt att kommundirektören ges i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalité i revisionsrapporten.
 
Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190515 §14.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf
Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf
Granskning av exploateringsavtal.pdf

§117 Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019

Dnr 2019/KSTK 0027 80
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på Trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019 (augusti).
 
Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen, region Stockholm har skickat en tilläggsremiss med förslag på trafikförändringar i SL-trafiken från och med tidtabellförändringarna augusti 2019. Dessa förslag på trafikförändringar berör resenärer i Haninge och Tyresö kommun. Trafikförvaltningen föreslår att resurser omfördelas från linje 810 till linjerna 812C, 813C, 815C och 818C som alla trafikerar Tyresö-Stockholm C. Linje 810 trafikerar Gullmarsplan-Jordbro (trafikerar ej Tyresö).
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen i vilken konstateras att ökad turtäthet på C-linjerna är välkomna förbättringar för Tyresöresenärer. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på Trafikförvaltningens tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019 (augusti).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsremiss inför trafikförändringar i SL-trafiken hösttidtabellen 2019.pdf
Tilläggsremiss inför trafikförändringar.pdf

§118 Ansökan om tillstånd för ny elledning i Alby naturreservat

Dnr KSM2019-619-349
 
Kommunstyrelsens beslut
- Tillstånd ges för att dra fram en ny elledning i samband med uppförandet av ny maskinhall och personalbyggnad vid Alby friluftsgård, enligt föreskrift A9 för Alby naturreservat.
 
Beskrivning av ärendet
Vattenfall eldistribution AB ansöker om tillstånd för att dra om befintlig elledning i samband med uppförandet av en ny maskinhall med personalutrymmen vid Alby friluftsgård i Alby naturreservat. Befintlig elkabel är förlagd på platsen för planerad maskinhall och behöver flyttas.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker ansökan om ny sträckning av elledning i samband med uppförande av den nya maskinhallen. Tillstånd för elledningen är förenligt med naturreservatets föreskrifter och syfte. Förvaltningen föreslår att ansökan om tillstånd för att anlägga en ny, ersättande elledning vid Alby friluftsgårds norra parkering kan beviljas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansökan om tillstånd för ny elledning, Alby naturreservat.pdf
Ansökan om dispens-tillstånd inom skyddade områden.pdf
Detaljkarta.pdf
Översiktskarta.pdf

§119 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/KS 0222 12
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).
 
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden vilka båda ställer sig positiva till en samordnad kunskapsstyrning. Nämnderna rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet från nämnderna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska medverka till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt att kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 55.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1034.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf

§120 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/KS 0093 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.
 
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.
 
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden vilka båda föreslår att överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet från nämnderna och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-05-15 § 56.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1035.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1040.pdf

§121 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2019/KS 0002 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration utses Vendela Magnell (M).
 
Beskrivning av ärendet
Wilmer Roslund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Vendela Magnell (M).
Beslut/Protokollsutdrag
§121_prot_20190528.pdf (169 kb)

§122 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 28 maj 2019

Dnr 2018/KS 0442 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2019-05-15
Stadsbyggnadsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2019-05-15
Hållbarhetsutskottet 2019-05-15, se http://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-05-15
 
Bilagor
Ordförandebeslut Remissvar prioriteringar i regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027.pdf
Remissvar prioriteringar i det regioanla tillväxtarbetet.pdf
Yrkande MP Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 45 Tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande Regionala tillväxtarbetet_2.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör 1 juli - 4 augusti 2019.pdf
Vidaredelegation från förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen tillika kommundirektören inom kommunstyrelsens verksamhetsområde avseende stadsbyggnadsförvaltningen.pdf

§123 Kommunstyrelsens meddelanden 28 maj 2019

Dnr 2018/KS 0403 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:XX,  se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport Stockholm 2019 Full fart framåt, se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de7136a6/1558011421594/Rapport%202019-11%20Full%20fart%20fram%C3%A5t%202019.pdf
 
Bilagor
Meddelande 3-2019 från SKL.s styrelse om sammanträdesplan för 2020.pdf
Minnesanteckningar från Samarbetskommitténs möte den 2019-04-04.pdf
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Riktlinje för projektarbete.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2019.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 190508.pdf
Skrivelse från Lindalens egnahemsförening gällande kalhygget i Lindalen.pdf