Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-06-01

Sammanträde 2021-06-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2021-05-04 § 119 gällande antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen (2015KSM0918.214).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen antas.
3. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55 boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anledningen till att beslut 2021-05-04 § 119 gällande detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen (2015KSM0918.214) föreslås upphävas och ersättas med nytt beslut är att underlaget inte var uppdaterat och att bilagorna var en äldre version.

Av 5 kap 26 § KL framgår att ett ärende ska ha beretts innan det avgörs av fullmäktige. Av förarbetena framgår bl.a. att beredningen syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten (prop. 2016/17:171 s. 340). På grund av att beslutet innehöll en äldre version av bilagor bedöms ärendet inte ha beretts tillräckligt utifrån kommunallagens mening. Korrekta handlingar har publicerats till allmänheten på Tyresö kommuns hemsida i samband med kungörelse av det tidigare beslutet. Genom att tidigare beslut upphävs kan kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut i ärendet som uppfyller beredningskravet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Då ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige den 25 mars 2021 § 51 redovisas både konsekvenserna av att anta hela detaljplanen respektive konsekvenserna av att endast anta den södra delen av planområdet.
Planförslagets utformning och syfte har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Lamellhuset mot Tyresövägen har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
En formell prövning av barnets bästa har inte genomförts men planbeskrivningen redogör för planförslagets konsekvenser gällande miljö, hälsa, trygghet och säkerhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 119.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen hela.pdf
Granskningsutlåtande Apelvägen södra delen.pdf
Plankarta Apelvägen hela.pdf
Plankarta Apelvägen södra delen.pdf
Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf
Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf
16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf
269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf
Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf
Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf
Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf
Föreoreningsanalys.pdf
PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.PDF
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
PM Geoteknik Apelvägen.pdf
Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf

3 Delårsrapport 1 2021 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0165 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport 1 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2021 för kommunstyrelsen. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Delårsrapport T1 2021 kommunstyrelseförvaltningen.pdf

4 Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0164 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 1. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Efter att följt måluppföljningen under de tre första månaderna konstateras att Bilaga 1 (Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024), som definierar hur måluppföljningen ska bedömas, behöver revideras.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. Reviderad Bilaga 1 Uppföljning av mål till kommunplan 2021-2024 fastställs och läggs till grund för uppföljningen av målen från och med delårsrapport 1.
2. Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2021 Tyresö kommun.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25.pdf
Bilaga 1 Kommunplan Uppföljning Mål Förslag revidering 2021-05-25 Ändringsmarkerat.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 42.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Delårsrapport 1 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-04 Särskilt yttrande (M) § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24 Delårsrapport 1.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-24. Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2021.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 36.pdf

5 Kommunens mål 2022-2032

Diarienummer 2021/KS 0187 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade mål för Tyresö kommun för 2022-2032. Förslaget innebär att befintliga mål står fast men mål 4 kompletteras med "klimatneutralt" och att målen blir långsiktiga.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunens mål 2022-2032.pdf
Bilaga 1 Bedömning av barnets bästa.pdf

6 Reviderad finanspolicy

Diarienummer 2021/KS 0193 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att koncernperspektivet tydliggörs ytterligare i finanspolicyn. Ett mål förs in om att finansieringsverksamheten ska eftersträva stabila finansieringskostnader över tid. Finansiella placeringar får inte ske. Kommuninvest tillåts som ensam finansieringskälla. Ränte- och finansieringsrisk begränsas genom ett nytt mått för medelbindningstid samt krav på en spridning i förfallostrukturen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad finanspolicy.pdf
Finanspolicy förslag revidering 2021-05-07.pdf
Finanspolicy Förslag revidering 2021-05-07 Ändringsmarkerad.pdf

7 Reviderad investeringspolicy

Diarienummer 2021/KS 0159 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Kommunens investeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-01. Sedan dess tillämpas policyn i arbetet med investeringsprojekt. I syfte att förenkla och förbättra föreslås revideringar i policyn på några områden.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad investeringspolicy 20210422.pdf
Investeringspolicy version 2021-04-22.pdf

8 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0163 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-20 och gäller sedan 2017-01-01.
Två förändringar föreslås i reglementet:
Kravet på att beslutsattestanter och ersättare ska lämna in namnteckning stryks samt att betalning av låneräntor får ske via autogiro.
Förslaget till beslut innebär inga kostnader och behöver inte finansieras.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse Attestreglemente.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner - med ändringar.pdf

9 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0160 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan 2021-2032.pdf

10 Investeringsprogram för 2021-2032

Diarienummer 2021/KS 0161

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2022-2032.pdf
Investeringsprogram version 20210511.pdf

11 Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020

Diarienummer 2021/KS 0207 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Bolagsstyrningsrapporten för Tyresö bostäder 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäders styrelse har fastställt bolagsstyrningsrapporten för Tyresö Bostäder 2020, vilken ska godkännas av kommunfullmäktige. Bolagsstyrningsrapporten redovisar hur Tyresö Bostäder arbetar för att uppfylla föremål och ändamål i bolagsordningen, samt riktlinjerna i Tyresö bostäders ägardirektiv. Rapporten redovisar även översiktligt hur styrelsen och bolagsledningen har arbetat.

Bolagets kommunikation med revisorer och lekmannarevisorer redogörs för, liksom arbetet med intern kontroll. Internkontrollplan för 2020 godkändes av bolagsstyrelsen i maj 2020 och 2021 års internkontrollplan godkändes av bolagsstyrelsen i december 2020.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2020 har utvecklats sedan 2019. Förutom närvaro vid styrelsemöten och tydliggöranden att ingen av styrelsens ledamöter m.fl. har uppdrag, aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som verkar i samma bransch, följs nu även bolagets ändamål och ägardirektiv upp. Bolagets styrelse redovisar samtliga dessa som gröna.

I bolagsstyrningsrapporten kan man vidare läsa att det under året har genomförts en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete med gott resultat.
Under 2020 har Tyresö Bostäder skickat ett ärende till kommunfullmäktige för godkännande - årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder 2020.pdf
Tyresö bostäder AB protokoll sammanträde 2021-03-19 § 50.pdf

12 Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A Infra

Diarienummer 2021/KS 0185 011

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.
2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Beskrivning av ärendet
Wättinge Etapp A Infra är en deletapp för utbyggnaden av infrastrukturen inom Wättingeprojektet. Denna deletapp ska förse detaljplan Wättingebacken 1 och 2 med infrastruktur. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering. Detaljprojektering planeras att påbörjas i augusti 2021 för att vara färdig i februari 2022. Preliminär byggstart är planerad till Q3 2022. Projektet ryms inom given investeringsram. Omfattning av projektets visas i bilaga 1.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.
2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A.pdf
Bilaga 1. Omfattning Wättinge Etapp A Infra.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge Etapp A.pdf

13 Köpekontrakt avseende del av Gösen 1

Diarienummer KSM2021-352.252

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I samband med framtagandet av ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur har kommunstyrelseförvaltningen upprättat ett förslag till köpekontrakt, för förvärv av del av fastigheten Gösen 1, mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB. Syftet med köpekontraktet är att reglera det tillfälliga markförvärvet av del av fastigheten Gösen 1 från Tyresö bostäder AB samt erforderlig fastighetsbildning. Det tillfälliga markförvärvet är en förutsättning för att i ett nästa skede överlåta samma markområde vidare till exploatör inför bildandet av exploateringsfastighet enligt detaljplanen.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpekontrakt avseende del av Gösen 1 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpekontraktet och eventuella erforderliga handlingar för köpekontraktets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Köpekontrakt del av Gösen 1 (osignerat exemplar 210524).pdf
Tjänsteskrivelse, köpekontrakt del av Gösen 1 (Reviderad 210507).pdf

14 Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum, etapp 3 kvarter 11

Diarienummer KSM2021-351.068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11, mellan Tyresö kommun och exploatör. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, kvalitéer, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att mark- och genomförandeavtal för Norra Tyresö centrum etapp 3 kvarter 11 godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse, mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11.pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kv 11 (210512).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (210512).pdf
Bilaga 2 - Karta marköverlåtelser (210512).pdf
Bilaga 3 - Kvalitetsprogram (210512).pdf
Bilaga 4 - Dagvattenutredning (210512).pdf
Bilaga S1 - Föreskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Bilaga S2 - Kommunspecifika förskrifter för stationär sopsug - kvartersnät (210512).pdf
Mark- och genomförandeavtal NTC etapp 3 kvarter 11, undertecknat inkl alla bilagor, ex1 (210512) signerad.pdf

15 Ansökan om medel till förstudier

Diarienummer 2021/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budgeten för utförande av förstudier godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för den medelreserv för förstudier som står till kommunstyrelsens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om medel för att finansiera förstudier beställda av Kultur- och Fritidsförvaltningen samt Barn- och Utbildningsförvaltningen Förstudierna syftar till att ge förutsättningar för genomförande av projekt. Förslaget innebär en ansökan för pågående och i år genomförda förstudier till en summa om 2 690 tkr.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budgeten för utförande av förstudier godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för den medelreserv för förstudier som står till kommunstyrelsens förfogande

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel förstudier.pdf

16 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola

Diarienummer 2021/KS 0183 40

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budget för inköp och montering av solceller vid Trollsländans förskola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Genomförandet kan starta när investeringsprogrammet med föreslagen budget är fastställd i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola. Installationen av solcellsanläggningen för fastighetsel budgeteras till 225 000 kronor.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budget för inköp och montering av solceller vid Trollsländans förskola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Genomförandet kan starta när investeringsprogrammet med föreslagen budget är fastställd i kommunfullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Trollsländans förskola.pdf
Trollsländan förskola LCC Solceller.pdf

17 Bygga ny förskola samt nytt gemensamt kök och ny skolmatsal för Bergfotens skola

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

18 Budget för projekt Norra Tyresö Centrum Konst

Diarienummer KSM 2021-466

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Investeringsbudget för genomförandet av 'Konstprogram för Norra Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Beskrivning av ärendet
Just nu planläggs och bebyggs den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum. Ambitionen är att Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt kommundelscentrum med stora stadskvaliteter. För att nå detta vill Tyresö kommun uppföra offentlig konst i den nya stadsdelen. Ett konstprogram för Norra Tyresö centrum togs 2016 fram av en konstkonsult tillsammans med en arbetsgrupp i kommunen och år 2018 påbörjades arbetet med att genomföra konstprogrammet. Processen som kommunen arbetar efter i genomförandet av konstprogrammet är fastslagen i styrdokumentet "Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun" Enligt dessa riktlinjer ska beslut angående budget för konstnärlig gestaltning fattas i den nämnd som ansvarar för byggprojektets budget. I detta fall ligger den konstnärliga gestaltningen inom projektet Norra Tyresö Centrum (NTC) vars budget beslutas av kommunstyrelsen. Projektet NTC Konst har fram tills nu haft en egen budgetpost inom NTC i investeringsprogrammet, som beslutats årligen, men förvaltningen anser inte att det är ett sådant beslut som avses i riktlinjerna. Ett separat formellt budgetbeslut bör fattas varför detta ärende nu tas upp.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Investeringsbudget för genomförandet av 'Konstprogram för Norra Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om budget för projekt NTC Konst.pdf
Bilaga 1. Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
§ 72 Reservation Moderaterna.pdf

19 Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030

Diarienummer 2020/SBF008692

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
För alla kommuner ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige som består av en avfallsplan samt föreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt öka återanvändningen och återvinningsgraden i kommunen. Avfallsplanen ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter samt för kommunikation till kommunens invånare.

Tyresö kommuns tidigare avfallsplan var giltig till och med december 2020, och behöver ersättas med en ny. Den 1 december § 183 beslutade kommunstyrelsen att ett nytt förslag på en strategisk avfallsplan skulle tas fram. Det framarbetade förslaget presenterades som ett informationsärende till hållbarhetsutskottet den 17 mars 2021. Därefter fick politiken möjlighet att återkomma med synpunkter fram till den 9 april. De inkomna synpunkterna har inarbetats i avfallsplanen och den färdigställda versionen lämnas härmed in för beslut.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 antas.
2. Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 ersätter den tidigare avfallsplanen som fastslogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2009. Den nya avfallsplanen är giltig till och med 2030 eller tills ny avfallsplan träder i kraft.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan 2030.pdf
Avfallsplan Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2008-2020.pdf
Avfallsplan Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Avfallsplan Bilaga 3 Framtida avfallshantering Tyresö.pdf
Avfallsplan Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag.pdf
Avfallsplan Bilaga 5 Social konsekvensanalys.pdf
Avfallsplan Bilaga 6 Miljöbedömning.pdf
Avfallsplan Bilaga 7 Redogörelse för utställning och samråd.pdf
Avfallsplan Bilaga 8 Ordlista och definitioner.pdf
Avfallsplan Bilaga 9 Handlingsplan.pdf
Potentiell kostnadsbesparing vid måluppfyllelse.pdf

20 Uppdrag förstudie belysningsstrategi

Diarienummer 2021/SBF 0054 91

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett förslag att kommundirektören ska ges i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att i vägbelysningens befintliga armaturer byta ljuskälla till LED-insatser. Förvaltningen beräknar återbetalningstiden på en sådan investering till c:a 9 år.

För att beslut om en sådan investering ska kunna fattas krävs dock en bredare och mer omfattande analys av för- och nackdelar, samt vilka alternativ som står till buds.

Utvecklingen inom belysningsbranschen går fort. Nya belysningsanläggningar ger helt nya möjligheter till så kallad smart belysning. Uppkopplade belysningsanläggningar ger möjlighet till funktioner som att anpassa ljusstyrkan och färgtemperatur efter väderförhållanden och tid på dygnet. Sensorer kan se till att lysa upp där det behövs, och därigenom spara energi.

Ny teknik ger också bättre möjlighet till en miljöanpassning av belysning, då allt mer forskning visar på att många arter, som till exempel fladdermöss, många insekter och även träd påverkas negativt av artificiellt ljus. Med belysning som går att skärma och rikta går det att se till att ljuset hamnar där det ska, och inte riktas fel.

Rätt riktat ljus bidrar också till att minska bländning och skapa trafiksäkerhet. Detta kan också bidra till en förbättrad trygghetsupplevelse.
Dagens elnät för belysning är ofta överdimensionerade då de byggdes för belysning med högre strömförbrukning. Detta möjliggör att belysningsanläggningar kan byggas om för att t.ex. ladda elbilar och elcyklar och mobiltelefoner. I projektet "Green street light", ett samarbete mellan Vattenfall, Askersunds kommun med flera, testades detta. Slutsatsen man kunde dra var att svenska belysningsnät är väl lämpade för den här tekniken.

Sammanfattningsvis så är frågorna om kommunala belysningsanläggningar en komplex och mångfacetterad fråga. Flera kommuner har tagit fram belysningsstrategier, bland andra Nacka och Varberg. För att se hur Tyresö kommun ska gå vidare med dessa frågor så kan det finnas anledning att göra en omvärldsanslys, samt ta fram underlag för inriktning och ambitionsnivå.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie inför en eventuell belysningsstrategi.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 34.pdf
Uppdrag om gatubelysning hållbarhetsutskottet 2021-05-19.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Röstförklaring (M) Belysningstrategi § 34.pdf

21 Uppdrag om förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken - Huddinge

Diarienummer KSM 2021-380

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns översiktsplan pekar ut att kommunen ska studera en brokoppling för gång och cykel som kopplar ihop Trollbäcken med Huddinge och den kollektivtrafik (pendeltåg) som finns väster om Drevviken. Det är viktigt att Tyresö binds samman genom radiella tvärförbindelser, framförallt till Älvsjö och Huddinge då dessa kopplingar ses som svaga och kan utvecklas. Tyresö behöver förbättrade gång- och cykelförbindelser och anslutningarna till grannkommunerna. Därför föreslås en förstudie genomföras avseende gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge. Förstudien bidrar till översiktsplanens genomförande.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta en förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie gång- och cykelbro över Drevviken.pdf

22 Återrapportering av uppdrag för badplats i Fornudden

Diarienummer KSM-2017-850-261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 (§ 105) fick dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden invid gravområdet samt att befintlig båtbrygga (tillhörande Fornuddens villaförening, utan arrendeavtal) skulle flyttas närmre bryggan tillhörande Kumlavikens bryggförening.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett flera olika möjligheter för området och rekommenderar:
* att båtbryggan får ligga kvar på nuvarande plats
* att arrendeavtal för vattenområdet och ett skötselavtal för strandområdet upprättas med villaföreningen,
* att avtalen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området

Sittmöjligheter har iordningsställs på bryggan för att möjliggöra vattenkontakt för allmänheten, och som kompensation för de trädäck som utgår ur projektet södra Fornuddsparken.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen
3. Redovisningen av uppdraget noteras.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering badplats Fornudden.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 105.pdf

23 Arrendeavtal Erstavik 6:14

Diarienummer KSM-2019-1166

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med återremissen har förhandling återupptagits och genomförts med NCC och ett justerat avtalsförslag har tagits fram. Det justerade förslaget innebär att NCC fortsatt frånträder marken 30 september 2021 istället för i mars 2023 enligt gällande avtal. Avgiften för den avslutande perioden föreslås uppgå till 723 456 kronor, vilket är en justering mot tidigare förslag och innebär motsvarande nio månaders ytterligare avgift som ersättning för det tidigare frånträdet.
Hållarbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:
1. Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och NCC Industry AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
3. Återremissen anses besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Erstavik 6_14 210430.pdf
Arrende NCC slutversion 210429.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 52.pdf
Bilaga 1 till arrendeavtal Erstavik 6_14.pdf

24 Kommunägda kulturfastigheter

Diarienummer KSM 2021-367

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Strategi för kommunens kulturfastigheter antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa både kort- och långsiktigt underhåll och skötsel av kommunala kulturfastigheter. Kommundirektören får återkomma om det krävs ytterligare ekonomiska medel.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska lokalgruppen gav i januari 2019 fastighetsenheten i uppdrag att lämna förslag till vilka fastigheter som ur ett kulturhistoriskt perspektiv långsiktigt bör förvaltas av kommunen.

Under utredningsarbetet konstaterades ett antal aspekter som gör att det inte är så lätt att peka ut en förändrad användning ut utan att ta fram en strategi för hur Tyresö kommun ska arbeta med de fastigheter med kulturhistoriska värden som kommunen äger.

Den här utredningen lyfter helhetsperspektivet kring att äga och förvalta fastigheter med kulturhistoriska värden i ett förslag till strategi för kommunägda kulturfastigheter.

Målet är att alla kulturfastigheter som kommunen äger ska vara i ett sådant skick att de går att upplåta till den användning de är utpekade till. Som en bilaga till strategin har en plan tagits fram som beskriver både mål, kulturvärden och behoven ytterligare. För att komma vidare i arbetet behöver en förstudie för respektive fastighet genomföras som ytterligare belyser det praktiska genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna av strategin föreslagna åtgärder.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att strategi för kommunens kulturfastigheter antas samt att kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa både kort- och långsiktigt underhåll och skötsel av kommunala kulturfastigheter. Kommundirektören får återkomma om det krävs ytterligare ekonomiska medel.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse_kommunägda kulturfastigheter 2021-04-22.pdf
Strategi och plan för kommunägda kulturfastigheter_20210423.pdf
§ 73 Reservation Moderaterna.pdf
§ 73 Särskilt Yttrande Liberalerna.pdf

25 Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer BNS-2021-320

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 (2021/KS 0715 001) att ge i uppdrag till byggnadsnämnden att arbeta fram en handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden. Bygglovsenheten har utarbetat en handlingsplan för en effektivare bygglovsprocess.

26 Återrapportering av byggnadsnämndens uppdrag att ta fram handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 §123 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare.
Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar arbetet med handlingsplanen månadsvis till kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2021.

Bilagor
Ordförandeförslag - Uppdrag till byggnadsnämnden.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 123.pdf

27 Södertörns överförmyndarnämnd Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0197 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2020. Nämnden har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisning med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
§105 Beslut Haninge kommun KF Revision 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2020.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsbokslut per 2020-12-31.pdf

28 Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2020 Sbff

Diarienummer 2021/KS 0144 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
SBFF Protokollsutdrag §20 - Årsredovisning 2020.pdf
SBFF Årsredovisning 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionsskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionernas redogörelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
SBFF Förstasida protokoll.pdf

29 Samordningsförbundet Östra Södertörn Årsredovisning 2020.

Diarienummer 2021/KS 0139 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2020. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Östra Samordningsförbundet Södertörn.pdf
Protokoll 20210322.pdf
Årsredovisning 2020.pdf
Östra Södertörn Revisionsberättelse 2020.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Södertörn_slutlig.pdf

30 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0199 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll-SMOFF-2021-02-24.pdf
Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020.pdf
Revisorernas granskning, tillsynsverksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

31 Svar på Region Stockholms remiss om strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa

Diarienummer 2021/KS 0205

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Skrivelsen antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Handlingar från arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är under utarbetande.

Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin författat av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Svar på underlaget ska lämnas senast den 17 juni 2021. Strategin avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet och lämnat synpunkter inför kommunstyrelsens beslut.

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. Samverkan med regionen pågår kontinuerligt inom området psykisk hälsa när individer behöver hjälp och stöd från båda huvudmän. Barnets rättigheter utgör en av strategins vägledande principer och förslaget bedöms vara tydligt för barnets bästa.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-05-24 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Region Stockholms remiss om strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden 2021-05-24 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa.pdf
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf

32 Svar på remiss av samrådsförslag för Värmdö översiktsplan

Diarienummer 2021/KS 0209

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss över samrådsförslaget för Värmdö översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Värmdö kommun har under 2020 fram till nu arbetat med att uppdatera sin översiktsplan och översänder den till Tyresö för samråd. Samråd kommer att ske mellan 2021-05-10 fram till 2021-07-04.

Tyresö kommun delar havsgräns med Värmdö kommun och frågor av påverkan på Tyresö är framförallt kopplat till vattenkvalitet och skärgården. Utöver denna påverkan är vi delar av samma region och utvecklingen i Värmdö har därmed indirekt påverkan även på Tyresö.

Tyresö kommun ser överlag positivt på Värmdös ambitioner om förbättrad vattenkvalitet i havet genom utbyggnad av kommunalt VA samt att minska negativ miljöpåverkan från båtlivet. Tyresö ser mycket positivt på att Värmdö tar fram mer detaljerat underlag i form av Havs-, kust och vattenplan, och att frågan om båtlivets påverkan behandlas i det arbetet. Tyresö kommun ser att Värmdö samråder havs-, kust och vattenplanen med Tyresö kommun.

I övrigt ser Tyresö positivt på hur den framtida utvecklingen av Värmdö bidrar regionalt, genom att ta ansvar för den regionala bostadsförsörjningen och att möjliggöra ny byggelse i sammanhängande och kollektivtrafiknära lägen.

Bilagor
Värmdö översiktsplan samrådshandling.pdf
Tjänsteskrivelse svar på remiss av samrådsförslag för Värmdö översiktsplan.pdf

33 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Diarienummer KSM 2021-521

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms - Trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2020 (T22)" med diarienummer: TN 2020-1386.

Beskrivning av ärendet
Sammantaget uppfattar Tyresö kommun förslagen till förändringar i erhållen remiss som övervägande positiva för Tyresö.

Särskilt gäller detta föreslagen utökning av linjerna 812C, 813C och 815C.
Tyresö kommun uppskattar också Trafikförvaltningens arbete avseende åtgärder som ska möta resenärernas behovs- och beteendemönster kopplat till rådande pandemi. Härvid vill vi också vi framhålla att det i Trafikförvaltningens fortsatta arbete med detta är mycket viktigt att arbeta med mobility management-åtgärder. Alltså sådana åtgärder som, genom bland annat marknadsföring och kampanjer, kan tydliggöra och, i så stor utsträckning som möjligt, bibehålla de positiva miljö- och framkomlighetseffekterna av arbete på distans/hemifrån även efter pandemin.
Samtidigt som vi övergripande ställer oss positiva till föreslagna förändringar så är Trafikförvaltningens förslag att lägga ner linje 820 bekymmersamt då Tyresö kommun sedan länge har uttryckt tydliga önskemål om att få behålla linjen som, trots den relativt låga andelen resenärer, anses uppfylla ett tydligt syfte lokalt i Fornudden och Trollbäcken.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans och det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms - Trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2020 (T22)" med diarienummer: TN 2020-1386.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 36.pdf
Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021-2022 _T22.pdf
Södertörnsgemensamt remissyttrande T22.pdf
Trafikförändringsremiss T22.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Särskilt yttrande (M) Svar på Trafikremiss T22 § 36.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Särskilt yttrande (MP) Trafikremiss T22 § 36.pdf

34 Svar på motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysningen till LED enligt Varbergsmodellen

Diarienummer 2020/KS 0141 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Bjarne Vifjell och Per Carlberg har lämnat in en motion om att Tyresö ska undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED-lampor enligt Varbergsmodellen.
Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse-Utbyte Belysning enligt Varbergsmodellen.pdf
Energiberäkning - Tyresö kommun (Rev 21-04-21).pdf
Motion om att undersöka möjligheten att byta ut gatubelysning till LED (SD).pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion LED utbyte.doc.pdf

35 Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0181 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har i juni 2020 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun om:
* att utse en arbetsgrupp med personer från Tyresö kommun och Tyresö båtråd
* att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt med tanke på den dom som kom under mars 2020
* att lägga fram förslag till nytt normalavtal
* att utreda frågan på nytt gällande gatukostnader för båtklubbarna

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en förnyad utredning som jämför arrendeavgifter och debiteringsmodeller med andra relevanta kranskommuner i Stockholmsregionen. I uppdraget kan även utredas vilka miljökrav andra kommuner ställer på verksamheterna samt hur ett ekonomiskt incitament skulle kunna inarbetas i arrendeavgiften.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 35.docx.pdf
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19 Omröstningsprotokoll § 35.pdf
Svar på motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar.pdf
Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar som arrenderar mark alt vatten av kommunen.pdf
Ordförandeutlåtande HU maj 2021 motion villkor för båtklubbar.pdf

36 Svar på motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

37 Svar på motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 76.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

38 Svar på ledamotsinitiativ om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid

Diarienummer 2021/KS 0112

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamotsinitiativet att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid godkänns.
2. Beviljande av vaccination på arbetstid görs av respektive verksamhet och sker utifrån verksamheternas förutsättningar.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson, Moderaterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ att kommunen låter sin personal vaccineras under arbetstid. Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19 och SKR har därför förordat att arbetsgivare har en generös inställning och bidrar till att möjliggöra för personal att kunna vaccinera sig.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamotsinitiativet att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid godkänns.
2. Beviljande av vaccination på arbetstid görs av respektive verksamhet och sker utifrån verksamheternas förutsättningar.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 74.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ vaccination arbetstid 210430.pdf
Initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid.pdf

39 Anmälan tilldelade upphandlingar

Diarienummer 2021/KS 0195 011

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tilldelade upphandlingar som ska delges kommunstyrelsen i enlighet med delegationsordningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 68.pdf
Rapport Tilldelade upphandlingar 20210101-20210504 .docx.pdf

40 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-05-19
Stadsbyggnadsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-05-19
Hållbarhetsutskottet 2021-05-19, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskott/dagordning?date=2021-05-19

Bilagor
Delegationsbeslut fastighetsenheten.pdf
Delegationsbeslut leasing.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210325.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210518.pdf

41 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 34.pdf
Bilaga, Äldre- och omsorgsnämnden sökta statsbidrag 2020.pdf
Tjänsteskrivelse, Redovisning av statsbidrag 2020.pdf
SMOF Meddelande om justering.pdf
SMOF 2021-05-07.pdf
Cirkulär 21_22 Överenskommelse om utvidgat skydd vid smittbärarpenning i AGS-KL.pdf
Cirkulär 21 23 Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning.pdf