Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-08-09

Sammanträde 2022-08-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Ärende 1 Diarienummer 2022/KS 0007 001 Kommunstyrelsens förslag till beslut - Informationen noteras. Beskrivning av ärendet Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Bilagor Kommundirektörens rapport augusti 2022.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Ärende 2 Diarienummer 2022/KS 0005 001 Kommunstyrelsens förslag till beslut * Informationen noteras. Beskrivning av ärendet Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Bilagor Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 61.pdf Månadsrapport för Tyresö kommun maj 2022.pdf

3 Senarelagd Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Ärende 3 Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I ärendet beskrivs förutsättningarna för arbetet med kommunplan 2023-2026 med budget för 2023. Förslaget innebär att kommunplansbeslutet fattas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober 2022 och att beslutas tas av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse senarelagd kommunplansprocess 2023-2026 med budget för 2023.pdf

4 Justerad budget för kök och matsal till tillfällig paviljongskola

Ärende 4 Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Återremissen anses besvarad.
- Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
- Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de budgetår då paviljongskolan är i drift.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och matsal.
Kommunstyrelsen har tidigare (2022-01-22) fattat beslut om uppförande av en tillfällig paviljongskola.
Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-25 fattat beslut om att paviljongskolan ska placeras öster om Farmarstigen och söder om Tyresö gymnasium. Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att kök och matsal behöver uppföras intill paviljongsskolan.
Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och matsal.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Justerad budget för kök och matsal till tillfällig paviljongskola.pdf

Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf

Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf

Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess) (3).pdf

Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf

5 Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven

Ärende 5 Diarienummer KSM 2022.574.260

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.

- Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Förstudier och planarbete för samhällsfastigheter respektive klimat- och miljörelaterade projekt som genomförs inom Samhällsbyggnadskontoret ska finansieras via medelreserven. Denna ansökan avser projekt där finansieringen inte godkänts i samband med beslut om genomförande. Ekonomisk sammanställning och tidplan återfinns i bilaga 1 och 2 för alla projekten.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 66.pdf

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från medelsreserven.pdf

Bilaga 1.pdf

Bilaga 2.pdf

6 Förslag till ny kopieringstaxa

Ärende 6 Diarienummer 2022/KS 0130 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.

- Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 67.pdf

Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf

Bilaga kopieringstaxa.pdf

7 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Ärende 7 Diarienummer 2022/KS 0171 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.

- Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beskrivning av ärendet

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 69.pdf

Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf

Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf

Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf

Bilaga C - Bolagsordning.pdf

Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf

Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf

Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf

Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf

Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

8 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Ärende 8 Diarienummer 2022/KS 0222

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 80 kronor per medlem i de pensionsföreningar som ingår i kommunala pensionsrådet (KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med innevarande år.
3. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsföreningarna PRO Tyresö och SPF Seniorerna i Tyresö har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö kommun ska höjas från nuvarande 60 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen.
Mot bakgrund av inflationsläget och att bidraget inte har höjts de senaste fem åren bedöms höjningen till 80 kronor som rimlig. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att bidragsbeloppet höjs till 80 kronor per medlem och år.

9 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Ärende 9 Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf

Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf

Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf

Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

10 Återrapportering rörande komplettering av ärenden för Wättinge och Granängstorget

Ärende 10 Diarienummer 2022/SBF 0049

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen informerade om paraplyprojektet Wättinge och Granängstorget på stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 med fokus på komplettering av återremitterade ärenden för Wättingebacken etapp 2 som återremitterades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 samt Granängstorget kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 29 för att:

a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess omgivning,

b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området,

c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs,

d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering etapp 2 Wättingebacken.pdf

11 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2

Ärende 11 Diarienummer KSM2022-281.068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 återremitterades ärendet för Wättingebacken etapp 2. Återremissen är besvarad i ett eget ärende och inga ändringar är gjorda i underlaget för detta ärende.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Bergsundet Wättinge AB för detaljplanen Wättingebacken etapp 2. Exploatören ska strax norr om Tyresö gymnasium uppföra 70-100 hyres-rättslägenheter i sex våningar samt en förskola med plats för ca 110-120 stycken barn. Byggnaden ska uppföras med trästomme.
Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 114.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf

Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf

Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf

Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf

Bilaga 1 - Plankarta.pdf

Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf

Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf

Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf

Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf

Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf

Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf

Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf

Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf

Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf

Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf

Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf

Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf

Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf

Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf

Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf

12 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2

Ärende 12 Diarienummer KSM2018-791-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 återremitterades ärendet för Wättingebacken etapp 2. Återremissen är besvarad i ett eget ärende och inga ändringar är gjorda i underlaget för detta ärende.

Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77 dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola för upp till 120 barn samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt - 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 7 juli - 28 augusti 2021. Under granskningen inkom tolv yttranden, sju från myndigheter och ledningshavare och fem från privatpersoner.

Länsstyrelsen hade synpunkter på hur det framgår att dagvattenåtgärderna utanför planområdet kan säkerställas och att kommunen tydligare behöver visa att den föreslagna markanvändningen är lämplig med hänsyn till översvämningsrisk. De ansåg att kommunen noggrannare behöver säkerställa att omkringliggande områden inte påverkas negativt av planens genomförande.
Naturvärden och översvämning är synpunkter som främst berörs i yttranden från privatpersoner.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har skyfallsutredningen fördjupats och planhandlingarna justerats.
Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats mellan byggaktören, Bergsundet AB, och kommunen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Godkännande inför antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 - till KS 9 augusti.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 115.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf

Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf

Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf

Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf

Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf

Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf

Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf

Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf

Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf

Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf

Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf

Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf

Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf

Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf

Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf

Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf

Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf

Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf

Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf

Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf

Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf

Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf
Bilagor
12 Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf (1 311 kb) 12 Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf (681 kb) 12 Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf (744 kb) 12 Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf (10 754 kb) 12 Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf (1 381 kb) 12 Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf (812 kb) 12 Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf (2 030 kb) 12 Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf (4 714 kb) 12 Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf (2 603 kb) 12 Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf (4 767 kb) 12 Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf (5 284 kb) 12 Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf (5 232 kb) 12 Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf (1 897 kb) 12 Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf (46 140 kb) 12 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf (286 kb) 12 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf (6 373 kb) 12 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf (674 kb) 12 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 115.pdf (196 kb) 12 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf (129 kb) 12 Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf (1 311 kb) 12 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf (209 kb) 12 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf (128 kb) 12 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf (145 kb) 12 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf (184 kb) 12 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (47 kb) 12 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (46 kb) 12 Tjänsteskrivelse - Godkännande inför antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 - till KS 9 augusti.pdf (1 158 kb)

13 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Ärende 13 Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.

- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis.
Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden.
Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning.
Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen.
Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.
Plankartan är uppdaterad efter kommunfullmäktige den 21 juni 2022.

Återremiss

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan och godkänna marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:

1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.

2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras i parallellt med detta avtalsärende återupptaget detaljplaneärende. Samtliga handlingar i avtalsärendet är oförändrade.

Bilagor

Tjänsteskrivelse efter återremiss - Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB.pdf

Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf

Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antaganderevidering 220613.pdf

Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf

Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf

Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf

Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf

Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf

Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf

Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf

Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf

Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf

Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf

14 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Ärende 14 Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade synpunkter på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativ när det gäller skyfall. Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.
Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.
Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Återremiss

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:

1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.

2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras under egen rubrik i tjänsteskrivelsen. Fladdermusutredningen har kompletterats med efterfrågad inventering. Planerad skyfallshantering för kapacitet att klara 100-års regn förklaras och förtydligas utan komplettering av dagvattenutredningen. Planbeskrivning och granskningsutlåtande har uppdaterats i berörda avsnitt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf

Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf

Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf

Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf

Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf

Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf

Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf

Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf

Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf

Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf

Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf

Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf

Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf

Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf

Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf

Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf

Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf

Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf

Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf
Bilagor
14 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf (527 kb) 14 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) 14 Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf (3 404 kb) 14 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) 14 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 14 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 14 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 14 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) 14 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) 14 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 14 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf (2 643 kb) 14 Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf (1 033 kb) 14 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) 14 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) 14 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 14 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) 14 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) 14 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf (263 kb) 14 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf (8 kb) 14 Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf (723 kb)

15 Förslag till beslut om att gallra nationella prov

Ärende 15 Diarienummer 2022/KS 0131 008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år.

- Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Beskrivning av ärendet

Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 68.pdf

Tjänsteskrivelse gallring av nationella prov.pdf

16 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Ärende 16 Diarienummer 2022/KS 0181 013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
- Ulrica Riis-Pedersen (C)
- Anki Svensson (M)

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar önskemål om längre förordnandetid.

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 70.pdf

Tjänsteskrivelse förlängning av förordnande som vigselförrättare.pdf

17 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet 2023

Ärende 17 Diarienummer 2017/KS 0175 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16 mars, 12 april, 25 april samt 8 nov.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen.
Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 72.pdf

Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf

Sammanträdesplan 2023.xlsx

18 Svar på remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Ärende 18 Diarienummer KSM 2022-375.217

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

Beskrivning av ärendet

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad har lämnats till Tyresö kommun på remiss till den 22 augusti 2022.

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 41.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på remiss Sänk tröskeln till en god bostad.pdf

Sank_troskeln_till_en_god_bostad_SOU202214.pdf

Remissmissiv_Sanktroskeln till en god bostad.pdf

19 Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun

Ärende 19 Diarienummer KSM2022-88.434

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.

- Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.

- Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet

I stadsliknande miljöer är befolkningstätheten hög, vilket innebär att många människor potentiellt kan påverkas av viltet, både i positiv som negativ bemärkelse. Viltet ger oss natur- och friluftsupplevelser och skapar förutsättningar för många andra arter att existera. Vi använder oss dagligen av viltets ekosystemtjänster som till exempel kontakt med djur och natur och fågelsång på våren. Samtidigt ökar även risken för viltrelaterade problem (ekosystem-otjänster) som till exempel skador på egendom, rädsla för vildsvin och trafikolyckor.

Viltförvaltning är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt.
Det har under en längre tid funnits ett behov av en plan som sätter ramar, krav och riktlinjer kring viltvården och viltförvaltningen, och som hanterar de ökande viltstammarna.

Viltförvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett stöd i viltvårdsarbetet och som ett dokument som kan användas i kommunikationen med kommuninvånarna. Planen kommer att ingå som en del av kommande naturvårdsplan och ska också fungera som ett styrdokument för rutiner, avtal, upphandling med mera.

Bilagor

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.pdf

Tjänsteskrivelse Viltförvaltningsplan.pdf

Viltförvaltningsplan.pdf

Artspecifika riktlinjer, bilaga 1.pdf

Prövning av barnets bästa bilaga 2.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.docx

20 Yttrande över Uddby Kraft AB:s ansökan om omprövning av verksamhetens villkor

Ärende 20 Diarienummer 2022/KS 0219

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens miljövillkor.

Beskrivning av ärendet

Uddby kraft AB har vid Nacka tingsrätt ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Uddby kraftverk i Tyresån. Tyresö kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast 16 september 2022.

Tyresö kommun sålde Uddby kraftverk till Vattenfall år 1982 som sedan sålde det vidare till Uddby kraft AB år 2013. Tyresö kommun är ägare av fastigheten Tyresö 1:544 där Fatbursdammen är belägen. Kommunstyrelseförvaltningen har inte kännedom om något avtal eller servitut som ger Uddby kraft AB civilrättslig rådighet över vattnet och rätt att bedriva verksamhet på Tyresö 1:544.
Holländaredammen är enligt utdrag från fastighetsregistret belägen inom fastigheterna Tyresö 1:753 och 1:544 (båda landfästena). Den förstnämnda fastigheten ägs av Kalvnäset samfällighetsförening och den sistnämnda av Tyresö kommun. Av ansökningshandlingarna framgår inte att Uddby kraft AB civilrättsligt förfogar över Holländaredammen. Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att Uddby kraft AB inte är berättigad till att ansöka om omprövning gällande dessa dammar och att ansökan därför måste avvisas i dessa delar. Kommunstyrelseförvaltningen anser vidare att Uddby kraft AB behöver visa att bolaget civilrättsligt förfogar över de områden på Tyresö kommuns fastigheter Tyresö 1:544 samt Raksta 1:3 där bolaget ansökt om att uppföra passagelösning för ål samt fingaller.

Vattenregleringen står i motsats till Tyresö kommuns antagna inriktning i översiktsplanen om att arbeta för levande och omtyckta vattenmiljöer, kommunledningsutskottets beslut 2018-02-22 §31 om ordförandeuppdraget Fritt fram i Tyresån samt kommunstyrelsens yttrande 2021-08-24 §204 gällande Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån.
Med anledning av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att Tyresö kommun bör verka för att en total återställning av nedre Tyresån genomförs.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Yttrande över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens miljövillkor.docx

Yttrande över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens miljövillkor.pdf

21 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärende 21 Diarienummer 2022/KS 0220

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förslår kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagen ändring i § 6 förbundsordningen, 2022-06-22 § 23.

Riksdagen planerar att den 21 juni besluta om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Det föreslås bli krav på att försäljning endast får ske till personer som är 18 eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning på försäljningsstället.
Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet.
Kommunerna ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring. Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav.
Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser förbundet en samordningsvinst i att våra medlemskommuner beslutar att även lägga ansvaret för den tillkommande lagen på förbundet. Förbundet föreslår därför att fullmäktige i våra medlemskommuner beslutar att lägga till ansvaret för lag om tobaksfria nikotinprodukter i § 6 Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Bilagor

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Justerat protokoll 220622.pdf

Tjänsteskrivelse SMOFH Ändring av förbundsordning, Tjänsteskrivelse.pdf

Förbundsordning för södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund förslag 2022 tobaksfria nikotinprodukter.docx

22 Meddelanden

Ärende 22 Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Bilagor

Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf

Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf

Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf

Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf

Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf

Cirkulär 22_20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20.pdf

Cirkulär 22_21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.pdf

Direktionsprotokoll 2022-06-10.pdf

Budgetram 2023.pdf

Meddelande om justering.pdf

Meddelande 11_2022 - Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf

Cirkulär 22_22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB_SFR 22.pdf

12-2022-SIGN-Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten.pdf

cirkulär 22_23 beslut och justeringar i RIPS 2022.pdf

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2022-05-06.pdf

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-06-17.pdf

Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-19.pdf

prot-20220617-styrelsemote_sign.pdf

Cirkulär 22_25 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 22-10-01.pdf

CIRKULÄR 22_26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtal).pdf

Cirkulär 22_27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m.pdf

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022 sammanträde den 2022-06-21 - Årsredovisning 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22 - omedelbar justering.pdf

Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22.pdf

Södertörns överförmyndarnämnd 2022-06-16 § 58 - Delårsrapport tertial1 .pdf

Länsstyrelsen Stockholm 2022-05-24 - Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i Södertörn.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet01FS 2022-22.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun 1FS 2022 24.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter omavstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun 01FS 2020 25.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter förbiotopskyddsområdet 01FS 2022 22.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun 01FS 2022 23.pdf

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun 01FS 2022 26.pdf

Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Bilagor
22 12-2022-SIGN-Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten.pdf (448 kb) 22 Budgetram 2023.pdf (359 kb) 22 Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf (282 kb) 22 Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf (299 kb) 22 Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf (244 kb) 22 Cirkulär 22_20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20.pdf (120 kb) 22 Cirkulär 22_21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.pdf (140 kb) 22 Cirkulär 22_22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB_SFR 22.pdf (152 kb) 22 cirkulär 22_23 beslut och justeringar i RIPS 2022.pdf (321 kb) 22 Cirkulär 22_25 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 22-10-01.pdf (292 kb) 22 CIRKULÄR 22_26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtal).pdf (239 kb) 22 Cirkulär 22_27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m.pdf (229 kb) 22 Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf (913 kb) 22 Direktionsprotokoll 2022-06-10.pdf (682 kb) 22 Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf (290 kb) 22 Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf (274 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet01FS 2022-22.pdf (91 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter förbiotopskyddsområdet 01FS 2022 22.pdf (91 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun 1FS 2022 24.pdf (88 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun 01FS 2022 26.pdf (371 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun 01FS 2022 23.pdf (90 kb) 22 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter omavstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun 01FS 2020.pdf (116 kb) 22 Länsstyrelsen Stockholm 2022-05-24 - Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i Södertörn.pdf (8 803 kb) 22 Meddelande 11_2022 – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf (354 kb) 22 Meddelande om justering.pdf (223 kb) 22 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-19.pdf (382 kb) 22 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-06-17.pdf (384 kb) 22 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2022-05-06.pdf (565 kb) 22 prot-20220617-styrelsemote_sign.pdf (1 745 kb) 22 Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22 - omedelbar justering.pdf (2 715 kb) 22 Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22.pdf (3 926 kb) 22 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022 sammanträde den 2022-06-21 - Årsredovisning 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf (980 kb) 22 Södertörns överförmyndarnämnd 2022-06-16 § 58 - Delårsrapport tertial1 .pdf (3 758 kb)

23 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 23 Diarienummer 2022/KS 0024 001
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-06-29, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-06-29
Hållbarhetsutskottet 2022-06-29, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-06-29
Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-06-26

Bilagor

Ordförandebeslut stenkross Skrubba.pdf

Beslut.pdf

Beslut.pdf

Beslut.pdf

Beslut.pdf

Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 220620.pdf


Sida
1 (35)

Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-08-09
Sida
2 (35)
Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-08-09
Sida
34 (35)

§134 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Kommundirektören välkomnar och presenterar kommunjurist Maria Knutsson för kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2022.pdf

§135 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 61.pdf
Månadsrapport för Tyresö kommun maj 2022.pdf

§136 Senarelagd Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I ärendet beskrivs förutsättningarna för arbetet med kommunplan 2023-2026 med budget för 2023. Förslaget innebär att kommunplansbeslutet fattas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober 2022 och att beslutas tas av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 62.pdf
Tjänsteskrivelse senarelagd kommunplansprocess 2023-2026 med budget för
2023.pdf

§137 Justerad budget för kök och matsal till tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Återremissen anses besvarad.
2. Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de budgetår då paviljongskolan är i drift.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och matsal.

Kommunstyrelsen har tidigare (2022-01-22) fattat beslut om uppförande av en
tillfällig paviljongskola. Barn- och utbildningsnämnden har 2022-05-25 fattat beslut om att paviljongskolan ska placeras öster om Farmarstigen och söder om Tyresö gymnasium. Samtidigt beslutade barn- och utbildningsnämnden att kök och matsal behöver uppföras intill paviljongsskolan.

Ärendet avser en justering av budget för uppförande av tillfällig paviljongskola med anledning av att kostnader för uppförande att intilliggande kök och matsal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Återremissen anses besvarad.
2. Budget för tillfällig paviljongskola justeras så att kostnad för byggnation av kök och matsal inkluderas. Justeringen läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och finansieras inom ramen för kommunstyrelsen anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Utökad budgetram för kök och matsal ska ingå i driftskostnaden som enligt tidigare KS beslut ska beaktas i kommunplansprocessen inför de budgetår då paviljongskolan är i drift.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Mats Lindblom (L) hänvisar till ett särskilt yttrande lämnat i barn- och
utbildningsnämnden 2022-05-25 § 63.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till ett särskilt yttrande lämnat i barn- och
utbildningsnämnden 2022-05-25 § 63.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Justerad budget för kök och matsal till tillfällig
paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess) (3).pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 109.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 63.pdf
Särskilt yttrande MP, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande L, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 12.pdf

§138 Ansökan om medel för förstudier och planarbete från medelsreserven

Diarienummer KSM 2022.574.260

Kommunstyrelsens beslut
1. Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.
2. Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förstudier och planarbete för samhällsfastigheter respektive klimat- och miljörelaterade projekt som genomförs inom Samhällsbyggnadskontoret ska finansieras via medelreserven. Denna ansökan avser projekt där finansieringen inte godkänts i samband med beslut om genomförande. Ekonomisk sammanställning och tidplan återfinns i bilaga 1 och 2 för alla projekten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
– Medel från medelsreserven för projekt enligt bilaga 1 godkänns.
– Medel från miljö- och klimatpotten för projekt enligt bilaga 2 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 66.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel från medelsreserven.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf

§139 Förslag till ny kopieringstaxa *

Diarienummer 2022/KS 0130 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf
Bilaga kopieringstaxa.pdf

§140 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Diarienummer 2022/KS 0171 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under
Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige- församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

– Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg,
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med
2023-01-01.
– Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring
AB.pdf
Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf
Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf
Bilaga C - Bolagsordning.pdf
Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf
Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf
Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf
Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf
Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

§141 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Diarienummer 2022/KS 0222 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 80 kronor per medlem i de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med innevarande år.
3. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsföreningarna PRO Tyresö och SPF Seniorerna i Tyresö har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö kommun ska höjas från nuvarande 60 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen.

Mot bakgrund av inflationsläget och att bidraget inte har höjts de senaste fem åren bedöms höjningen till 80 kronor som rimlig.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att bidragsbeloppet höjs till 80 kronor per medlem och år.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen fastställer det ekonomiska stödet till 80 kronor per medlem i de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR).
2. Bidraget utges årligen från och med innevarande år.
3. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf
Ansökan från PRO Tyresö och SPF.pdf

§142 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035 *

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdet ajourneras kl. 18:53-19:00.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som
redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Joakim Grimborg (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet bordläggs.
Mats Lindblom (L) biträder Marie Åkesdotter (MP) yrkande om bordläggning.
Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas i enlighet med Marie
Åkesdotters (MP) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras, efter önskemål från Mats
Lindblom (L). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstar framgår ur bilagt
omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

§143 Återrapportering rörande komplettering av ärenden för Wättinge och

Diarienummer 2022/SBF 0049

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerade om paraplyprojektet Wättinge och
Granängstorget på stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 med fokus på
komplettering av återremitterade ärenden för Wättingebacken etapp 2 som
återremitterades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 samt Granängstorget
kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 29 för
att:
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess omgivning,
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området,
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs,
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering godkänns.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Anders Linder (S), Inger Gemicioglu (V) och Per Carlberg
(SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering etapp 2 Wättingebacken.pdf
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
Bilaga 1 Wättingebacken-Vy1_220629.pdf
Bilaga 2 Wättingebacken-Vy2_220629.pdf

§144 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB

Diarienummer KSM2022-281.068

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdet ajourneras kl. 19:44-19:49.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB avslås.

Reservationer
Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 återremitterades ärendet för Wättingebacken etapp 2. Återremissen är besvarad i ett eget ärende och inga
ändringar är gjorda i underlaget för detta ärende.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Bergsundet Wättinge AB för detaljplanen Wättingebacken etapp 2. Exploatören ska strax norr om Tyresö gymnasium uppföra 70-100 hyres- rättslägenheter i sex våningar samt en förskola med plats för ca 110-120 stycken barn. Byggnaden ska uppföras med trästomme. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och
Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Joakim Grimborg (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget samt att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå avtalet.

Susann Ronström (S), Anna Steele (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras, efter önskemål från Marie
Åkesdotter (MP). Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller
förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget i enlighet med Anki Svensson (M) med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat 6 ja, 8 nej och 1 avstår. Hur var och en röstar framgår ur bilagt
omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med
Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 114.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf
Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf
Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf
Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf
Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf
Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 144 § 144 Kommunstyrelsen (S) Reservation.pdf (157 kb) § 144 § 144 Kommunstyrelsen (L) SY.pdf (99 kb) § 144 § 144 Kommunstyrelsen (M) SY.pdf (32 kb) § 144 § 144 Kommunstyrelsen Reservation (V).pdf (349 kb) § 144 § 144 Voteringsbilaga.pdf (137 kb) § 144 Bilaga 1 - Plankarta.pdf (706 kb) § 144 Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf (321 kb) § 144 Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf (261 kb) § 144 Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf (709 kb) § 144 Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf (281 kb) § 144 Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf (60 950 kb) § 144 Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf (4 487 kb) § 144 Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf (79 kb) § 144 Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf (692 kb) § 144 Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf (1 087 kb) § 144 Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf (522 kb) § 144 Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf (985 kb) § 144 Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf (709 kb) § 144 Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf (1 304 kb) § 144 Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf (115 kb) § 144 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 114.pdf (177 kb) § 144 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 144.pdf (172 kb) § 144 Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf (543 kb) § 144 Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf (549 kb) § 144 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf (216 kb) § 144 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf (172 kb) § 144 Tjänsteskrivelse - Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2.pdf (165 kb) § 144 Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf (162 kb)

§145 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 *

Diarienummer KSM2018-791-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 avslås.

Reservationer
Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en
skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 återremitterades ärendet för
Wättingebacken etapp 2. Återremissen är besvarad i ett eget ärende och inga
ändringar är gjorda i underlaget för detta ärende.

Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77
dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken
etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola för upp till
120 barn samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en
del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram
och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt – 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken
yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i
Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 7 juli – 28 augusti
2021. Under granskningen inkom tolv yttranden, sju från myndigheter och
ledningshavare och fem från privatpersoner.

Länsstyrelsen hade synpunkter på hur det framgår att dagvattenåtgärderna
utanför planområdet kan säkerställas och att kommunen tydligare behöver visa att den föreslagna markanvändningen är lämplig med hänsyn till översvämningsrisk. De ansåg att kommunen noggrannare behöver säkerställa att omkringliggande områden inte påverkas negativt av planens genomförande. Naturvärden och översvämning är synpunkter som främst berörs i yttranden från privatpersoner.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har skyfallsutredningen fördjupats och
planhandlingarna justerats.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms
inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap
3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats mellan byggaktören, Bergsundet AB, och
kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 antas.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Joakim Grimborg (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget samt att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige att inte anta detaljplanen.

Susann Ronström (S), Anna Steele (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget i enlighet med Anki Svensson (M) med fleras yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat 6 ja, 8 nej och 1 avstår. Hur var och en röstar framgår ur bilagt
omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Godkännande inför antagande av detaljplan för
Wättingebacken etapp 2 - till KS 9 augusti.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 115.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf
Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf
Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev
210409.pdf
Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf
Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf
Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf
Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A
2020-03-13.pdf
Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf
Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf
Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf
Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf
Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf
Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf
Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf
Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 145 § 145 Kommunstyrelsen (L) SY.pdf (99 kb) § 145 § 145 Kommunstyrelsen (M) SY.pdf (32 kb) § 145 § 145 Kommunstyrelsen (S) Reservation.pdf (157 kb) § 145 § 145 Kommunstyrelsen Reservation (V).pdf (349 kb) § 145 § 145 Voteringsbilaga.pdf (138 kb) § 145 Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf (1 311 kb) § 145 Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf (681 kb) § 145 Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf (744 kb) § 145 Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf (10 754 kb) § 145 Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf (1 381 kb) § 145 Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf (812 kb) § 145 Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf (2 030 kb) § 145 Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf (4 714 kb) § 145 Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf (2 603 kb) § 145 Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf (4 767 kb) § 145 Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf (5 284 kb) § 145 Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf (5 232 kb) § 145 Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf (1 897 kb) § 145 Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf (46 140 kb) § 145 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf (286 kb) § 145 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf (6 373 kb) § 145 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf (674 kb) § 145 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 115.pdf (196 kb) § 145 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 145.pdf (187 kb) § 145 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf (129 kb) § 145 Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf (1 311 kb) § 145 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf (209 kb) § 145 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf (128 kb) § 145 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf (145 kb) § 145 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf (184 kb) § 145 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (47 kb) § 145 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (46 kb) § 145 Tjänsteskrivelse - Godkännande inför antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 - till KS 9 augusti.pdf (1 158 kb)

§146 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Reservationer
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Joakim Grimborg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Plankartan är uppdaterad efter kommunfullmäktige den 21 juni 2022.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan och godkänna marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis återremitterades i
kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att
detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara
100-års regn.

Återremissen besvaras i parallellt med detta avtalsärende återupptaget detaljplaneärende. Samtliga handlingar i avtalsärendet är oförändrade.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Joakim Grimborg (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstar framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Marköverlåtelseavtal för bostäder vid
Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antaganderevidering 220613.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-
01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf

§147 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis *

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Reservationer
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Joakim Grimborg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av
stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i
flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en
utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida
utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 – 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18
februari 2022 – 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade synpunkter på granskningsförslaget att planhandlingarna
behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning
att nedströms områden inte påverkas negativ när det gäller skyfall.

Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade
avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger  kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16).

Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid
Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras under egen rubrik nedan. Fladdermusutredningen har
kompletterats med efterfrågad inventering. Planerad skyfallshantering för
kapacitet att klara 100-års regn förklaras och förtydligas utan komplettering av
dagvattenutredningen. Planbeskrivning och granskningsutlåtande har uppdaterats i berörda avsnitt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
– Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Joakim Grimborg (KD) och Per Carlberg
(SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid
Amaryllis.docx.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-
21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-
01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 147 § 147 Kommunstyrelsen (M)+(C) Reservation.pdf (45 kb) § 147 § 147 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.pdf (203 kb) § 147 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf (527 kb) § 147 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) § 147 Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf (3 404 kb) § 147 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) § 147 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 147 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 147 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 147 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) § 147 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) § 147 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 147 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf (2 643 kb) § 147 Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf (1 033 kb) § 147 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) § 147 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) § 147 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 147 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) § 147 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) § 147 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf (263 kb) § 147 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 147.pdf (189 kb) § 147 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf (8 kb) § 147 Presentation Amaryllis - visad på kommunstyrelsen 22-08-09.pdf (4 056 kb) § 147 Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf (723 kb)

§148 Förslag till beslut om att gallra nationella prov

Diarienummer 2022/KS 0131 008

Kommunstyrelsens beslut
1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år.
2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år.
2. Beslutet gäller retroaktivt från 2007.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse gallring av nationella prov.pdf

§149 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare *

Diarienummer 2022/KS 0181 013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:

1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar önskemål om längre förordnandetid.

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse förlängning av förordnande som vigselförrättare.pdf

§150 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och

Diarienummer 2017/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16 mars, 12 april, 25 april samt 8 nov.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs
enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2023 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 24 januari, 16 mars, 12
april, 25 april samt 8 nov.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf
Sammanträdesplan 2023.xlsx

§151 Svar på remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Diarienummer KSM 2022-375.217

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns
remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

Beskrivning av ärendet
SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad har lämnats till Tyresö kommun på remiss till den 22 augusti 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Sänk tröskeln till en god bostad.pdf
Sank_troskeln_till_en_god_bostad_SOU202214.pdf
Remissmissiv_Sanktroskeln till en god bostad.pdf

§152 Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-88.434

Kommunstyrelsens beslut
1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet
I stadsliknande miljöer är befolkningstätheten hög, vilket innebär att många
människor potentiellt kan påverkas av viltet, både i positiv som negativ bemärkelse. Viltet ger oss natur- och friluftsupplevelser och skapar förutsättningar för många andra arter att existera. Vi använder oss dagligen av
viltets ekosystemtjänster som till exempel kontakt med djur och natur och fågelsång på våren. Samtidigt ökar även risken för viltrelaterade problem
(ekosystem-otjänster) som till exempel skador på egendom, rädsla för vildsvin och trafikolyckor.

Viltförvaltning är i huvudsak ett kommunalt ansvar. Målet med viltförvaltningen är att ge viltet skydd och stöd, att balansera populationerna så att de är friska och livskraftiga, ge möjlighet till rika naturupplevelser för kommuninvånarna samt minska antalet konflikter som uppkommer i mötet mellan människor och vilt.

Det har under en längre tid funnits ett behov av en plan som sätter ramar, krav och riktlinjer kring viltvården och viltförvaltningen, och som hanterar de ökande viltstammarna.

Viltförvaltningsplanen är tänkt att fungera som ett stöd i viltvårdsarbetet och som ett dokument som kan användas i kommunikationen med kommuninvånarna. Planen kommer att ingå som en del av kommande naturvårdsplan och ska också fungera som ett styrdokument för rutiner, avtal, upphandling med mera. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet i Tyresö kommun antas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheten att organisera och planera för hur viltvården ska utföras och hur viltvårdarna anlitas och sägs upp.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Viltförvaltningsplan.pdf
Viltförvaltningsplan.pdf
Artspecifika riktlinjer, bilaga 1.pdf
Prövning av barnets bästa bilaga 2.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 27.docx

§153 Yttrande över Uddby Kraft AB:s ansökan om omprövning av verksamhetens

Diarienummer 2022/KS 0219

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens miljövillkor.

Beskrivning av ärendet
Uddby kraft AB har vid Nacka tingsrätt ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Uddby kraftverk i Tyresån. Tyresö kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast 16 september 2022.

Tyresö kommun sålde Uddby kraftverk till Vattenfall år 1982 som sedan sålde det vidare till Uddby kraft AB år 2013. Tyresö kommun är ägare av fastigheten Tyresö 1:544 där Fatbursdammen är belägen. Kommunstyrelseförvaltningen har inte kännedom om något avtal eller servitut som ger Uddby kraft AB civilrättslig rådighet över vattnet och rätt att bedriva verksamhet på Tyresö 1:544.

Holländaredammen är enligt utdrag från fastighetsregistret belägen inom fastigheterna Tyresö 1:753 och 1:544 (båda landfästena). Den förstnämnda fastigheten ägs av Kalvnäset samfällighetsförening och den sistnämnda av Tyresö kommun. Av ansökningshandlingarna framgår inte att Uddby kraft AB civilrättsligt förfogar över Holländaredammen. Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att Uddby kraft AB inte är berättigad till att ansöka om omprövning gällande dessa dammar och att ansökan därför måste avvisas i dessa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen anser vidare att Uddby kraft AB behöver visa att bolaget civilrättsligt förfogar över de områden på Tyresö kommuns fastigheter Tyresö 1:544 samt Raksta 1:3 där bolaget ansökt om att uppföra passagelösning för ål samt fingaller.

Vattenregleringen står i motsats till Tyresö kommuns antagna inriktning i
översiktsplanen om att arbeta för levande och omtyckta vattenmiljöer,
kommunledningsutskottets beslut 2018-02-22 §31 om ordförandeuppdraget Fritt fram i Tyresån samt kommunstyrelsens yttrande 2021-08-24 §204 gällande
Länsstyrelsens nulägesbeskrivning för Tyresån. Med anledning av ovanstående  anser kommunstyrelseförvaltningen att Tyresö kommun bör verka för att en
total återställning av nedre Tyresån genomförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande till Mark- och miljödomstolen över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens miljövillkor.

Yrkanden
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av
verksamhetens miljövillkor.docx
Yttrande över Uddby kraft ABs ansökan om omprövning av verksamhetens
miljövillkor.pdf

§154 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Diarienummer 2022/KS 0220

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förslår kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagen ändring i § 6 förbundsordningen, 2022-06-22 § 23.

Riksdagen planerar att den 21 juni besluta om en ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1
augusti 2022. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan,
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Det föreslås bli krav på att försäljning endast får ske till personer som är 18 eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning på försäljningsstället.

Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet. Kommunerna ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring. Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav. 

Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser förbundet en samordningsvinst i att våra medlemskommuner beslutar att även lägga ansvaret för den tillkommande lagen på förbundet. Förbundet föreslår därför att fullmäktige i våra medlemskommuner beslutar att lägga till ansvaret för lag om tobaksfria nikotinprodukter i § 6 Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Justerat protokoll 220622.pdf
Tjänsteskrivelse SMOFH Ändring av förbundsordning, Tjänsteskrivelse.pdf
Förbundsordning för södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund förslag 2022
tobaksfria nikotinprodukter.docx

§155 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf
Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf
Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf
Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf
Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf
Cirkulär 22_20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20.pdf
Cirkulär 22_21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av
arbetsvillkorsdirektivet.pdf
Direktionsprotokoll 2022-06-10.pdf
Budgetram 2023.pdf
Meddelande om justering.pdf
Meddelande 11_2022 – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och
Regioner.pdf
Cirkulär 22_22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal
RiB_SFR 22.pdf
12-2022-SIGN-Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten.pdf
cirkulär 22_23 beslut och justeringar i RIPS 2022.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2022-05-
06.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-06-17.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-19.pdf
prot-20220617-styrelsemote_sign.pdf
Cirkulär 22_25 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i
lydelse 22-10-01.pdf
CIRKULÄR 22_26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (KB-avtal).pdf
Cirkulär 22_27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m.pdf
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022 sammanträde den 2022-06-21
- Årsredovisning 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22 - omedelbar
justering.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd 2022-06-16 § 58 - Delårsrapport tertial1 .pdf
Länsstyrelsen Stockholm 2022-05-24 - Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i Södertörn.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet
Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet01FS 2022-22.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun 1FS 2022 24.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter omavstängning av vattenområde i
Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020
med anledning av roddtävling, Stockholms kommun 01FS 2020 25.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet
Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter förbiotopskyddsområdet 01FS
2022 22.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal,
Norrtälje kommun 01FS 2022 23.pdf
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i
Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun 01FS 2022 26.pdf
Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§ 155 12-2022-SIGN-Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten.pdf (448 kb) § 155 Budgetram 2023.pdf (359 kb) § 155 Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf (282 kb) § 155 Cirkulär 22_10 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf (299 kb) § 155 Cirkulär 22_11 Studentmedarbetaravtalet.pdf (244 kb) § 155 Cirkulär 22_20 Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 20.pdf (120 kb) § 155 Cirkulär 22_21 Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.pdf (140 kb) § 155 Cirkulär 22_22 Överenskommelse om Särskilt förhandlingsordningsavtal RiB_SFR 22.pdf (152 kb) § 155 cirkulär 22_23 beslut och justeringar i RIPS 2022.pdf (321 kb) § 155 Cirkulär 22_25 Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 22-10-01.pdf (292 kb) § 155 CIRKULÄR 22_26 Ändring av Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KB-avtal).pdf (239 kb) § 155 Cirkulär 22_27 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m.pdf (229 kb) § 155 Cirkulär 22-09 Sotningsindex 2022.pdf (913 kb) § 155 Direktionsprotokoll 2022-06-10.pdf (682 kb) § 155 Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf (290 kb) § 155 Kallelse till årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 2022.pdf (274 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet01FS 2022-22.pdf (91 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av biotopskyddsområdet Urfjärden, Norrtälje kommun, samt föreskrifter förbiotopskyddsområdet 01FS 2022 22.pdf (91 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av Dalarö kanal med anledning av Dalarö Triathlon, Haninge kommun 1FS 2022 24.pdf (88 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av drakbåtstävling, Stockholms kommun 01FS 2022 26.pdf (371 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om fartbegränsning i Väddö kanal, Norrtälje kommun 01FS 2022 23.pdf (90 kb) § 155 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter omavstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken och Djurgårdsbrunnskanalen den 7 november 2020 med anledning av roddtävling, Stockholms kommun 01FS 20.pdf (116 kb) § 155 Länsstyrelsen Stockholm 2022-05-24 - Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i Södertörn.pdf (8 803 kb) § 155 Meddelande 11_2022 – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner.pdf (354 kb) § 155 Meddelande om justering.pdf (223 kb) § 155 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-19.pdf (382 kb) § 155 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-06-17.pdf (384 kb) § 155 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2022-05-06.pdf (565 kb) § 155 prot-20220617-styrelsemote_sign.pdf (1 745 kb) § 155 Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22 - omedelbar justering.pdf (2 715 kb) § 155 Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22.pdf (3 926 kb) § 155 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022 sammanträde den 2022-06-21 - Årsredovisning 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf (980 kb) § 155 Södertörns överförmyndarnämnd 2022-06-16 § 58 - Delårsrapport tertial1 .pdf (3 758 kb)

§156 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-06-29, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2022-06-29
Hållbarhetsutskottet 2022-06-29, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-06-29
Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-06-29

Bilagor
Ordförandebeslut stenkross Skrubba.pdf
Beslut om att teckna en överenskommelse om avgångsvederlag..pdf
Delegationsbeslut om upplåning.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 220620.pdf