Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-03-11

Sammanträde 2015-03-11

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering

Dnr 2015/SBF 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering - ett planeringsunderlag till översiktsplaneringen av Nyréns Arkitektkontor.

2 Planuppdrag för Fornudden

Dnr 2015/KSM 0173

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder primärt inom, eller inom del av fastigheterna: Kumla 3: 93, 3: 656, 3: 1247 och 3: 1264. Planen tas fram med utökat förfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MIKE kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser planuppdrag för detaljplan för att möjliggöra skola, förskola, äldreboende och bostäder i och vid Fornuddsparken i Trollbäcken. Detaljplanen tas fram med ett utökat förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Start PM.pdf
Behovssbedömning_skola,förskola,äldreboende och bostäder Fornudden.pdf

3 Planbesked för Tyresö 1:334

Dnr 2014/KSM 1030

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:334 på Tranmyravägen 19 i Tyresö Strand inkom till kommunen i november 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att möjliggöra styckning av fastighetens sydvästra del. Förutsättning för bedömningen är att befintlig tillfart till den angränsande fastigheten Tyresö 1:333 kan nyttjas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1.334.pdf

4 Planbesked för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Tyresö 1:505 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:505 på Backsippevägen 4 i Tyresö Strand inkom till kommunen i januari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att stycka och därigenom tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1.505.pdf

5 Planbesked för Forellen 17

Dnr 2015/KSM 0187

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av Forellen 17 för att möjliggöra nya kvarter med centrumändamål med bl.a. bostäder och parkeringshus.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Forellen 17 inkom till kommunen i februari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 för att göra det möjligt att uppföra nya centrumkvarter med bostäder, lokaler och parkeringshus i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan som en del i genomförande av Norra Tyresö Centrum samt för att lösa parkeringsbehovet för Tyresö centrum samtidigt tillskapa ny bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om Planbesked Forellen 17.pdf

6 Beslut om antagande för ändring genom tillägg för Detaljplan för del av Gimmersta 1:1

Dnr 2014/KSM 0848

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anta ändring genom tillägg för detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1.

Beskrivning av ärendet
Längs Tyresövägen ska en ny, separat gång- och cykelbana anläggas. Tanken är att koppla an till den befintliga tunneln som går under Tyresövägen. På grund av höjdskillnad beräknas den aktuella marken behöva tas i anspråk för en del av cykelbanan. Då markanvändningen i gällande plan är natur, behöver denna ändras till park för att tillåta cykelbanan. Marken kommer även fortsatt att vara allmän platsmark.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_del av gimmersta (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Del av Gimmersta.pdf
Granskningsutlåtande_del av Gimmersta 1-1.pdf

7 Beslut om antagande för ändring genom tillägg av Detaljplan för Runstenen 4 och 8

Dnr 2014/KSM 0880

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anta förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen kopplad till detaljplanen, för att på så vis möjliggöra en jämnstor fastighetsfördelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Runstenen 4 och 8 (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Runstenen.pdf
Granskningsutlåtande_Runstenen 4 och 8.pdf

8 Detaljplan för Nyfors - överklagande av mark- och miljödomstolen beslut att upphäva detaljplanen

Dnr 2011/KSM 0200

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att söka prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen och att överklaga dom P 6005-14 fattad av mark- och miljödomstolen.

Beskrivning av ärendet
Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har i dom P 6005-14 den 19 februari beslutat att upphäva kommunens beslut att anta detaljplan för Nyfors. Skälen som anförs är att strandskydd upphävs på områden som anses vara allemansrättsligt tillgängliga. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att söka prövningstillstånd och att överklaga domen hos mark- och miljööverdomstolen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nyfors.pdf

9 Politisk beslutsprocess för detaljplaner *

Dnr 2015/KSM 0190

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.

2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende: a. detaljplaner med standardförfarande, b. detaljplaner med utökad förfarande som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse, samt c. granskning av planförslag.

3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet: a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.

4. Följande delegeras från kommunstyrelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
* Besluta om planuppdrag.
* Besluta om tillämplig beslutsprocess i samband med planuppdrag.
* Besluta om samråd om framtaget planförslag.
* Besluta om granskning för detaljplaner med standardförfarande.
* Besluta om planbesked.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess dpl.pdf
Bilaga 2_lagförslag-PBL.pdf
Bilaga 1_politisk DP-process.pdf

10 Ändring av stadgar för Trädgårdsföreningen Gudö Å

Dnr 2001/KSM 0255

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna de nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Trädgårdsföreningen Gudö Å arrenderar ett område av kommunen och hyr ut odlingslotter till sina medlemmar. Föreningens stadgar är från 1977, men vissa paragrafer har reviderats senare. Föreningens nuvarande ordförande har inkommit med ett antal synpunkter som de vill att vi tar upp. Tidigare har Tyresö kommun genom kommunstyrelsen godkänt stadgarna, men föreningen vill nu självständigt kunna ta beslut om ändringar. Styrelsen vill även ha rätt att besluta om ordningsföreskrifter utan kommunstyrelsens godkännande. Detta bland annat för att ha möjlighet att utfärda regler om något oförutsett sker under året. Föreningen vill också kunna fylla ut alla sina lediga odlingslotter, och för att göra det vill de ta bort bestämmelsen om att endast invånare i Tyresö kommun kan bli medlemmar.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
NYA STADGAR.pdf
Gudö Å presentation på MSU PP.pdf

11 Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening

Dnr 2015/KSM 0114

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening.

2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Lilla Brobänkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lilla Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening.pdf

12 Arrendeavtal Bofinkens bryggförening

Dnr 2014/KSM 0779

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Bofinkens bryggförening.

2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bofinkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Arrendeavtal Bofinkens bryggförening.pdf
Tjänsteskrivelse Bofinkens bryggförening.pdf

13 Arrendeavtal med Bosses bryggförening

Dnr 2015/KSM 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Bosses bryggförening.

2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bosses bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bosses bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bosses bryggförening.pdf

14 Infartsparkering vid Tegvägen - Gudöbroleden

Dnr 2015/SBF 0031

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för infartsparkering.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över om det finns platser där nya infartsparkeringar kan läggas. Ett förslag, som skulle kunna innebära cirka 15-40 p-platser, är vid Sofiebergsvägen, riktning söderut. För att möjliggöra att en infartsparkeningsplats skall kunna anläggas där krävs en ny detaljplan. Förvaltningen behöver ett inriktningsbeslut för att gå vidare då platsens nuvarande plan är allmän platsmark och bostad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Infartsparkering Tegvägen-Gudöbroleden.pdf
Infartsparkering Tegvägen - förslag på plats.pdf

15 Återrapportering av uppdrag om lokal odling i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSM 0204 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner rapporteringen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Vintern 2014 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse skulle samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling. Intresset var stort vilket resulterade i utlåning av 60 odlingslådor till Tyresöbor utan trädgård. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar en fortsättning på projektet 2015, med en utlåning av ytterligare 40 lådor om intresse finns.

Bilagor
Odla utan trädgård-återrapportering tjänsteskrivelse.pdf
Odla utan trädgård - bilder.pdf

16 Verksamhetsredovisning 2014 *

Dnr 2015/KSM 0167

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anta verksamhetsredovisningen för 2014.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott redovisar ett samlat överskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 6,2 miljoner kronor. I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt måluppfyllelse. Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas.

Bilagor
Verksamhetsberättelse SBF 2014.pdf
Tj skr verksamhetsberättelse.pdf

17 Remissvar till Huddinge kommuns cykelplan

Dnr 2014/KSM 1095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens cykelplan på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remisssvar till Huddinge kommuns cykelplan.pdf
Missiv Huddinge kommuns cykelplan.pdf
Cykelplan Huddinge remissutgåva_141117.pdf

18 Remissvar gällande kollektivtrafikplan för Huddinge

Dnr 2014/KSM 1094

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens kollektivtrafikplan på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remissvar Kollektivtrafikplan Huddinge.pdf
Missiv Kollektivtrafikplan Huddinge.pdf
Kollektivtrafikplan, remiss.pdf

19 Remissvar till Parkeringsprogram för Huddinge

Dnr 2015/KSM 0081

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens parkeringsprogram på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remissvar till Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf
Missiv Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf
Remissutgåva Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf

20 Samrådssvar till Havs- och vattenmyndigheten

Dnr 2014/KSM 1034

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anta samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag till marin strategi för Nordsjön och Östersjön samt åtgärdsplan för havsmiljön på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Samrådssvar Havs och vattenmyndigheten.pdf
2015 missiv-atgardsprogrammet-for-havsmiljon.pdf
2015 remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

21 Samrådssvar på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt

Dnr 2014/KSM 1111

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anta samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt.

Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat ut samrådshandlingar över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivning, lista över förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster i Tyresö kommun samt åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden-Ällmorafjärden. Dessa dokument kommer ligga till grund för Vattenförvaltningens nya verksamhetsperiod 2015-2021. Samrådstid till och med 30 april 2015.

Bilagor
Samrådssvar till Vattenmyndigheten.pdf
2014 Åtgärdsprgm för Tyresån och Kalvfjärden SE3_199_Tyresan.pdf
2015 Förslag MKN Norra Östersjön bilaga 1-3.pdf
2015 Vattenmyndigheten N Östersjön Förv plan no-forslag-fp-2014-webb.pdf
2015 Åtgärdsprgm Vissvassfjärden Vattenmyndigheten SE3_198_Stockholms_sodra.pdf
2015 Åtgärdsprogram för Erstaviken Vattenmyndigheten SE3_127_Nacka.pdf
20150204 Vattenforekomster Tyreso MKN farg tabell.pdf

22 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta *

Dnr 2014/KS 0109 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana och kan inte finna någon lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Motionen första att-sats anses därmed vara besvarad. Frågan om nedläggning lämnar förvaltningen obesvarad. Förvaltningen anser därmed att motionens frågeställning har utretts så långt vårt uppdrag i frågan sträcker sig.

Bilagor
Svar på motion Gimmersta skjutbana sbf.pdf
Gimmersta skjutbanan motion från Miljöpartiet.pdf
MSU samradssvar sbf Gimmersta skjutbana.pdf
Protokollsutdrag från KFN Gimmersta skjutbana motionssvar.pdf

23 Svar på motion om jämställd snöröjning *

Dnr 2013/KS 0486 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Bilagor
Svar på motion motion Jämställd snöröjning.pdf
Motion Jämställld snöröjning MP.pdf
Sop-saltade GC-vägar Tyresö 2015.pdf

24 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov *

Dnr 2014/KS 0440 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Socialdemokraternas inlämnade motion om bostäder och mark för framtida behov.

Bilagor
Yttrande Bostäder och mark för framtida behov.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf

25 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp *

Dnr 2013/KS 0448 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Västerpartiets motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.

Bilagor
Motionssvar Utförsäljningsstopp.pdf
Motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.pdf

26 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2013/KS 0358 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Miljöpartiets motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.

Bilagor
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf
Motionssvar Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf

27 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning *

Dnr 2015/KS 0036 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Socialdemokraternas motion om mer tillgänglig återvinning.

Bilagor
Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf
Motionssvar Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf

28 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

29 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhetsrapporter finns bifogade till ärendet. En rapport om resultatet från tidigare genomfört testresenärsprojekt finns bifogat.

Bilagor
Rapport och information jan-feb 2015 mät- och kartenheten 150123-150302.pdf
VA-R jan-feb 15.pdf
Månadsrapport miljö- och trafik 20150123-20150227.pdf
Rapport Februari_2015.pdf
Kampanjrapport.pdf

30 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Inbjudan.pdf

§30 Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering

Dnr 2015/SBF 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Protokollsanteckning
Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue berättar om översiktsplanen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering, ett planeringsunderlag till översiktsplaneringen av Nyréns Arkitektkontor.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150311.pdf (166 kb)

§31 Planuppdrag Fornudden

Dnr 2015/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder primärt inom, eller inom del av fastigheterna: Kumla 3: 93, 3:656, 3: 1247 och 3: 1264. Planen tas fram med utökat förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 § , med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MIKE kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser planuppdrag för detaljplan för att möjliggöra skola, förskola, äldreboende och bostäder i och vid Fornuddsparken i Trollbäcken. Detaljplanen tas fram med ett utökat förfarande.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till bristfälligt underlag. Anita Mattsson ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet ska avslås. Marie Åkesdotters (MP) ansluter sig till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordförande ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) avslagsyrkande. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss.

Marie Åkesdotter (MP) begär omröstning. Ordförande meddelar att den som yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) förslag röstar ja och den sen som yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) förslag röstar nej. Röstningsresultat: 5 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande.
och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit Anita Mattssons (S) avslagsyrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse-Start PM.pdf
Behovssbedömning_skola,förskola,äldreboende och bostäder Fornudden.pdf

§32 Planbesked för Tyresö 1:334

Dnr 2015/SBF 0027

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Tyresö 1:334 för att möjliggöra stykning av fastigheten under förutsättning av de villkor som står i tjänsteskrivelsen uppfylls.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:334 på Tranmyravägen 19 i Tyresö Strand inkom till kommunen i november 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att möjliggöra styckning av fastighetens sydvästra del. Förutsättning för bedömningen är att befintlig tillfart till den angränsande fastigheten Tyresö 1:333 kan nyttjas.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Tyresö 1:334 för att möjliggöra stykning av fastigheten under förutsättning av de villkor som står i tjänsteskrivelsen uppfylls.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1.334.pdf

§33 Planbesked för Tyresö 1:505

Dnr 2015/SBF 0028

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Tyresö 1:505 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:505 på Backsippevägen 4 i Tyresö Strand inkom till kommunen i januari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för att stycka och därigenom tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Tyresö 1.505.pdf

§34 Planbesked för Forellen 17

Dnr 2015/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av Forellen 17 för att möjliggöra nya kvarter med centrumändamål med bl.a. bostäder och parkeringshus.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Forellen 17 inkom till kommunen i februari 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 för att göra det möjligt att uppföra nya centrumkvarter med bostäder, lokaler och parkeringshus i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan som en del i genomförande av Norra Tyresö Centrum samt för att lösa parkeringsbehovet för Tyresö centrum samtidigt tillskapa ny bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om Planbesked Forellen 17.pdf

§35 Beslut om antagande för ändring genom tillägg för Detaljplan för del av Gimmersta 1:1

Dnr 2015/SBF 0029

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta ändring genom tillägg för detaljplanen för del av fastigheten Gimmersta 1:1.

Beskrivning av ärendet
Längs Tyresövägen ska en ny, separat gång- och cykelbana anläggas. Tanken är att koppla an till den befintliga tunneln som går under Tyresövägen. På grund av höjdskillnad beräknas den aktuella marken behöva tas i anspråk för en del av cykelbanan. Då markanvändningen i gällande plan är natur, behöver denna ändras till park för att tillåta cykelbanan. Marken kommer även fortsatt att vara allmän platsmark.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_del av gimmersta (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Del av Gimmersta.pdf
Granskningsutlåtande_del av Gimmersta 1-1.pdf

§36 Beslut om antagande för ändring genom tillägg av Detaljplan för Runstenen 4 och 8

Dnr 2015/SBF 0035

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i november 2013 en förfrågan från fastighetsägarna om att ändra detaljplanen för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen kopplad till detaljplanen, för att på så vis möjliggöra en jämnstor fastighetsfördelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Runstenen 4 och 8 (underskrift).pdf
Planbeskrivning_antagande_Runstenen.pdf
Granskningsutlåtande_Runstenen 4 och 8.pdf

§37 Detaljplan för Nyfors - överklagande av mark- och miljödomstolen beslut att upphäva detaljplanen

Dnr 2015/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera information.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den miljöpartisitiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar information om överklagande vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt i dom P 6005-14.

Bilagor
Ny Tjänsteskrivelse meddelande Nyfors.pdf

§38 Politisk beslutsprocess för detaljplaner

Dnr 2015/SBF 0043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut till kommunfullmäktige
1. Princip för beslutsprocess för detaljplaner som påbörjats från och med den 1 januari 2015 fastställs enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen.
2. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande delegation om beslutanderätt avseende:
a. detaljplaner med standardförfarande, samt
b. granskning av planförslag.
3. Kommunstyrelsen reglemente kompletteras med följande text avseende planförfarandet:
a. ta initiativ till och utarbeta detaljplaner, samt
b. för detaljplaner som påbörjats före den 1 januari 2015, anta ändring eller upphävande av detaljplan enligt bestämmelserna om enkelt planförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen
Under förutsättning av punkt 2 beslutas, kan följande delegeras från kommunstyrelsen till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet:
1. Besluta om planuppdrag.
2. Besluta om tillämplig beslutsprocess i samband med planuppdrag.
3. Besluta om samråd om framtaget planförslag.
4. Besluta om granskning för detaljplaner med standardförfarande.
5. Besluta om planbesked.

Beskrivning av ärendet
Den första januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som reglerar förfarandena för att upprätta detaljplaner. Med anledning av detta finns behov av att komplettera reglemente för kommunstyrelsen och delegationsordningen gällande den politiska beslutsprocessen för detaljplaner.

Ordförandeförslag
Ordförande instämmer i Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att detaljplaner med utökat förfarande utan avtal ska antas i kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Miljö- och samhällsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess dpl.pdf
Bilaga 2_lagförslag-PBL.pdf
Bilaga 1_politisk DP-process.pdf
Tjänsteskrivlese_delegation DP_MSU150311.pdf
150311_pres_politisk DP-process_MSU.pdf

§39 Ändring av stadgar för Trädgårdsföreningen Gudö Å

Dnr 2015/SBF 0030

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna de nya stadgarna för Trädgårdsföreningen Gudö Å.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Att kommunen ska annonsera i kommunrutan om att det finns lediga odlingslotter i Trädgårdsföreningen Gudö Å.

Beskrivning av ärendet
Trädgårdsföreningen Gudö Å arrenderar ett område av kommunen och hyr ut odlingslotter till sina medlemmar. Föreningens stadgar är från 1977, men vissa paragrafer har reviderats senare. Föreningens nuvarande ordförande har inkommit med ett antal synpunkter som de vill att vi tar upp. Tidigare har Tyresö kommun genom kommunstyrelsen godkänt stadgarna, men föreningen vill nu självständigt kunna ta beslut om ändringar. Styrelsen vill även ha rätt att besluta om ordningsföreskrifter utan kommunstyrelsens godkännande. Detta bland annat för att ha möjlighet att utfärda regler om något oförutsett sker under året. Föreningen vill också kunna fylla ut alla sina lediga odlingslotter, och för att göra det vill de ta bort bestämmelsen om att endast invånare i Tyresö kommun kan bli medlemmar.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen ska annonsera i kommunrutan om att det finns lediga odlingslotter i Trädgårdsföreningen Gudö Å.
Fredrik Saweståhl (M) ansluter sig till yrkandet.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
NYA STADGAR.pdf
Gudö Å presentation på MSU PP.pdf

§40 Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening

Dnr 2015/SBF 0053

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Lilla Brobänkens bryggförening.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Lilla Brobänkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lilla Brobänkens bryggförening.pdf
Arrendeavtal Lilla Brobänkens bryggförening.pdf

§41 Arrendeavtal Bofinkens bryggförening

Dnr 2015/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Bofinkens bryggförening.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bofinkens bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Arrendeavtal Bofinkens bryggförening.pdf
Tjänsteskrivelse Bofinkens bryggförening.pdf

§42 Arrendeavtal med Bosses bryggförening

Dnr 2015/SBF 0052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna arrendeavtal med Bosses bryggförening.
2. Projektingenjören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den antagna detaljplanen Brobänken, etapp 10 innehåller ett vattenområde för en befintlig mindre brygga där bryggägarna har bildat Bosses bryggförening. Gatukostnadsutredningen belastar denna brygga med ca 19 000 kronor. För att reglera denna kostnad har ett förslag till arrendeavtal upprättats med 10 års arrendetid. Kommunens bryggarrenden i liknande områden har tidigare fått liknande avtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bosses bryggförening.pdf
Arrendeavtal Bosses bryggförening.pdf

§43 Infartsparkering vid Tegvägen - Gudöbroleden - ärendet utgår

§44 Återrapportering av uppdrag om lokal odling i Tyresö kommun

Dnr 2015/SBF 0032

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner rapporteringen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Vintern 2014 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse skulle samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling. Intresset var stort vilket resulterade i utlåning av 60 odlingslådor till Tyresöbor utan trädgård. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar en fortsättning på projektet 2015, med en utlåning av ytterligare 40 lådor om intresse finns.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den miljöpartisitiska gruppens räkning (se bilaga).

Bilagor
Odla utan trädgård-återrapportering tjänsteskrivelse.pdf
Odla utan trädgård - bilder.pdf

§45 Verksamhetsredovisning 2014

Dnr 2015/SBF 0042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta verksamhetsredovisningen för 2014.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott redovisar ett samlat överskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 6,2 miljoner kronor. I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt måluppfyllelse. Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas.

Bilagor
Tj skr verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse SBF 2014 ny.pdf

§46 Remissvar till Huddinge kommuns cykelplan

Dnr 2015/SBF 0033

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens cykelplan på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remisssvar till Huddinge kommuns cykelplan.pdf
Missiv Huddinge kommuns cykelplan.pdf
Cykelplan Huddinge remissutgåva_141117.pdf

§47 Remissvar gällande kollektivtrafikplan för Huddinge

Dnr 2015/SBF 0034

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens kollektivtrafikplan på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remissvar Kollektivtrafikplan Huddinge.pdf
Missiv Kollektivtrafikplan Huddinge.pdf
Kollektivtrafikplan, remiss.pdf

§48 Remissvar till Parkeringsprogram för Huddinge

Dnr 2015/SBF 0036

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har skickat kommunens parkeringsprogram på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Remissvar till Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf
Missiv Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf
Remissutgåva Parkeringsprogram för Huddinge 20150225.pdf

§49 Samrådssvar till Havs- och vattenmyndigheten

Dnr 2015/SBF 0037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar för marin strategi och åtgärdsplan för havsmiljön.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ett förslag till marin strategi för Nordsjön och Östersjön samt åtgärdsplan för havsmiljön på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar på remissen.

Bilagor
Samrådssvar Havs och vattenmyndigheten.pdf
2015 missiv-atgardsprogrammet-for-havsmiljon.pdf
2015 remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

 

§50 Samrådssvar på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt

Dnr 2015/SBF 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta samhällsbyggnadsförvaltningens samrådssvar om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för norra Östersjöns vattendistrikt.

Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har skickat ut samrådshandlingar över förslag till förvaltningsplan, åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivning, lista över förslag till miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster i Tyresö kommun samt åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden-Ällmorafjärden. Dessa dokument kommer ligga till grund för Vattenförvaltningens nya verksamhetsperiod 2015-2021. Samrådstid till och med 30 april 2015.

Bilagor
Samrådssvar till Vattenmyndigheten.pdf
2014 Åtgärdsprgm för Tyresån och Kalvfjärden SE3_199_Tyresan.pdf
2015 Förslag MKN Norra Östersjön bilaga 1-3.pdf
2015 Vattenmyndigheten N Östersjön Förv plan no-forslag-fp-2014-webb.pdf
2015 Åtgärdsprgm Vissvassfjärden Vattenmyndigheten SE3_198_Stockholms_sodra.pdf
2015 Åtgärdsprogram för Erstaviken Vattenmyndigheten SE3_127_Nacka.pdf
20150204 Vattenforekomster Tyreso MKN farg tabell.pdf

§51 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta - ärendet utgår

§52 Svar på motion om jämställd snöröjning

Dnr 2015/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Motionärerna menar att Tyresö kommun borde tillämpa ett jämställdshetsperspektiv på snöröjning och visar på Karlskoga som exempel. Förvaltningen menar att vi redan idag snöröjer och halkbekämpar enligt liknande principer. De första maskinerna som kallas ut är de som snöröjer och halkbekämpar trottoarer samt gång- och cykelvägar. Sedan prioriteras bussvägarna och sist övriga bilvägar. Men allt sker naturligtvis inte helt och hållet i en sådan ordning att samtliga trottoarer och gång- och cykelvägar är färdigröjda innan vi börjar med bussvägarna och sedan övriga bilvägar.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Svar på motion Jämställd snöröjning.pdf
Motion Jämställd snöröjning MP.pdf
Sop-saltade GC-vägar Tyresö 2015.pdf

§53 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2015/SBF 0044

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Socialdemokraternas inlämnade motion om bostäder och mark för framtida behov.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande.

Bilagor
Yttrande Bostäder och mark för framtida behov.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf

§54 Svar på motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp

Dnr 2015/SBF 0045

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Röstförklaring
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig röstförklaring.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Västerpartiets motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Motionssvar Utförsäljningsstopp.pdf
Motion om att bygga fler hyresrätter i Tyresö och införa ett utförsäljningsstopp.pdf

§55 Svar på motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Dnr 2015/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Röstförklaring
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig röstförklaring.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Miljöpartiets motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall med hänvisning till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Bilagor
Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf
Motionssvar Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft.pdf

§56 Svar på motion om mer tillgänglig återvinning

Dnr 2015/SBF 0049

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat på Socialdemokraternas motion om mer tillgänglig återvinning.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
Anita Mattsson (S) ansluter sig till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att motionen ska anses besvarad. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande.

Bilagor
Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf
Motionssvar Motion om mer tillgänglig återvinning.pdf

§57 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20150311.pdf (166 kb)

§58 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhetsrapporter finns bifogade till ärendet.

Bilagor
Rapport och information jan-feb 2015 mät- och kartenheten 150123-150302.pdf
Rapport Februari_2015.pdf
VA-R jan-feb 15.pdf
Månadsrapport miljö- och trafik 20150123-20150227.pdf

§59 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Inbjudan.pdf

§60 Återrapportering av Testresenärsprojektet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Bilagor
Kampanjrapport.pdf
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av testresenärsprojekt.pdf

§61 Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Bilagor
Delegationsbeslut - jan-feb.pdf