Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-12-21

Sammanträde 2022-12-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Samråd av detaljplan för Njupkärrs skola

Diarienummer KSM-2022-115-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Njupkärrs skola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler skolplatser i kommunal regi inom centrumområdet och Njupkärrs skola ska därför utökas.

Kommundirektören fick den 23 februari 2022 § 7 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan.

Planförslaget innebär en ökad byggrätt för att möjliggöra en skolbyggnad för 550 elever, idrottshall och tillhörande komplementbyggnader. Granängsstigen föreslås ny utformning och byggs ut med gång- och cykelpassage mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Njupkärrs skola.docx
Bilaga 1. Plankarta.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning.pdf
Bilaga 3. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 4. Dagvatten- och skyfallsutredning.pdf
Bilaga 5. Trafik- och mobilitetsutredning.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys.pdf
Bilaga 10. Trafikbullerutredning.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 7.pdf

2 Granskning av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandling för detaljplan Hällebo, Näsby 4:221 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4: 221 för granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning av detaljplan för en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. Fastigheten Näsby 4:221 är kommunägd.

Samråd hölls under perioden 12 oktober - 2 november 2022. Ett samrådsmöte hölls kvällstid den 26 oktober 2022. Under samrådet inkom totalt nio yttranden.
Planarbetet bedrivs med standardförfarande.

Detaljplanen är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för planenhetens driftbudget genom medel från medelreserven, enligt beslut i kommunstyrelsen, § 138, 2022-08-09.
En checklista för en prövning av barnets bästa är ifylld. Ärendet bedöms inte beröra barn.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan Hällebo, Näsby 4: 221 kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_A2-L_granskning. pdf.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221_granskning.pdf
Bilaga 4. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

3 Granskning av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bergfotens förskola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samrådet inkom totalt 11 yttranden till kommunen.
Efter samrådet har kompletterande utredningar genomförts. Det har även genomförts en inventering av skyddsvärda träd inom planområdet samt en barnkonsekvensanalys.

Planområdet har utökats något för att omfatta del av Bergfotensvängen vilket även möjliggör för en viss ombyggnad av gatan. Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande bland annat dagvattenhantering, skyddsvärda träd, trafik och parkering samt konsekvenser för barn. Plankartans bestämmelser gällande dagvattenhantering, byggrätt och nockhöjd har förtydligats.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen för Bergfotens förskola kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 1. Plankarta för Bergfotens förskola granskning-A2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för Bergfotens förskola granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Förstudierapport Bergfoten skola_klar 210322.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 7. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 9. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 10. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 11. Barnkonsekvensanalys.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

4 Presentation av Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50

Diarienummer KSM2022-1239.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2021 genomfördes en omfattande bostadsmarknadsanalys avseende Tyresö kommun. Analysen kom bland annat fram till att de två huvudsakliga målgrupperna Tyresö behöver fokusera på i bostadsförsörjningsarbetet är barnfamiljer samt äldre hushåll.

För att få ytterligare underlag att arbeta med samt underlag till dialog med byggaktörer genomfördes en attitydundersökning. Kommunen tog in en konsult för att på vårt uppdrag kontakta 750 personer över 50 år och efterfråga deras boendepreferenser. Undersökningen visade bland annat att ungefär 40 % av de tillfrågade kunde tänka sig att flytta inom 5 år, och då helst inom Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50 .pdf

§47 Samråd av detaljplan för Njupkärrs skola

Diarienummer KSM-2022-115-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Njupkärrs skola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler skolplatser i kommunal regi inom centrumområdet och Njupkärrs skola ska därför utökas.

Kommundirektören fick den 23 februari 2022 § 7 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan.

Planförslaget innebär en ökad byggrätt för att möjliggöra en skolbyggnad för 550 elever, idrottshall och tillhörande komplementbyggnader. Granängsstigen föreslås ny utformning och byggs ut med gång- och cykelpassage mellan Njupkärrsvägen och Granängsringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Njupkärrs skola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Yrkanden
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.
Bjarne Vifell (SD) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 1. Plankarta.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning.pdf
Bilaga 3. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 4. Dagvatten- och skyfallsutredning.pdf
Bilaga 5. Trafik- och mobilitetsutredning.pdf
Bilaga 6. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys.pdf
Bilaga 10. Trafikbullerutredning.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 7.pdf

§48 Granskning av detaljplan Hällebo, Näsby 4:221

Diarienummer KSM-2021-1437-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandling för detaljplan Hällebo, Näsby 4:221 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4: 221 för granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning av detaljplan för en dagverksamhet alternativt bostäder i form av ett gruppboende i Trollbäcken, Hälleforsvägen 3. Fastigheten Näsby 4:221 är kommunägd.

Samråd hölls under perioden 12 oktober - 2 november 2022. Ett samrådsmöte hölls kvällstid den 26 oktober 2022. Under samrådet inkom totalt nio yttranden.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande.

Detaljplanen är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Detaljplanearbetet finansieras inom ramen för planenhetens driftbudget genom medel från medelreserven, enligt beslut i kommunstyrelsen, § 138, 2022-08-09.
En checklista för en prövning av barnets bästa är ifylld. Ärendet bedöms inte beröra barn.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan Hällebo, Näsby 4: 221 kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandling för detaljplan Hällebo, Näsby 4:221 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Hällebo, Näsby 4: 221 för granskning.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för detaljplan Hällebo, Näsby 4.221.pdf
Bilaga 1. Plankarta för DP Hällebo_Nasby 4.221_A2-L_granskning. pdf.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning_DP Hällebo_Näsby 4.221_granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse för DP Hällebo_Näsby 4.221_granskning.pdf
Bilaga 4. Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 5. Checklista för en prövning av barnens bästa.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 3.pdf

§49 Granskning av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bergfotens förskola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samrådet inkom totalt 11 yttranden till kommunen.

Efter samrådet har kompletterande utredningar genomförts. Det har även genomförts en inventering av skyddsvärda träd inom planområdet samt en barnkonsekvensanalys.

Planområdet har utökats något för att omfatta del av Bergfotensvängen vilket även möjliggör för en viss ombyggnad av gatan. Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande bland annat dagvattenhantering, skyddsvärda träd, trafik och parkering samt konsekvenser för barn. Plankartans bestämmelser gällande dagvattenhantering, byggrätt och nockhöjd har förtydligats.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplanen för Bergfotens förskola kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Bergfotens förskola godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 1. Plankarta för Bergfotens förskola granskning-A2.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning för Bergfotens förskola granskning.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Förstudierapport Bergfoten skola_klar 210322.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 7. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 9. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 10. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 11. Barnkonsekvensanalys.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

§50 Presentation av Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50+

Diarienummer KSM2022-1239.217

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under våren 2021 genomfördes en omfattande bostadsmarknadsanalys avseende Tyresö kommun. Analysen kom bland annat fram till att de två huvudsakliga målgrupperna Tyresö behöver fokusera på i bostadsförsörjningsarbetet är barnfamiljer samt äldre hushåll.

För att få ytterligare underlag att arbeta med samt underlag till dialog med byggaktörer genomfördes en attitydundersökning. Kommunen tog in en konsult för att på vårt uppdrag kontakta 750 personer över 50 år och efterfråga deras boendepreferenser. Undersökningen visade bland annat att ungefär 40 % av de tillfrågade kunde tänka sig att flytta inom 5 år, och då helst inom Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50+.pdf
Rapport Marknadsundersökning bostadsefterfrågan 50+ Tyresö kommun 2022-11-17.pdf