Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-05-25

Sammanträde 2016-05-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 2 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

7 Svar på interpellation (S) om vuxenutbildningen i Värmdö

8 Svar på interpellation (S) om statsbidrag för minskade barngrupper vid förskolor

9 Svar på interpellation (V) om renhållningstaxan

10 Svar på interpellation (MP) om information om bilpoolen

11 Svar på interpellation (V) om den stoppade affären med Rikshem

12 Svar på interpellation (V) om skrivelse från aktionsgruppen nej till NATO

13 Svar på interpellation (MP) om Komvux

14 Svar på interpellation (V) om trafikstörningar på väg 222

15 Svar på interpellation (MP) om plan för hållbar utveckling inom biblioteken och kulturskolan

16 Svar på interpellation (MP) om plan för en hållbar utveckling inom utbildningsområdet

17 Svar på interpellation om (MP) om LSS-frågor

18 Svar på interpellation (S) om brist på högskoleutbildad personal.

19 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

20 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (S)

21 Val av ersättare i näringslivsnämnden (MP)

33 Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende exploatering och markanvisning

39 Delgivning - Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ängsviks Skogsvårds- och friluftsområde

42 Svar på motion (MP) - Kommunala friskolor och ökat stöd till små enheter

47 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

54 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

56 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

§104 Framställan av interpellationer

§105 Anmälan av motioner

§106 Svar på interpellationer

§107 Val av ersättare i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

§108 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (S)

§109 Val av ersättare i näringslivsnämnden (MP)

§110 Val av styrelseledamot (MP) i KIVAB

§111 Val av ledamot i kommunstyrelsen (L)

§112 Befrielse från uppdrag som ledamot (L) i styrelsen för Gustavsbergsbadet AB samt nyval

§113 Anmälan om politisk sekreterare

§114 Prövning av Ateljéföreningens G-studions bud

§115 Digital agenda för Värmdö kommun

§116 Bredbandsstrategi 2016

§117 Resultatbalansering från 2015 till 2016

§118 Exploateringsavtal för Ösby 1:79 m fl

§119 Antagande av detaljplaneförslag, för Ösby 1:79 m.fl.

§120 Överlåtelseavtal om försäljning av Chamottehuset

§121 Översyn av avgift för åtalsanmälan

§122 Revidering av kommunstyrelsens reglemente ­ planfrågor samt exploatering och markanvisning