Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 En samlad strategi för stadens investeringar. Svar på remiss (A) *

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2010 (A)

7 Underlag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 (A) *

8 Anmälan av protokoll 2, 3 och 4/2010 från nämndens handikappråd (A)

9 Försäljning av fastigheten Vindkraften 1 i Skrubba till Swedol AB (M&V)

10 Avtal med Banverket och Landstinget respektive Jernhusen AB och Banverket angående eventuell flytt av Citybanans uppgång City till fastigheten Orgelpipan 6 (PU) *

12 Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby till Islamiska förbundet i Järva (PU) Kista-Rinkeby

13 Försäljning av fastigheten Knäckepilen 5 i Hässelby Villastad till Derome Hus AB (PU) * Hässelby-Vällingby

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 i Abrahamsberg till Seniorgården AB (PU) Bromma

15 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, södra delen i Beckomberga. Svar på remiss samt förslag till exploateringsavtal (PU) * Bromma

16 Detaljplan för kv Sykorgen m m i Åkeshov och Riskby samt markanvisning till Ferners fastigheter HB. Svar på remiss (PU) * Bromma

17 Exploatering av området Eolshäll-Henriksberg i Hägersten. Inriktningsbeslut Hägersten-Liljeholmen

18 Markanvisning för bostäder vid kv Växeln i Hägersten till AB Stockholmshem (PU) Hägersten-Liljeholmen

19 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom delar av fastigheterna Barlasten 3 och Gröndal 1:1 i Gröndal med KB Myran 364 (PU) * Hägersten-Liljeholmen

20 Detaljplan för fastigheten Tummaren 2 och Örby 4:1 m m i Stureby. Remiss av planförslag samt markanvisning till Familjebostäder (PU) * Enskede-Årsta-Vantör

21 Skrubba - Lindalen trafikplats. Finansieringsavtal mellan Vägverket, Nacka, Tyresö och Stockholms kommuner (PU) Skarpnäck

22 Markanvisning för detaljhandelsändamål inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård till Wallenstam AB. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck

23 Försäljning samt ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Ullerudsbacken i Farsta AB (PU) Farsta

24 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Antagande av program (SP + Tk+ Sbk + Mf + Östermalms stdf +) Stockholms Hamn AB) Östermalm

25 Förslag till förändring i miljöbalken (1999:808) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FABT). Anmälan av svar på remiss (M&T) *

26 Bostadsbebyggelse i stadsdelen Nockebyhov. Inriktningsbeslut (PU) Bordlades den 25 mars 2010 nr 14 Bromma

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 3 maj 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Inga inkomna skrivelser.

Information om nämndsammanträden

Extra nämndsammanträde den 5 maj kl 16.00.

Ordinarie sammanträde för exploateringsnämnden den 20 maj i Bråvallasalen, ny tid är kl. 17.30. Därefter möte med stadsbyggnads - och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd kl. 18.00.


Ändrat datum för sammanträdet för exploateringsnämnden i september 2010.

Sammanträdet är flyttat från den 30 september till den 28 september i Virvelvinden kl.16.00, Stadshuset.

Beslut

Exploateringsnämnden fastställde tid och datum.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 april 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser
m.m. i promemoria av den 22 april 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2010-010-00239

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 mars 2010.

§5 En samlad strategi för stadens investeringar. Svar på remiss

Dnr E2010-000-00395

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna strategin samt därutöver anförs följande:

Det är positivt att staden nu tar fram en samlad strategi för stadens investeringar. Det är nödvändigt att kunna samordna och prioritera kommunkoncernens investeringar.

Det nu liggande förslaget korresponderar med Vision 2030, vilket är naturligt eftersom det är stadens nuvarande övergripande visionsdokument. Det är dock viktigt att modellen i investeringsstrategin kommer att fungera oberoende av politiska majoriteter, så att den inte behöver göras om efter varje majoritetsskifte. Däremot kommer naturligtvis visionsdokumenten och stadens budgetar att ändras beroende på politiska majoriteter och därmed även förutsättningar för stadens investeringar.

Kriterier för beslut och balansering behöver utvecklas. Vad gäller kriterierna så ställer vi oss undrande inför att Miljö och Klimat inte finns med. Självklart är det så att klimat och miljö bör genomsyra alla investeringsprojekt, men det kan likaväl vara så att vissa investeringsprojekt görs just med syfte att förbättra miljön och minska klimatpåverkan.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2010

Dnr E2010-112-00302

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning av ekonomisk uppföljning för mars 2010 till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2010.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) enligt följande:

Vi kan konstatera att nämnden har nått nästan hela försäljningsbetinget på bara tre månader. Nämnden har tidigare fått kritik från stadens revisorer när det gäller att följa de beslut som har fattats i budgeten. Detta har även gällt uppföljningen av försäljningsbeting. Vi konstaterar att det finns ingen anledning att sälja mark under resten av året.

§7 Underlag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013

Dnr E2010-110-00411

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Yttrande från nämndens handikappråd, inkommen den 12 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag till beslut samt

därutöver anförs följande:

Vi vill avslå kontorets förslag till budgetunderlag med hänvisning till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar avslå kontorets förslag samt därutöver anförs följande:

Vi avslår kontorets budgetunderlag med hänvisning till Miljöpartiets de grönas förslag till budget 2010 i kommunfullmäktige.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut

samt därutöver anförs följande:

Vi avslår kontorets förslag till beslut med hänvisning till vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Anmälan av protokoll 2, 3 och 4/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmälda protokoll till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 2, 3 och 4/2010 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 2 februari, 23 februari och 16 mars 2010.

§9 Försäljning av fastigheten Vindkraften 1 i Skrubba till Swedol AB

Dnr E2010-514-00364

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen av fastigheten Vindkraften 1.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker som enda skäl att en tomträttsinnehavare önskar att köpa mark för att den borgerliga majoriteten omedelbart ska avyttra stadens mark. Vi önskar en mer djupgående analys av nyttan att staden äger mark, inte minst mark som används av företagare och industri. Vi anser inte att stadens försäljningsbeting räcker som skäl i varje enskilt fall, snarare borde varje försäljning planeras in redan i tidigt skede utifrån försäljningsbetinget och nyttan för stadens invånare. Det räcker inte att tomträttsinnehavaren vill äga.

Därtill har nämnden nästan nått försäljningsbetinget för 2010, vi anser att det finns ingen anledning med ytterligare försäljningar.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget samt därutöver anförs följande:

Det är viktigt att staden använder ägande av mark samt köp och försäljning av mark strategiskt. Det finns ingen anledning att regelmässigt sälja marken. För att behålla rådigheten och möjliggöra framtida förändringar bör markområden som upplåts för handel och industriändamål i första hand behållas i stadens ägo.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Avtal med Banverket och Landstinget respektive Jernhusen AB och Banverket angående eventuell flytt av Citybanans uppgång City till fastigheten Orgelpipan 6

Dnr E2010-511-00447

Ärendet bordläggs.

§12 Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby till Islamiska förbundet i Järva

Dnr E2009-511-01357

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för moské inom del av fastigheten Kvarnberget 1 i Rinkeby till Islamiska förbundet i Järva och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslaget i kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremittera enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet

 2. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett förslag som innehåller ett övergripande förslag ombostäder, arbetsplatser, träffpunkter för ungdomar, moské, mm för hela Södra Järva

 3. Att uppdra åt förvaltningen att ha en dialog andra muslimska församlingar på Södra Järva så attsamverkan kan ske om framtida moskébyggen samt därefter anförs följande:

I stadsdelen Rinkeby finns fem muslimska församlingar. En av dem, Islamiska förbundet i Järva, har fåttmarkanvisning för att bygga en mosképå platsen där Rinkebys före detta förvaltningshus låg. Varför just Islamiska förbundet och ingen annan församling fått markanvisningen framgår inte av ärendet. Det framgår inte heller varför Islamiska förbundet, till skillnad från de andra församlingarna, vägrar att samverka med andra församlingar om ett framtida moskébygge.

Rinkeby är en stadsdel som snabbt utarmas. När förvaltningshuset revs ochArbetsförmedlingen och Försäkringskassan lades ner försvann flera hundra arbetsplatser. Det har i sin tur resulterat i att affärernas kundunderlag har halverats och merparten av demstår inför konkurs. Inom kort kan hela Rinkeby galleria vara tom. Det saknas träffpunkter för ungdomar och det finns ett skriande behov av bostäder för unga som inte kan flytta hemifrån. Medborgarkontoret har förlorat resurser någon kvinnoverksamhet, dit kvinnor med olika bakgrund är välkomna, finns inte längre.

Rinkeby är i akut behov av arbetsplatser, ungdomsbostäder och träffpunk ter för ungdomar ochkvinnor.I ärendet finns inte redovisat varför man prioriterar att bygga moské på en stor attraktiv tomt nära centrum framför andra angelägna byggprojekt. Det finns heller ingen konsekvensanalys av vilken påverkan en moské för 3000-4000 personer får för en liten stadsdelsom är en kvadratkilometer stor.På Järvafältet och i Västerort bor många muslimer och det finns troligen ett stortbehov av en stor moské för hela Västerort eller möjligtvis några mindre moskéer i flera stadsdelar. Men ärendet saknar en seriös analys av muslimernas behov av bönelokaler på Järvafältet och i Västerort. Behövs en stor moské eller flera mindre?

Det dåligt underbyggda och odemokratiskt hanterade ärendet har gett upphov till motsättningar mellan olika religiösa grupper i området och mellan olika muslimska församlingar.

Vi är övertygade om att det behövs en moské på Järvafältet och/eller på andra platser i Västerort. Men dialogen om ett moskébygge ska föras de som är berörda av frågan.Varför har man en så kallad Järvadialog om man fördrar att göra populistiska uttalande i Dagens Nyheter i stället för att ha en dialog med de som berörs av frågan, i första hand Rinkebyborna de muslimska församlingarna i Rinkeby.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden bifaller kontorets förslag till beslut samt

därutöver anförs följande:

Vi socialdemokrater ser positivt på planerna att bygga en moské i Rinkeby. Det är viktigt att varje trossamfund har en fridfull plats att utöva sin religion, att be på. Det skall vara en plats där alla känner gemenskap och där ingen känner sig utesluten. Rinkeby och den platsen kontoret vill anvisa är en lämplig plats för en sådan byggnation.

Tomtmarken i Stockholm är värdefull utifrån det stora behovet att tillse stockholmare med bostäder och arbetsplatser. Därför måste nämnden vara mycket noggrann vid alla markanvisningar, även för religiösa byggnader. Nämnden ser en fördel i att den moskén som byggs i Rinkeby, om möjligt kan bli, ett kyrkorum för alla muslimer.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda besluten mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Försäljning av fastigheten Knäckepilen 5 i Hässelby Villastad till Derome Hus AB

Dnr E2010-554-00464

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner köpeavtal för fastigheten Knäckepilen 5 i Hässelby Villastad.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker som enda skäl att en tomträttsinnehavare önskar att köpa mark för att den borgerliga majoriteten omedelbart ska avyttra stadens mark. Vi önskar en mer djupgående analys av nyttan att staden äger mark, inte minst mark som används av företagare och industri. Vi anser inte att stadens försäljningsbeting räcker som skäl i varje enskilt fall, snarare borde varje försäljning planeras in redan i tidigt skede utifrån försäljningsbetinget och nyttan för stadens invånare. Det räcker inte att tomträttsinnehavaren vill äga.

Därtill har nämnden nästan nått försäljningsbetinget för 2010, vi anser att det finns ingen anledning med ytterligare försäljningar.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

I Hässelby Villastad finns framförallt villor och småhus, samtidigt som de norra delarna helt saknar flerfamiljshus. För att främja en blandad bebyggelse och bygga bostäder som exempelvis unga och studenter har möjlighet att efterfråga, bör staden prioritera byggande av mindre hyresrätter framför villor och radhus.

De två plus-energivillorna är dock en del av ett viktigt och spännande projekt för att minska en normalfamiljs koldioxidutsläpp.

Menar staden allvar med att minska koldioxidutsläppen från normalfamiljer boende i Hässelby Villastad måste dock kollektivtrafiken till området förstärkas. Området är idag dåligt försörjt med busstrafik, vilket gör att många familjer tvingas ta bilen för ta sig till jobbet, samt hämta och lämna barnen på skolan eller träningen.

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 i Abrahamsberg till Seniorgården AB

Dnr 2007-513-02431

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 till Seniorgården AB och godkänner tjänsteutlåtandets bifogade förslag till markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden godkänner tjänsteutlåtandets bifogade förslag till tilläggsavtal till tomträttsavtal med innehavaren av tomträtten till Bibliotekarien 3, Abrahamsbergskyrkans församling.

 3. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår att ärendet avgörs enligt följande.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar återremittera kontorets förslag till beslut.

 2. Uppdra till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt.

 3. Uppdra till kontoret att göra en områdesplanering samt därutöver anförs

följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Vi efterlyser en större planering för området. Denna markanvisning är den andra på bara ett par månader och tyder på att en frimärksplanering inte är att rekommendera. Om nämnden ska fortsätta med hög byggnadstakt så är det, enligt vår mening, nödvändigt att titta på helheten i varje område.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar återremittera ärendet.

 2. Uppdra åt kontoret att göra en övergripande områdesplanerings för området

samt därutöver anförs följande:

Det kan finnas utrymme för fler bostäder i området, men var de ska placeras måste avgöras efter att en områdesplanering gjorts. Istället för att huskroppar byggs sporadiskt bör man titta på hur området i helhet skulle kunna utvecklas. Man bör även titta marken kring tunnelbanestationerna och se var det är lämpligast för bostadsbyggnation.

4) Ann-Margarethe Livh (V) förslår att ärendet återremitteras enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar återremittera ärendet samt utöver detta anförs följande:

Det råder en stor bostadsbrist i Stockholm. Enligt en undersökning från Hyresgäst­föreningen saknar nästan hälften av alla unga mellan 18 - 25 år i Stockholm egen bostad, varför staden bör prioritera byggande av hyresrätter som unga och studenter har möjlighet att efterfråga. Vänsterpartiet är även kritiska till försäljningen av mark.

Det saknas även en områdesplanering där området ses ur ett helhetsperspektiv. Förslaget innehåller även en oklar grönkompensation, som behöver utredas ytterligare.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S), Ann-Margarethe Livh (V) och Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§15 Detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, södra delen i Beckomberga. Svar på remiss samt förslag till exploateringsavtal

Dnr E2010-512-00283

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på förslag till detaljplan för del av Beckomberga sjukhusområde, södra delen, S-Dp 2008-00237-54.

 2. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtalen med NVB-bolaget respektive LOCUM rörande del av Beckomberga 1:18, etapp 3 respektive del av Beckomberga 1:1 i Beckomberga.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Ann-Margarethe Livh (V) vill återremittera ärendet enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet samt därutöver anförs följande:

Planområdet omfattar områden med ett mycket högt naturvärde, till exempel De Geer­moränerna som är av riksintresse för den vetenskapliga natur­vård­en. Delar av den nya bebyggelsen riskerar att innebära stora intrång i de känsliga naturområdena.

Vänsterpartiet är i grunden positiva till nya bostäder och utveckling av planområdet. Däremot anser vi att miljökonsekvenserna inte är tillräckligt utredda och att be­bygg­elsen troligen hade kunnat planeras annorlunda för att ingreppen i de skydds­värda nat­ur­områdena skulle minimeras. Utesluts exempelvis radhus­en/parhusen i plan­områdets östra och västra delar skulle intrånget kunna minskas. Radhus/parhus är inte heller ett effektivt utnyttjande av mark.

Vi vill även framhäva att det är viktigt att kollektivtrafikförsörjningen till området för­stärks med fler busslinjer i samband med att området är färdigt för inflyttning, då res­vanor grundläggs tidigt. Det är även viktigt att gatorna i planområdet inte utformas för gen­om­fartstrafik

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

En del av ärendet påvisar ett dåligt markutnyttjande. Vi vill gärna se att husen blir något högre, på det sättet behöver man inte bygga alltför nära den värdefulla naturmarken. Som detaljplanen ser ut så kan vi konstatera att byggnationen hamnar för nära De Geer moränerna. Byggs husen högre så bör de husen som är närmast De Geer moränerna uteslutas.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla byggnation av flerbostadshusen i område 1-3, 5-10.

2 Avslå byggnation av flerbostadshusen i område 4 samt rad- och parhusen i den ekologiskt känsliga miljön i område 8 samt därutöver anförs följande:

Vi ställer oss positiva till byggnation av flerbostadshusen, men vi emotsätter oss byggnation av flerbostadshusen i område 4 och par- och radhusen i område 11, eftersom de angränsar till den ekologiskt känsliga naturmarken bl a innehållande De Geer-moräner, som är av riksintresse och bedöms ha de högsta naturvärdena. Det är dessutom dåligt markutnyttjande att bygga par- och radhus.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Detaljplan för kv Sykorgen m m i Åkeshov och Riskby samt markanvisning till Ferners fastigheter HB. Svar på remiss

Dnr E2010-512-00442

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom kv Sykorgen m.m. i Åkeshov och Riksby, S-Dp 2007-06292-54.

 2. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Åkeshov 1:4 till Ferners Fastigheter HB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) förslår att återremittera ärendet enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att återremittera förslaget

 2. Uppdra åt kontoret att genomföra en områdesplanering för Brommaplansområdet inklusive reningsverksområdet, där den utpekade platsen ingår samt därutöver anförs följande:

Det är av stor betydelse att en områdesplanering görs för området kring Brommaplan, för att kunna ta ett helhetsgrupp på utvecklingen i stället för att placera ut enstaka huskroppar. Det gäller hela Brommaplansområdet, inklusive reningsverksområdet.

3) Ann-Margarethe Livh (V) förslår att återremittera ärendet enligt följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att ärendet återremitteras samt därutöver anförs följande:

Den nya bebyggelsen sker på redan exploaterad mark, vilket är positivt. I Stockholm råder det dock framförallt en brist på mindre hyresrätter som unga och studenter har mö­j­lighet att efterfråga, varför staden bör prioritera dessa framför bostadsrätter. Vänsterpartiet är även kritiska till försäljningen av mark.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar i huvudsak att bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Vi efterlyser en större planering för området. Det viktigt att den växande staden kan erbjuda bostäder för dem som flyttar in i staden. Om nämnden ska kunna fortsätta med hög byggnadstakt så är det, enligt vår mening, nödvändigt att titta på helheten i varje område.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Exploatering av området Eolshäll-Henriksberg i Hägersten. Inriktningsbeslut

Dnr E2010-513-00369

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

- Skrivelse från Eolshälls 4H-gård, inkommen den 22 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra en övergripande områdesplanering för området kring Aspudden, Örnsberg och Axelsberg samt därutöver anförs följande

Eolshällsområdet är ett viktigt strövområde och promenadmål för många söderortsbor. Därför är det viktigt att eventuellt nya bostäder planeras utifrån en områdesplanering med helhetsperspektiv så att natur- och rekreationsvärden längst med Mälaren kan bibehålla sin höga kvalitet och nya byggnader placeras på mest lämpliga plats.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§18 Markanvisning för bostäder vid kv Växeln i Hägersten till AB Stockholmshem

Dnr E2010-513-00371

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Växeln i Hägersten till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) förslår att ärendet avgörs idag.

2) Emilia Hagberg (MP) förslår att ärendet återremittera enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att återremittera ärendet

 2. Uppdra åt kontoret att göra en övergripande områdesplanering samt därutöver anförs följande:

Återigen tar nämnden ställning till byggnation i Mellanbergsparken. Staden bör göra en övergripande planering av området, så att bostäder kan uppföras utan att inskränkningar görs av parken gång på gång. Det kollektivtrafiknära läget kan lämpar sig för fler bostäder, men resultatet med sporadiskt uppsatta hus utan en genomtänkt plan, blir inte bra och det är viktigt att parkens gröna kvaliteter bevaras.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Emilia Hagberg (MP) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande: 1 Exploateringsnämnden beslutar i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Det är positivt att nämnden markanvisar till hyresrätter. Det har varit ett starkt socialdemokratiskt krav under hela mandatperioden. Vi anser att det är viktigt att värna om blandade upplåtelseformer, men vi anser också att bostadsområden ska vara blandade med både hyresrätter och bostadsrätter. I detta område dominerar hyresrätterna.

Man har beslutat och detaljplanerat för förtätning och bostadsbyggnation i området även tidigare. Det finns beslut för ca 600- 700 lägenheter, dock är inte alla byggda ännu. Det här ärendet visar med all tydlighet hur viktigt det är att planera för området, stadsdelen får inte utvecklas slumpmässigt.

Nämnden markanvisade för bostäder i februari och i mars på Hägerstensåsen och nu får vi ett ärende till. Detta är ett bevis på frimärksplanering och vi kan konstatera att det är svårt att bedöma hur områdets utveckling kommer att vara i framtiden. Därför anser vi att ett framtagande av områdesplanering är nödvändig. Det torde ha varit betydligt enklare att planera hela området i samverkan med de boende istället för att släppa fram några hus tre månader i följd.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt därutöver anförs följande:

Det finns en stor brist på hyresrätter i Stockholms stad vi ser därför positivt på att Stockholmshem nu kan bygga 40 hyreslägenheter i området. Men det måste förtydligas vad kompensationen för ianspråktagen grönyta består av. Detta är alldeles för vagt beskrivet i ärendet. Det bör också anges tydligare hur bullerstörningarna kan begränsas och hur mål för tillgänglighet ska kunna uppfyllas. Boende i stadsdelen efterlyser också mer övergripande områdesplanering så att man tydligt kan se hur området kommer att utvecklas på sikt.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder inom delar av fastigheterna Barlasten 3 och Gröndal 1:1 i Gröndal med KB Myran 364

Dnr E2010-511-00275

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom delar av fastigheterna Barlasten 3 och Gröndal 1:1 i Gröndal med KB Myran 364, med en försäljningsinkomst om ca 8 mnkr enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

När markanvisningen behandlades i nämnden så ville vi återremittera ärendet till förmån för att markanvisningen borde ges med tomträtt.

Särskilt uttalande lämnas av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande:

I Stockholm finns en stor brist på hyreslägenheter. Markanvisning borde därför ges till hyreslägenheter på tomtmark.

§20 Detaljplan för fastigheten Tummaren 2 och Örby 4:1 m m i Stureby. Remiss av planförslag samt markanvisning för bostäder till Familjebostäder

Dnr E2010-512-00330

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Tummaren 2 och Örby 4:1 m m i Stureby, S-Dp 2008-14804-54.

 2. Exploateringsnämnden anvisar mark till Familjebostäder inom del av Örby 4:1 samt medger utökad byggrätt inom tomträtten till Tummaren 2 och ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1 1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att delvis bifalla kontorets förslag som svar på remissen.

 2. Huset på gården i kvarteret Tummaren 2 avstyrks samt därutöver anförs följande:

Planen ger många nya bostäder i ett bra läge nära t-banestationen och Sturebyskolan, vilket är mycket positivt. Det vore dock lämpligt med en större andel hyresrätter.

Husen vid Bastuhagsvägen innebär att ett stort parkområde tas i anspråk, vilket kan vara acceptabelt om de förlorade rekreations- och naturvärdena kompenseras. Det bör ske både med en lekplats som förvaltningen föreslår och med åtgärder som förstärker de ekologiska värdena av grönområdena i omgivningen.

Stadsdelsförvaltningen och boende i området har framhållit att huset på fastigheten Tummaren 2:s gård är problematiskt, eftersom det skuggar och ger insyn i befintliga lägenheter, tar gården i anspråk och dessutom är en våning högre än lamellhusen runtomkring. Vi anser att placeringen är olämplig och att detta hus ska utgå ur planen. Med tanke på behovet av hyresrätter bör stadsbyggnadskontoret i samverkan med Familjebostäder återkomma med ett bättre anpassat förslag på annan plats. Det visuella intrycket söderifrån av huset som ersätter panncentralen bör också ses över.

De föreslagna åtgärderna för att förbättra säkerheten för skolvägen till Sturebyskolan bör ytterligare genomarbetas i samråd med skolan och förskolorna i närområdet. Den skyddade gångvägen genom parkområdet som kommer att tas i anspråk genom nybyggnationen av husen norr om Bastuhagsvägen måste kompenseras med kraftfulla åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och kommunikationsvägar runt hela skolan.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förslaget.

 2. Avstyrka uppförandet av huset på gården i kvarteret Tummen samt därutöver anförs följande:

Det är positivt att planen ger många nya bostäder i ett bra läge nära T- banestationen. I Stockholm finns en stor brist på hyreslägenheter därför anser vi att andelen hyresrätter bör vara betydligt större.

Husen vid Bastuhagsvägen innebär att parkmark tas i anspråk, vilket kan vara acceptabelt om de förlorade rekreations- och naturvärdena kompenseras, bl.a. med den lekplats som stadsdelsförvaltningen föreslår.

Boende i området har pekat på att huset på fastigheten Tummaren 2:s gård är problematiskt, eftersom det skuggar och ger insyn i befintliga lägenheter, tar gården i anspråk och dessutom är en våning högre än lamellhusen runt omkring. Placeringen är olämplig och huset bör utgå ur planen.

Åtgärderna för att förbättra säkerheten för skolvägen till Sturebyskolan måste utvecklas och förbättras. Detta bör ske i samråd med skolan och förskolorna i området.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Skrubba – Lindalen trafikplats. Finansieringsavtal mellan Vägverket, Nacka, Tyresö och Stockholms kommuner

Dnr E2010-300-00465

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del, bifogat till kontorets tjänsteutlåtande, förslag till avtal med Vägverket vilket innebär att Projekt Trafikplats Lindalen medfinansieras av Stockholm, Nackas och Tyresö kommuner med kommunala medel om 40 miljoner kronor.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Markanvisning för detaljhandelsändamål inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård till Wallenstam AB

Dnr E2009-513-949

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för detaljhandelsändamål inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Wallenstam AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 februari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) 1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden

Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå markavisningen för detaljhandelsändamål samt därutöver anförs följande:

Att ge markanvisning för ett externlokaliserat handelsområde med utgångspunkt i ett bilberoende är ett ytterst omodernt sätt att planera staden. Om Stockholm ska utvecklas på ett hållbart sätt ska såväl bostäder som handelsbyggnader uppföras kollektivtrafiknära.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut

samt därutöver anförs följande:

Externa köpcentrum av det här slaget riskerar att öka bilberoendet och utarma den lokala affärs­verksamheten i Älta Centrum.
Erfarenheterna visar att köpcentrum förläggs perifert bygger in ett bilberoende, då de ofta är besvärliga att nå med gång- och cykeltrafik samt svåra att försörja med kollektivtrafik.

För att utveckla planområdet bör staden istället markanvisa för kontor, detaljhandelsändamål i mindre skala samt fler bostäder.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Försäljning samt ändrad markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Ullerudsbacken i Farsta AB

Dnr E2010-512-00260

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande mark inom fastigheten Farsta 2:1, Ullerudsbacken, i stadsdelen Farsta strand.

 2. Exploateringsnämnden godkänner att markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, Ullerudsbacken, förs över till bolaget Ullerudsbacken i Farsta AB.

Ärendets handlingar

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

- Skrivelse från Farsta Hembygdsförening, inkommen den 9 april 2010.

- Skrivelse från Farsta Strands Naturvärn, inkommen den 15 april 2010.

- Skrivelser från boende i området.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut samt därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker som enda skäl att en tomträttsinnehavare önskar att köpa mark för att den borgerliga majoriteten omedelbart ska avyttra stadens mark. Vi önskar en mer djupgående analys av nyttan att staden äger mark, inte minst mark som används av företagare och industri. Vi anser inte att stadens försäljningsbeting räcker som skäl i varje enskilt fall, snarare borde varje försäljning planeras in redan i tidigt skede utifrån försäljningsbetinget och nyttan för stadens invånare. Det räcker inte att tomträttsinnehavaren vill äga.

Därtill har nämnden nästan nått försäljningsbetinget för 2010, vi anser att det finns ingen anledning med ytterligare försäljningar.

3) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå försäljningen och markanvisningen

samt därutöver anförs följande:

Den föreslagna försäljningen och markanvisningen omfattar två punkthus med tio våningar och 35-45 lägenheter. Området för bebyggelse är parkmark och består avglest bevuxen skog. Husen kommer alltför nära den skyddsvärda gröna zonen. Bostäder bör istället byggas invid tunnelbanan.

Nybyggena i Farsta Dal innehåller huvudsakligen bostadsrätter varför vi anser att kommande bostäder bör vara hyresrätter.

4) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att avslå markanvisningen och försäljningen

samt därutöver anförs följande:

Bostäder bör byggas i anslutning till kollektivtrafik och inte på grönmark. Det föreslagna området är parkmark som är viktig för området. Vi är mycket kritiska till majoritetens avyttring av stadens mark, stadens ägande av mark bör öka, inte minska.

I Stockholm finns en stor brist på hyreslägenheter, därför bör planerade bostäder huvudsakligen utgöras av hyreslägenheter.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Antagande av program

Dnr E2010-511-00478

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna och åberopa kontorens gemensamma tjänsteutlåtande för antagande av övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 2. Exploateringsnämnden beslutar att anta föreliggande mål- och styrdokument för Norra Djurgårdsstaden Innovation

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens, Östermalms stadsdelsförvaltnings och Stockholms Hamn AB:s gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att bifalla programmet som ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Samt därutöver anförs följande:

Det är mycket positivt att miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden nu ska antas. Norra Djurgårdsstaden har goda förutsättningar att bli en klimatneutral stadsdel med ekologisk spjutspetsteknik och en god boendemiljö. Programmet är ambitiöst skrivet, med många intressanta delar såsom hållbara livsstilar och hållbara transportsystem.

Vi är dock bekymrade över att programmet antas alldeles för sent i processen med framtagandet av det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Flera detaljplaner har redan antagits, långt innan miljöprogrammet fastställts. Denna bakvända ordning är olycklig, eftersom programmets styrfunktion minimeras. Rimligtvis måste detaljplanerna i ett stadsutvecklingsområde med hög miljöprofil, anpassas efter ett miljöprogram med högt ställda miljö- och energikrav.

För att de miljöprofilerade stadsdelarna verkligen ska bli miljöanpassade är det av högsta vikt att staden tar fram program med konkreta och högt ställda miljö- och energikrav. T ex är det rimligt att byggnadernas energiförbrukning regleras. Då räcker det inte att skriva att energiförbrukningen ”ska vara mycket låg” utan måste definieras i kWh/m2/år.
Miljöpartiet menar att energikraven ska vara 45-55 kWh för ny byggnation i hela staden. Detta borde vara ett minimikrav för energiförbrukningen i Norra Djurgårdsstaden.

En klimatsmart samhällsplanering är bilsnål. För att minimera biltrafiken i den miljö- och klimatsmarta stadsdelen är det också rimligt att antalet parkeringsplatser regleras. Miljöpartiet menar att parkeringsnormen i staden som helhet ska vara 0,3-0,5 beroende på område, och 0,16 för studentbostäder. I Norra Djurgårdsstaden, som kommer inrymma en del studentbostäder, bör parkeringsnormen rimligtvis vara i den storleksordningen. Det föreliggande förslaget saknar en preciserad parkeringsnorm för Norra Djurgårdsstaden. Erfarenheterna från Hammarby sjöstad visar att en bilsnål planering är mycket viktig att planera in från början. Erfarenheterna visar också att det är viktigt att involvera invånarna i miljöarbetet i ett tidigt skede.

Det är mycket positivt att staden beslutat om utbyggnad av Spårväg City. Spårvägen kommer möjliggöra ett hållbart transportalternativ i Norra Djurgårdsstaden. Det är dock viktigt att kollektivtrafiken finns på plats när de boende flyttar in i området. Det är därför olyckligt att beslut om detaljplanerna för bostäderna och spårvägen inte tas samtidigt. Det är också olyckligt att förslaget till miljöprogrammet inte innehåller några konkreta förslag på hur bilpooler ska se ut i området.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att godkänna övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden samt därefter anförs följande:

Det är positivt att det till slut utformats ett miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden – ett av stadens miljöprofilsområden. Det är dock mycket märkligt att arbetet med Norra Djurgårdsstaden inte inleddes med att ta fram och anta ett miljöprogram, innan något annat arbete startades. Vi anser att miljöhänsyn och hållbar utveckling ska finnas med i alla stadsutvecklingsprojekt i Stockholm och inte appliceras i efterhand – då särskilt när det rör sig om ett miljöprofilsområde.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Emilia Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§25 Förslag till förändring i miljöbalken (1999:808) och förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FABT).

Anmälan av svar på remiss

Dnr E2010-007-00249

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och Emilia Hagberg (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden godkänner anmälan samt därutöver anförs följande:

Vi tillstyrker att PPP-principen tillämpas fullt ut i dessa sammanhang.
Skrivningarna i ärendet kan tolkas som att undersökningar för att motivera omprövning av vattendomar också ingår i förslaget. Enligt Naturvårdsverket ansvarige är detta inte fallet och Vänsterpartiet understryker behovet av att också den typen av kostnader betalas av verksamhetsutövaren även när samhällets organ är de instanser som begär en omprövning av vattendomar för att ex. uppfylla de krav som vattendirektivet ställer. Dessa kostnader är betydande i de flesta fall där samförstånd inte nås och utgör för närvarande ett allvarligt hinder för att fullfölja alla de omprövningar som måste ske.

Omröstning

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§26 Bostadsbebyggelse i stadsdelen Nockebyhov. Inriktningsbeslut

Dnr E2009-514-00381

Bordlades den 25 mars 2010 nr 14

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att gå ut med anbud på två delområden i södra Nockebyhov.

 2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 februari 2010.

- Skrivelse från FORUM Nockebyhov, inkommen den 22 mars 2010.

- Skrivelse från Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret, inkommen den 21 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Ulf Fridebäck (FP), Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att avgöra ärendet idag.

2) Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (S), förslår att återremittera ärendet enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att återremitterar kontorets förslag till beslut

 2. Uppdra till kontoret att återkomma med en markanvisning med tomträtt samt

därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan

att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv

fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

När det gäller detta ärende så vill vi att kontoret undersöker möjligheten till markanvisning med tomträtt innan kontoret går vidare med en

markanvisningstävling som enbart grundar sig på att få det högsta priset.

Vi är mycket tveksamma när det gäller att i efterhand godkänna byggnation som kan klassas som ett svartbygge. Vi är medvetna att detta har hänt tidigare men hyser en viss förhoppning att stockholmare följer det regelverket som har beslutats av kommunfullmäktige.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Joakim Larsson (M) ställer det framlagda förslaget att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) deltar inte i följande beslut.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och Ulf Fridebäck (FP) föreslår (se beslutet).

2) Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att avslå förslaget om radhusbebyggelse

 2. Uppdra åt kontoret att lösa avloppsfrågan skyndsamt genom att hitta annan finansiering samt därutöver anförs följande:

Ängby camping och området omkring länkar ihop Judarnskogen med stranden och Mälaren och är inte lämpliga för radhusbebyggelse. Det är dock viktigt att avloppsfrågan löses snarast, med annan finansiering.

Förutsättningarna för ny bebyggelse i anslutning till T-banestationerna kan utredas i en övergripande områdesplanering.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Emilia Hagberg (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§27 Upphandling av färjetrafiken i Hammarby Sjöstad

Dnr E2008-330-01112

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upphandling av färjetrafiken i Hammarby Sjöstad enligt kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Exploateringsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Hagberg (MP) enligt följande:

Färjetrafiken till och från Hammarby Sjöstad är populär och framgångsrik . Trafiken bör kunna vara ett föredöme till hur kollektivtrafiken på vatten kan utvecklas i Stockholm.

I upphandlingen har nämnden inte haft möjlighet att ta ställning till förfrågningsunderlag, och frågeställningar som t ex biobaserat bränsle och andra miljökrav.