Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl. 18:00 med information om miljöprofilen i Norra Dju Läs mer...rgårdsstaden av Christina Salmhofer, miljösekreterare från Exploateringskontoret i Stockholms stad.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Lägesrapport - Norra Djurgårdsstadens förskoleplanering

6 Projekt mot cannabis - "Visa att du bryr dig"

6:A Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2013

Remissärenden

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Genoveva Graciela Ernawati (Erna´s café)

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-95-1.5.2.

8 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-672-1.5.1. (Förvaltningens tjänsteutlåtande dukas)

9 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

10 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remiss från kommunstyrelsen - (SOU 2013:78)
Dnr 2014-56-1.5.1.

11 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

12 Aktualitetsprövning av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2013-697-1.5.3. (Omedelbar justering)

14 Förslag till detaljplan för studentbostäder vid Osquldas väg

15 Förslag till detaljplan för studentbostäder vid Drottning Kristinas väg

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-55-1.5.3. (Omedelbar justering)

Svar på skrivelser

17 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m.fl. (MP)

18 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jamie Barrios (V)

Anmälningsärenden

19 Månadsrapport mars 2014

Dnr 2014-60-1.2.1. (Ärendet dukas)

20 Anmälan av delegationsbeslut

21 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor i Östermalms stadsdelsnämnd

22 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013

23 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

24 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

25 Anmälan av promemoria 2014-03-13 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

26 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Anmälningsärende

28 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Dnr 2013-644-7. (Utsändes ej, muntlig redovisning. SDN behandlat ärendet 2013-12-17)

Beslutsärenden

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB) - återkallande av ärende

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Lägesrapport - Norra Djurgårdsstadens förskoleplanering

§6 Projekt mot cannabis - "Visa att du bryr dig"

§6:a Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2013

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Genoveva Graciela Ernawati (Erna´s café)

§8 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel

§9 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§10 Överskuldsättning i kreditsamhället - (SOU 2013:78)

§12 Aktualitetsprövning av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

§14 Förslag till detaljplan för studentbostäder vid Osquldas väg

§15 Förslag på detaljplan för studentbostäder vid Drottning Kristinas väg

§17 Svar på skrivelse från Maria Antonsson m.fl. (MP)

§18 Svar på skrivelse från Birgit Marklund m.fl. (S) och Jamie Barrios (V)

§19 Månadsrapport per februari 2014

§20 Anmälan av delegationsbeslut

§21 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor i Östermalms stadsdelsnämnd

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§25 Anmälan av promemoria 2014-03-13 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§26 Information från stadsdelsdirektören

§28 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB) - återkallande av ärende

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll