Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

INVESTERINGSÄRENDEN

6 Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor. Inriktningsbeslut (inf)

7 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2021. Genomförandebeslut (Inf)

8 Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. Genomförandebeslut (Tp)

9 Åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Etapp 3 av Grönare Stockholm del 2 av 2. Genomförandebeslut (Stm)

11 Årsavtal 2021 drift och underhåll av gatubelysning inom söderort. Upphandling (Inf)

12 Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Revidering (Ti)

13 Elsparkcyklar. Polistillstånd enligt ordningslagen. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl (S) (Ti)

14 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

15 Uppmana elsparkcykelbolagen att ansöka om tillstånd enligt ordningslagen. Skrivelse från Karin Wanngård m.fl. (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

16 Hanteringen av byggsäckar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

17 Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön (Stm)

18 Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta Träsk (Stm)

19 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken (Stm)

21 Cykel längs Årstaviken, alternativa stråk. Svar på uppdrag från trafiknämnden (Tp)

Dnr: T2019-00122

Bordlades 2019-11-14, punkt 17

TILLÄGGSÄRENDEN

22 Cykel Spånga station. Genomförandebeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor. Inriktningsbeslut

§7 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2021. Genomförandebeslut

§8 Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. Genomförandebeslut

§9 Åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Etapp 3 av Grönare Stockholm del 2 av 2. Genomförandebeslut

§11 Årsavtal 2021 drift och underhåll av gatubelysning inom söderort. Upphandling

§12 Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Revidering

§13 Elsparkcyklar. Polistillstånd enligt ordningslagen. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl (S)

§14 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Uppmana elsparkcykelbolagen att ansöka om tillstånd enligt ordningslagen. Skrivelse från Karin Wanngård m.fl. (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Hanteringen av byggsäckar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§17 Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön

§18 Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta Träsk

§19 Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

§21 Cykel längs Årstaviken, alternativa stråk. Svar på uppdrag från trafiknämnden

§22 Cykel Spånga station. Genomförandebeslut