Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Reinvesteringsprogram 2022 - 2026, offentlig belysning anläggningsbyten. Genomförandebeslut

8 Fordonshinder i Stockholms stad. Genomförandebeslut

9 Tätskiktsskiktsrenovering Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan inklusive bro över Hamngatan. Slutredovisning

10 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2019-2020. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

11 Avtal om markutnyttjande och drift och underhåll mellan staden och Stockholms Hamn AB

12 Årsavtal för Skadedjursbekämpning. Upphandling

13 Årsavtal för park och naturmarksskötsel Järva friområde

15 Nattliga störningar på Sveavägen. Lägesrapport

16 Trafikutvecklingen i Stockholm 2020. Lägesrapport

17 Bristande vinterväghållning för gående och cyklister. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius med flera (V)

18 Stadens snöröjningspolicy. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

19 Upphandling av renhållning och vinterväghållning. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

20 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Förbud mot fossil reklam. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjö

TILLÄGGSÄRENDEN

25 Ny beläggning, Sergels torg. Inriktningsbeslut

26 Genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan, Södermalm. Genomförandebeslut

27 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning söderort. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

28 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning västerort. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

29 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning ytterstad. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

30 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2021

§7 Reinvesteringsprogram 2022 - 2026, offentlig belysning anläggningsbyten. Genomförandebeslut

§8 Fordonshinder i Stockholms stad. Genomförandebeslut

§9 Tätskiktsskiktsrenovering Malmskillnadsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan inklusive bro över Hamngatan. Slutredovisning

§10 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2019-2020. Slutredovisning

§12 Årsavtal för Skadedjursbekämpning. Upphandling

§13 Årsavtal för park och naturmarksskötsel Järva friområde

§15 Nattliga störningar på Sveavägen. Lägesrapport

§17 Bristande vinterväghållning för gående och cyklister. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius med flera (V)

§18 Stadens snöröjningspolicy. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§19 Upphandling av renhållning och vinterväghållning. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§20 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Förbud mot fossil reklam. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjö

§26 Genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan, Södermalm. Genomförandebeslut

§27 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning söderort. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

§28 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning västerort. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

§29 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning ytterstad. Upphandling. Återtagande av beslutssats om hemställan

§30 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering