Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2024-05-23

Sammanträde 2024-05-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Investeringsärenden

6 Västerbron etapp 1 - fuktisolering av mittrefuger och förebyggande åtgärder på stål- och betongkonstruktioner. Genomförandebeslut

Dnr: T2020-03234

Handlingar i ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Cykel Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

8 Tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan. Genomförandeavtal

9 Undantag från förbudet för tunga lastbilar mellan klockan 22 - 06 inom miljözon klass 3 området. Genomförandebeslut

10 Trafikutvecklingen i Stockholm 2023. Lägesrapport

11 Införande av högre andel digitala reklambärare

12 Flyttning av fordon. Upphandling

13 Förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Upphandling

14 Motion om fler bullerskydd på Essingeleden och i Stockholms stad av Gabriel Kroon (SD), Anders Lindman (SD) och Liliane Åkerlund (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion om att utveckla Ringvägen till ett grönt alléstråk med liv och rörelse av Dennis Wedin (M) och Therese Lindström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Bristande underhåll av gator, svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

17 Boendeparkering - använd ytorna bättre av Dennis Wedin m.fl. (M). Svar på skrivelse

Tilläggsärenden

18 Införande av prestationsbaserad tilldelning. Tillstånd för friflytande enpersonsfordon

19 Cykel Ringvägen mellan Hornsgatan och Tantogatan. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Västerbron etapp 1 - fuktisolering av mittrefuger och förebyggande åtgärder på stål- och betongkonstruktioner. Genomförandebeslut

§7 Cykel Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Slutredovisning

§8 Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan. Genomförandeavtal

§9 Undantag från förbudet för tunga lastbilar mellan klockan 22 – 06 inom miljözon klass 3 området. Genomförandebeslut

§10 Trafikutvecklingen i Stockholm 2023. Lägesrapport

§11 Införande av högre andel digitala reklambärare

§12 Flyttning av fordon. Upphandling

§13 Förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Upphandling

§14 Motion om fler bullerskydd på Essingeleden och i Stockholms stad av Gabriel Kroon (SD), Anders Lindman (SD) och Liliane Åkerlund (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Motion om att utveckla Ringvägen till ett grönt alléstråk med liv och rörelse av Dennis Wedin (M) och Therese Lindström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Bristande underhåll av gator, svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§17 Boendeparkering – använd ytorna bättre av Dennis Wedin m.fl. (M). Svar på skrivelse

§18 Införande av prestationsbaserad tilldelning. Tillstånd för friflytande enpersonsfordon

§19 Cykel Ringvägen mellan Hornsgatan och Tantogatan. Inriktningsbeslut