Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-06-21

Sammanträde 2022-06-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser eller fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor.

Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 96.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf
Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf
Bilagor
5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) 5 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf (131 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf (113 kb) 5 Delårsrapport 1 KFN.pdf (1 603 kb) 5 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) 5 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (1 505 kb) 5 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) 5 Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf (663 kb) 5 Delårsrapport 1 GVN.pdf (1 601 kb) 5 Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf (1 576 kb) 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (122 kb) 5 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf (121 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 96.pdf (148 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (136 kb) 5 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) 5 Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf (136 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) 5 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (105 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) 5 Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf (122 kb) 5 Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf (252 kb) 5 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf (135 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

6 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan, nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan. Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 97.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 97.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 55.pdf
Särskilt ytttrande (L) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §55.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

7 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2022-362-450

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
* Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
* Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta, respektive 10:e lägsta.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 99.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

8 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Diarienummer KSM-2022-483-510

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 100.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

9 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 101.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 40.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf

10 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 102.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §102.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102-104.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Bilagor
10 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) 10 Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf (511 kb) 10 Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf (513 kb) 10 Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf (281 kb) 10 Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 10 Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 10 Bilaga 7. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 10 Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 10 Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 10 Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf (692 kb) 10 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) 10 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 102.pdf (175 kb) 10 Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf (580 kb) 10 Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (141 kb) 10 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §102.pdf (138 kb) 10 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102.pdf (197 kb) 10 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (197 kb) 10 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (209 kb) 10 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (695 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf (172 kb) 10 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102-104.pdf (298 kb) 10 Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf (230 kb)

11 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall. Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.
Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Amaryllis.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 103.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §103.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 103.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 102-104.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Bilagor
11 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) 11 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) 11 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) 11 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) 11 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 11 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 11 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 11 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) 11 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) 11 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 11 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) 11 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) 11 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) 11 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) 11 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 11 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) 11 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) 11 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) 11 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) 11 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) 11 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 103.pdf (201 kb) 11 Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (141 kb) 11 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §103.pdf (138 kb) 11 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 103.pdf (205 kb) 11 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) 11 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) 11 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (203 kb) 11 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) 11 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) 11 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (202 kb) 11 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) 11 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (695 kb) 11 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) 11 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) 11 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) 11 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) 11 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) 11 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf (195 kb) 11 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 102-104.pdf (298 kb) 11 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

12 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 113.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 54.pdf
Bilaga 1. Investeringsprogrammet 2022-2034 rev. 220607.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf

13 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM2021-1176.251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247 000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 116.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf
Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf
Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf
Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf
Exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf
Bilaga 1 signerad.pdf
Bilaga 2 signerad.pdf
Bilaga 3 signerad.pdf
Bilaga 4 signerad.pdf
Bilaga 5 signerad.pdf
Bilaga 6 signerad.pdf
Bilaga 7 signerad.pdf
Bilaga 8 signerad.pdf
Bilaga 9 signerad.pdf
Bilagor
13 Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) 13 bilaga 1 signerad.pdf (2 130 kb) 13 Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf (641 kb) 13 bilaga 2 signerad.pdf (3 301 kb) 13 Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf (430 kb) 13 bilaga 3 signerad.pdf (2 058 kb) 13 bilaga 4 - servitutsavtal för väg (ny version).pdf (296 kb) 13 bilaga 4 signerad.pdf (2 203 kb) 13 bilaga 5 - kvalitetsprogram (ny version).pdf (58 417 kb) 13 bilaga 5 signerad.pdf (9 849 kb) 13 bilaga 6 - bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf (1 310 kb) 13 bilaga 6 signerad.pdf (6 554 kb) 13 bilaga 7 -dagvattenutredning 2022-04-01.pdf (3 043 kb) 13 bilaga 7 signerad.pdf (4 363 kb) 13 bilaga 8 - definition ljus bta.pdf (285 kb) 13 bilaga 8 signerad.pdf (2 198 kb) 13 bilaga 9 - inmätningsanvisningar.pdf (388 kb) 13 bilaga 9 signerad.pdf (9 443 kb) 13 Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf (614 kb) 13 exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf (8 418 kb) 13 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 116.pdf (170 kb) 13 Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf (142 kb) 13 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) 13 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf (188 kb) 13 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) 13 Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf (248 kb)

14 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM-2022-357-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88). Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.
En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 117.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf
Plankarta (Ny version).pdf
Planbeskrivning (Ny version).pdf
Granskningsutlåtande (Ny version).pdf
Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Bilagor
14 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) 14 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) 14 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) 14 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) 14 Granskningsutlåtande (Ny version).pdf (394 kb) 14 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) 14 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) 14 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 117.pdf (192 kb) 14 Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) 14 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) 14 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf (149 kb) 14 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) 14 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) 14 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) 14 Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf (143 kb) 14 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) 14 Planbeskrivning (Ny version).pdf (3 240 kb) 14 Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) 14 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) 14 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) 14 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) 14 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) 14 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) 14 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) 14 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) 14 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf (202 kb) 14 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) 14 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) 14 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf (323 kb) 14 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) 14 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) 14 Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf (1 273 kb) 14 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) 14 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) 14 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

15 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0064 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Efter kommunstyrelsens hantering av ärendet har handlingarna kompletterats med revisionsberättelse och revisionsrapport. Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021 och tillstyrker att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Revisionsberättelse för Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund 2021.pdf
Bilaga 1 Revisionsrapport över årsbokslutet 2021.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

16 Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen

Diarienummer 2021/KS 0200 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson och Anki Svensson från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa servicegarantier till de lokala företagen. Motionen framhåller att Tyresö är en utpendlarkommun där majoriteten av medborgarna reser ut från kommunen till sina arbetsplatser. Detta gör att varje arbetsplats inom kommunen är av stor vikt även ur ett miljöperspektiv.

I Tyresö finns det en övervägande del av små företag, där det är av yttersta vikt för den enskilde företagaren att hantering av ärenden sker såväl skyndsamt, som med en hög servicegrad där handläggare förstår företagarens situation. Motionen pekar ut några frågor som avses att vara aktuella för att införa servicegarantier, t.ex. bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 129.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa servicegarantier till de lokala företagen.pdf
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf

17 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet, beredningen för medborgardialog och integration samt kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 130.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 59.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 11.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §11.pdf
Reservation (M) beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

§46 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§47 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§48 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§49 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya avsägelser eller fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

§50 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunfullmäktiges beslut
* Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor.

Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Alexander Enkvist (L), Mats Lindblom (L), Peter Freij (M), Klara Watmani (S) adjungerad, Mikael Ordenius (MP), Åsa de Mander (L) och Tony Thorén (L) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Alexander Enkvist (L), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Åsa de Mander (L) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 96.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf
Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf

Bilagor
§ 50 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) § 50 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf (131 kb) § 50 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf (113 kb) § 50 Delårsrapport 1 KFN.pdf (1 603 kb) § 50 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) § 50 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (1 505 kb) § 50 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) § 50 Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf (663 kb) § 50 Delårsrapport 1 GVN.pdf (1 601 kb) § 50 Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf (1 576 kb) § 50 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (122 kb) § 50 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf (121 kb) § 50 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 96.pdf (148 kb) § 50 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (136 kb) § 50 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) § 50 Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf (136 kb) § 50 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) § 50 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (105 kb) § 50 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) § 50 Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf (122 kb) § 50 Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf (252 kb) § 50 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf (135 kb) § 50 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

§51 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 97.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan, nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan. Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Yttranden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att ärendet bordläggs. I det fall att yrkandet om bordläggning faller yrkar Ulrica Riis-Pedersen (C) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 97.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 97.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 55.pdf
Särskilt ytttrande (L) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §55.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

§52 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2022-362-450

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
* Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
* Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta, respektive 10:e lägsta.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Yttranden
Ulf Perbo (KD), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Vidare tilläggsyrkar Ulf Perbo (KD) att vid varje taxehöjning ska ett beslut också tas om ett effektiviseringsprogram i linje med det system som tillämpas för statliga myndigheter. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 99.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

§53 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Diarienummer KSM-2022-483-510

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-07-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-07-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen föreslår att avgifterna höjs från och med 2022-06-01 och att tidigare avgifter upphör att gälla från och med samma datum. Vid tidpunkten för kommunfullmäktiges hantering av ärendet har det föreslagna datumet passerat och ett beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag skulle medföra att kommunfullmäktige fattar beslut om avgiftshöjning med retroaktiv verkan.
Ordföranden föreslår därför att kommunstyrelsens förslag till beslut rättas avseende datum för avgiftshöjningarna samt för när tidigare taxa ska upphävas och justeras till 2022-07-01. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller det justerade förslaget till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 100.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

§54 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Kommunfullmäktiges beslut
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 101.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 40.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf

§55 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet återremitteras för komplettering av handlingarna med följande motivering:
"Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen i dagsläget inte tillräckligt redovisat fladdermöss och fåglars förekomst samt hur området nyttjas av fladdermöss och fåglar för att kunna visa hur dessa arter kommer att påverkas av detaljplanen vid ett genomförande. Kommunen har därmed inte visat att detaljplanen är förenlig med artskyddsförordningen."
1. Handlingarna måste kompletteras med en inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddsförordningen.
"Vidare skriver Länsstyrelsen att vid planering och projektering av skyfallsutredningen behöver utgångspunkten vara lösningar som ska klara nederbörd motsvarande 100 års regn. I den dagvattenutredning som är bilagd ärendet skriver man om 20-års regn vilket inte är tillräckligt."
2. Dagvattenutredningen måste kompletteras med lösningar som ska klara 100 års regn.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna
parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden
Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Anna Steele (C), Karin Ljung (S), Fredrik Bergkuist (M), Ulf Perbo (KD), Alexander Enkvist (L), Peter Freij (M), Mats Fält (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L), Karin Ljung (S) och Alexander Enkvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Steele (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till Länsstyrelsens yttrande i granskningsskedet:
"Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen i dagsläget inte tillräckligt redovisat fladdermöss och fåglars förekomst samt hur området nyttjas av fladdermöss och fåglar för att kunna visa hur dessa arter kommer att påverkas av detaljplanen vid ett genomförande. Kommunen har därmed inte visat att detaljplanen är förenlig med artskyddsförordningen."
1. Handlingarna måste kompletteras med en inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddsförordningen.

"Vidare skriver Länsstyrelsen att vid planering och projektering av skyfallsutredningen behöver utgångspunkten vara lösningar som ska klara nederbörd motsvarande 100 års regn. I den dagvattenutredning som är bilagd ärendet skriver man om 20-års regn vilket inte är tillräckligt."

2. Dagvattenutredningen måste kompletteras med lösningar som ska klara 100 års regn.

I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) återremissyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 102.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §102.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102-104.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf

Bilagor
§ 55 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) § 55 Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf (511 kb) § 55 Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf (513 kb) § 55 Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf (281 kb) § 55 Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 55 Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 55 Bilaga 7. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 55 Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 55 Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 55 Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf (692 kb) § 55 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) § 55 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 102.pdf (175 kb) § 55 Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf (580 kb) § 55 Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (141 kb) § 55 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf (8 kb) § 55 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §102.pdf (138 kb) § 55 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102.pdf (197 kb) § 55 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (197 kb) § 55 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (209 kb) § 55 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (695 kb) § 55 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf (172 kb) § 55 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102-104.pdf (298 kb) § 55 Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf (230 kb)

§56 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet återremitteras för komplettering av handlingarna med följande motivering:
"Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen i dagsläget inte tillräckligt redovisat fladdermöss och fåglars förekomst samt hur området nyttjas av fladdermöss och fåglar för att kunna visa hur dessa arter kommer att påverkas av detaljplanen vid ett genomförande. Kommunen har därmed inte visat att detaljplanen är förenlig med artskyddsförordningen."
1. Handlingarna måste kompletteras med en inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddsförordningen.
"Vidare skriver Länsstyrelsen att vid planering och projektering av skyfallsutredningen behöver utgångspunkten vara lösningar som ska klara nederbörd motsvarande 100 års regn. I den dagvattenutredning som är bilagd ärendet skriver man om 20-års regn vilket inte är tillräckligt."
2. Dagvattenutredningen måste kompletteras med lösningar som ska klara 100 års regn.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall.

Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.
Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Amaryllis.

Yttranden
Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Anna Steele (C), Karin Ljung (S), Fredrik Bergkuist (M), Ulf Perbo (KD), Alexander Enkvist (L), Peter Freij (M), Mats Fält (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkanden
Mats Lindblom (L) yrkar att tillåten höjd för förskolan i området som är markerat S1 i plankartan rättas till +67,0 meter med följande motivering: "Plankartan innehåller en felaktig höjdangivelse för förskolan. I detaljplanen ska förskolan Teddybjörnen tillåtas en nockhöjd om 15 meter över medelmarknivån i området. I kartan anges att tillåten höjd regleras utifrån nollnivån. I plankartan finns en romb med höjdangivelse 15 meter vilket är för lågt. Medelmarknivån i planområdet är 52 meter över havsnivån. Därför behöver höjden i romben ändras till +67,0 meter (52+15)."

Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L), Karin Ljung (S) och Alexander Enkvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anna Steele (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till Länsstyrelsens yttrande i granskningsskedet:

"Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen i dagsläget inte tillräckligt redovisat fladdermöss och fåglars förekomst samt hur området nyttjas av fladdermöss och fåglar för att kunna visa hur dessa arter kommer att påverkas av detaljplanen vid ett genomförande. Kommunen har därmed inte visat att detaljplanen är förenlig med artskyddsförordningen."

1. Handlingarna måste kompletteras med en inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddsförordningen.

"Vidare skriver Länsstyrelsen att vid planering och projektering av skyfallsutredningen behöver utgångspunkten vara lösningar som ska klara nederbörd motsvarande 100 års regn. I den dagvattenutredning som är bilagd ärendet skriver man om 20-års regn vilket inte är tillräckligt."

2. Dagvattenutredningen måste kompletteras med lösningar som ska klara 100 års regn.

I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD) och Anders Wickberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) återremissyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 103.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §103.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 103.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 102-104.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Bilagor
§ 56 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) § 56 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) § 56 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) § 56 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) § 56 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 56 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 56 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 56 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) § 56 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) § 56 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 56 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) § 56 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) § 56 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) § 56 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) § 56 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 56 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) § 56 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) § 56 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) § 56 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) § 56 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) § 56 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 103.pdf (201 kb) § 56 Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (141 kb) § 56 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf (8 kb) § 56 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §103.pdf (138 kb) § 56 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 103.pdf (205 kb) § 56 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) § 56 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) § 56 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (203 kb) § 56 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) § 56 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) § 56 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (202 kb) § 56 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) § 56 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (695 kb) § 56 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) § 56 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) § 56 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) § 56 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) § 56 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) § 56 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf (195 kb) § 56 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 102-104.pdf (298 kb) § 56 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

§57 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Alexander Enkvist (L), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Alexander Enkvist (L), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) yrkar att följande stryks ur investeringsprogrammet:
* Amaryllisparken
* Gymnasiets kök
* Café Bonza
* Petterboda återvinningscentral (den del som rör de stora summorna för konstverk m.m.)
* Cykelplanens omfattning
* Mer stadsodling
* Etapp 4 NTC Entrétorget (delar av planen där ambitionsnivån borde sänkas)
* Gång- och cykelväg Strömfallsvägen
Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) yrkande med undantag för Etapp 4 NTC Entrétorget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande Amaryllisparken. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande gymnasiets kök. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande Café Bonza. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande Petterboda återvinningscentral (den del som rör de stora summorna för konstverk m.m.) Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande cykelplanens omfattning. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande stadsodling. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande Etapp 4 NTC Entrétorget (delar av planen där ambitionsnivån borde sänkas). Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande gällande gång-och cykelväg vid Strömfallsvägen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 113.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 54.pdf
Bilaga 1. Investeringsprogrammet 2022-2034 rev. 220607.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf

§58 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM2021-1176.251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservationer
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247 000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Fredrik Bergkuist (M), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilda yttranden
Mikael Ordenius (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö-och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 116.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf
Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf
Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf
Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf
Exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf
Bilaga 1 signerad.pdf
Bilaga 2 signerad.pdf
Bilaga 3 signerad.pdf
Bilaga 4 signerad.pdf
Bilaga 5 signerad.pdf
Bilaga 6 signerad.pdf
Bilaga 7 signerad.pdf
Bilaga 8 signerad.pdf
Bilaga 9 signerad.pdf

Bilagor
§ 58 Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 58 Bilaga 1 signerad.pdf (2 130 kb) § 58 Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf (641 kb) § 58 Bilaga 2 signerad.pdf (3 301 kb) § 58 Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf (430 kb) § 58 Bilaga 3 signerad.pdf (2 058 kb) § 58 Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf (296 kb) § 58 Bilaga 4 signerad.pdf (2 203 kb) § 58 Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) § 58 Bilaga 5 signerad.pdf (9 849 kb) § 58 Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf (1 310 kb) § 58 Bilaga 6 signerad.pdf (6 554 kb) § 58 Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 58 Bilaga 7 signerad.pdf (4 363 kb) § 58 Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf (285 kb) § 58 Bilaga 8 signerad.pdf (2 198 kb) § 58 Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf (388 kb) § 58 Bilaga 9 signerad.pdf (9 443 kb) § 58 Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf (614 kb) § 58 Exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf (8 418 kb) § 58 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 116.pdf (170 kb) § 58 Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf (142 kb) § 58 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 58 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf (188 kb) § 58 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 58 Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf (248 kb)

§59 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM-2022-357-214

Kommunfullmäktiges beslut
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Reservationer
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88). Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Yttranden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Fredrik Bergkuist (M), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Tina Rosén (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilda yttranden
Mikael Ordenius (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö-och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 117.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf
Plankarta (Ny version).pdf
Planbeskrivning (Ny version).pdf
Granskningsutlåtande (Ny version).pdf
Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf

Bilagor
§ 59 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) § 59 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) § 59 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 59 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) § 59 Granskningsutlåtande (Ny version).pdf (394 kb) § 59 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) § 59 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) § 59 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 117.pdf (192 kb) § 59 Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) § 59 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) § 59 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf (149 kb) § 59 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) § 59 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) § 59 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) § 59 Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf (143 kb) § 59 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) § 59 Planbeskrivning (Ny version).pdf (3 240 kb) § 59 Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 59 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) § 59 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) § 59 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) § 59 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) § 59 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) § 59 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 59 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) § 59 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf (202 kb) § 59 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) § 59 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 59 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf (323 kb) § 59 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) § 59 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) § 59 Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf (1 273 kb) § 59 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) § 59 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) § 59 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

§60 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0064 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.*

Jäv
*Ledamöter i fullmäktige med uppdrag i Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade 2022-02-23 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Efter kommunstyrelsens hantering av ärendet har handlingarna kompletterats med revisionsberättelse och revisionsrapport. Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2021 och tillstyrker att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller det utskickade förslaget till beslut och finner kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Revisionsberättelse för Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund 2021.pdf
Bilaga 1 Revisionsrapport över årsbokslutet 2021.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021.pdf
Protokoll sid. 1.pdf
Protokoll § 4.pdf
Ärende 4, årsredovisning 2021, bilaga protokoll internkontroll.pdf

§61 Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen

Diarienummer 2021/KS 0200 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Reservationer
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson och Anki Svensson från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa servicegarantier till de lokala företagen. Motionen framhåller att Tyresö är en utpendlarkommun där majoriteten av medborgarna reser ut från kommunen till sina arbetsplatser. Detta gör att varje arbetsplats inom kommunen är av stor vikt även ur ett miljöperspektiv.

I Tyresö finns det en övervägande del av små företag, där det är av yttersta vikt för den enskilde företagaren att hantering av ärenden sker såväl skyndsamt, som med en hög servicegrad där handläggare förstår företagarens situation. Motionen pekar ut några frågor som avses att vara aktuella för att införa servicegarantier, t.ex. bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Yttranden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 129.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa servicegarantier till de lokala företagen.pdf
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf

§62 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet, beredningen för medborgardialog och integration samt kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yttranden
Tina Rosén (V), Mats Lindblom (L), Mats Fält (M), Katarina Helling (S), Per Carlberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Maria Alves Persson (S) och Niklas Wennergren (S) yttrar sig.

Yrkanden
Tina Rosén (V), Mats Lindblom (L), Katarina Helling (S), Mikael Ordenius (MP), Maria Alves Persson (S) och Niklas Wennergren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att bifalla motionen.

Mats Fält (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 130.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 59.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 11.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §11.pdf
Reservation (M) beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf