Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-01-31

Sammanträde 2012-01-31

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport

Dnr 2012/KS 0018 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Information om ombyggnationen av Nyboda samt nya hyressystemet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Janne Nilsson, fastighetschef, redogör för ombyggnationen av Nyboda och hur det går med det nya hyressystemet.

3 Information om projektet Medborgarfokus

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anita Brynje, kvalitetschef, informerar om projektet Medborgarfokus.

4 Förslag till förstudie om framtidens gymnasieutbildning i Tyresö

Dnr 2012/KS 0017 44

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. I enlighet med vad som redovisas i tjänsteskrivelsen ska en förstudie genomföras under första halvåret 2012 med målet att:

* ta fram vision och ambitionsnivå för framtidens gymnasieutbildning i Tyresö,
* formulera ett uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om att starta ett projekt för genomförande, inkl ny skolbyggnad
* ge förslag till övergripande struktur för styrning och återkoppling av projektet, samt
* undersöka möjligheten att inrätta ett Advisory Board.

2. Ledamöterna i kommunstyrelsens beredning och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens presidium får i uppdrag att genomföra förstudien.

3. Förstudien ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 25 september 2012.

Beskrivning av ärendet
År 2011 valde 76 % av Tyresös ungdomar andra gymnasieskolor än kommunens egen och få ungdomar utifrån sökte till Tyresö gymnasium. Sjunkande elevunderlag och fortsatt ökad konkurrens inom länet gör det nödvändigt att se över och ompröva och vidta åtgärder under kommande femårsperiod.

Ett framtida gymnasium ska ha förutsättningar att bedriva en attraktiv, välrenommerad och konkurrenskraftig utbildning. Skolan ska profileras så att den attraherar inte bara Tyresös ungdomar utan att den också är ett gott alternativ till elever från andra kommuner. Det kräver helt nya lokaler med ett bättre läge. Genomförandet bör ske i projektform. För att lyckas krävs att förarbetet genomförs noggrant och får ta tid. Därför föreslås att en förstudie genomförs under våren 2012.

5 Namninsamling med begäran om folkomröstning

Dnr 2011/KS 0319 004

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Resultatet av granskningen av namninsamling med begäran om folkomröstning noteras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Begäran om folkomröstning överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet
Den 28 oktober överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning för att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Namnunderskrifterna har granskats av kanslienheten utifrån kommunallagens kriterier. Den inlämnade namninsamlingen uppfyller kravet på antalet godkända namnunderskrifter. Initiativet rör en omprövning av en fråga som kommunfullmäktige har att besluta om, och därmed uppfylls även det kravet.

6 Information om riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs

Dnr 2011/KS 0380 30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen om Tyresö kommuns riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Den gemensamma planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka.

Tyresö kommun har tagit fram riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs, vilka harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur Tyresö kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp.

Kommundirektören har den 19 januari 2012 fastställt riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs. Riktlinjen är ett underliggande styrdokument till kommunens beredskapsplan.

7 Avtal med Tyresö närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2010/KS 0353 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap godkänns.

2. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande kommunfullmäktiges sammanträden godkänns.

3. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet gällande krisberedskap, kommundirektören och chef kanslienheten bemyndigas att underteckna avtal gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Kontoret för interna tjänster har sett över och föreslår nya avtal gällande överenskommelser för krisberedskap. Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden.

I ärendet föreslås att man delar upp överenskommelse angående krisberedskap och överenskommelse gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden i två separata avtal.

Rutiner kring ansökan och beviljande av verksamhetsbidrag särskiljs från de två avtalen. Verksamhetsbidrag ansöks och beviljas på samma sätt som gäller för övriga verksamhetsbidrag som beviljas av kommunen.

8 Synpunkter och förslag via kommunens webbplats tyreso.se

Dnr 2012/KS 0005 009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Förenkla för Tyresöborna och tydliggöra deras möjligheter till påverkan genom att:
1. Tyck till och Synpunkter och klagomål sammanförs till en tjänst med tydlig rubricering.

2. Alla förvaltningar har samma formulär för idéer, synpunkter och klagomål. Projekt Medborgarfokus får i uppgift att i samarbete med kansliet välja ett system som gör det enkelt att följa upp svar och eventuella åtgärder, samt att skapa gemensamma rutiner.

3. Medborgaridé tas bort.

Beskrivning av ärendet
Det treåriga projektet Medborgarfokus som startar 2012 kommer att ta fram förslag till utveckling av såväl medborgardialog som synpunktshantering. I dag finns ett antal olika sätt att via tyreso.se lämna synpunkter, klagomål och förslag. Detta gör det otydligt för medborgarna och försvårar systematisk uppföljning.

Genom att skapa en tydlig ingång för synpunkter och förslag till förvaltningen och behålla Frågepanelen för frågor och förslag till politiken, skapas bättre förutsättningar för vidare utveckling. Förslagen grundar sig på en diskussion förd med kommunstyrelsens demokratiberedning 24 november 2011.

9 Projekt Ekopiloter i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSTK 0009.91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att driva projektet Ekopiloter i Tyresö kommun i samverkan med Haninge kommun och KTH i Haninge.

2. För projektet anslås 350 000 kronor för 2012 och 195 000 kronor för 2013.

Beskrivning av ärendet
Projekt Ekopiloter innebär att fem till sju hushåll och en enhet, förslagsvis skola eller förskola, arbetar med att göra miljömedvetna val i sin vardag från den 1 april 2012 och ett år framåt. Utmaningarna omfattar bl.a. resvanor, mat, energiförbrukning och konsumtion. En annan målgrupp för projektet är övriga kommuninvånare som inbjuds till föreläsningar och aktiviteter och fortlöpande kan följa klimathushållens och enhetens arbete genom kommunens hemsida och i andra medier. Projektet ska ske i samverkan med föreningar och näringsliv i Tyresö. Haninge kommun ska under samma tid ha fem till tio hushåll och en enhet från varje förvaltning som genomgår samma process, och hushållen i de två kommunerna ska tävla mot varandra i att minska sina klimatutsläpp.

Syftet med Ekopilotprojektet är att öka människors delaktighet i klimatarbetet på lokal nivå. Ekopilothushållen och den deltagande enheten ska fungera som inspiratörer som visar hur en omställning till en livsstil med lägre klimatbelastning kan fungera i vardagen. Genom att kommuninvånarna och kommunens anställda själva kan följa projektet, bidrar det till en ökad insikt om att vi alla kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

10 Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0179

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utvidgning av Lindalens industriområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbetsredskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande och har varit på samråd 14 juni - 31 augusti 2011 och på utställning 13 december 2011 - 15 januari 2012. Under samrådsskedet inkom 14 synpunkter. Samrådsskedet ledde till vissa förändringar i planförslaget. Under utställningsskedet inkom 9 yttranden. Utställningsskedet har inte medfört några ändringar i planförslaget.

11 Detaljplan för Trinntorp 1:26, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0239

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för Trinntorp 1:26 antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Trinntorp 1:26 är obebyggd och ligger i etapp 16 enligt etappindelningen för utbyggnad av Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm i den fördjupade översiktsplanen som antogs i mars 2003.
Fastigheten gränsar direkt till etapp 4 (Västra Nytorpsvägen) som planlades 2008.

I samband med anläggandet av en ny busshållplats under 2009 på Breviksvägen i höjd med Trinntorp 1:26 behövde en del av fastigheten tas i anspråk för en slänt. För att säkra rätten till släntintrånget måste området planläggas som ett z-område. I samband med detta får hela fastigheten en något ökad byggrätt och anslutning till det kommunala VA-systemet, som en kompensation för släntintrånget. Fastigheten kommer dock fortsättningsvis ingå i etapp 16 och kommer, när den etappen planläggs, få en fullstor byggrätt och ingå i områdets gatukostnadsområde.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande. Den har varit på samråd 5 oktober -26 oktober och på så kallad underrättelse inför antagande 16 december 2011 - 11 januari 2012. Under samrådet inkom sammanlagt 5 st. yttranden, varav 4 från remissinstanser/myndigheter. Under underrättelseperioden inkom ett yttrande. Underrättelseskedet har inte medfört några ändringar av förslaget.

12 Köp av del av Näsby 4:1584

Dnr 2011 KSM 0531

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun köper del av fastigheten Näsby 4:1584 genom fastighetsreglering.

Beskrivning av ärendet
I gällande plan är fastigheten Näsby 4:1584 en villatomt som ligger intill Sofiebergsskolan. Ägarna har erbjudit kommunen att förvärva cirka 600 kvm av fastigheten till ett pris på 975 000 kr så att Sofiebergsskolans tomt blir större. Fastighetsavdelningen har tillstyrkt köpet eftersom skoltomten är trång.

Köpet sker genom fastighetsreglering efter att ny detaljplan tagits fram där markområdet får ändamålet skola. Om ny detaljplan inte antas inom ett år och inte vinner laga kraft inom två år därefter så återgår köpet.

13 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren

Dnr 2011/KS 0297 007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Brottsofferjouren i Nacka Tyresö Värmdö beviljas verksamhetsbidrag med 129 750 kr för verksamhetsåret 2012. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast februari 2013.

Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren i Nacka Tyresö Värmdö är en ideell organisation. Brottsofferjouren hjälper personer som utsatts för brott och bor inom jourens upptagningsområde. Föreningen har 1994 - 2011 beviljats medel från Tyresö kommun. Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag med fyra (4) kronor per kommuninvånare för verksamhetsåret 2012.

Brottsofferjouren har tidigare beviljats verksamhetsbidrag med tre (3) kronor per kommuninvånare vilket även kommunen budgeterat för. Då verksamheten bedrivs utan några påtagliga förändringar jämfört med de senaste åren föreslås att även årets bidrag beviljas med tre (3) kronor per kommuninvånare d.v.s 129 750 kronor (43 250 kommuninvånare).

14 Gallringsutredningar för Tyresö kommuns digitala system

Dnr 2011/KS 355 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Gallringsutredningar för kommunens digitala system antas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommunledning beslöt under våren 2011 att gå med i ett kommungemensamt samarbete om införande av e-arkiv på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De flesta kommuner i Stor-Stockholm har gått med, vilket kommer att resultera i en gemensam kravspecifikation och upphandling för e-arkivlösning under våren 2012. Tyresö kommun kommer att kunna avropa i början av 2013.

Inför ett sådant införande krävs ett stort utredningsarbete av kommunens digitala system. Under senvåren togs konsulter från BraArkiv konsult in för att kartlägga informationen i kommunens digitala system. Detta resulterade i en rapport med informationsöversikter, en för vart system. Dessa översikter har legat till grund för upprättande av gallringsutredningar vilka kommunarkivarien har färdigställt under hösten 2011.
Bilagor
§ 14 Lista på gallringutredningar.pdfm (95 kb) § 14 Gallring Skolportalen.pdfm (155 kb) § 14 Gallringsutredning Bullerväg.pdf (181 kb) § 14 Gallringsutredning från NetLoan.pdfm (162 kb) § 14 Gallringsutredning för BIL.pdfm (153 kb) § 14 Gallringsutredning för BookIT.pdfm (186 kb) § 14 Gallringsutredning för Boss.pdfm (169 kb) § 14 Gallringsutredning för Byggreda.pdfm (163 kb) § 14 Gallringsutredning för Capella.pdfm (175 kb) § 14 Gallringsutredning för DeDu.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Disp2000.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för Ekonoma.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för EpiServer.pdf (161 kb) § 14 Gallringsutredning för Extens.pdfm (184 kb) § 14 Gallringsutredning för FirstClass.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för Fordonspoolen.pdfm (154 kb) § 14 Gallringsutredning för FreeLib.pdfm (162 kb) § 14 Gallringsutredning för Future.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för GateTrack.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för GIS.pdfm (187 kb) § 14 Gallringsutredning för Goldware.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för GroupWise.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för Heroma.pdfm (165 kb) § 14 Gallringsutredning för HyperDoc.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för InkassoDirekt.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för KeyControl.pdfm (156 kb) § 14 Gallringsutredning för KPA.pdfm (117 kb) § 14 Gallringsutredning för MMK.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för PARKanläggning.pdfm (178 kb) § 14 Gallringsutredning för PMO.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för R-card.pdf (154 kb) § 14 Gallringsutredning för Tekis LTF.pdf (161 kb) § 14 Gallringsutredning för TES.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Treserva.pdfm (189 kb) § 14 Gallringsutredning för Troman.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för VA-banken.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Valman.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för W3D3.pdfm (164 kb) § 14 Gallringutredning för WinLas.pdfm (158 kb) § 14 Tjänsteskrivelse Gallringsutredningar för Tyresö kommuns digitala system.pdf (158 kb)

15 Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

Dnr 2010/KS 0312 91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den första att-satsen anses besvarad.

2. Den andra att-satsen vad gäller visning av filmen "Underkastelsen" för alla elever och personal avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 4 november 2010 om att "Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa".

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som har yttrat sig över hur kommunen arbetar i frågan. Bland annat följer kommunens upphandlingsenhet Miljöstyrningsrådets rekommendationer inom de produktgrupper där Miljöstyrningsrådet har utarbetat kriterier.

Då motionen föreslår att filmen "Underkastelsen" ska visas för alla elever och personal har motionen även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten för besvarande av att-sats nr. 2.

Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten föreslår att den andra att-satsen vad gäller visning av filmen "Underkastelsen" avslås.

Ordförandeutlåtande
I mitt ordförandeutlåtande yrkar jag att den första att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande och arbete samt att den andra att-satsen ska avslås.

16 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt inom ett år från det motionen väckts

Dnr 2012/KS 0003 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kanslienheten har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

För två motioner har beredningen pågått i över ett år:

Dnr
Motion
Datering
Status
2010/KS 0068 91
Motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion
2010-03-25
Ärendet är remitterat till Tekniska kontoret och Tyresö Bostäder
2010/KS 0120 12
Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter
2010-05-20
Ärendet bereds i BUN 2012-02-15, i KS 2012-03-27

17 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

11:56 Basbelopp för år 2012

11:57 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015

11:58 Omsorgsprisindex (OPI) och vård-
prisindex (VPI)

11:59 Nya uppsägningstider i Allmänna be-
stämmelser (AB) från 1 januari 2012

11:60 Redovisningsfrågor 2011 och 2012

11:62 Kommunal fastighetsavgift 2010-2012

11:63 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked
av IT-tekniker som oriktigt registrerat arbetstid
i kommunens tidsredovisningssystem

12:01 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på
cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011

12:03 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre pol-
isers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i sam-
ma kommun som de är yrkesverksamma är förtroen-
deskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställ-
ning

12:04 Lärarlyftet II

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting
Nyckeltal energi och klimat 2011: Byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting
ÖP-RUP - en plattform för utvecklingskraft

Kommunförbundet Stockholms län
Verksamhetsplan 2012

Regeringskansliet
Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012

Arbetsmarknadsdepartementet
Erbjudande om att ansöka om att gå med i pilotverksamhet om romsk inkludering 2012-2031

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn, 2012/KS 0010 008 (bilaga)

Tyresö kommun och Nacka polismästardistrikt
Samverkansöverenskommelse mellan Tyresö kommun och Nacka polismästardistrikt för att öka tryggheten i Tyresö, dnr 2011/KS 0369 012 (bilaga)

Tyresö Jazzklubb
Brev från Tyresö jazzklubb 2011-12-09 angående kommunens föreningsanslagstavlor samt svar från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden 2011-12-18 (bilagor), dnr 2011/KFN 0001 008 H16 samt H17

18 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Delegationsbeslut om vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, dnr 2012/KS 0001 003

§1 Kommundirektörens rapport

Dnr 2012/KS 0018 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§2 Information om ombyggnationen av Nyboda samt nya hyressystemet

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Janne Nilsson, fastighetschef, redogör för ombyggnationen av Nyboda och hur det går med det nya hyressystemet.

§3 Information om projektet Medborgarfokus

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Anita Brynje, kvalitetschef, informerar om projektet Medborgarfokus.

§4 Förslag till förstudie om framtidens gymnasieutbildning i Tyresö

Dnr 2012/KS 0017 44

Kommunstyrelsens beslut

1. I enlighet med vad som redovisas i tjänsteskrivelsen ska en förstudie genomföras under första halvåret 2012 med målet att:

  • ta fram vision och ambitionsnivå för framtidens gymnasieutbildning i Tyresö,
  • formulera ett uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om att starta ett projekt för genomförande, inkl ny skolbyggnad,
  • ta fram och analysera tänkbara alternativ för lokalisering av ny skolbyggnad, inklusive kostnadsberäkningar,
  • ge förslag till övergripande struktur för styrning och återkoppling av projektet, samt
  • undersöka möjligheten att inrätta ett Advisory Board.

2. Ledamöterna i kommunstyrelsens beredning och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens presidium får i uppdrag att genomföra förstudien.

3. Förstudien ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 25 september 2012.

___

Beskrivning av ärendet

År 2011 valde 76 % av Tyresös ungdomar andra gymnasieskolor än kommunens egen och få ungdomar utifrån sökte till Tyresö gymnasium. Sjunkande elevunderlag och fortsatt ökad konkurrens inom länet gör det nödvändigt att se över och ompröva och vidta åtgärder under kommande femårsperiod.

Ett framtida gymnasium ska ha förutsättningar att bedriva en attraktiv, välrenommerad och konkurrenskraftig utbildning. Skolan ska profileras så att den attraherar inte bara Tyresös ungdomar utan att den också är ett gott alternativ till elever från andra kommuner. Det kräver helt nya lokaler med ett bättre läge. Genomförandet bör ske i projektform. För att lyckas krävs att förarbetet genomförs noggrant och får ta tid. Därför föreslås att en förstudie genomförs under våren 2012.

Tilläggsyrkande

Kristjan Vaigur (S) yrkar att beslut 1. kompletteras med punkten:

- ta fram och analysera tänkbara alternativ för lokalisering av ny skolbyggnad, inklusive kostnadsberäkningar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Ordföranden ställer proposition på övriga beslutspunkter och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dem.

§5 Namninsamling med begäran om folkomröstning

Dnr 2011/KS 0319 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Resultatet av granskningen av namninsamling med begäran om folkomröstning noteras.

Kommunstyrelsens beslut

- Begäran om folkomröstning överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

___

Beskrivning av ärendet

Den 28 oktober överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning för att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Namnunderskrifterna har granskats av kanslienheten utifrån kommunallagens kriterier. Den inlämnade namninsamlingen uppfyller kravet på antalet godkända namnunderskrifter. Initiativet rör en omprövning av en fråga som kommunfullmäktige har att besluta om, och därmed uppfylls även det kravet.

§6 Information om riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs

Dnr 2011/KS 0380 30

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen om Tyresö kommuns riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Den gemensamma planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka.

Tyresö kommun har tagit fram riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs, vilka harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur Tyresö kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp.

Kommundirektören har den 19 januari 2012 fastställt riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs. Riktlinjen är ett underliggande styrdokument till kommunens beredskapsplan.

§7 Avtal med Tyresö närradioförening om krisberedskap och sändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Dnr 2010/KS 0353 012

Kommunstyrelsens beslut

  1. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande krisberedskap godkänns.

  1. Avtal mellan Tyresö kommun och Tyresö närradioförening gällande kommunfullmäktiges sammanträden godkänns.
  1. Kommundirektören och säkerhetschef bemyndigas att underteckna avtalet gällande krisberedskap, kommundirektören och chef kanslienheten bemyndigas att underteckna avtal gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

___

Beskrivning av ärendet

Kontoret för interna tjänster har sett över och föreslår nya avtal gällande överenskommelser för krisberedskap. Tyresö närradio fyller en funktion i kommunens krisberedskapsorganisation samt närradions delaktighet vid sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden.

I ärendet föreslås att man delar upp överenskommelse angående krisberedskap och överenskommelse gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden i två separata avtal.

Rutiner kring ansökan och beviljande av verksamhetsbidrag särskiljs från de två avtalen. Verksamhetsbidrag ansöks och beviljas på samma sätt som gäller för övriga verksamhetsbidrag som beviljas av kommunen.

§8 Synpunkter och förslag via kommunens webbplats tyreso.se

Dnr 2012/KS 0005 009

Kommunstyrelsens beslut

Förenkla för Tyresöborna och tydliggöra deras möjligheter till påverkan genom att:

1. Tyck till och Synpunkter och klagomål sammanförs till en tjänst med tydlig rubricering.

2. Alla förvaltningar har samma formulär för idéer, synpunkter och klagomål. Projekt Medborgarfokus får i uppgift att i samarbete med kansliet välja ett system som gör det enkelt att följa upp svar och eventuella åtgärder, samt att skapa gemensamma rutiner.

3. Medborgaridé tas bort.

Reservationer

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Det treåriga projektet Medborgarfokus som startar 2012 kommer att ta fram förslag till utveckling av såväl medborgardialog som synpunktshantering. I dag finns ett antal olika sätt att via tyreso.se lämna synpunkter, klagomål och förslag. Detta gör det otydligt för medborgarna och försvårar systematisk uppföljning.

Genom att skapa en tydlig ingång för synpunkter och förslag till förvaltningen och behålla Frågepanelen för frågor och förslag till politiken, skapas bättre förutsättningar för vidare utveckling. Förslagen grundar sig på en diskussion förd med kommunstyrelsens demokratiberedning 24 november 2011.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslutspunkt 3.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen även ska besluta att kommunen undersöker möjligheten att utöka medborgarinflytande, t.ex. genom medborgarförslag.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med dem.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande att avslå beslutspunkt 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed antagit beslutspunkt 3.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande att kommunen ska undersöka möjligheten att utöka medborgarinflytande, t.ex. genom medborgarförslag, och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet.

§9 Projekt Ekopiloter i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSTK 0009.91

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att driva projektet Ekopiloter i Tyresö kommun i samverkan med Haninge kommun och KTH i Haninge.

2. För projektet anslås 350000 kronor för 2012 och 195000 kronor för 2013.

3. Finansiering sker genom omdisponering inom samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade verksamheter.

___

Beskrivning av ärendet
Projekt Ekopiloter innebär att fem till sju hushåll och en enhet, förslagsvis skola eller förskola, arbetar med att göra miljömedvetna val i sin vardag från den 1 april 2012 och ett år framåt. Utmaningarna omfattar bl.a. resvanor, mat, energiförbrukning och konsumtion. En annan målgrupp för projektet är övriga kommuninvånare som inbjuds till föreläsningar och aktiviteter och fortlöpande kan följa klimathushållens och enhetens arbete genom kommunens hemsida och i andra medier. Projektet ska ske i samverkan med föreningar och näringsliv i Tyresö. Haninge kommun ska under samma tid ha fem till tio hushåll och en enhet från varje förvaltning som genomgår samma process, och hushållen i de två kommunerna ska tävla mot varandra i att minska sina klimatutsläpp.

Syftet med Ekopilotprojektet är att öka människors delaktighet i klimatarbetet på lokal nivå. Ekopilothushållen och den deltagande enheten ska fungera som inspiratörer som visar hur en omställning till en livsstil med lägre klimatbelastning kan fungera i vardagen. Genom att kommun­invånarna och kommunens anställda själva kan följa projektet, bidrar det till en ökad insikt om att vi alla kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

§10 Detaljplan för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0179

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig och hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskotttet 2012-01-18 § 4 (bilaga).

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utvidgning av Lindalens industriområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbetsredskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande och har varit på samråd 14 juni — 31 augusti 2011 och på utställning 13 december 2011 — 15 januari 2012. Under samrådsskedet inkom 14 synpunkter. Samrådsskedet ledde till vissa förändringar i planförslaget. Under utställningsskedet inkom 9 yttranden. Utställningsskedet har inte medfört några ändringar i planförslaget.

§11 Detaljplan för Trinntorp 1:26, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0239

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för Trinntorp 1:26 antas.

___

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Trinntorp 1:26 är obebyggd och ligger i etapp 16 enligt etappindelningen för utbyggnad av Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm i den fördjupade översiktsplanen som antogs i mars 2003.

Fastigheten gränsar direkt till etapp 4 (Västra Nytorpsvägen) som planlades 2008.

I samband med anläggandet av en ny busshållplats under 2009 på Breviks­vägen i höjd med Trinntorp 1:26 behövde en del av fastigheten tas i anspråk för en slänt. För att säkra rätten till släntintrånget måste området planläggas som ett z-område. I samband med detta får hela fastigheten en något ökad byggrätt och anslutning till det kommunala VA-systemet, som en kompensa­­tion för släntintrånget. Fastigheten kommer dock fortsättningsvis ingå i etapp 16 och kommer, när den etappen planläggs, få en fullstor bygg­rätt och ingå i områdets gatukostnadsområde.

Detaljplanen tas fram med enkelt planförfarande. Den har varit på samråd 5 oktober –26 oktober och på så kallad underrättelse inför antagande 16 december 2011 – 11 januari 2012. Under samrådet inkom sammanlagt 5 st. yttranden, varav 4 från remissinstanser/myndigheter. Under underrättelseperioden inkom ett yttrande. Underrättelseskedet har inte medfört några ändringar av förslaget.

§12 Köp av del av Näsby 4:1584

Dnr 2011 KSM 0531

Kommunstyrelsens beslut

1. Tyresö kommun köper del av fastigheten Näsby 4:1584 genom fastighetsreglering.

2. Exploateringschefen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

___

Beskrivning av ärendet

I gällande plan är fastigheten Näsby 4:1584 en villatomt som ligger intill Sofiebergsskolan. Ägarna har erbjudit kommunen att förvärva cirka 600 kvm av fastigheten till ett pris på 975 000 kr så att Sofiebergsskolans tomt blir större. Fastighetsavdelningen har tillstyrkt köpet eftersom skoltomten är trång.

Köpet sker genom fastighetsreglering efter att ny detaljplan tagits fram där markområdet får ändamålet skola. Om ny detaljplan inte antas inom ett år och inte vinner laga kraft inom två år därefter så återgår köpet.

§13 Verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren

Dnr 2011/KS 0297 007

Kommunstyrelsens beslut

- Brottsofferjouren i Nacka Tyresö Värmdö beviljas verksamhetsbidrag med 129 750 kr för verksamhetsåret 2012. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till kommundirektörens stab senast februari 2013.

___

Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren i Nacka Tyresö Värmdö är en ideell organisation. Brottsofferjouren hjälper personer som utsatts för brott och bor inom jourens upptagningsområde. Föreningen har 1994 – 2011 beviljats medel från Tyresö kommun. Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag med fyra (4) kronor per kommuninvånare för verksamhetsåret 2012.

Brottsofferjouren har tidigare beviljats verksamhetsbidrag med tre (3) kronor per kommuninvånare vilket även kommunen budgeterat för. Då verksamheten bedrivs utan några påtagliga förändringar jämfört med de senaste åren föreslås att även årets bidrag beviljas med tre (3) kronor per kommuninvånare d.v.s 129750 kronor (43250 kommuninvånare).

§14 Gallringsutredningar för Tyresö kommuns digitala system

Dnr 2011/KS 355 003

Kommunstyrelsens beslut

- Gallringsutredningar för kommunens digitala system antas av kommunstyrelsen.

___

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommunledning beslöt under våren 2011 att gå med i ett kommungemensamt samarbete om införande av e-arkiv på initiativ av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. De flesta kommuner i Stor-Stockholm har gått med, vilket kommer att resultera i en gemensam kravspecifikation och upphandling för e-arkivlösning under våren 2012. Tyresö kommun kommer att kunna avropa i början av 2013.

Inför ett sådant införande krävs ett stort utredningsarbete av kommunens digitala system. Under senvåren togs konsulter från BraArkiv konsult in för att kartlägga informationen i kommunens digitala system. Detta resulterade i en rapport med informationsöversikter, en för vart system. Dessa översikter har legat till grund för upprättande av gallringsutredningar vilka kommunarkivarien har färdigställt under hösten 2011.

Bilagor
§ 14 Lista på gallringutredningar.pdfm (95 kb) § 14 Gallring Skolportalen.pdfm (155 kb) § 14 Gallringsutredning Bullerväg.pdf (181 kb) § 14 Gallringsutredning från NetLoan.pdfm (162 kb) § 14 Gallringsutredning för BIL.pdfm (153 kb) § 14 Gallringsutredning för BookIT.pdfm (186 kb) § 14 Gallringsutredning för Boss.pdfm (169 kb) § 14 Gallringsutredning för Byggreda.pdfm (163 kb) § 14 Gallringsutredning för Capella.pdfm (175 kb) § 14 Gallringsutredning för DeDu.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Disp2000.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för Ekonoma.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för EpiServer.pdf (161 kb) § 14 Gallringsutredning för Extens.pdfm (184 kb) § 14 Gallringsutredning för FirstClass.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för Fordonspoolen.pdfm (154 kb) § 14 Gallringsutredning för FreeLib.pdfm (162 kb) § 14 Gallringsutredning för Future.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för GateTrack.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för GIS.pdfm (187 kb) § 14 Gallringsutredning för Goldware.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för GroupWise.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för Heroma.pdfm (165 kb) § 14 Gallringsutredning för HyperDoc.pdfm (158 kb) § 14 Gallringsutredning för InkassoDirekt.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för KeyControl.pdfm (156 kb) § 14 Gallringsutredning för KPA.pdfm (117 kb) § 14 Gallringsutredning för MMK.pdfm (161 kb) § 14 Gallringsutredning för PARKanläggning.pdfm (178 kb) § 14 Gallringsutredning för PMO.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för R-card.pdf (154 kb) § 14 Gallringsutredning för Tekis LTF.pdf (161 kb) § 14 Gallringsutredning för TES.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Treserva.pdfm (189 kb) § 14 Gallringsutredning för Troman.pdfm (160 kb) § 14 Gallringsutredning för VA-banken.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för Valman.pdfm (157 kb) § 14 Gallringsutredning för W3D3.pdfm (164 kb) § 14 Gallringutredning för WinLas.pdfm (158 kb) § 14 Tjänsteskrivelse Gallringsutredningar för Tyresö kommuns digitala system.pdf (158 kb)

§15 Svar på motion om att minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa

Dnr 2010/KS 0312 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den första att-satsen anses besvarad.

2. Den andra att-satsen vad gäller visning av filmen ”Underkastelsen” för alla elever och personal avslås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

___

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 4 november 2010 om att ”Minska exponeringen av kemikalier för att värna kommuninvånarnas hälsa”.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som har yttrat sig över hur kommunen arbetar i frågan. Bland annat följer kommunens upphandlingsenhet Miljöstyrningsrådets rekommendationer inom de produktgrupper där Miljöstyrningsrådet har utarbetat kriterier.

Då motionen föreslår att filmen ”Underkastelsen” ska visas för alla elever och personal har motionen även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten för besvarande av att-sats nr. 2.

Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt personalenheten föreslår att den andra att-satsen vad gäller visning av filmen ”Underkastelsen” avslås.

Ordförandeutlåtande

I mitt ordförandeutlåtande yrkar jag att den första att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande och arbete samt att den andra att-satsen ska avslås.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen, men med ändring av att-sats 2 till:

- att filmen ”Underkastelsen” visas i kommunens högstadieskolor och för anställda, där intresse finns.

Anita Mattsson (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§16 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt inom ett år från det motionen väckts

Dnr 2012/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner noteras.

___

Beskrivning av ärendet

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kanslienheten har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

För två motioner har beredningen pågått i över ett år:

Dnr

Motion

Datering

Status

2010/KS 0068 91

Motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

2010-03-25

Ärendet är remitterat till Tekniska kontoret och Tyresö Bostäder

2010/KS 0120 12

Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter

2010-05-20

Ärendet bereds i BUN 2012-02-15, i KS 2012-03-27

§17 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Sveriges kommuner och landsting – cirkulär

11:56 Basbelopp för år 2012

11:57 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015

11:58 Omsorgsprisindex (OPI) och vård-

prisindex (VPI)

11:59 Nya uppsägningstider i Allmänna be-

stämmelser (AB) från 1 januari 2012

11:60 Redovisningsfrågor 2011 och 2012

11:62 Kommunal fastighetsavgift 2010-2012

11:63 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked

av IT-tekniker som oriktigt registrerat arbetstid

i kommunens tidsredovisningssystem

12:01 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på

cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011

12:03 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre pol-

isers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i sam-

ma kommun som de är yrkesverksamma är förtroen-

deskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställ-

ning

12:04 Lärarlyftet II

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (bilaga)

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckeltal energi och klimat 2011: Byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

ÖP-RUP – en plattform för utvecklingskraft

Kommunförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012

Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012

Arbetsmarknadsdepartementet

Erbjudande om att ansöka om att gå med i pilotverksamhet om romsk inkludering 2012-2031

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn, 2012/KS 0010 008 (bilaga)

Tyresö kommun och Nacka polismästardistrikt

Samverkansöverenskommelse mellan Tyresö kommun och Nacka polismästardistrikt för att öka tryggheten i Tyresö, dnr 2011/KS 0369 012 (bilaga)

Tyresö Jazzklubb

Brev från Tyresö jazzklubb 2011-12-09 angående kommunens föreningsanslagstavlor samt svar från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden 2011-12-18 (bilagor), dnr 2011/KFN 0001 008 H16 samt H17

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Delegationsbeslut om vidaredelegering av delegationer inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, dnr 2012/KS 0001 003