Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

- Munkmora - Buss Farstlandet - Ingarökrysset - Stavsnäs Vinterhamn - Taxeändring - VA-dom Hemmesta SPN Öppet

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

SPN
Öppet

Ekonomiska ärenden
Bilagor
6 ååå.pdf (49 kb) 6 äää.pdf (26 kb) 6 ööö.pdf (49 kb) 6aa. Va-lån, Anstånd.pdf (30 kb) 6b. Avrop 62 Tyrens tillägg dagvattenmodell.pdf (103 kb) 6c. Avrop 63 Tyrens belysning.pdf (137 kb) 6e. Avrop Hifab Marksanering Brunn 1_1.pdf (52 kb) 6f. Avrop Longitud AB projektering GC-väg Brunn-Fagerholmsvägen 20140616.pdf (129 kb) 6g. Avrop Marktema projektering Dagvatten Vargbacken.pdf (108 kb) 6h. Avrop marktema projektering väg Vargbacken.pdf (114 kb) 6i. Avrop Marktema uppdatering GC Eknäsvägen.pdf (103 kb) 6j. Avrop WSP projektering VA I3 etapp 2 20140612.pdf (153 kb) 6k. Avrop Öhbergs avloppspumpstation N Kopparmora bilaga anbud.pdf (247 kb) 6l. Avrop Öhbergs avloppspumpstation N Kopparnora.pdf (55 kb) 6m. Avrop_Atkins_Kil_Dagvattenutredning.pdf (200 kb) 6n. Beslut_Dansbanevägen1.pdf (153 kb) 6o. Beslut_Fladenhöjden.pdf (124 kb) 6p. Beslut_Fladenhöjden1.pdf (133 kb) 6q. Beslut_Fladenkroken.pdf (125 kb) 6r. Beslut_Fladenvägen.pdf (130 kb) 6s. Beslut_Grisslingevägen9.pdf (255 kb) 6t. Beslut_Kuggmarsvägen10.pdf (138 kb) 6u. Beslut_Sandövägen61.pdf (117 kb) 6v. Beslut_Torsby_Bergstig2-4.pdf (323 kb) 6x. Beslut_VärmdöSkonaren100.pdf (97 kb) 6y. Beslut_Älgstigen10.pdf (147 kb) 6z. Beslut_Älgstigen33.pdf (108 kb) 6å1. Odförandebeslut - undertecknat länsstyrelsen.pdf (510 kb) 6å2. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, D205.pdf (122 kb) 6å3. Plankarta, D205.pdf (281 kb) 6å4. Särskilt utlåtande.pdf (50 kb)

11 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Nämdö

14 Upphandling avfallshämtning från öar i Värmdö Kommun

15 Fortsatt utbyggnad av GC-väg och VA på Ingarö

16 Anslutningar utanför VO, Fågelbro 5:

SPN Stängt 17 Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i PFO område Torsby T3 SPN Öppet Övriga ärenden

20 Yttrande om Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

§67 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§68 Budgetuppföljning 2 för SPN

§69 Antagande av detaljplan för del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken

§70 Antagande av detaljplan för Gamla Brunnsvägen (I4), Värmdö kommun

§71 Planbesked för ändring av detaljplan Mörtnäs 1:7 m fl., (M3) för fastighet Mörtnäs 1:48

§72 Ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplan för fastigheten Västerby 5:101 på Orrön utanför Nämdö

§73 Ansökan om planbesked för del av Västerby 5:60 på Nämdö

§74 Samråd för detaljplan för del av Brunn 1:1 m fl, infartsparkering Näsuddsvägen mm

§75 Upphandling avfallshämtning från öar i Värmdö kommun

§76 Fortsatt utbyggnad av GC-väg och VA på Ingarö

§77 Anslutningar utanför VA, Fågelbro 5:1

§78 Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i PFO ­ område Torsby

§79 Kyrkudden 1:1, Djurö prästgård, begäran om medgivande till avstyckning

§80 Svartsö 1:17, begäran om medgivande till fastighetsbildning

§81 Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område

§82 Medborgardialog Norra Lagnö