Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä Läs mer...tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag angående Kampementsbacken. Dnr 2007-900-008.

3 Svar på medborgarförslag.

Dnr 2007-1310-008, 2007-621-008, 2007-659-008, 2007-658-008, 2007-700-008, 2007-741-008, 2007-837-008, 2007-931-008, 2007-894-008, 2007-956-008, 2007-801-008,2007-915-008, 2007-855-008, 2007-938-008.

Bordlagt ärende

4 Verksamhetsplan och budget 2008

Dnr 2007-1002-101.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
4_ Bilaga 4.16 Verksamhetsplan Enheten för försörjningsstöd 2008.pdf (1 770 kb) 4_ Bilaga 6.17 Verksamhetsplan Familjeenheten 2008.pdf (1 695 kb) 4_Bilaga 1 Aktivitetsplan VP 2008.pdf (408 kb) 4_Bilaga 2 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2008.pdf (360 kb) 4_Bilaga 3 Internkontrollplan 2008.pdf (182 kb) 4_Bilaga 4 System för intern kontroll.pdf (241 kb) 4_Bilaga 4.19 Verksamhetsplan Socialpsykiatriska enheten 2008.pdf (1 748 kb) 4_Bilaga 5 Ekonomiredovisning vp08sdn10.pdf (65 kb) 4_bilaga 6.1 Verksamhetsplan Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2008.pdf (773 kb) 4_Bilaga 6.15 Verksamhetsplan Enheten för personer med funk nedsättning 2008.pdf (2 065 kb) 4_Bilaga 6.18 Verksamhetsplan Vuxenenheten 2008.pdf (1 432 kb) 4_Bilaga 6.2 Verksamhetsplan Dianagården 2008.pdf (1 127 kb) 4_Bilaga 6.3 Verksamhetsplan Rio vård- och omsorgsboende 2008.pdf (809 kb) 4_Bilaga 6.4 Verksamhetsplan Rio servicehus 2008.pdf (543 kb) 4_Bilaga 6.5 Verksamhetsplan Bo Bergman 2008.pdf (756 kb) 4_Bilaga 6.6 Verksamhetsplan Hemtjänst Karlaplan 2008.pdf (512 kb) 4_Bilaga 6.7 Verksamhetsplan Hemtjänst Valhalla 2008.pdf (510 kb) 4_Bilaga 6_10 Verksamhetsplan Gärdets förskolor 2008.pdf (440 kb) 4_Bilaga 6_11 Verksamhetsplan Hedvig Eleonora förskolor 2008.pdf (311 kb) 4_Bilaga 6_12 Verksamhetsplan Hjorthagen Karlaplans förskolor 2008.pdf (363 kb) 4_Bilaga 6_13 Verksamhetsplan Starrängens förskolor 2008.pdf (818 kb) 4_Bilaga 6_14 Verksamhetsplan Parklekar 2008.pdf (383 kb) 4_Bilaga 6_8 Verksamhetsplan Centrala Östermalms förskolor 2008.pdf (413 kb) 4_Bilaga 6_9 Verksamhetsplan Engelbrekts förskolor 2008.pdf (469 kb)

Beslutsärenden

5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgs-boende. Dnr 2005-82-125.

6 Delegation till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab. Dnr 2007-954-013.

7 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Dnr 2007-890-125.

8 Tillfällig stängning av förskolelokal. Dnr 2007-1022-413.

9 Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm. Dnr 2007-1016-671.

10 Samråd om förslag till detaljplan för Björken 22 i hörnet Valhallavägen/Sturegatan. Dnr 2007-953-311.

11 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008.

Remissärenden

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående remiss av Slutbetänkandet av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Dnr 2007-860-307.

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Vilda Rosen, Rindögatan 17. Dnr 2007-919-621.

Svar på skrivelser

14 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl angående programområdet Barn och Ungdom. Dnr 2007-979-009.

15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om förskolornas mat. Dnr 2007-880-009.

16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om anslagstavlor. Dnr 2007-879-009.

17 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl och från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om samråd beträffande insatser för psykiskt funktionshindrade. Dnr 2007-563-009.

Anmälningsärenden

18 Anmälan av utbildningsförvaltningens rapport 2007-11-20 angående Engelbrekts förskolor. Dnr 2007-722-406.

19 Anmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk. Dnr 2007-937-513.

20 Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden (AIST 2007/47173, 2007/47174) angående RIO vård- och omsorgsboende (Sandhamnsgatan 4) och RIO servicehus (Sandhamnsgatan 6). Dnr 2007-982-226, 2007-983-226.

21 Anmälan av månadsrapport november 2007. Dnr 2007-266-103.

22 Anmälan av förskolornas Forskarbacken 14-18 och Professorsslingan 47 svar till Arbetsmiljöverket. Dnr 2007-692-226, 2007-695-226.

23 Anmälan för kännedom stadsrevisionens rapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Dnr 2007-987-124.

24 Anmälan för kännedom lista på läkarinsatser i särskilda boenden för äldre. Dnr 2007-1001-559.

26 Protokoll 2007-12-03 från pensionärsrådet på Östermalm.

27 Promemoria 2007-12-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, domar, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

28 Anmälan av promemoria 2007-12-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

29 Information från stadsdelsdirektören.

30 Övriga frågor.

Det öppna sammanträdet avslutas och punkterna 31 - 33 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet.

Slutet sammanträde

31 Svar på remiss från kommunstyrelsen om upphandling av drift av vård -och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Dnr 2007-989-125.

32 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2007-24-013.

33 Anmälan av protokoll 2007-11-29 och 2007-12-06 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 21 december 2007
Helena Bonnier (m) Rolf Lindell (s)

Närvarande:

Ordförande Helena Bonnier (m)

Vice ordförande Rolf Lindell (s)

Ledamöter
Berit Bornecrantz Dias (v)
Gunilla Gustafsson (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Johan Lundberg (s) §§ 1-3
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Berit Nyberg (s)
Johanna Sjö (m)
Johan Sjölin (m)
Marion Sundqvist (mp)

Tjänstgörande ersättare
Pia Helleday (m)
Magnus Lingen (s) fr o m § 4

Ersättare
Ulla-Liza Blom (s)
Kitty Ericsson (m)
Jörgen Eriksson (fp)
Erik Hafström (m)
Joar Horn (m)
Magnus Lingen §§ 1-3
Thomas Linn (m)
Marie Schött (m).

Förhinder hade anmälts av ledamoten Susanna Alm (kd) samt av ersättarna Per Aldeborg (s), Leif Krafft (s), Lina Nilsson (s) och Henrik Perani (mp).

Föredragande Göran Månsson, stadsdelsdirektör

Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Marianne Snell, Inger Outzen, Mats Claesson, Roger Mellroth, Anders Lindgren.

 

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 21 december 2007.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 22 november
justerades den 27 november 2007 och protokollet från sammanträdet den 6 december justerades den 10 december 2007.

§2 Svar på medborgarförslag angående Kampementsbacken

2007-900-008, 2007-1045-008, 2007-1058-008, 2007-1059-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-03 med förslag till svar på medborgarförslag om beslut att avbryta projektet´”nybyggnation för del av Kampementsbacken mm i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm”.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Helena Bonnier (m) m fl bifall till förvaltningens förslag samt framlade ytterligare en punkt nr 2 och yrkade bifall även till denna.

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkanden och fann att en enig nämnd bifallit yrkandena.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande om att avbryta projektet ”nybyggnation för del av Kampementsbacken mm i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm”, med omedelbar verkan.

2. Medborgarförslagen från Allan Näslund, Ulf Norinder respektive Birgit Arve-Parès anses också besvarade med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i sitt svar på medborgarförslaget framhåller förvaltningen på ett utomordentligt sätt de synpunkter som en enig stadsdelsnämnd har framfört i tidigare ärenden avseende bebyggelse på Kampementsgatan. Nämnden delar förvaltningens synpunkt att det nya programmet med bebyggelse längs Kampementsgatan med garageinfart i nedre delen kommer att spoliera hela den kraftiga norrsluttningen. Programmet strider mot stadens Översiktsplan från 1999. Där poängteras den aktuella nordsluttningens betydelse som spridningskorridor för den biologiska mångfalden. De planerade husen utmed gatan skulle också komma för nära och allvarligt försämra utsikten för boende i det nyss restaurerade Rio vård och omsorgsboende inklusive servicehuset.

Nämnden har ännu ej fått stadsbyggnadskontorets nya förslag på remiss.

§3 Svar på medborgarförslag

2007-1310-008,2007-621-008, 2007-659-008, 2007-658-008, 2007-700-008, 2007-741-008, 2007-837-008, 2007-931-008, 2007-894-008, 2007-956-008, 2007-801-008, 2007-915-008, 2007-855-008, 2007-938-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-07 med förslag till svar på ett antal medborgarförslag som rör nämndens och förvaltningens verksamhet i huvudsak inom socialtjänsten.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Helena Bonnier m fl (m) på bordläggning av ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§4 Bordlagt ärende angående verksamhetsplan och budget 2008

2007-1002-101

Stadsdelsnämnden beslöt att ta upp till behandling ett vid föregående sammanträde bordlagt tjänsteutlåtande 2007-12-06 med förslag till verksamhetsplan och budget 2008.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett

förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner redovisade omslutningsförändringar om
  102,5 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,0 mnkr avseende
  dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 med bilagda aktivitetsplan,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag i enlighet med vad som anförs nedan,

att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 102,5 mkr avseende ökade intäkter och kostnader samt

att hemställa hos kommunstyrelsen om 3,0 mkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.

Nämndens uppgift är att utveckla välfärden, rättvisan och miljön och att arbeta för en hållbar utveckling i vår stadsdel. Alla medborgare – stora som små – ska ges möjligheter till ett gott liv.

Den totala nivå som stadsdelsnämnden tilldelats av den borgerliga alliansen i kommunfullmäktige är alldeles för låg i förhållande till de behov som vi ser. De minskade resurser som majoritetens skattesänkning med 20 öre för med sig hade behövts för att möta dessa behov. Om oppositionspartiernas budgetförslag i fullmäktige hade gått igenom hade Östermalm fått ytterligare mellan ca 30 – 45 miljoner kr till förbättringsinsatser i viktiga verksamheter.

Vi vill satsa väsentligt mera inom äldreomsorgen, barn- och ungdomsverksamheten, socialpsykiatrin samt på miljöområdet. Exempel på viktiga in-satser och verksamheter där vi anser att ytterligare resurser ska satsas är kompetenshöjning inom äldreomsorg och hemtjänst, ytterligare minskning av barngruppernas storlek inom förskolorna, skapande av flera träffpunkter för ungdomar, stöd av verksamheten vid träfflokalen Lotsen samt, när det gäller miljön, återuppta en satsning på Agenda 21 och att göra särskilda insatser för vår del av Nationalstadsparken.

Förvaltningen uppdras att återkomma till nämnden med förslag till hur ytterligare resurser kan tillföras för de olika insatser som här anges.

Av den s.k. aktivitetsplanen framgår att i stort sett alla verksamheter som i dag drivs av staden är på väg att säljas ut. En aktivitetsplan betyder i vanliga fall en plan för hur olika verksamheter kan förbättras. Men i det här fallet handlar det om en sorts auktionslista för kommunalt drivna verksamheter och hur man snabbt kan överföra så många verksamheter som möjligt till olika privata driftsformer. Under kommande år ska således alla parklekar, boendestöd för psykiskt funktionshindrade, dagverksamheter, gruppboenden, träffpunkten Lotsen samt ArbetsCentrum konkurrensutsättas. Det spelar ingen roll om de fungerar bra eller dåligt, att den demokratiska kontrollen försämras eller att kompetensen inom den egna förvaltningen avtrappas – säljas ut ska de.

Det är särskilt anmärkningsvärt när det gäller verksamheter för funktionshindrade och personer inom socialpsykiatrin, dementa och äldre som befinner sig i olika faser av en ofta skör situation. Omfattande förändringar i organisation m.m. för människor i en sådan situation är förenade med stora risker. En konkurrensutsättning får därför inte jäktas fram utan måste föregås av konsekvensanalyser, dialog och information. Vi är av dessa skäl särskilt kritiska mot konkurrensutsättningen av Lotsen, ArbetsCentrum och våra gruppboenden.

Förvaltningen uppdras att låta utvärdera vilka verksamheter som av kvalitetsskäl kan behöva förbättras och eventuellt förstärkas och att därefter återkomma till nämnden med förslag till insatser. Om en konkurrensutsättning aktualiseras ska även egen regi utarbeta anbud.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m) och

ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) enligt följande; efter ett års borgerligt styre i Stockholm och på Östermalm har många bra reformer hunnit genomföras. Vissa reformer är mindre - men synliga, vissa reformer mer revolutionerande -men kanske inte så synliga för den medborgare som inte är direkt berörd.

På förskolans område har mycket genomförts redan, men mer kommer att göras. Kvaliteten i förskolan är äntligen en fråga som diskuteras och prioriteras. Den pedagogiska utvecklingen står i centrum och fler pedagogiskt utbildade anställs inom förskolan. Lika villkor ska gälla mellan kommunala och enskilda alternativ. Full etableringsfrihet ska gälla för fristående förskolor och familjedaghem. Föräldrarnas val och önskemål ska styra. Som ett komplement införs också ett vårdnadsbidrag.

Utvärderingar av förskolorna, inklusive brukarundersökningar, kommer att göras tillgängliga.

Ett gemensamt kösystem till samtliga förskolor, oavsett om de är kommu-nala eller enskilt drivna, kommer att tas fram under året. Det kommer att underlätta för föräldrarna både att få en överblick över alternativen och den aktuella kö-situationen och också att göra anmälan via nätet. Detta är ett led i vår strävan att flytta makten från politikerna till köksbordet!

När det gäller parkleken vill vi bredda utnyttjandet av lokalerna och samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga.

1 juli 2007 överfördes ansvaret för grund- och särskolor från stadsdelsnämnden till utbildningsförvaltningen. Detta ställer särskilda krav på stadsdelsförvaltningen att både bevara existerande kontaktpunkter för ungdomar på Östermalm och utveckla nya kontaktytor och rutiner.

Vi stödjer därför förvaltningens arbete med det samarbete som utvecklas mellan skolorna, socialförvaltningen, ideella föreningar och övriga intressenter. Vi ser med glädje de ansträngningar förvaltningen gör för att vidareutveckla ungdomscaféerna Poolhuset och G-punkten. En möjlighet kan vara samverkan med ideella föreningar i syfte att erbjuda våra ungdomar mer, både vad gäller öppettider och innehåll. På sikt vill vi se om även Hjort-hagens fritidsgård kan förbättra sina öppettider och sitt utbud.

Vi uppmuntrar också personal som vill ta över kommunala verksamheter genom avknoppning. Till exempel har förskolan Riddaren till glädje för personal, föräldrar och barn avknoppats under det gångna året och fler följer förhoppningsvis efter.

För våra äldre genomför vi en valfrihetsreform som träder i kraft den 1 juli 2008. Den innebär att äldre som beviljats plats på vård- och omsorgsboende kan välja mellan de nästan 100 boenden som idag finns i Stockholm. ”Stadsdelsarresten” försvinner och valfriheten ökar. Möjligheten till korttidsvård utomlands kommer att erbjudas under 2008. För dem som har hemtjänst ger vi de äldre ökat inflytande över vad som ska göras, t ex att använda tiden för en promenad till affären eller för en stunds samtal, om det just då känns mer angeläget än t ex städning.

Vi tillhandahåller också en avgiftsfri vaktmästartjänst, ”fixartjänst”, för alla som fyllt 75 år, för att t ex byta glödlampor eller gardiner. Därmed slipper man själv klättra upp på skrangliga stegar, och utsätta sig för onödiga fallrisker.

Vi erbjuder också, i samarbete med landstinget, ett förebyggande hembesök för alla som fyllt 75, och som inte har beviljats någon insats. Syftet är att kunna vidta förbättringar och förändringar i hemmet för att underlätta att man kan bo kvar hemma så länge som man önskar.

Under sommarperioden erbjuds ”dagkollo” för de äldre som så önskar.

Vi satsar också på att under 2008 förbättra matkvaliteten och måltidsupp-levelserna för dem som bor i äldreboenden eller får mat via hemtjänsten.

Alla boende på vård- och omsorgsboende, som vill, har rätt till utevistelse. Vi anser att detta är en viktig och prioriterad del för att uppnå en god livskvalitet. En uppföljning på individnivå bör ske.

Under året har vi genomfört framgångsrika upphandlingar för Nattpatrullen, Trygghetslarm och Kampementets vård- och omsorgsboende. Under 2008 genomförs upphandlingar av Rio vård- och omsorgsboende, Kattrumpstullen och Dianagården. Detta i syfte att erbjuda våra medborgare större valfrihet med fler aktörer, och också bättre verktyg för mätning och uppföljning.

Arbetet att skapa en tillgänglig stadsdel för funktionshindrade fortsätter. En plan för vad som återstår på Östermalm för att uppnå målet att skapa världens mest tillgängliga huvudstad till 2010 bör upprättas lokalt för Östermalm med förslag på prioritering av åtgärder i samarbete med berörda intressenter.

Stadsplaneringen för alla nya områden som byggs på Östermalm ska präglas av ett tillgänglighetsperspektiv.

Det är av största vikt att funktionshindrade kan ta del av det förbättrade arbetsmarknadsläget för att inte lämnas efter i utanförskap. Arbetslinjen omfattar även funktionshindrade. Det förutsätter dock ofta att funktions-hindrade beviljas särskilt stöd eller anpassning av arbetsplatsen.

Satsningar har gjorts, och kommer ytterligare att göras, på städning och vinterväghållning för att vi ska få en renare och tryggare stad som människor vågar röra sig ute i även efter det att mörkret fallit.

Något som synts och uppskattats är de tre städningar om dagen som under sommaren gjorts i Humlegården Vi har därutöver satsat på mängder av nya papperskorgar även i andra delar av stadsdelen.

Det är också mycket glädjande att Humlegården äntligen kommer att rustas och belysas, så att en av rikets vackraste parker blir snyggare och tryggare dygnets alla timmar. En del av det utrymme som under flera år använts som uppställningsplats för maskiner och redskap kommer att återställas till parkmark.

Ljust och tryggt har det också blivit genom att parkvägarna vid Lappkärrsberget fått ny belysning och att Valhallavägens belysning uppgraderats. Även Finlandsparken har blivit ljusare och tryggare. Mer kommer att göras framöver där även ett genusperspektiv lyfts fram. Bland annat behöver belysningen förbättras för gångvägarna till och från Ryttarstadion för ökad trygghet för hästintresserade och allmänhet. Vi kommer att fortsätta med så kallade Trygghetsvandringar där politiker, polisen och förvaltningen gemensamt inventerar och dokumenterar hur olika delar av stadsdelen kan göras ljusare och tryggare. Vi ser gärna att stadsdelens invånare, särskilt föräldrar, deltar i dessa vandringar och delar med sig av sina synpunkter.

Klottersanering är en annan viktig komponent när det gäller att åstadkomma en snyggare och tryggare stad. Genom att införa en 24-timmarsgaranti från anmälan för sanering av stadens fastigheter har vi kommit en bra bit på väg. Men vi är beroende av att alla andra fastighetsägare, inte minst Fortum, också prioriterar klottersaneringen för att det ska få den önskade effekten över hela Östermalm.

Vi har öppnat upp gator som tidigare varit stängda inom vår stadsdel för att minska onödig körning. Vi kommer att fortsätta att förenkla för bilisterna genom att öka framkomligheten och förbättra parkeringsmöjligheterna. Vi fortsätter tillsammans med andra intressenter att göra Strandvägen till ett ännu mer attraktivt promenadstråk.

Vi arbetar vidare på att tillsammans med SL förbättra kollektivtrafiken på Östermalm, där särskild vikt läggs vid förbindelserna med Ekhagen, Lappkärrsberget och de nya utvecklingsområdena Värtan, Frihamnen och Norra Djurgårdsstaden. Vi ser att det även blir spårbunden trafik. Vi arbetar för att förändringar i Roslagsbanan inte ska inkräkta på koloniområdet, samt att den norra tunnelbaneuppgången vid Universitetet ska öppnas. Vi vidhåller vår tidigare uppfattning om busstationen vid Östra Station.

Vi fortsätter arbetet med att få fler återvinningsstationer, och även att få flera av dem nedgrävda.

Vi stöder stadens förhållningssätt till utskänkningstillstånd för krogar, vilket innebär indragna utskänkningstillstånd för krogar som inte sköter sig och förlängda tillstånd för dem som fyller de rigida krav som staden ställt upp. Vi gläder oss åt att många nya uteserveringar öppnas, som bidrar till en blomstrande levande stadsdel.

Bland de uppgifter förvaltningen har utgör det drogförebyggande arbetet bland stadsdelens unga en mycket viktig del. Tyvärr utmärker sig ungdomarna på Östermalm negativt genom att ha en hög alkoholkonsumtion. Vi satsar på information till och kontroll av butiker som säljer öl och tobak. Vår preventionssamordnare arbetar löpande med information till och i skolor. I samband med större helger har vi särskilda anti-langningskampanjer. Men det återstår mycket att göra, inte minst för att få föräldrarna ännu mer engagerade.

Vi har stora ambitioner att få till stånd nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, bl a i Norra Djurgårdsstaden (Hjorthagen) och att i samband med detta skapa nya arbetsplatser och företag i detta område. Vi tycker det är viktigt att stötta mindre företag, typ hantverkare, genom att se till att det finns lämpliga lokaler för sådan verksamhet i de nya områdena.

Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar ges möjligheter att idrotta, både då det gäller spontanidrott och idrott i mer organiserad form. Dessa satsningar bör bland annat göras utifrån ett genusperspektiv så att satsningarna kommer både flickor och pojkar till del. Detta har varit eftersatt under föregående mandatperiod men nu tar vi aktivt initiativ. Humlegården är en plats för mycket spontan idrott. Vi hoppas att i framtiden kunna förbättra fotbollsplanen genom att belägga den med konstgräs. Vi kommer att under året rusta upp Östermalms idrottsplats som nu äntligen får konstgräs. När det nya stadsutvecklingsområdet i Hjorthagen börjar ta form kommer det även där att finnas en modern idrottsanläggning med en fotbollshall. Vi vill gärna utveckla Gärdets sportfält. Vi arbetar också för att det skall finnas fler och bättre ytor inom vår stadsdel för olika former av idrott.

Förvaltningen har bedrivit ett mycket aktivt arbete för att minska bidrags-beroendet. Målet är att alla som kan arbeta ska bidra till sin egen försörjning. Genom att konsekvent ställa krav har antalet hushåll med bidrag minskats och dessa hushåll har i stället kunnat gå till egen försörjning. De Jobbtorg som nu införs i staden hoppas vi kommer att hjälpa ännu fler till stolt-heten att klara sin egen försörjning.

Sammanfattningsvis ser vi fram mot att arbeta för att göra Östermalm ännu bättre under resten av mandatperioden.

 • Östermalm ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.
 • Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.

· Stadsdelens verksamheter skall vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda medborgarna till godo.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; Vi i Miljöpartiet anser
att budgetunderlaget borde återremitteras till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2008 som grund,

att tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram,

att arbeta fram en miljöpolicy,

att inrätta en tjänst som miljösamordnare,

att återinrätta en Agenda 21-samordnare,

att inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll,

att stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler,
att minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV- märkt eller ha motsvarande certifiering,

att inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare,

att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågnings- underlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler,

att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritidshemmen,

att inrätta en tjänst som kultursekreterare,

att utveckla ungdomsverksamheten i stadsdelen,

att verka för att Kulturskolans verksamhet utökas,

att verka för att ett Allaktivitetshus (Kulturhus, Hemgård…) för såväl unga som gamla inrättas i stadsdelen,

att det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet,

att arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier,

att inrätta en tjänst med ansvar för rehabiliteringen i stadsdelen; en s. k. MAR,

att vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egenregi-anbud läggas,

att införa arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen enligt 3-3-modellen,

att införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning,

att erbjuda s.k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras,

att verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveck ling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen,

att krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd,

att alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort samt

att erbjuda hjälp och stöd så att vräkningar kan undvikas.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatt stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 450 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2008 betyda 35,6 Mkr mer för Östermalms stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under 2007 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2008. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta. Dessutom är det viktigt att hålla nere enheternas storlek. Också på fritidshemmen och fritidsklubbarna bör gruppstorlekarna minska.

En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågnings-underlagens kvalité, miljökrav och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter – förskolor, äldreboenden m.m. – ökar kraftigt. Under en treårsperiod, till år 2010, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2008 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2009 bör det höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s.k. ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandat-perioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s.k. MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregi-anbud läggs. Sådana egenregi-anbud bör alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas. I stadsdelen ska inom all kommunalt finansierad verksamhet finnas minst ett kommunalt drivet alternativ för att valfriheten ska vara optimal.

För att skapa personalkontinuitet och bästa möjliga kvalitet inom äldreomsorgen behöver arbetstiden sänkas. Den s.k. 3-3-modellen (tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet) är den arbetsmodell som har gett bäst erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör införas i hela stadsdelens äldreomsorg.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in”- verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är emot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

KulturÖstermalm är en stadsdel med ca 62000 invånare, att jämföras med en medelstor svensk stad. Stadsdelen behöver en kultursekreterare med ett övergripande ansvar för kulturverksamheten.

Kulturskolans verksamhet behöver utökas och ges goda förutsättningar för detta.

Mötesplatser – Östermalm är en stadsdel som är väl försedd med kulturinstitutioner av olika slag, där man kan konsumera kultur. Vad som saknas är mötesplatser och träffpunkter där man själv kan vara aktiv. Därför vill vi skapa ett Allaktivitetshus i stadsdelen. Lokalerna kan samnyttjas av studieförbund, Kulturskolan, pensionärsföreningar, ungdomsgrupper m.fl.

Vi vill verka för det goda närsamhället.

Utökad ungdomsverksamhet – För att motverka den ökande alkoholkonsumtionen och det ökande gatuvåldet bland våra unga så måste fritidverksamheterna för denna grupp öka. Träffpunkter måste öppnas och en utökad kulturskoleverksamhet behövs.

Bostadsbyggande – Hjorthagen,Värtahamnen. Med det ökande elpriset och med klimatförändringarna i fokus bör staden nu och i framtiden alltid bygga miljöanpassat och energisnålt. Vi har här ett gyllene tillfälle att i de nya stadsdelarna visa hur detta kan gestaltas. Ett väl fungerande kollektivtrafiknät samt cykelbanor ska redan på planeringsstadiet ritas in.

Husarvikens planerade bebyggelse bör minskas så att övergången mellan Nationalstadspark och bebyggelse blir mjukare. I gengäld kan Värtahamnen kan exploateras mer.

Östermalms stadsdelsnämnd ska verka för detta.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;

STOCKHOLM

Världens friaste stad – för alla

I vår vision för Stockholm år 2030 visar vi hur vår stad kan bli en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad som ständigt lär av sina invånare och sina medarbetare.

Vi säger nej till den privatisering av kommunal verksamhet som den borgerliga majoriteten genomför i rask takt. Krav på meddelarskydd, god arbetsmiljö, rimliga anställningsvillkor och återinförande av den tidigare antidiskrimineringsklausulen ska finnas med i all upphandling. Staden ska minska miljöbelastningen i sin egen verksamhet genom miljöanpassad upphandling. Energieffektivisering ska göras med minst två procent per år i stadens verksamheter och 30 procent av stadens inköpta mat ska vara ekologisk.

Vår budget för Stockholms stad år 2008 bygger på att skatten återställs till 2006 års nivå. Vi lägger omkring 350 mnkr mer i kvalitetssatsningar på stadsdelsnämnderna jämfört med de borgerliga partiernas budget samt omkring 275 mnkr mer i kvalitetssatsningar på grundskolorna, skolbarnsom-sorgen, särskolan och mellanstadieverksamheten som vi vill återföra till stadsdelsnämnderna. Dessutom behåller vi 177 mnkr i stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder för att värna skälig levnadsnivå och ha kvar den lokala arbetsmarknadverksamheten.

Med vänsterpartiets budget slipper vi alla nedskärningar i stadsdelsnämnderna som de borgerliga partierna bygger sin budget på. Istället får stadsdelsnämnderna ytterligare 87,4 mnkr mer till äldreomsorg, 54,0 mnkr till individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri, 32,8 mnkr till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, 76,2 mnkr till förskola, 20,3 mnkr till kultur- och föreningsverksamhet samt ytterligare15,9 mnkr mer till verksamhet för barn och unga.

Med vänsterpartiets budget för de pedagogiska verksamheterna hade vi sluppit nedläggningar av välfungerande skolor, vi satsar stort på skolan med tonvikt på de lägre årskurserna, anställer jämställdhetspedagoger och kulturarbetare i skolan, riktar stöd till fritidsklubbar i fattiga områden och ökar modersmålsstödet och integrerar det språkutvecklande arbetet i hela undervisningen.

Dessutom satsar vi 60 mnkr för personalreformer som gynnar stadsdelsnämnderna. Det handlar om rätt till heltid, höjda löner för de lägst avlönade och en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – satsningar på våra medarbetare som också bidrar till att höja kvaliteten för brukarna.

Vänsterpartiet har också en Miljömiljard, en Rättvisemiljard och en Förortsmiljard för ökad lokal och global miljörättvisa, kompetensutveckling för de som har de tyngsta och lägst avlönade jobben, satsning på bostäder, inte minst för hemlösa och människor med funktionsnedsättningar, en tillgänglig stad för alla, upprustning av förorterna i dialog med invånarna och en bred satsning på förebyggande arbete för att nå barn och unga i riskzonen.

ÖSTERMALM

Förskolan

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Östermalm får 4,0 mnkr mer än borgarnas förslag till förskoleverksamheten.

Vi anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill utveckla och inte avveckla den kommunala förskolan genom avknoppning. Vi vill stödja det livslånga lärandet med start i för-skolan i samverkan med grundskolan, vilket starkt gynnas av att skolorna återförs till stadsdelsnämnden. Vänsterpartiet vill fortsätta att minska barn-grupperna i förskolan och säger därför nej till nedskärningar.

Vi motsätter oss införandet av vårdnadsbidraget som tar resurser från förskolan och gynnar familjer med god ekonomi. Vårdnadsbidraget blir en kvinno- och integrationsfälla för de (kvinnor) som av olika skäl använder bidraget som alternativ till arbetsinkomst.

Vi vill öka informationen till föräldrar om förskolans pedagogiska betydelse för språkutvecklingen. Alla förskolor får tillgång till handledning av jämställdhetspedagoger.

Vi återinför en avgiftsfri månad för förskoleavgiften i juli. Dessutom höjer vi barnomsorgsgarantin med 5 procent så att förskolorna kan ta emot alla barn som önskar plats.

Med vår budget får alla föräldrar gångavstånd till en kommunal förskola och slipper oroa sig över att förskolan övergår i privat drift.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiets budget ger Östermalm 0,7 mnkr mer än borgarnas förslag till verksamheten för barn och ungdom. Med återförandet av mellanstadieverksamheten till stadsdelsnämnden har vi totalt 4,1 mnkr mer än borgerliga förslaget.

Vi tar bestämt avstånd från att lägga fritidsgårdar och parklekar för barn och ungdom på entreprenad eller att vältra över ansvaret för öppna förskolan på frivilligorganisationer. Varje stadsdel ska ha icke-kommersiella och tillgängliga fritidsgårdar med jämställd fritidsverksamhet av hög kvalitet. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll och ska vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

Alla barn 9-16 år, som vill, ska få plats på vanligt kollo, även unga med funktionsnedsättningar.

Eftersom Östermalm är en stadsdel där alkoholdebuten idag sker i vissa fall redan i mellanstadieåldern och där kvinnlig alkoholism är mer frekvent än i andra stadsdelar vill vi satsa på förebyggande åtgärder i förskolor och skolor riktade till föräldrarna, för att medvetandegöra om föräldrarollen.

Ungas inflytande ska uppmuntras, exempelvis genom ungdomsråd eller andra former för inflytande som ungdomarna föredrar. Det är viktigt att också samverka med handikapporganisationernas ungdomsavdelningar för att alla unga ska få möjlighet till inflytande.

Vi vill att vår stadsdel satsar på så kallade sömnforskningsprojekt vid
skolorna, i syfte att uppnå större flexibilitet för kvällsmänniskor, som är i majoritet i befolkningen, eftersom tidsrytmen är anpassad till morgonmänniskor får det negativ effekt på bland annat koncentrationen och inlärningen.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiets budget ger Östermalm 1,0 mnkr mer än borgarnas förslag till kultur- och föreningsverksamheten. Vi vill ge ungdomar upp till 20 år i vår stadsdel en meningsfullare fritid genom samarbete med Kulturskolans fritidsklubbar. Vi vill generellt öka samarbetet med Kulturskolan både i skolan och på fritiden.

Vänsterpartiet anser att kulturen har en avgörande roll för att överbrygga klyftor i samhället. Vi vill att alla stadsdelsnämnder ska ha tillgång till kultursekreterare som ger service om kulturutbudet till förskolor, skolor och äldreboenden. Vi vill att kulturnämnden ska stödja visning av kvalitetsfilm. Vi vill främja det kulturella utbytet mellan innerstaden och förorterna.

Konsumentvägledning ska finnas och vara tillgänglig för både ungdomar och andra som har behov av rådgivning.

Vi vill att stadsdelsnämnden ska samverka med föreningslivet för att stärka användningen av de kommunala samlingslokalerna, som är omistliga för en levande stadsdel. Vänsterpartiet tillför pengar för att kunna stödja byalag och samhällsföreningar. Centralt tillför vi pengar för att kunna stödja kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet.

Äldreomsorg

Vänsterpartiets budget ger Östermalm 9,5 mnkr mer än borgarnas förslag till äldreomsorgen, förutom ökade resurser för att kunna erbjuda heltidsanställningar, högre lön till de lägst avlönade samt en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen. I vår budget blir det inga nedskärningar av personalen, vilket planeras i borgarnas förslag vid Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende med sju helårsanställda. Vid Dianagården och Rios vård- och omsorgsboende planeras ytterligare neddragningar av personalen under 2008.

Vänsterpartiet anser att äldreomsorgen i huvudsak ska vara gemensamt ägd och lokalt styrd, jämställd och hållbar där kreativa medarbetare har krafter kvar att njuta av livet när de själva går i pension. Vi vill därför ha en personalreform med rätt till heltid och sju timmars arbetsdag som innefattar bland annat kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för de äldre och deras erfarenheter i livet samt utgå från ett genusperspektiv och anti-diskriminering. Fixartjänsterna ska gälla alla över 67 år utan en övre maxgräns. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning ska erbjudas äldre över 75 år. Sociala mötesplatser ska finnas i hela staden, där de äldre har inflytande över utbudet av kultur och sociala aktiviteter. Genom att flera av våra medarbetare har omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning får vi en äldreomsorg av högsta kvalitet.

Hemtjänst ska finnas på olika språk. Kvinnor som vårdar sin make ska få lika mycket stöd som män som vårdar sin maka. Olika kollektiva äldreboenden ska finnas - kommunala seniorboenden, vård- och omsorgsboenden och servicehus i alla stadsdelsområden. Bemanningen i demensboenden ska öka. Äldre ska kunna välja att bo nära barn och vänner. Otrygghet och ålder ska vägas in för att få plats på servicehus. Lösningar måste hittas för att ha restauranger på servicehusen, exempelvis genom sociala kooperativ.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Östermalm får 1,8 mnkr mer än borgarnas förslag till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Vi vill ha en god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, och säger självklart nej till konkurrensutsättning. En beredskap måste finnas så att brukarna inte drabbas av minskade resurser på grund av det nya resursfördelningssystemet.

Alla med insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. Bemanningen ska vara tillräcklig i hela verksamheten. Medarbetarna ska få genusutbildning. Verksamheterna ska samordnas så att brukarna får de insatser de behöver, särskilt viktigt är att uppmärksamma att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ramlar mellan stolarna.

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad och måste därför snarast möjligt i samverkan med handikapporganisationer och handikappråd ta fram en åtgärdsplan som grundas på Funktionshindersombudsmannens årsrapport. Förutsättningar för gruppbostad eller andra bostäder med anpassat stöd ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behovet av boende för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utredas.

Kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för mäns våld ska ha samma rätt till stöd och skydd som andra kvinnor. Unga med funktionsnedsättningar ska få feriejobb och kunna ha en aktiv fritid som andra ungdomar. Arbetslösa med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coaching-projekt som tagits fram tillsammans med Kommunstyrelsens handikappråd.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm totalt får 2,2 mnkr mer än borgarnas budget till verksamheten, varav 1,0 mnkr mer för barn och unga, 0,8 mnkr mer för vuxna samt 0,4 mnkr till socialpsykiatri. Med vår budget återanställer vi den avskedade personalen vid Lotsen, vilket motsvarade en budgetnedskärning om 0,2 mnkr.

Vänsterpartiet vill stärka hela individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin med fokus på att öka tryggheten för barn och unga som får insatser genom den sociala barnavården. Vi säger självklart nej till konkurrensutsättning av socialtjänsten. Vi satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och unga vuxna i riskzonen, vilket ger möjlighet att på sikt hjälpa många fler till ett gott liv. Genom att inrätta brukarråd och utföra brukarrevisioner vill vi öka delaktigheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser.

Barn med föräldrar som missbrukar eller har psykiska problem ska erbjudas stödverksamhet. Föräldrautbildningen Komet ska erbjudas alla föräldrar. Ungdomsmottagningarna ska få resurser att arbeta med information om HIV/Aids. Förmåga att bedöma hedersrelaterat förtryck utvecklas genom kompetensutveckling i socialtjänsten, förskolan och grundskolan.

En central åtgärdsplan ska tas fram i samverkan med alla stadsdelsnämnder för att stärka tillsynen av familjehemsvården. Utbildning, handledning och rekrytering av familjehemmen ska utvecklas och vara kvar i stadsdelsnämnderna.

Vänsterpartiet har en nollvision för hemlösheten som vi vill förverkliga

genom att samarbeta bland annat med hemlösas organisationer, bostads-bolagen och socialtjänstnämnden. Vi ökar anslagen till missbruksvården och säger nej till den borgerliga majoritetens nedskärningar. Insatser till kvinnor och äldre ska göras i samverkan med vårdcentralerna för att de som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten lättare ska kunna söka hjälp för sitt missbruk.

En utvecklingsplan ska tas fram för socialpsykiatrin i samverkan med handikapporganisationer och lokala handikappråd. Syftet ska vara att öka det uppsökande arbetet, förbättra boendestödet, ge fler en bostad med anpassat stöd, öka möjligheten till arbete i sociala kooperativ och tillgodose behovet av träfflokaler i närområdet.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiets budget ger Östermalm får 18,0 mnkr mer än borgerliga budgeten till stadsmiljö med Agenda 21-verksamheten, inklusive tillbakaförande av snöröjningen och barmarksrenhållningen till stadsdelsnämnderna. Agenda 21-perspektivet och deltagande demokrati ska prägla det lokala stads-miljöarbetet.

Vänsterpartiet ger en extra miljömiljard till hela Stockholm, vilket för Östermalms del innebär ökat skydd av Nationalstadsparken.

Renhållningen av cykel- och gångbanor ska förbättras och alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker. Arbetet med nedskräpningen ska fortsätta både genom information och bättre barmarksrenhållning.

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras genom rådgivning och information i samverkan med renhållningsnämnden. Medborgarna ska få ökat inflytande över trafikfrågor, parkplaner och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets budget ger Östermalm 0,2 mnkr jämfört med borgerliga förslaget om 0 kr. Östermalm är en av Stockholms allra mest segregerade stadsdelar. För harmoniseringen med hela staden är det viktigt att också Östermalm deltar i flyktingmottagningen.

Vänsterpartiet vill att staden ska prioritera flyktingars möjligheter att få permanenta bostäder, vilket förutsätter att utförsäljningen av allmännyttan stoppas och att ett utvecklat samarbete inleds med de kommunala bostadsbolagen. Utan trygg bostad är det svårt för de vuxna att koncentrera sig på studier och arbete och svårt för barnen att få en bra skolgång.

Vuxna kvinnor och män ska få ett heltidsprogram med introduktion, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program och praktik som anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning. I introduktionsprogrammet ska dialog om barns och kvinnors rättigheter ingå. Även vuxna som inte är arbetsföra ska få en introduktion som är anpassad till deras behov och möjligheter till delaktighet i samhället, exempelvis genom att besöka sociala mötesplatser för äldre.

Vi vill att även barnen ska ha individuella handlingsplaner för att säkra behovet av pedagogisk verksamhet i förskolan, rustas i svenska språket, få en bra skolgång, stimulerande fritid och möjlighet att lära känna kamrater och komma in i det svenska samhället.

Frivilligarbetare och ungdomar med invandrarbakgrund som kan hemspråket kan engageras som flyktingguider och hjälpa till med information och vägledning i det svenska samhället.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiets budget ger Östermalm 1,0 mnkr mer än borgerliga budgeten till ekonomiskt bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten, vilken sedan borgarna införde den varit ett bidragande hinder att komma ur beroendet av ekonomiskt bistånd.

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå. Vi är motståndare till de skärpta riktlinjerna som tvingar folk att flytta för att få bistånd.

Fler offentliga arbetstillfällen enligt vänsterpartiets förslag ger fler människor möjlighet att försörja sig själva.

Unga arbetslösa ska genom vägledning motiveras till fortsatta studier eller praktik för att komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom behövs individuellt stöd, arbetsträning och utbildning för att arbetslösa med större behov ska kunna få ett arbete. Arbete i sociala kooperativ kan vara ett alternativ för en del av dessa människor.

Att någon erhåller ekonomiskt bistånd bör inte förknippas med bristande ansvar som vårdnadshavare. Det sociala, praktiska och ekonomiska stödet till ensamstående unga mammor med försörjningsstöd ska öka, vilket också gynnar barnen. Vi vill ha en ny översyn som tar verklig hänsyn till brukar-, barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt behoven hos människor med långvarigt behov av bistånd. Samverkan ska alltid finnas med arbetsförmedlingen för att få del av bristyrkesutbildningar och andra kvalificerade insatser.

Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas alla som behöver det. Ekonomiskt utsatta som har dålig hälsa ska få råd och stöd så att de får nödvändig vård och rehabilitering i samverkan med vårdcentralen. Alla som har mer än tillfälligt stöd ska ha egna handlingsplaner.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiets budget innebär att Östermalm får 2,9 mnkr mer än borgerliga budgeten till arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsdelsnämnderna ska ha kvar ansvaret för de lokala arbetsmarknadsverksamheterna. Vi ser gärna att en hel kedja av resurser samlas för att öka servicen för de arbetslösa men säger nej till borgarnas förslag om konkurrensutsättning. Självklart ska alla arbetslösa som har ekonomiskt bistånd få SL-kort i normen för att kunna söka arbete. Brukarinflytandet ska öka genom brukarråd och brukarevisioner. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning och inte ha smygfunktioner i verksamheten för att kontrollera bidragsfusk.

Vänsterpartiet prioriterar insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill satsa på att starta minst fyra sociala kooperativ i staden för människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i ett centralt coaching-projekt. Flyktingar ska få ett heltidsprogram med studier och praktik, som i så hög grad som möjligt anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. En ny samverkansmodell tas fram för att säkra att de som inte gått ut gymnasieskolan söks upp och får det stöd de behöver för att återuppta utbildning eller praktik med sikte på arbete. Unga i riskzonen erbjuds heltidsprogram med mentorsstöd från yrkesverksamma, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

§5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

2005-82-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-05 med förslag att förlänga entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Stiftelsen Rödakorshemmet för tiden 2008-10-01 – 2011-09-30.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

§6 Delegation till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

2007-954-013

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-30 med förslag

att ge delegation till de programansvariga utredarna vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ger delegation till de programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt. Delegationen ska gälla från och med 2008-01-01.

§7 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

2007-890-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-03 angående ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. att uppdra till Socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphand- ling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetrunt - vård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stöd- insatser enligt SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden
  2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. att socialtjänstdirektören får i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. att Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdel- ningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister
  angående ramavtalen.

 4. att Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upp- handlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdels- nämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfråg- ningsunderlag.

 5. att uppdra till socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av
  kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till
  Socialtjänstförvaltningen.

§8 Tillfällig stängning av förskolelokal

2007-1022-413

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-06 med förslag

att förlänga den tillfälliga stängningen av förskolelokalen Karlaplan 19.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner fortsatt tillfällig stängning av förskolelokalen Karlaplan 19 till årsskiftet 2008/2009.

§9 Ansökan om bidrag till utomstående organisation; Föreningen Föräldravandring på Östermalm

2007-1016-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-06 med förslag

till svar på ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm om ett engångsbidrag på 200 tkr.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Föreningen Föräldravandrarna på Östermalm erhåller bidrag med 100 tkr som ett engångsbidrag för igångsättning av verksamheten.

 2. Nämnden anför därutöver följande;

Den nystartade Föreningen Föräldravandrarna på Östermalm har en mycket stor uppgift i arbetet kring de ungas uteliv på Östermalm. Det engagemang som initiativtagarna visar ser vi som en stor tillgång och vi är beredda att stödja det fortsatta arbetet med ett bidrag till verksamheten. Nämnas kan även att lokal ställts till förfogande för sammankomster.

Då det av naturliga skäl i ansökan ej finns redovisat några faktiska kostnader önskar nämnden redovisning i efterhand över förbrukade medel.

Vi hänvisar i övrigt till förvaltningens utlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; det är bra att föräldravandringen på Östermalm får fastare former. Vi förutsätter att föreningen verkar för att föräldravandring kan komma till stånd bland föräldrar på alla skolor i stadsdelen. Vi vill också rekommendera en nära kontakt med elevråden och ungdoms-rådet.

§10 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för fastigheten Björken 22 m.m. i stadsdelen Östermalm

2007-953-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-06 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för fastigheten Björken 22 m.m. i hörnet Valhallavägen/Sturegatan i stadsdelen Östermalm i Stockholm (S-Dp 2007-36072-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§11 Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

2007-986-539

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-05 med förslag att utse ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 2008 enligt följande:

Ordinarie ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Engelbrekt Claes Hagwall

SPF Gärdet Jutta Askergren

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF Engelbrekt Arne Clevestam

SPF Östermalm Oskars Yvonne Wendt

SPF Djurgården Kerstin Appel

PRO Gärdet Ingrid Stockman.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående remiss av Slutbetänkandet av Klimat och sårbarhetsutredningen

2007-860-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående remiss av Slutbetänkandet av Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen av
slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen samt

att härutöver anföra följande;

Det finns flera åtgärder som kan göras utan att behöva avvakta ett för hela Sverige samlat grepp när det gäller finansieringsfrågan. Den enskilda
kommunen kan göra mycket i eget intresse som har positiva effekter på såväl miljö och hälsa som ekonomi.

Stockholms insatser på att ytterligare förbättra energianvändningen i byggnader och anläggningar, liksom belysning och uppvärmning är exempel på detta. Minskad energiförbrukning ger inte bara mindre utsläpp utan också bättre ekonomi.

Trafiken är kanske den samhällssektor som har störst potential när det gäller att minska energiförbrukning och utsläpp. Stadens nuvarande policy är att till varje pris underlätta för bilarnas framkomlighet, även på bostadsgator. Detta leder inte bara till ökade utsläpp av koldioxid utan också till utsläpp av hälsofarliga partiklar, buller samt försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till fots eller på cykel. Staden borde i stället tillsamman med landstinget verka för en kraftigt utvecklad modern och attraktiv kollektivtrafik, gärna spårbunden. En tunnelbaneförbindelse mellan Kungsträdgården och Nacka, med en station som kan trafikförsörja Skeppsholmen och Allmänna Gränd på Djurgården, skulle ge förutsättningar för en kollektiv trafikring runt staden och därmed helt ta bort behovet av en framtida Österled, vilket i ett koldioxidsammanhang borde kunna ses positivt av alla.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Vilda Rosen

2007-919-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-07 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Vilda Rosen, Rindögatan 17, 115 36 Stockholm (Sot dnr 01-2007-03534).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ayira AB, Drottningholmsvägen 348, 168 73 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och sprit- drycker till allmänheten klockan 11.00 – 00.00 inne i restaurangen och på uteserveringen kl 11.00 – 22.00 i restaurang Vilda Rosen, Rindögatan 17.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

§14 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl med frågor om programområdet Barn och Ungdom

2007-979-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-10 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med frågor om programområdet Barn och Ungdom.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl med frågor om förskolornas matbudget

2007-880-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-30 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) med frågor om förskolornas matbudget.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om anslagstavlor

2007-879-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om att utöka antalet anslagstavlor i stadsdelen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; Tack för svaret på min skrivelse! Allt låter så bra…

Men varför finns då ingen plats för affischering här där jag bor? Jag bor vid korsningen Nybrogatan/Karlavägen. Här finns en tunnelbaneuppgång och här finns tre busshållplatser, för buss 1, 42, 44 och 62.

Här rör sig alltså ständigt väldigt mycket folk. Men här finns ingen plats för affischering. Varför?

Är det möjligt att få en förteckning över de platser där de nuvarande anslagstavlorna finns och över var de nya kommer att placeras?

Bristen på anslagstavlor och platser för affischering är en fara för demokratin!

§17 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om insatser för psykiskt funktionshindrade människor

2007-563-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-30 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”insatser för psykiskt funktionshindrade människor.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; behovet av att ta ett brett grepp om olika socialpsykiatriska frågor är stort och det är mycket bra att verksamheten med samverkanskoordinatorerna är aktiv. Eftersom beslut om relevanta åtgärder ytterst beror av politiska beslut, är det angeläget att den seminarieverksamhet som nyligen har hållits också vid lämplig tidpunkt under kommande år kompletteras med en sammankomst där också förtroendevalda politiker deltar.

§18 Anmälan av utbildningsförvaltningens rapport angående Engelbrekts förskolor

2007-722-406

Anmäldes utbildningsförvaltningens rapport 2007-11-20 avseende genomförd inspektion av Engelbrekts förskolor 9-17 oktober 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag

2007-937-513

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2007-11-12 (beteckning 704-06-42324) om stimulansbidrag för utveckling av vården för personer med tungt missbruk.

Länsstyrelsen beviljar 1000000 kronor till projektet ”Boendestöd till personer med tungt missbruk i ordinarie boende.”

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden

2007-982-226, 2007-983-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden (AIST 2007/47173 och AIST 2007/47174) med resultat av inspektion vid Rio vård och omsorgs-boende, Sandhamnsgatan 4 och Rio servicehus, Sandhamnsgatan 6.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av månadsrapport november 2007

2007-266-103

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; efter mer än ett år sedan maktskiftet ligger underskottet för äldre-omsorg kvar runt 10-miljonerstrecket. Man kan inte i längden utgå från att överskott i andra verksamhetsområden kan balansera upp detta underskott. Ännu har vi inte sett någon idé från den borgerliga majoriteten vad som kan göras för att äldreomsorgen med bibehållen kvalitet ska komma i balans. En hastigt genomförd privatisering av alla verksamheter leder vare sig till balans i ekonomin eller valfrihet för den enskilde. Det är hög tid för majoriteten att ta ansvar för utvecklingen.

§22 Anmälan av svar från Filosofens och Forskarens förskolor på Arbetsmiljöverkets inspektion

2007-692-226, 2007-695-226

Anmäldes förskolorna Filosofens (Professorsslingan 47) och Forskarens (Forskarbacken 14-18) svar daterat 2007-11-22 om hur förskolorna kommer att uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden

(AIST 2007/32670 och 32672).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan för kännedom stadsrevisionens rapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

2007-987-124

Anmäldes stadsrevisionens rapport 2007-11-19 om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan för kännedom lista på läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

2007-1001-559

Anmäldes förvaltningens förteckning daterad 2007-11-28 ställd till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen över de valbara vårdgivarna och förvaltningens rekommendationer om vilka vårdgivare som landstinget bör teckna avtal med för de särskilda boendena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; av listan över ”valbara vårdgivare” framgår återigen att majoritetens tal om valfrihet för den enskilde är en myt. Bara den som vill ha vården av sin husläkare kan välja. Alla andra får finna sig i vad kommun, landsting och vårdgivare bestämmer.

§28 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2007-12-18 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Ersättarna Ulla-Liza Blom (s) och Kitty Ericsson (m) anmäls till Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrums seminarium för förtroendevalda ”Utmaningar för vården och omsorgen om äldre” den 21 februari 2008, kl 9.00-12.00. Plats: Landstingssalen, Hantverkargatan 45 i Stockholm.

§29 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående upphandling av drift av vård och omsorgs-boenden inom äldreomsorgen

2007-989-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-12-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående upphandling av drift av vård och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avvisa förvaltningens förslag till beslut.

En upphandling av Dianagården, Kattrumpstullen och Rio Vård- och omsorgsboende har inget med valfrihet att göra. Det handlar bara om en dogmatisk övertro från majoritetens sida på att en privat verksamhetsform i alla lägen är bättre än offentlig. Den tänkta valfriheten haltar dessutom eftersom egen regi inte tillåts lägga anbud.

Det finns heller inget skäl att övergå till ett centralt upphandlingssystem. Det är den enskilda stadsdelsnämnden som har ansvaret för omsorg och ekonomi inom sin stadsdel och upphandlingsansvaret bör därför ligga kvar på nämnden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande;

det är närmast skandalöst att verksamheten vid ytterligare tre populära och väl fungerande äldreboenden – Dianagården, Kattrumpstullen och Rio Vård- och omsorgsboende – utan någon som helst analys eller konsekvensutredning säljs ut av rent ideologiska skäl. Ingen bryr sig om de boendes eller anhörigas uppfattning. När det gäller Rio Vård- och omsorgsboende skapar man dessutom nya administrativa och praktiska problem, eftersom man skiljer ut äldreomsorgen från servicehuset.

Det blir allt tydligare att den moderatledda majoritetens enda skäl bakom den snabba och omfattande upphandlingsprocessen är den dogmatiska uppfattningen att driftsform går före kvalitet. Man bryr sig inte om att förvaltningen mister kompetens på området eller att processen medför särskilda kostnader för såväl upphandling som uppföljning. Den bästa garantin för en god kvalitativ utveckling är en väl avvägd blandning av egen regi, privat entreprenad och ideellt driven verksamhet. Mångfald är alltid bättre om man vill eftersträva valfrihet.

§30 Anmälan av delegationsbeslut

2007-24-013

Anmäldes förteckning 2007-12-18 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2007-11-29 och 2007-12-06 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§32 Information från stadsdelsdirektören

Belysningsdokument för Humlegården

Stadsdeldirektör Göran Månsson informerar om den nya ljussättningen som ska göra att Humlegården blir överblickbar och att parkrummet känns tryggt under dygnets mörka timmar.

Anslagstavlor

En förteckning över befintliga platser för anslagstavlor delades ut. Den finns också att ta del av på Stockholms stads webb-plats.

Forskning och utveckling

Stockholms stad hade tidigare en FOU-enhet som bedrev forskning och utveckling. Enheten har upphört men medel för forskning och utveckling finns avsatta hos Socialtjänstförvaltningen och går till Ersta Sköndal högskola AB.

Invigning av Kampementets vård- och omsorgsboende

Lämnades kort rapport från invigningen den 12 december av Kampementets vård- och omsorgsboende vars drift övergått till Attendo Care AB den 1 december 2007.

Kvarteret Krubban

Mats Claesson, chef för Barn och Ungdom, informerade från ”workshop om kvarteret Krubbans framtid” som ägde rum den 13 december. Statens fastighetsverk hade bjudit in kvarterets intressenter och förvaltningen är berörd med barnstugorna Styrmansgatan 28 och 30 samt Storgatan 31. Syftet är att kvarteret behöver utvecklas till ett attraktivt och levande kvarter för hyresgäster och besökare.

§33 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl om ”glutamat i våra livsmedel”

2007-1071-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse om att säkerställa att inga livsmedel innehållande glutamat serveras på våra förskolor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”gruppboende för hemlösa”

2007-1072-009

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ett gruppboende för hemlösa inrättas.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”hushållsnära tjänster i konkurrens med hemtjänst”

2007-1070-009

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att undersöka om ett konkurrensförhållande föreligger med kommunal hemtjänst och om så är fallet återkomma med förslag till åtgärder.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.