Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

7 Förnyad upphandling av reception, vaktmästeri och kontorsservice

8 Upphandling av handledningstjänster inom socialtjänst, förskole- och fritidsverksamhet samt äldreomsorg

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

9 Ordförandebeslut - Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

10 Ordförandebeslut - Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

11 Ordförandebeslut - Yttrande till Migrationsverket enligt 2 kap. 15a § utlänningsförordningen (2006:97) med beteckningsnummer 10704612

12 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fredrik Jurdell, socialförvaltningen, informerar om stadens insatser för utsatta EU-medborgare.

Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2014 (Uständes senare)

16 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

18 Barnomsorg på obekväm arbetstid

19 Åtgärder med anledning av händelserna i Husby i slutet av maj 2013

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 384-2013-1.6.
Bordlagt remissärende

Remissärenden

20 Detaljplan för uppförande av 375 lägenheter, förskola och ungdomsgård i kvarteret Anholt m.m. i stadsdelen Kista (SDp 2012-07311)

21 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

22 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 791-2013-1.5.1.

23 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Anmälningsärenden

24 Patientsäkerhetsberättelse 2013

25 Patientsäkerhetsberättelse 2013

Omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Dnr 134-2014-1.2.1.

27 Information om genomförd uppföljning av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri

28 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet

29 Information om remissvar - förslag till nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen

30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

31 Konferenser och utbildningar

33 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 12 februari 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 30 januari 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

36 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

37 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

38 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (183 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7 Förnyad upphandling av reception, vaktmästeri och kontorsservice

§8 Förnyad upphandling av handledningstjänster inom socialtjänst, förskole- och fritidsverksamhet samt äldreomsorg

§9 Ordförandebeslut - Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

§10 Ordförandebeslut - Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

§11 Ordförandebeslut - Yttrande till Migrationsverket enligt 2 kap. 15a § utlänningsförordningen (2006:97) med beteckningsnummer 10704612

§12 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § socialtjänstlagen

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2014

§16 Reviderad äldreboendeplan för region Västerort

§18 Barnomsorg på obekväm arbetstid

§19 Åtgärder med anledning av händelserna i Husby i slutet av maj 2013

§19:a Busstrafiken i Rinkeby ­ Hållplats Rinkeby allé

§21 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

§22 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§24 Patientsäkerhetsberättelse 2013 - Äldreomsorg

§25 Patientsäkerhetsberättelse 2013 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

§27 Information om genomförd uppföljning av nämndens egenregiverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri

§28 Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet

§29 Information om remissvar - förslag till nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen

§30 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§31 Konferenser och utbildningar

§33 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§34 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§35 Anmälan av delegationsbeslut

§36 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§37 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll