Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Finns inget protokoll att anmäla.

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2019 (Adm)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

7 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (K)

8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

9 Cykelvägarna till Lindeskolan. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Tp)

10 Fortkörningarna på Strandvägen. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

11 Förbättrad vinterväghållning. Skrivelse till kommunstyrelsen från Karin Wanngård (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

12 Bristande snöröjning som hinder för kollektivtrafiken. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V) (Stm)

13 Snöröjning och halkbekämpning i Fagersjö för att kollektivtrafiken ska kunna fungera. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (Stm)

14 Förutsättningar att transportera turister sjövägen mellan stadens sevärdheter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

15 Styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Ti)

16 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2018. Utvärdering av beläggning och användning (Ti + Mf)

17 Ramavtal av mindre löpande underhåll, entreprenadarbeten och service av styrsystem. Upphandling (Inf)

18 Cykelåtgärder på Igeldammsgatan, Mariebergsgatan och i korsningen med Drottningholmsvägen/Lilla Västerbron. Inriktningsbeslut (Tp)

19 Cykellösningar på Sandåkravägen. Inriktningsbeslut (Tp)

20 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan. Reviderat genomförandebeslut (Inf)

21 Platssamverkan på Skårbygränd Rinkeby. Genomförandebeslut (Stm)

22 Delredovisning av projekt med cykelbana på ianspråktaget körfält på Stadsgårdsleden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl (S) (Inf)

23 Breddad gång och cykelbana längs del av Stadsgårdsleden. Redovisning av försök (Inf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2019-00068

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2019, Dnr T2019-00289

§7 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-01088

§8 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-01182

§9 Cykelvägarna till Lindeskolan. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2018-00735

§10 Fortkörningarna på Strandvägen. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2018-03504

§11 Förbättrad vinterväghållning. Skrivelse till kommunstyrelsen från Karin Wanngård (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-00667

§12 Bristande snöröjning som hinder för kollektivtrafiken. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V), Dnr T2019-00553

§13 Snöröjning och halkbekämpning i Fagersjö för att kollektivtrafiken ska kunna fungera. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd, Dnr T2018-00740

§14 Förutsättningar att transportera turister sjövägen mellan stadens sevärdheter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2019-01297

§15 Styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2019-01612

§16 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2018. Utvärdering av beläggning och användning, Dnr T2016-00421

§17 Ramavtal av mindre löpande underhåll, entreprenadarbeten och service av styrsystem. Upphandling, Dnr T2019-01611

§18 Cykelåtgärder på Igeldammsgatan, Mariebergsgatan och i korsningen med Drottningholmsvägen/Lilla Västerbron. Inriktningsbeslut, Dnr T2019-01570

§19 Cykellösningar på Sandåkravägen. Inriktningsbeslut, Dnr T2019-01571

§20 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2015-02952

§21 Platssamverkan på Skårbygränd Rinkeby. Genomförandebeslut, Dnr T2018-00501

§22 Delredovisning av projekt med cykelbana på Stadsgårdsleden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl (S) (Inf), Dnr T2019-00845

§23 Breddad gång och cykelbana längs del av Stadsgårdsleden. Redovisning av försök, Dnr T2017-01156