Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-04-01, 2014-04-10

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 2014-04-16

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-04-09, 2014-04-23, 2014-05-13

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av de kommunala grundskolorna, grundsärskolorna och fritidshemmen i Stockholms kommun

9 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2013

10 Inriktningsförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård

11 Inhyrningsmedgivande för Stigbergsgatan 26, Stammen 34, Södermalm

12 Komplettering till yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor i Stockholms stad

Svar på remisserna 32-2014:716 och 32-2014:930 från Skolinspektionen
Dnr 1.6.1-1827/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-419/2014
Dnr 1.6.1-2781/2014 (Omedelbar justering)

14 Familjehemsplacerade barn

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 325-317/2014
Dnr 1.6.1-2069/2014 (Omedelbar justering)

15 Placerade elevers skolgång - uppföljning av tidigare granskning

16 Sammanslagning av Nybohovsskolan och Ekensbergsskolan

17 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-5126/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av översättningstjänster till finska språket

Dnr 1.3.3-3179/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av webbaserade informationstjänster

Dnr 1.3.3-3237/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter

Dnr 1.3.3-4875/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Delegation upphandling av strategiska kommunikationstjänster inklusive PR- och medietjänster samt produktion av kommunikationstjänster

Dnr 2.4.2-3587/2014, 2.4.2-4745/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Motstridiga mål i verksamhetsplanen för 2014

23 Stadens beredskap vid nedläggning av Lundaskolan och andra skolor som drivs av privata aktörer

24 Om möjlighet att integrera ny grundskola med enskild gymnasieskola

25 Kommunens ansvar för tillsyn över fristående förskolor

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S), Eva Köhler (S) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Dnr 1.1.3-2492/2014

26 Hantering av chefsrekryteringsfrågor på Stockholms stads skolor och arbetet för att stärka rektors roll och funktion

27 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Qalam Education AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 6178-14
Dnr 1.8.1-2435/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Avsiktsförklaring avseende framtida skoletablering

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 1 april 2014 och den 10 april 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 16 april 2014

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 10 april, 23 april och 13 maj 2014

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av de kommunala grundskolorna, grundsärskolorna och fritidshemmen i Stockholms kommun

§9 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2013

§10 Inriktningsförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård.

§12 Komplettering till yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor i Stockholms stad.

§13 Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

§15 Placerade elevers skolgång ­ uppföljning av tidigare granskning

§16 Sammanslagning av Nybohovsskolan och Ekensbergsskolan

§17 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

§18 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av översättningstjänster till finska språket

§19 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av webbaserade informationstjänster

§20 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter

§21 Delegation upphandling av strategiska kommunikationstjänster inklusive PR- och medietjänster samt produktion av kommunikationstjänster

§23 Stadens beredskap vid nedläggning av Lundaskolan och andra skolor som drivs av privata aktörer

§27 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Qalam Education AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

§28 Avsiktsförklaring avseende framtida skoletablering