Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-01-11

Sammanträde 2022-01-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om polisens arbete i lokalpolisområde Nacka

Diarienummer 2021/KS 0396

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karin Berggren, chef för lokalpolisområdet Nacka som ansvarar för Nacka, Värmdö och Tyresö informerar om polisens arbete.

2 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2021.pdf

3 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport kommunstyrelseförvaltningen november 2021.pdf
Månadsrapport kommunen november 2021.pdf

4 Kommunstyrelsens nämndplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0349 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I och med att dessa tre organisationsdelar har olika uppgifter har det varit naturligt att genomföra mål- och budgetarbetet separat för de tre delarna.

I år har nämndplanen även försätts med ett avsnitt om de politiska prioriteringarna på kommunstyrelseförvaltningens område, och planen är med detta än mer komplett.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2022.pdf
Nämndplan 2022.pdf

5 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0298 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 139.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av KS delegationsordning_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning utan ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning med ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf

6 Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3

Diarienummer KSM 2021-1264

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för Bäverbäcken etapp 2.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 64.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse mark och genomförandeavtal avseende hotell inom del av fastigheten Bävern 3.pdf
Mark- och genomförandeavtal Bävern 3 (signerat).pdf
Utkast mark- och genomförandeavtal del av Bävern 3.pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 - Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 5 Etableringsyta.pdf
Bilaga 6 Inmätningshänvisning.pdf

7 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5

Diarienummer KSM 2021-526

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Bävern 4 och 5. Inom fastigheterna planeras tre bostadshus med ca 140 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen och exploatörerna i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 7 213 500 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 65.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5 (signerat).pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 Överenskommelse om fastighetsreglering Bävern 4 och 5.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning, Bäverbäcken Bilaga, Rev A.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 7 - Inmätningsanvisning.pdf

8 Antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 2

Diarienummer KSM-2021-852-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 140 lägenheter i flerbostadshus samt en hotell- och konferensanläggning. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018. Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar tre flerfamiljshus och hotell- och konferensanläggning söder om Bäverbäcksvägen samt allmän plats för Bäverbäcksvägen och del av Tyresövägen. Detaljplan för bostäder norr om Bäverbäcksvägen planeras antas i senare skede.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktörerna. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bäverbäcken etapp 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 66.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram för Magnolia.pdf
Kvalitetsprogram för Tyresö stadshotell.pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Dagvattenutredning allmän plats WRS 2020-09-03.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark WRS 2021-11-03.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
PM Geoteknik Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik Sigma 2019-08-24.pdf
Riskutredning Prevecon 2021-09-08.pdf
Trafikbullerutredning Acad 2017-06-14 rev. 2021-11-25.pdf

9 Avtalsservitut inom del av Siken 1

Diarienummer KSM 2021-735

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avtalsservitut för gång- och cykelväg inom del av fastigheten Siken 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen planerar att bredda Siklöjevägen som en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten vid trafikområde Bäverbäcken och på Tyresövägen. För att få plats med breddningen behöver en del av marken inom Siken 1 tas i anspråk för gång- och cykelväg. Ett servitutsavtal till förmån för kommunens fastighet Bollmora 2:1 har därför upprättats och undertecknats av ägarna till Siken 1.

Förslaget till beslut innebär att kommunen ska betala en engångsersättning till ägaren av Siken 1 motsvarande 11 000 kronor. Utbetalningen kommer att belasta projekt Tyresövägen.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. En prövning av barnets bästa har dock gjorts inom projekt Tyresövägen, i vilket breddningen av Siklöjevägen ingår. Trafiksäkerheten för barn bedöms öka när nya gång- och cykelbanor byggs.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtalsservitut för gång- och cykelväg inom del av fastigheten Siken 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse Siken 1.pdf
Avtalsservitut Siken 1.pdf

10 Tyresöinitiativ om att kommunen erbjuder möjlighet att låna elcyklar

Diarienummer KSM2021-1323.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet gällande att kommunen bör erbjuda medborgare möjligheten att låna elcyklar i upp till två veckor mot deposition, exempelvis på biblioteket eller Fritidsbanken. Förslaget motiveras av att det skulle ge flera medborgare möjlighet att prova på att ha en elcykel innan de investerar i en egen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kombinerad behovsanalys och förstudie för att utifrån identifierade behov utreda förutsättningarna för att genomföra förslaget. Kommunen har tidigare genomfört olika typer av prova-på kampanjer för elcykel för att få fler att kunna välja cykel framför bil, men detta skulle skapa en mer kontinuerlig service som har möjlighet att nå flera medborgare och målgrupper. Förstudien skall beakta de ekonomiska och praktiska konsekvenserna samt genomföra en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om att låna elcykel.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Låna elcyklar.pdf

11 Ny skola vid Njupkärr

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025,
Vidare föreslår barn-och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

12 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår förberedande arbete för att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler ska byggas. En ny skola föreslås uppföras på fastigheten där Njupkärrs skola ligger i dag och därefter en ny skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på stora fastigheter där det är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa tillfällig skolbyggnad.pdf

13 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Beskrivning av ärendet
Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor är ett planeringsunderlag, för både strategisk samhällsbyggnadsplanering av skolbyggnader och lokalprogram vid planering av skollokaler. Det beskriver hur skolans lokaler och omkringliggande miljöer bör utformas för att uppnå bra lärmiljöer och hur arkitektur och gestaltning kan användas som verktyg för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande plats för att alla elever.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse, Funktionsprogram.pdf
Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor.pdf
BUN 2021-11-23 § 115 Reservation M.pdf
BUN 2021-11-23 § 115 Reservation C.pdf

14 Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning

Diarienummer 2021/KFN 0058

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om behov av idrottsanläggningar och spontanytor både inom- och utomhus för personer med funktionsnedsättning. Kultur-och fritidsnämnden har den 23 november 2021 § 115 beslutat att fastställa behovsanalysen för idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning.

Kultur-och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Prövning av barnets bästa behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf

15 Elektrifieringslöfte

Diarienummer 2021/KS 0414 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Tyresö kommun ställer sig bakom Elektrifieringslöfte Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har av regionen getts möjlighet att ansluta sig till en avsiktsförklaring i form av Elektrifieringslöfte Region Stockholm. Syftet är att regionen genom avsiktsförklaringen ska visa gemensam vilja och engagemang för att aktivt verka för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Regionen avser att bidra till samordningen för ökad elektrifiering av godstransporterna i Stockholmsregionen. Avsiktsförklaringen knyter an till den av regeringen utsedda Elektrifieringskommissionen (I2020/02592), som ska bidra till påskyndad elektrifiering av transportsystemet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Elektrifieringslöfte Region Stockholm.pdf
Elektrifieringskommissonens löfte Stockholmsregionen - 3.0.pdf
Elektrifieringslöfte_Tyresös avsiktsförklaring.pdf

16 Brottsförebyggande styrdokument

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.
Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 140.pdf
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf

17 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 141.pdf
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf

18 Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021

Diarienummer 2021/KS 0372 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2021 kommer förgäveskostnader om 12,3 mnkr samt kostnader för förstudier i investeringsprojekt för 8,3 mnkr bokföras. Efter dialog med revisorerna är det klarlagt att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen för 2021. Totalt belopp är 20,6 mnkr.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 142.pdf
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021.pdf

19 Slutrapport Töresjövägen gång- och cykelbana

Diarienummer 2021/KS 0356 92

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikenheten har avslutat projektet med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana. Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt. Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. Invigning ägde rum i juni 2021.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 147.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Töresjövägen gång och cykelbana.pdf
Slutrapport Töresjövägen GC.pdf

20 Slutrapport projekt Temyntan

Diarienummer 2016 KSM 1057.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder.
I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet.

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i kommunen.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 146.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Temyntan.pdf
Slutrapport_Temyntan.pdf

21 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

22 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 144.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

23 Svar på remiss från Riksarkivet om FormatE

Diarienummer 2021/KS 0296 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beskrivning av ärendet
Riksarkivet har skickat ut förslag på författningsförändring av föreskriften RA-FS 2009:2 på remiss. Svar på remissen ska lämnas senast den 31 januari 2022. Tyresö kommun lämnar här sitt svar.

Remissen är uppdelad i förslag på två nya författningar, författningskommentarer, konsekvensbedömning och läsanvisningar. På grund av remissens omfattning på över 1600 sidor lämnar kommunen bara ett övergripande remissvar. Tyresö kommun ställer sig positiv till den omfattande genomgång av format som utredaren gjort. Däremot ställer sig Tyresö kommun frågande till att författningarna föreslås gälla för hela offentliga sektorn eftersom det strider mot det kommunala självstyret. Vidare anser Tyresö kommun att utredningen är svår att ta till sig på grund av språket och rörighet i uppställningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 145.pdf
Remissvar Riksarkivet tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Författningsförslag tekniska krav.pdf
RA författningsförslag arkivkrav.pdf
Riksarkivet författningskommentarer.pdf
Riksarkivet konsekvensutredning FormatE.pdf
Remissinstanser Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Läsinstruktioner Riksarkivets remiss FormatE.pdf

24 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar

Diarienummer 2021/KS 0201 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framför allt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

25 Motion om att förbjuda valaffischering

Diarienummer 2021/KS 0143 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning. Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val.
Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

26 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler

Diarienummer 2021/KS 0142 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.
Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf

27 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-12-20
Hållbarhetsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-12-20
Stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-12-20

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 211201.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 211209.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens attestlista 2022.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021-11-30.pdf
Delegationsbeslut medgivande begäran av registerutdrag.pdf

28 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_47 Riktlinjer för distansarbete.pdf
Cirkulär 21_48 Värdesäkring 2022.pdf
Cirkulär 21_37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.pdf
Cirkulär 21_46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022.pdf
Utanordning Brottsofferjouren.pdf
Cirkulär 21_49 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024.pdf
Reviderat_Cirkular-21_40-Ersattning-familjehem-2022-TA2.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf
Särskilt yttrande (S, L, MP) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf
Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf
Nämndplan 2022 ÄON.pdf
Särskilt yttrande § 102 (M).pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Verksamhetsplan 2022-2023.pdf
Handlingsprogram LSO 2022-2023.pdf
Södertörns brandförsvarförbund sammanträdesprotokoll 2021-12-17.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund - Meddelande om justering 2021-12-17.pdf
Meddelande 21 2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 73.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 116.pdf
BUN 2021-11-23 § 116 Särskilt yttrande M.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 77.pdf
Nämndplan byggnadsnämnden 2022.pdf
Särskilt yttrande (M) byggnadsnämnden 2021-12-14 § 77.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-24 § 83.pdf
Tyresö kommuns svar på MFD_s uppföljning av kommuner 2021.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
GVN 2021-11-24 § 83 Särskilt yttrande M.pdf
GVN 2021-11-24 § 83 Ersättaryttrande V.pdf
Cirkulär 21_53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf
Cirkulär 21_50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022.pdf
Cirkulär 21_51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 mm.pdf
Cirkulär 21_55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf
Cirkulär 21_52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2021, 2022 och 2023 .pdf
SMOHF direktionsmöte protokoll 2021-12-08.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2021-12-03.pdf
Meddelande om justering Sbff 2021-12-03.pdf
Beslutsunderlag Södertörns brandförsvarsförbund - rekrytering och anställning av förbundsdirektör 2021.pdf
Bilagor
28 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf (115 kb) 28 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf (128 kb) 28 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 116.pdf (128 kb) 28 Beslutsunderlag Södertörns brandförsvarsförbund - rekrytering och anställning av förbundsdirektör 2021.pdf (151 kb) 28 BUN 2021-11-23 § 116 Särskilt yttrande M.pdf (256 kb) 28 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 77.pdf (114 kb) 28 Cirkulär 21_37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.pdf (310 kb) 28 Cirkulär 21_46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022.pdf (246 kb) 28 Cirkulär 21_47 Riktlinjer för distansarbete.pdf (216 kb) 28 Cirkulär 21_48 Värdesäkring 2022.pdf (290 kb) 28 Cirkulär 21_49 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024.pdf (392 kb) 28 Cirkulär 21_50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022.pdf (238 kb) 28 Cirkulär 21_51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 mm.pdf (235 kb) 28 Cirkulär 21_52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2021, 2022 och 2023 .pdf (234 kb) 28 Cirkulär 21_53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf (269 kb) 28 Cirkulär 21_55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf (285 kb) 28 GVN 2021-11-24 § 83 Ersättaryttrande V.pdf (231 kb) 28 GVN 2021-11-24 § 83 Särskilt yttrande M.pdf (264 kb) 28 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-24 § 83.pdf (135 kb) 28 Handlingsprogram LSO 2022-2023.pdf (1 713 kb) 28 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 73.pdf (129 kb) 28 Meddelande 21 2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation.pdf (441 kb) 28 Meddelande om justering Sbff 2021-12-03.pdf (224 kb) 28 Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf (1 905 kb) 28 Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf (1 022 kb) 28 Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf (1 179 kb) 28 Nämndplan 2022 ÄON.pdf (1 524 kb) 28 Nämndplan byggnadsnämnden 2022.pdf (666 kb) 28 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf (1 624 kb) 28 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf (1 524 kb) 28 Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2021-12-03.pdf (1 026 kb) 28 Reservation (M, C, KD) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf (316 kb) 28 Reviderat_Cirkular-21_40-Ersattning-familjehem-2022-TA2.pdf (230 kb) 28 SMOHF direktionsmöte protokoll 2021-12-08.pdf (6 118 kb) 28 Särskilt yttrande (M) byggnadsnämnden 2021-12-14 § 77.pdf (26 kb) 28 Särskilt yttrande (S, L, MP) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf (90 kb) 28 Särskilt yttrande § 102 (M).pdf (293 kb) 28 Södertörns brandförsvarförbund sammanträdesprotokoll 2021-12-17.pdf (2 889 kb) 28 Södertörns brandförsvarsförbund - Meddelande om justering 2021-12-17.pdf (223 kb) 28 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (206 kb) 28 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (204 kb) 28 Tyresö kommuns svar på MFD_s uppföljning av kommuner 2021.pdf (157 kb) 28 Utanordning Brottsofferjouren.pdf (794 kb) 28 Verksamhetsplan 2022-2023.pdf (243 kb) 28 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf (127 kb) 28 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf (138 kb)

§1 Information om polisens arbete i lokalpolisområde Nacka

Diarienummer 2021/KS 0396

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karin Berggren, chef för lokalpolisområdet Nacka som ansvarar för Nacka, Värmdö och Tyresö informerar om polisens arbete.

§2 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2021.pdf

§3 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport kommunstyrelseförvaltningen november 2021.pdf
Månadsrapport kommunen november 2021.pdf

§4 Kommunstyrelsens nämndplan 2022

Diarienummer 2021/KS 0349 010

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2022.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) deltar inte beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I och med att dessa tre organisationsdelar har olika uppgifter har det varit naturligt att genomföra mål- och budgetarbetet separat för de tre delarna. Därför är nämndplanen för 2022 uppdelat i tre delar som beskriver.
* Centrala stabsfunktioner
* Samhällsbyggnadskontoret
* Stöd- och servicekontoret

I år har nämndplanen även försätts med ett avsnitt om de politiska prioriteringarna på kommunstyrelseförvaltningens område, och planen är med detta än mer komplett.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2022.pdf
Nämndplan 2022.pdf

§5 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2021/KS 0298 003

Kommunstyrelsens beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 139.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av KS delegationsordning_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning utan ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf
KS delegationsordning med ändringsmarkeringar_2021-12-07.pdf

§6 Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av

Diarienummer KSM 2021-1264

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för Bäverbäcken etapp 2.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 64.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse mark och genomförandeavtal avseende hotell inom del av fastigheten Bävern 3.pdf
Mark- och genomförandeavtal Bävern 3 (signerat).pdf
Utkast mark- och genomförandeavtal del av Bävern 3.pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 - Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 5 Etableringsyta.pdf
Bilaga 6 Inmätningshänvisning.pdf

§7 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 *

Diarienummer KSM 2021-526

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Bävern 4 och 5. Inom fastigheterna planeras tre bostadshus med ca 140 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen och exploatörerna i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 7 213 500 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 65.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5 (signerat).pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 Överenskommelse om fastighetsreglering Bävern 4 och 5.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning, Bäverbäcken + Bilaga, Rev A.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 7 - Inmätningsanvisning.pdf

§8 Antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 2 *

Diarienummer KSM-2021-852-214

Kommunstyrelsens beslut
* Sammanträdet ajourneras kl 19:34 - 19:39.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 2 antas.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 140 lägenheter i flerbostadshus samt en hotell- och konferensanläggning. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018. Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar tre flerfamiljshus och hotell- och konferensanläggning söder om Bäverbäcksvägen samt allmän plats för Bäverbäcksvägen och del av Tyresövägen. Detaljplan för bostäder norr om Bäverbäcksvägen planeras antas i senare skede.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktörerna. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bäverbäcken etapp 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Bäverbäcken etapp 2.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fem minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 66.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram för Magnolia.pdf
Kvalitetsprogram för Tyresö stadshotell.pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Dagvattenutredning allmän plats WRS 2020-09-03.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark WRS 2021-11-03.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
PM Geoteknik Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik Sigma 2019-08-24.pdf
Riskutredning Prevecon 2021-09-08.pdf
Trafikbullerutredning Acad 2017-06-14 rev. 2021-11-25.pdf

§9 Avtalsservitut inom del av Siken 1

Diarienummer KSM 2021-735

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalsservitut för gång- och cykelväg inom del av fastigheten Siken 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunen planerar att bredda Siklöjevägen som en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten vid trafikområde Bäverbäcken och på Tyresövägen. För att få plats med breddningen behöver en del av marken inom Siken 1 tas i anspråk för gång- och cykelväg. Ett servitutsavtal till förmån för kommunens fastighet Bollmora 2:1 har därför upprättats och undertecknats av ägarna till Siken 1.

Förslaget till beslut innebär att kommunen ska betala en engångsersättning till ägaren av Siken 1 motsvarande 11 000 kronor. Utbetalningen kommer att belasta projekt Tyresövägen.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. En prövning av barnets bästa har dock gjorts inom projekt Tyresövägen, i vilket breddningen av Siklöjevägen ingår. Trafiksäkerheten för barn bedöms öka när nya gång- och cykelbanor byggs.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtalsservitut för gång- och cykelväg inom del av fastigheten Siken 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtalsservitut för gång- och cykelväg inom del av fastigheten Siken 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse Siken 1.pdf
Avtalsservitut Siken 1.pdf

§10 Tyresöinitiativ om att kommunen erbjuder möjlighet att låna elcyklar

Diarienummer KSM2021-1323.280

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet gällande att kommunen bör erbjuda medborgare möjligheten att låna elcyklar i upp till två veckor mot deposition, exempelvis på biblioteket eller Fritidsbanken. Förslaget motiveras av att det skulle ge flera medborgare möjlighet att prova på att ha en elcykel innan de investerar i en egen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kombinerad behovsanalys och förstudie för att utifrån identifierade behov utreda förutsättningarna för att genomföra förslaget. Kommunen har tidigare genomfört olika typer av prova-på kampanjer för elcykel för att få fler att kunna välja cykel framför bil, men detta skulle skapa en mer kontinuerlig service som har möjlighet att nå flera medborgare och målgrupper. Förstudien skall beakta de ekonomiska och praktiska konsekvenserna samt genomföra en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en behovsanalys och utifrån identifierade behov göra en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 63.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om att låna elcykel.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Låna elcyklar.pdf

§11 Ny skola vid Njupkärr *

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025,
samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025,
Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Yrkande
Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 1. Ekonomisk konsekvensbeskrivning (sekretess).pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

§12 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår förberedande arbete för att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler ska byggas. En ny skola föreslås uppföras på fastigheten där Njupkärrs skola ligger i dag och därefter en ny skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på stora fastigheter där det är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.
3. Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.
4. Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en tillfällig paviljongskola, enligt förstudiens rekommenderade förslag.

Uppförandet av tillfälliga skollokaler enligt rekommenderat alternativ finansieras via befintligt anslag i investeringsprogrammet.

Tilläggsanslag för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för grundskolan under evakueringstiden ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då paviljongen färdigställs och tas i drift.

Tilläggsanslag avseende de driftskostnader för samordning av förberedelser och flytt till och från paviljongskolan ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåren då planering och flyttar genomförs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 1. Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess).pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa tillfällig skolbyggnad.pdf

§13 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor är ett planeringsunderlag, för både strategisk samhällsbyggnadsplanering av skolbyggnader och lokalprogram vid planering av skollokaler. Det beskriver hur skolans lokaler och omkringliggande miljöer bör utformas för att uppnå bra lärmiljöer och hur arkitektur och gestaltning kan användas som verktyg för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande plats för att alla elever.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "Mycket i funktionsprogrammet är bra men vi vill att de detaljerande skrivningarna kring bl.a. Trafikstrategin och parkeringar tas bort från Funktionsprogrammet. Att vi ska ha säkra skolvägar och att skolområdet ska vara trafiksäkert är en självklarhet men vi ser även vikten av att ta hänsyn till just bilparkeringar intill skolor och idrottshallar i kommunen och inte prioritera dessa sist."

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) återremissyrkande. Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) stödjer Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse, Funktionsprogram.pdf
Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor.pdf
BUN 2021-11-23 § 115 Reservation M.pdf
BUN 2021-11-23 § 115 Reservation C.pdf

§14 Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med

Diarienummer 2021/KFN 0058

Kommunstyrelsens beslut
* Behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys om behov av idrottsanläggningar och spontanytor både inom- och utomhus för personer med funktionsnedsättning. Kultur-och fritidsnämnden har den 23 november 2021 § 115 beslutat att fastställa behovsanalysen för idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning.

Kultur-och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att behov av idrottsanläggning och spontanyta för personer med funktionsnedsättning integreras i förstudien om Stimmets nya skola.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf
Prövning av barnets bästa behovsanalys idrottsanläggning och spontanytor för personer med funktionsnedsättning.pdf

§15 Elektrifieringslöfte

Diarienummer 2021/KS 0414 005

Kommunstyrelsens beslut
* Tyresö kommun ställer sig bakom Elektrifieringslöfte Region Stockholm.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har av regionen getts möjlighet att ansluta sig till en avsiktsförklaring i form av Elektrifieringslöfte Region Stockholm. Syftet är att regionen genom avsiktsförklaringen ska visa gemensam vilja och engagemang för att aktivt verka för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Regionen avser att bidra till samordningen för ökad elektrifiering av godstransporterna i Stockholmsregionen. Avsiktsförklaringen knyter an till den av regeringen utsedda Elektrifieringskommissionen (I2020/02592), som ska bidra till påskyndad elektrifiering av transportsystemet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommun ställer sig bakom Elektrifieringslöfte Region Stockholm.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Elektrifieringslöfte Region Stockholm - 3.0.pdf
Elektrifieringskommissonens löfte Stockholmsregionen - 3.0.pdf
Elektrifieringslöfte_Tyresös avsiktsförklaring.pdf

§16 Brottsförebyggande styrdokument *

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.
Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 140.pdf
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf

§17 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 141.pdf
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf

§18 Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021

Diarienummer 2021/KS 0372 10

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2021 kommer förgäveskostnader om 12,3 mnkr samt kostnader för förstudier i investeringsprojekt för 8,3 mnkr bokföras. Efter dialog med revisorerna är det klarlagt att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen för 2021. Totalt belopp är 20,6 mnkr.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 142.pdf
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2021.pdf

§19 Slutrapport Töresjövägen gång- och cykelbana

Diarienummer 2021/KS 0356 92

Kommunstyrelsens beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygg-projektledningsenheten/före detta trafikenheten har avslutat projektet med genomförandet av Töresjövägen gång- och cykelbana. Längs med gatan finns nu en delad gång- och cykelbana på södra sidan och en gångbana på norra sidan av gatan. Körbanan har även försetts med ny asfalt. Byggnationen avslutades under maj 2021 med godkänd slutbesiktning. Invigning ägde rum i juni 2021.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 147.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Töresjövägen gång och cykelbana.pdf
Slutrapport Töresjövägen GC.pdf

§20 Slutrapport projekt Temyntan

Diarienummer 2016 KSM 1057.214

Kommunstyrelsens beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder.

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet.

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i kommunen.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 146.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Temyntan.pdf
Slutrapport_Temyntan.pdf

§21 Redovisning av pågående och bifallna motioner *

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

§22 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 144.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

§23 Svar på remiss från Riksarkivet om FormatE

Diarienummer 2021/KS 0296 006

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beskrivning av ärendet
Riksarkivet har skickat ut förslag på författningsförändring av föreskriften RA-FS 2009:2 på remiss. Svar på remissen ska lämnas senast den 31 januari 2022. Tyresö kommun lämnar här sitt svar.

Remissen är uppdelad i förslag på två nya författningar, författningskommentarer, konsekvensbedömning och läsanvisningar. På grund av remissens omfattning på över 1600 sidor lämnar kommunen bara ett övergripande remissvar. Tyresö kommun ställer sig positiv till den omfattande genomgång av format som utredaren gjort. Däremot ställer sig Tyresö kommun frågande till att författningarna föreslås gälla för hela offentliga sektorn eftersom det strider mot det kommunala självstyret. Vidare anser Tyresö kommun att utredningen är svår att ta till sig på grund av språket och rörighet i uppställningen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på remissen FormatE, RA-KS 2021/18 till Riksarkivet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 145.pdf
Remissvar Riksarkivet tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Författningsförslag tekniska krav.pdf
RA författningsförslag arkivkrav.pdf
Riksarkivet författningskommentarer.pdf
Riksarkivet konsekvensutredning FormatE.pdf
Remissinstanser Riksarkivets remiss FormatE.pdf
Läsinstruktioner Riksarkivets remiss FormatE.pdf

§24 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar *

Diarienummer 2021/KS 0201 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framför allt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

§25 Motion om att förbjuda valaffischering *

Diarienummer 2021/KS 0143 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning. Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val. Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

§26 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler *

Diarienummer 2021/KS 0142 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf

§27 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-12-20
Hållbarhetsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-12-20
Stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-12-20

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 211201.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 211209.pdf
Delegationsbeslut medgivande begäran av registerutdrag.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens attestlista 2022.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021-11-30.pdf

§28 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_47 Riktlinjer för distansarbete.pdf
Cirkulär 21_48 Värdesäkring 2022.pdf
Cirkulär 21_37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.pdf
Cirkulär 21_46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022.pdf
Utanordning Brottsofferjouren.pdf
Cirkulär 21_49 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024.pdf
Reviderat_Cirkular-21_40-Ersattning-familjehem-2022-TA2.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf
Särskilt yttrande (S, L, MP) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf
Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf
Nämndplan 2022 ÄON.pdf
Särskilt yttrande § 102 (M).pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Verksamhetsplan 2022-2023.pdf
Handlingsprogram LSO 2022-2023.pdf
Södertörns brandförsvarförbund sammanträdesprotokoll 2021-12-17.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund - Meddelande om justering 2021-12-17.pdf
Meddelande 21 2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 73.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 116.pdf
BUN 2021-11-23 § 116 Särskilt yttrande M.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 77.pdf
Nämndplan byggnadsnämnden 2022.pdf
Särskilt yttrande (M) byggnadsnämnden 2021-12-14 § 77.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-24 § 83.pdf
Tyresö kommuns svar på MFD_s uppföljning av kommuner 2021.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
GVN 2021-11-24 § 83 Särskilt yttrande M.pdf
GVN 2021-11-24 § 83 Ersättaryttrande V.pdf
Cirkulär 21_53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf
Cirkulär 21_50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022.pdf
Cirkulär 21_51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 mm.pdf
Cirkulär 21_55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf
Cirkulär 21_52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2021, 2022 och 2023 .pdf
SMOHF direktionsmöte protokoll 2021-12-08.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2021-12-03.pdf
Meddelande om justering Sbff 2021-12-03.pdf
Beslutsunderlag Södertörns brandförsvarsförbund - rekrytering och anställning av förbundsdirektör 2021.pdf

Bilagor
§ 28 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078.pdf (115 kb) § 28 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf (128 kb) § 28 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-23 § 116.pdf (128 kb) § 28 Beslutsunderlag Södertörns brandförsvarsförbund - rekrytering och anställning av förbundsdirektör 2021.pdf (151 kb) § 28 BUN 2021-11-23 § 116 Särskilt yttrande M.pdf (256 kb) § 28 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 77.pdf (114 kb) § 28 Cirkulär 21_37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.pdf (310 kb) § 28 Cirkulär 21_46 Omsorgsprisindex (OPI) för 2022.pdf (246 kb) § 28 Cirkulär 21_47 Riktlinjer för distansarbete.pdf (216 kb) § 28 Cirkulär 21_48 Värdesäkring 2022.pdf (290 kb) § 28 Cirkulär 21_49 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024.pdf (392 kb) § 28 Cirkulär 21_50 Redovisningsfrågor 2021 och 2022.pdf (238 kb) § 28 Cirkulär 21_51 Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022 mm.pdf (235 kb) § 28 Cirkulär 21_52 Slutligt utfall av 2020 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2021, 2022 och 2023 .pdf (234 kb) § 28 Cirkulär 21_53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.pdf (269 kb) § 28 Cirkulär 21_55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med AkademikerAlliansen.pdf (285 kb) § 28 GVN 2021-11-24 § 83 Ersättaryttrande V.pdf (231 kb) § 28 GVN 2021-11-24 § 83 Särskilt yttrande M.pdf (264 kb) § 28 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-11-24 § 83.pdf (135 kb) § 28 Handlingsprogram LSO 2022-2023.pdf (1 713 kb) § 28 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-11-29 § 73.pdf (129 kb) § 28 Meddelande 21 2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation.pdf (441 kb) § 28 Meddelande om justering Sbff 2021-12-03.pdf (224 kb) § 28 Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf (1 905 kb) § 28 Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf (1 022 kb) § 28 Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2022.pdf (1 179 kb) § 28 Nämndplan 2022 ÄON.pdf (1 524 kb) § 28 Nämndplan byggnadsnämnden 2022.pdf (666 kb) § 28 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf (1 624 kb) § 28 Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf (1 524 kb) § 28 Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2021-12-03.pdf (1 026 kb) § 28 Reservation (M, C, KD) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf (316 kb) § 28 Reviderat_Cirkular-21_40-Ersattning-familjehem-2022-TA2.pdf (230 kb) § 28 SMOHF direktionsmöte protokoll 2021-12-08.pdf (6 118 kb) § 28 Särskilt yttrande (M) byggnadsnämnden 2021-12-14 § 77.pdf (26 kb) § 28 Särskilt yttrande (S, L, MP) äldre-och omsorgsnämnden 2021-12-13 § 96.pdf (90 kb) § 28 Särskilt yttrande § 102 (M).pdf (293 kb) § 28 Södertörns brandförsvarförbund sammanträdesprotokoll 2021-12-17.pdf (2 889 kb) § 28 Södertörns brandförsvarsförbund - Meddelande om justering 2021-12-17.pdf (223 kb) § 28 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (206 kb) § 28 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (204 kb) § 28 Tyresö kommuns svar på MFD_s uppföljning av kommuner 2021.pdf (157 kb) § 28 Utanordning Brottsofferjouren.pdf (794 kb) § 28 Verksamhetsplan 2022-2023.pdf (243 kb) § 28 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf (127 kb) § 28 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf (138 kb)

§29 Uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar

Diarienummer 2022/KS 0029

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur vaccinationskrav vid nyanställningar i Tyresö kommun skulle kunna tillämpas, vilka som skulle kunna omfattas och hur ett stöd för implementering kan genomföras.

Särskilt yttrande
* Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av den ökande smittspridningen föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur vaccinationskrav vid nyanställningar i Tyresö kommun skulle kunna tillämpas, vilka som skulle kunna omfattas och hur ett stöd för implementering kan genomföras.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen tar upp ärendet som ett extra ärende. Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur vaccinationskrav vid nyanställningar i Tyresö kommun skulle kunna tillämpas, vilka som skulle kunna omfattas och hur ett stöd för implementering kan genomföras.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ordförandeförslag om uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar.pdf