Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-08-14

Sammanträde 2013-08-14

Datum
Klockan
Plats

§101 Remiss, "Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden"

Dnr 2013 KSM 0594.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslaget till Södertörnsgemensamt remissvar godkänns och utgör Tyresö kommuns remissvar till finansdepartementet.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat rubricerad promemoria till bland annat Södertörnskommunerna. I promemorian föreslås förändringar av tillämpningsområdet för trängselskatt i Stockholm. Förändringarna föranleds av att trafikleden Norra Länken färdigställs för trafik hösten 2015.

Förslaget innebär att Norra Länken och Roslagsvägen, norr om Frescati, exkluderas från tillämpningsområdet. Att Norra Länken inte blir föremål för trängselskatt medför att resande till och från Lidingö inte behöver betala trängselskatt.

I promemorian sägs också att gränsen för tillämpningsområdet vid den nya stadsdelen Hagastaden bör förläggas genom den planerade Norra Stations-parken. Ett lagförslag om detta bör dock behandlas senare, eftersom gator över kommungränsen Stockholm/Solna öppnas först 2019-2020.

Förslaget om att Norra Länken inte ska ingå i tillämpningsområdet för trängselskatt beräknas i promemorian minska intäkterna från trängselskatt med 20 mnkr per år från och med den 1 januari 2016.

Ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna har upprättats.

Bilagor
Tjskr Trängselskatt.pdf
Södertörns yttrande Trängselskatt.pdf
Remiss Trängselskatt.pdf

§102 Bostadsförsörjningsplan

Dnr 2013 KSM 0595.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen från 2008 samt PM Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson för socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 februari 2013 i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och boendeplaneringsfrågorna kom-mer att ingå i den. Översiktsplanen beräknas vara klar i slutet av 2016.

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås ändras from 1 januari 2014. Ändringarna innebär att innehållet i och proces-sen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlin-jerna.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i PBL (plan- och bygglagen 2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.

Mot bakgrund ovanstående föreslår förvaltningen att gällande översiktsplan från 2008 med kompletterande PM antas som kommunens bostadsförsörj-ningsplan till dess att den nya översiktsplanen är klar.

Bilagor
Tjskr Bostadsförsplan o riktlinjer.pdf
S särskillt yttrande Bostadsförsörjningsplan.doc
MP särsk ytt Bostadsförsörjningsplan.pdf

§103 Arrendeavtal för båtbryggor, Trinntorp 1:1

Dnr 2013 KSM 0625.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Långbryggan godkänns.

2. Verksamhetsansvarig för exploatering & projektering får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Bryggföreningen Långbryggan står inför investeringar i brygganläggningar då nuvarande bryggor tagit styrk av kalla vintrar. Medlemmarna i brygg-föreningen vill inför investeringen förlänga arrendeavtalet för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Arrendet innebär att mark och vatten upplåts för brygganläggningar för 11 båtplatser.

Arrendeområdet ligger inom detaljplan nr 329 (Brygga och bad vid Trinntorp) och är planlagt som småbåtshamn (kvartersmark) samt vattenområde för småbåtsbrygga.

Bryggföreningen har andelstal i Tyresö Vägförening och betalar avgift direkt till vägföreningen.

Arrendeområdet angränsar till etapp 21 och 22 för Östra Tyresö och kommer vid framtida planläggning ingå i ett kommande gatukostnadsområde.

Arrendetiden i föreliggande avtal är 5 år, så det finns god marginal till omförhandling av arrendeavtalet när det blir aktuellt att debitera gatukostnader.

Bilagor
Tjskr Arrendeavtal Långbryggan.pdf
Arrendeavtal Långbryggan.pdf

§104 Antagande av detaljplan för fastigheten Briljanten 1

Dnr 2013 KSM 0625.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplanen för fastigheten Briljanten 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Briljanten 1. Detaljplan möjliggöra en utbyggnad av befintligt bostadshus på mark som i tidigare plan var prickad.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 30 april 2013 till den 9 juli 2013.

Bilagor
Planbeskr Briljanten 1.pdf
Plankart Briljanten 1.pdf
Samrådsred Briljanten 1.pdf
Tjskr Briljanten 1.pdf
Särskilt utl Briljanten.pdf

§105 Granskning för ny detaljplan för Tennet 8

Dnr 2011 KSM 0020.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för fastigheten Tennet 8 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tennet 8. Planens syfte är att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan den 30 april och den 4 juni 2013.

Bilagor
Planbeskr Tennet 8.pdf
Planlarta Tennet 8.pdf
Samrådsred Tennet 8.pdf
Tjskr Tennet 8.pdf

§106 Planuppdrag för ny detaljplan för Kumla 136:35

Dnr 2013 KSM 0329.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Kumla 136:35, för att möjliggöra en styckning av fastigheten. Planarbetet ska ske med enkelt förfarande. I planuppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 136:35 i Trollbäcken inkom i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en delning av fastigheten som idag är bebyggd med ett parhus.
 
Förvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för delning av fastigheten då den redan hyser två bostäder och att åtgärden har stöd i översiktsplanen som främjar förtätning av den befintliga bebyggelsen.

Bilagor
Start-PM Kumla 136_35.pdf
Plankarta Kumla 136_35.pdf

§107 Planuppdrag för ny detaljplan Grindstolpen 1

Dnr 2013 KSM 0394.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Grindstolpen 1. Planen tas fram med normalt planförfarande utan programsamråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB´(miljökonsekvensbeskrivning) kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson för socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga)

Beskrivning av ärendet
En spekulant på fastigheten Grindstolpen 1 på Videvägen i Tyresö Strand inkom 2011 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten för att göra det möjligt att använda den för flerbostadsbebyggelse. 

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade om ett positivt planbesked i november 2011 att det skulle kunna vara möjligt att ändra planen att även omfatta flerbostadsbebyggelse. Bebyggelsen skulle i så fall utformas så att avstegsfallen klaras och att en bullerskyddad gård av god kvalitet kan anordnas mot söder.

Fastighetsägaren har efter att planbeskedet lämnats, kommit in med ett förslag på bebyggelse på fastigheten.

Bilagor
Start-PM planuppdrag Grindstolpen.doc
S särskilt yttrande Grindstolpen.doc

§108 Planbesked för fastigheten Bussen 5

Dnr 2013 KSM 0678.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Bussen 5 och delar av Bollmora 2:1 för att ändra användningen från industri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet.

Reservation
Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bussen 5 i Petterboda industriområde inkom i juni 2013 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten, för att möjliggöra en utvidgning av den leklandsverksamhet som idag bedrivs på fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förfrågan om planändring inte strider mot de planer kommunen har för Petterboda industriområde. Planändringen passar även in den utveckling mot ökade aktiviteter som planeras i närliggande Bollmora parkstråk.

Fastighetens lokalisering i ett industriområde och närhet till transportled för farligt gods innebär dock att särskilda åtgärder måste vidtas för att det ska vara säkert för besökare till leklandet att vistas på fastigheten.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på begäran att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Bussen 5 och Bollmora 2:1 för att ändra användningen från industri-  och kontorsändamål och allmän plats till att även inrymma leklandsverksamhet.

Yrkande
Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar att kommunen inte ska pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för Bussen 5 och delar Bollmora 2:1 för att inrymma leklandsverksamhet.

Beslutsgång
Efter ställda propositioner finner ordförande att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
MP Särsk ytt Bussen 5.pdf
Tjsk planbesked Bussen 5.pdf

§109 Gestaltningsprogram för Nyfors

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprinciper för Nyforsområdet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Sophia Norrman Winter lämnar en muntlig redovisning.

Ordförandeförslag
Efter förda diskussioner förslår jag att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till gestaltningsprinciper för Nyforsområdet.

§110 Beslut om granskning för detaljplan Nyfors Ärendet utgår

§111 Gatukostnader för Nyfors, beslut om granskning Ärendet utgår