Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

9 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar Remiss från kommunstyrelsen, KS 170-435/2015 (Verksamhetsstöd)

10 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet Remiss från kommunstyrelsen, KS 170-850/2015 (Verksamhetsstöd)

11 Rättsutredning beträffande insekter som livsmedel Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsnämnden (Livsmedelskontrollen)

12 Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) om stadsodling Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1342/2015 (Plan och miljö)

13 Remiss av "Gångplan för Stockholm" Remiss från kommunstyrelsen, dnr 123-1522/2015 (Plan och miljö)

14 Remiss av Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad Remiss från trafikkontoret, dnr T2015-02541 (Plan och miljö)

15 Samråd om program för Bagarmossen och Skarpnäck Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Sdp 2014-12380 (Plan och miljö)

16 Samråd om detaljplan Perstorp 1 m.fl. i stadsdelen Farsta Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2013-20091 (Plan och miljö)

17 Kommunfullmäktiges beslut om hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad Anmälan av beslut (Plan och miljö)

18 Beslut om att avsluta ärende och lämna klagomål angående luftkvaliteten på Hornsgatan utan ytterligare åtgärd (Plan och miljö)

19 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

20 Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer (Plan och miljö)

21 Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön (Plan och miljö + Sbk + Explk)

22 Miljögiftsövervakning i fyra av Stockholms vattenområden Rapportering av 2014 års provtagning och analyser (Miljöanalys)

23 Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021 (Miljöanalys)

24 Upphandling av laboratorietjänster för offentlig kontroll av livsmedel och vatten (Livsmedelskontrollen)

Dnr: 2015-5547

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Storskogen 31, Attundavägen 50 (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§9 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-15169

§10 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-16314

§11 Rättsutredning beträffande insekter som livsmedel. Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2015-16165

§12 Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M) om stadsodling. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-16262

§13 Remiss av "Gångplan för Stockholm". Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-16449

§14 Remiss av Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Remiss från trafikkontoret, Dnr 2015-15857

§15 Samråd om program för Bagarmossen och Skarpnäck. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2014-14104

§16 Samråd om detaljplan Perstorp 1 m.fl. i stadsdelen Farsta. Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2014-460

§17 Kommunfullmäktiges beslut om hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad. Anmälan av beslut, Dnr 2015-17308

§18 Beslut om att avsluta ärende och lämna klagomål angående luftkvaliteten på Hornsgatan utan ytterligare åtgärd, Dnr 2014-17660

§19 Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-015569

§20 Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Dnr 2015-17146

§21 Förutsättningar för naturreservat på Norra och Södra Djurgården och Lillsjön, Dnr 2015-8195

§22 Miljögiftsövervakning i fyra av Stockholms vattenområden Rapportering av 2014 års provtagning och analyser, Dnr 2015-17688

§23 Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-17171

§24 Upphandling av laboratorietjänster för offentlig kontroll av livsmedel och vatten, Dnr 2015-5547

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §. Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
24 protut.pdf (265 kb)

§25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Storskogen 31, Attundavägen 50, Dnr 2015-1463

§27 Förvaltningschefens information