Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus, A-salen, Skarpnäcks Allé 25

Tema:
Trygg i Skarpnäck

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Månadsrapport mars

Dnr 1.2.1.-109/19
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revidering av Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

10 Tillsyn för försäljning av tobak, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

11 Fördelning av platsgaranti till förskola inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
Dnr 1.6.-96/19
(Utsändes)

REMISSER

12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/302
Dnr 1.5.1.-104/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

13 Förbättrad snöröjning i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/195
Dnr 1.5.1.-103/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

14 Förslag till ny detaljplan för fastigheterna Åskvädret 2 och del av Hammarbyhöjden 1:1, vid Halmstadsvägen i stadsdelen Björkhagen

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr S-Dp 2015-18863
Dnr 1.5.3.-106/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

15 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2018/1845
Dnr 1.5.1.-50/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

16 Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från äldres behov

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/146
Dnr 1.5.1.-65/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2018/1728
Dnr 1.2.1.-39/19
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Hemmet för gamla

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport Parkskötsel med renhållning på parkvägar

Dnr 2.2.2.-499/17
(Begränsat utskick, utsändes senare)
Omedelbar justering

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Anmälan av inkommen dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 25854-18, dnr 1.3.1.-72/18

(Begränsat utskick, utsändes)

30 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Månadsrapport mars 2019

§9 Revidering av Skarpnäcks stadsdelsnämnds delegationsordning

§10 Tillsyn för försäljning av tobak, folköl samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

§11 Fördelning av platsgaranti till förskola inom Skarpnäcks stadsdelsområde

§12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020

§13 Förbättrad snöröjning i Stockholm

§14 Förslag till ny detaljplan för fastigheterna Åskvädret 2 och del av Hammarbyhöjden 1:1, vid Halmstadsvägen i stadsdelen Björkhagen

§15 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

§16 Motion om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från äldres behov

§17 Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

§18 Patientsäkerhetsberättelse 2018 för Hemmet för gamla

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Tilldelningsbeslut i upphandlingen av drift och underhåll av parkmark samt vinterväghållning på parkvägar inom Skarpnäck

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§29 Anmälan av inkommen dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 25854-18, dnr 1.3.1-72/18

§30 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p LVU. Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL.