Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Piperska Muren, Scheelegatan 14

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2017 (Adm)

7 Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

8 Planskild korsning Frescati. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Ombyggnad av södra Götgatan. Utredningsbeslut (Tp)

10 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan. Genomförandebeslut (Tp)

Dnr: T2015-02952

P

Bilagor 2 och 3
Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 23 maj 2017
Stockholms stads trafikkontor

11 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Genomförandebeslut (Anl)

12 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut (Anl)

13 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen (K)

14 Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Motion (2017:7) från Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

15 Effektiv bekämpning av råttor. Motion (2017:9) från Patrik Silverudd och Joar Forsell båda (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

16 Tillsättande av en särskild utredning angående snöröjningen inom Stockholm stad. Motion (2017:1) från Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

17 Beredskap för snöröjning. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Stm)

18 Cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken. Lägesredovisning och förslag till fortsatt arbete (Tp)

19 Nya trängselskattens effekter. Svar på updrag från kommunfullmäktige (Tp)

21 Användningen av publika laddplatser i Stockholm 2016. Redovisning (Ti + Mf)

22 Stadens behov av ändringar i ordningslagen kopplat till markupplåtelser. Utredningsuppdrag (Ti)

23 Vinterväghållningsinsatserna vintern 2016- 2017. Uppföljning och redovisning (Stm)

24 Revidering av miljökrav vid upphandling av entreprenader. Lägesrapport (Stm)

25 Årsavtal 2018 elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden. Upphandling (Anl)

26 Årsavtal 2018, markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden och innerstaden. Upphandling (Anl)

27 Systemförvaltning av Utfärdaren. Upphandling (Ti)

28 Förbättrad gång- och cykelbana längs Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen. Genomförandebeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 05/2017, dnr T2017-00389

§7 Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Från värdekedja till värdecykel ­ så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2017-01189

§8 Planskild korsning Frescati. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2017-01438

§9 Ombyggnad av Södra Götgatan. Utredningsbeslut, dnr T2017-01580

§10 Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan. Genomförandebeslut, dnr T2015-02952

§11 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Genomförandebeslut, dnr T2016-02439

§12 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut (Anl), dnr T2017-01339

§13 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2017-00896

§14 Parkeringsapplikation för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Motion (2017:7) från Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti), dnr T2017-01048

§15 Effektiv bekämpning av råttor. Motion (2017:9) från Patrik Silverudd och Joar Forsell (båda L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2017-00937

§16 Tillsättande av en särskild utredning angående snöröjningen inom Stockholms stad. Motion (2017:1) från Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2017-00861

§17 Beredskap för snöröjning. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), dnr T2016-03269

§18 Cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. Utredningsbeslut, dnr T2017-01582

§19 Nya trängselskattens effekter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, dnr T2017-01512

§21 Användningen av publika laddplatser i Stockholm 2016. Redovisning, dnr T2016-00421

§22 Stadens behov av ändringar i ordningslagen kopplat till markupplåtelser. Utredningsuppdrag, dnr T2017-01460

§23 Vinterväghållningsinsatserna vintern 2016-2017. Uppföljning och redovisning, dnr T2017-00573

§24 Revidering av miljökrav vid upphandling av entreprenader. Lägesrapport, dnr T2017-01320

§25 Årsavtal 2018 elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden. Upphandling, dnr T2017-00285

§26 Årsavtal 2018, markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden och innerstaden. Upphandling, dnr T2017-00284

§27 Systemförvaltning av Utfärdaren. Upphandling, dnr T2017-01328

§28 Förbättrad gång- och cykelbana längs Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen. Genomförandebeslut, dnr T2017-01415