Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2024-02-15

Sammanträde 2024-02-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Investeringsärenden

6 Breddning av gång- och cykelbana längs Huddingevägen mellan Örbyleden och Bussens väg. Inriktningsbeslut

7 Upprustning Riksdalertorget, Hägerstensåsen. Genomförandebeslut

8 Klimatanpassningsåtgärd inom CM4 skyfall, Regnparken Jarlaplan. Genomförandebeslut

9 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2024. Genomförandebeslut

11 Levande Stockholm sommaren 2024. Platser och fortsatt utveckling

12 Ramavtal för löpande trafikmätningar. Upphandling

13 Insamling av bilder och laserdata på stadens mark. Upphandling

14 Ändring av reglemente för vissa facknämnden och stadsdelsnämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Stockholms stads säkerhetsprogram. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Motion om att levandegöra Hötorget av Dennis Wedin m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Om luftkvalitet i Stockholms stad. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)

18 Om trafiksituationen på Lindhagensplan. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)

19 Säkerhet på stadens cykelbanor. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

20 Ljusstyrkan i stadens uppsatta lampor. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

21 Hot och våld mot personalen som sköter våra vägar. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

22 Nya riktlinjer för trädvård. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Eva Ekmehag m.fl. (M), Åsa Nilsson-Söderström (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD)

Tilläggsärenden

23 Tätskiktsbyte över tunnelbanan på södra Götgatan. Genomförandeavtal med Region Stockholms trafikförvaltning. Genomförandebeslut

24 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2024-2027. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2024. Genomförandebeslut

25 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

26 Vitestvist med Peab angående överskridna åtgärdstider i driftavtal vägmärken, räcken och gatujour. Beslut om förlikning

27 Årsavtal för vinterväghållning och gaturenhållning av Enskede, Årsta och Vantör samt del av Älvsjö. Upphandling

28 Offentliga toaletter. Upphandling

29 Försämringen av planerade gång- och cykelbron vid Slussen. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

30 Cykel Riddarholmskanalen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr: T2020-00845

OJ

Handlingar i ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Breddning av gång- och cykelbana längs Huddingevägen mellan Örbyleden och Bussens väg. Inriktningsbeslut

§7 Upprustning Riksdalertorget, Hägerstensåsen. Genomförandebeslut

§8 Klimatanpassningsåtgärd inom CM4 skyfall, Regnparken Jarlaplan. Genomförandebeslut

§9 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2024. Genomförandebeslut

§11 Levande Stockholm sommaren 2024. Platser och fortsatt utveckling

§12 Ramavtal för löpande trafikmätningar. Upphandling

§13 Insamling av bilder och laserdata på stadens mark. Upphandling

§14 Ändring av reglemente för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Stockholms stads säkerhetsprogram. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion om att levandegöra Hötorget av Dennis Wedin m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Om luftkvalitet i Stockholms stad. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)

§18 Om trafiksituationen på Lindhagensplan. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)

§19 Säkerhet på stadens cykelbanor. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§20 Ljusstyrkan i stadens uppsatta lampor. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§21 Hot och våld mot personalen som sköter våra vägar. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

§22 Nya riktlinjer för trädvård. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Eva Ekmehag m.fl. (M), Åsa Nilsson-Söderström (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD)

§23 Tätskiktsbyte över tunnelbanan på södra Götgatan. Genomförandeavtal med Region Stockholms trafikförvaltning. Genomförandebeslut

§24 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2024-2027. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd 2024. Genomförandebeslut

§25 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

§26 Vitestvist med Peab angående överskridna åtgärdstider i driftavtal vägmärken, räcken och gatujour. Beslut om förlikning

§27 Årsavtal för vinterväghållning och gaturenhållning av Enskede, Årsta och Vantör samt del av Älvsjö. Upphandling

§28 Offentliga toaletter. Upphandling

§29 Försämringen av planerade gång- och cykelbron vid Slussen. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

§30 Cykel Riddarholmskanalen. Reviderat genomförandebeslut