Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-06-08

Sammanträde 2023-06-08

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Årsrapport 2022 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

8 Handlingsplan samt åtgärder för att förenkla tillskapandet av fler attraktiva seniorbostäder i Stockholm. Motion av Johan Nilsson (M). Svar på remiss

9 Vilka åtgärder staden tar för att mota befarat byggstopp. Skrivelse från André Nilsson (L)

10 Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning. Svar på remiss

11 Motion om att stadens skolgårdar ska uppfylla Boverkets krav om kvadratmeteryta per elev. Motion av Linnea Vinge (SD). Svar på remiss

12 Markarbeten för genomgångsbostäder för nyanlända, Humanisten 1, Ekhagen. Genomförandebeslut

13 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 (Vårfrugillet) i Bredäng till ÅSF2 AB

14 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för idrottsändamål inom fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen med Hemsö Baggen AB. Genomförandebeslut

15 Tillägg till markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till OOF Group AB

16 Tillägg till markanvisningsavtal inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet till OBOS Nya Hem Mark AB

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträttsupplåtelse för bostäder, centrumändamål och kyrkoverksamhet inom Västra Hagsätra. Genomförandebeslut

18 Exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal. Genomförandebeslut

19 Markanvisning för bostäder och kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till Selvaag Bostad AB. Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till NCC Property Sjuttiofyra AB

20 Tillägg till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kontorsändamål av fastigheterna, Sorbonne 1 och Sorbonne 2, Hagastaden, Vasastaden, Stockholm

21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skoländamål inom fastigheten Futharken 2 m.fl., Norra Ängby, med Skolfastigheter i Stockholm AB

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Springbrunnen 1 samt del av Grimsta 1:2 i Hässelby gård till Svante Jernberg AB. Reviderat Inriktningsbeslut

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till AB Svenska Bostäder och BTH Projektutveckling 6 AB

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 och s:9, samt del av Akalla 4:1 i Akalla till Citycon AB

25 Tillägg till överenskommelse om exploatering med ByggVesta TT AB inom projekt Tenstaterrassen

26 Information från exploateringskontoret

27 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena bygg AB. Föravtal för Sköndals Centrum. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Årsrapport 2022 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

§8 Handlingsplan samt åtgärder för att förenkla tillskapandet av fler attraktiva seniorbostäder i Stockholm. Motion av Johan Nilsson (M). Svar på remiss

§9 Vilka åtgärder staden tar för att mota befarat byggstopp. Skrivelse från André Nilsson (L)

§10 Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning. Svar på remiss

§11 Motion om att stadens skolgårdar ska uppfylla Boverkets krav om kvadratmeteryta per elev. Motion av Linnea Vinge (SD). Svar på remiss

§12 Markarbeten för genomgångsbostäder för nyanlända, Humanisten 1, Ekhagen. Genomförandebeslut

§13 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 (Vårfrugillet) i Bredäng till ÅSF2 AB

§14 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för idrottsändamål inom fastigheten Sätra 2:1 i Skärholmen med Hemsö Baggen AB. Genomförandebeslut

§15 Tillägg till markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till OOF Group AB

§16 Tillägg till markanvisningsavtal inom del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet till OBOS Nya Hem Mark AB

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträttsupplåtelse för bostäder, centrumändamål och kyrkoverksamhet inom Västra Hagsätra. Genomförandebeslut

§18 Exploatering för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal. Genomförandebeslut

§19 Markanvisning för bostäder och kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till Selvaag Bostad AB. Markanvisning för kontor inom fastigheten Kristinebergs Slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till NCC Property Sjuttiofyra AB

§20 Tillägg till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kontorsändamål av fastigheterna, Sorbonne 1 och Sorbonne 2, Hagastaden, Vasastaden, Stockholm

§21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skoländamål inom fastigheten Futharken 2 m.fl., Norra Ängby, med Skolfastigheter i Stockholm AB

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Springbrunnen 1 samt del av Grimsta 1:2 i Hässelby gård till Svante Jernberg AB. Reviderat Inriktningsbeslut

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till AB Svenska Bostäder och BTH Projektutveckling 6 AB

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Karis 1-2 och 8, Karis s:7 och s:9, samt del av Akalla 4:1 i Akalla till Citycon AB

§25 Tillägg till överenskommelse om exploatering med ByggVesta TT AB inom projekt Tenstaterrassen

§26 Information från exploateringskontoret

§27 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena bygg AB. Föravtal för Sköndals Centrum. Inriktningsbeslut