Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Vilka byggprojekt är aktuella i stadsdelsområdet? Anna Gäderlund, planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret, berättar

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00

1 Solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen - anmälan av medborgarförslag

2 Planering för utbyggnad av förskolor i Farsta - svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

3 Fritidsgårdar i Farsta - svar på skrivelse från (mp)

4 Anläggning av parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg i Farsta strand -genomförandebeslut

5 Så här tyckte ungdomarna och arbetsplatserna om sommarjobben i Farsta 2011

9 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen

10 Ekonomisk månadsrapport februari 2012

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten - yttrande till kommunstyrelsen

13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i Farsta - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

14 Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad - yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

15 Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta - yttrande till utbildningsnämnden

16 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang G Star - yttrande till socialnämndens tillståndsenhet

17 Rutiner för handläggning av ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012

20 Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli - 31 december 2011

22 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Hökarängens Hemtjänst

23 Insatser för vuxna med missbruksproblem

Revisionsrapport efter granskning av tre stadsdelsnämnder

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 9 februari 2012

27 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

28 Information från stadsdelsdirektören

Hur ser stadens avtal med entreprenörer för snöröjning ut och vad kan förvaltningen göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs? Fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s)

Bord och större papperskorg vid fotbollsplan/lekplats i Gubbängen. Önskemål från ledamoten Vladan Boškovic (fp) och vice ordföranden Gunnar Sandell (s)

Söderortsvisionen och Farstas hälso- och idrottsprofil

Tyngdpunkt Farsta - stadsbyggnadsstrategi

Arbetslöshet - försörjningsstöd

Patientsäkerhetsberättelser

Rapport från möte med närpolischefen

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

30 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

33 Lex Maria i entreprenaddriven verksamhet - information om risk för allvarlig skada i hälso- och sjukvården på Ängsö gruppboende, Attendo Care

34 Stadsdelsnämndens protokoll den 9 februari 2012, sluten del av sammanträdet

35 Sociala delegationens protokoll den 16 februari 2012

36 Sociala delegationens protokoll den 23 februari 2012 (extra sammanträde)

37 Sociala delegationens protokoll den 8 mars 2012

§1 Ulla Thorslund utsedd till Hälsosam chef 2012

Vid gårdagens Kompetensgala på Grand Hôtel tilldelades vår stadsdelsdirektör Ulla Thorslund ledarskapspriset Hälsosam chef. Det nationella priset delas ut av tidningen Chef. Motiveringen lyder: ”För ett medvetet och strukturerat hälsoarbete som har givit mätbara resultat hos både medarbetare och kunder i en komplex och krävande organisation. Med kraft och engagemang har Ulla Thorslund skapat en tydlig, målinriktad och mångfacetterad helhetsmodell för hälsoarbete – värd att ta efter i andra organisationer.”

Ordförande Lars Jilmstad (m) framförde nämndens varma gratulationer och överlämnade blommor under Öppet forum direkt före sammanträdet för att visa nämndens uppskattning över stadsdelsdirektörens framgångsrika ambition att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser i Farsta.


§2 Solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen

Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Anna Fredriksson om solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen.

Ärendet

Anna Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag om solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen. Solskyddet behövs eftersom flera träd har fällts runt parklekens plaskdamm så att dammen inte längre skyddas från direkt solljus. Anna Fredriksson föreslår även att solskyddet – om det sätts upp – förses med information om vilka risker det innebär att utsätta sig för ultraviolett strålning.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-23.

Dnr 1.2.4-70/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§3 Planering för utbyggnad av förskolor i Farsta

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om planering för utbyggnad av förskolor i Farsta stadsdelsområde.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Oppositionen har i en skrivelse mer eller mindre ifrågasatt förvaltningens tjänstemäns kompetens när det gäller planeringen av förskolor i stadsdelen.

Förvaltningens svar är utmärkt och beskriver redan kända fakta i ärendet.

Nämnden kan konstatera att det när det gäller planering av förskolor inte är någon skillnad nu mot tidigare år. Det finns både långsiktiga och kortsiktiga planer, vilket inte är någon hemlighet för någon ledamot som följt förvaltningens arbete på nämndsamman-trädena. På samma sätt som tidigare år är rörligheten stor bland småbarnsföräldrar när det gäller boende, vilket kan ställa prognoserna från SWECO (USK) på kant.

Nämnden kommer att genom förvaltningen genomföra ett allmänt möte för föräldrar i hela stadsdelsområdet för att både informera och ta in åsikter och uppfattningar avseende förskolorna i Farsta.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänster-paritet önskat en redovisning av planerna för utbyggnad av förskole­verksamheten i Farsta.

I Farsta finns det 37 kommunala förskolor, 20 enskilt drivna förskolor och 32 dagbarnvårdare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att inventera olika möjligheter att utöka antalet förskoleplatser. Under 2012 kommer minst tre nya förskolor att öppnas och 2013 tillkommer ytterligare enheter.

Medarbetarförsörjning är ett växande problem och förvaltningen prövar nya vägar för att nå ut till förskolepersonal som söker nytt arbete för att locka dem till Farsta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-10.

Dnr 1.6-591/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovic (fp) förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Till förmån för partiernas förslag att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

I förvaltningens tjänsteutlåtande räknas det upp några punkter som gör det svårt för förvaltningen att ge svar på de frågor vi ställde om utbyggnaden av förskolor i Farsta. De svårigheter som räknas upp är svårigheter att rekrytera personal, svårigheten att veta hur många barn som faktiskt står i kö och bristen på lämpliga lokaler.

Det är bra att förvaltningen planerar att bygga fler förskoleplatser i Farsta. Svaren vi nu har fått gör det ändå svårt att se om de platser som byggs kommer att motsvara behoven.

Vi anser att förvaltningen behöver bygga så att platserna räcker även om de prognoser slår in som förutspår mest ökning av antalet barn i behov av förskoleplatser.

Det finns också ett problem med den nuvarande förskolan som förvaltningen inte lyfter. Det problemet är att skattepengar och föräldrarnas avgifter som borde gå till förskolan istället går till vinster inom privata företag. Företag tjänar pengar på förskolor och ägare plockar ut vinst av pengar som borde gå till förbättring av verksamheten. Vi anser att det är fel med privata vinster på skattepengar.

Ägare till privata förskolor har gjort sig stora vinster på aktieutdelning och försäljning av förskolor. Till exempel har koncernen Pysslingen de senaste åren gjort vinster på mellan 15 och 40 miljoner kronor per år, varav mer än sex miljoner delats ut till aktieägarna. Det lilla företaget Flaggskeppet har de senaste fyra åren delat ut 13 miljoner kronor till sin aktieägare. Företaget har också gjort miljonvinster på försäljning av flera förskolor .

§4 Fritidsgårdar i Farsta

Svar på skrivelse från (mp)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet om fritidsgårdarna i Farsta stadsdelsområde.

2. Nämnden anför därutöver följande.

Samarbetet med Sköndals IK är ett utmärkt exempel på hur man kan öka fritids-verksamheten samtidigt som man bryter ner barriärer och ger fler unga möjlighet till ett ökat utbud av aktiviteter.

Tidigare har besöken på somliga av fritidsgårdarna varit få. I fallet Sköndal var det innan den gamla fritidsgården stängdes fler unga i sporthallen än på fritidsgården på kvällarna.

Nämnden kommer att fortsätta samarbetet mellan fritidsverksamheten och olika föreningar.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet önskat en redovisning av verksam-heten och utvecklingsarbetet på fritidsgårdarna i Farsta. Det finns sex fritidsgårdar i stadsdels­­­området. Förvaltningen samarbetar med idrotts­förvaltningen och Sköndals IK genom en öppen verksamhet för elever i årskurs 6 och 9 i Sköndalshallen.

Fritidsgårdarna har satsat stort de senaste åren på att utveckla aktivitetsutbudet med rörelse- och idrottsteman. Alla aktiviteter som genomförs på gårdarna bygger på idéer och engagemang från ungdomarna, som också är med i hela processen. Besökarna är enligt brukar­undersökningen 2011 överlag mycket nöjda med utbud, personal och möjligheter till inflytande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-30.

Dnr 1.6-595/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovic (fp) förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Till förmån för partiernas förslag att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande i ärendet och instämmer i huvudsak i detta samt anför därutöver.

Förvaltningen har satsat på fritidsgårdarna de senaste åren och brukarundersökningen 2011 visar att man är relativt nöjd med utbud och personal. Vi tycker att det är synd att Sköndal inte har någon fritidsgård och att en permanent lösning drar ut på tiden. Vi föreslår att förvaltningen prioriterar lokalfrågan och ser till att Sköndal får en fritidsgård snarast

Det ät bra att förvaltningen har ett samarbete med idrottsförvaltningen och Sköndal IK kring idrottsaktiviteter i Sköndalshallen, men under våren saknas lediga lokaltider och man väntar på att renoveringen av Farstahallen ska bli klar efter hösten 2012. Vi tycker att det är bra med fokus på idrott och hälsa, men andra aktiviteter som musik och kultur behövs också i Sköndal.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Fritidsgårdar som en samlingsplats är en tradition som är väldigt gammal i Sverige, så klart har utformningen av dessa behövt förändras med tiden. Dagens ungdomar har definitivt inte samma behov som ungdomar för 40 år sen.

Om man tar sig tiden att fråga ungdomar om de vill ha fritidsgårdar brukar de säga ja men det är få som kan svara vad en fritidsgård skall innehålla. Vi har förstått det som att förvaltningen har en gång i tiden tagit sig tiden att ställa den frågan till ungdomar, vi hade velat se detta resultat i svaret på vår skrivelse. Politiker kommer och gå, men frågorna brukar bestå. Det bör inte komma som en överraskning att man ibland behöver upprepa sig.

Vi ser att det saknas fritidsaktiviteter för ungdomar, syftet med att skriva denna skrivelse var att bli informerade om att majoriteten har koll på situationen. Vi tror oss veta att vi är alla överens om att ansvaret över ungdomarna som bor i vårt område är ett som vi alla delar.

Tyvärr kan vi konstatera att konsumtionen av bland andra cannabis har ökat i vår stadsdel, vi tror oss inte har lösningen på frågan. Det är ett övergripande arbete som måste skötas, som man måste angripa från olika håll. Kanske skulle man kunna inkludera fritidsgårdarna i dessa?

Vi anser att denna skrivelse inte svarar på våra frågor. Vi är inte nöjda och hade gärna sett ett mer omfattande svar där bland annat svaren från ungdomarna hade redovisats på ett enkelt sätt.

§5 Anläggning av parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg i Farsta strand

Genomförandebeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden anlägger en ny parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg vid kvarteret Gränö i Farsta strand enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Enligt nämndens verksamhetsplan 2012 ska en parkväg anläggas mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg intill kvarteret Gränö i Farsta strand. Ett flertal synpunkter på att platsen är mörk och otrygg har framförts till både förvaltning och nämnd. Den nya parkvägen som ska belysas kommer att skapa en tryggare och säkrare passage mellan gatorna. Arbetet beräknas kosta 300000 kronor. Åtgärden utförs i samarbete med trafikkontoret – stadsdelsförvaltningen bygger vägen och trafikkontoret sätter upp belysningen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att anlägga en parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-22.

Dnr 3.1-116/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Så här tyckte ungdomarna och arbetsplatserna om sommarjobben i Farsta 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av enkäter om sommarjobben i Farsta 2011.

Ärendet

Staden har prioriterat sommarjobb de senaste åren och antalet jobb har ökat. I Farsta kunde 243 ungdomar få sommarjobb sommaren 2011, de flesta inom områdena barn och äldre.

Både staden centralt och stadsdelsförvaltningen har följt upp sommarjobben med enkäter till ungdomarna och till de arbetsplatser där jobben fanns. En stor andel av ungdomarna är nöjda. De har trivts, blivit väl omhändertagna och tyckt att det har varit meningsfullt. På de arbetsplatser som erbjudit sommarjobb har man varit mycket nöjda och tyckt att det har varit kul att ha ungdomarna hos sig.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-23.

Dnr 1.6-55/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningar inom området funktionsnedsättning 2011.

Ärendet

Både stadsövergripande och lokalt utformade brukarundersökningar har genomförts inom verksamheter för funktionsnedsatta under hösten 2011. Resultatet är överlag positivt för Farsta. Brukarna är ofta nöjda med insatserna och hur de utförs.

Förvaltningen ser över sina rutiner och arbetssätt där enkätsvaren visat på behov och möjligheter att göra verksamheterna ännu bättre anpassade efter brukarnas behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-14.

Dnr 1.2.1-87/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningar inom området funktionsnedsättning 2011 samt anför därutöver följande

Nämnden anser att förvaltningens redovisning av brukarundersökningarna är intressanta. Vi tolkar också dessa som att resultaten överlag är positiva för Farsta SDN. Brukarna är nöjda med insatserna och hur de utförs. Vi delar även förvaltningens uppfattning att förbättrings- och kvalitetsarbetet fortsätter för att ytterligare höja nöjdheten hos brukarna. Förvaltningen ska fortsätta se över rutiner och arbetssätt där enkätsvaren visat på förbättringsbehov.

Den moderatstyrda majoriteten arbetar för valfrihet, vi vill därför peka på att endast 34 % uppger att de valt sitt boende inom grupp- och servicebostad. Ännu färre, 28 %, anser att de själva varit med och planerat det stöd de får! Endast 17 % anser att de kan vara med och bestämma vem som ska ge mig stöd. Dock får 45 % det stöd de behöver i sitt boende, trots att de inte valt själva. För dagliga verksamheten är det 32 % som anser att de kan vara med och bestämma.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden instämmer i huvudsak i förvaltningens utlåtande samt anför därutöver följande:

På kortidshemmet har en förbättring skett från 25 % till 21 %, när det gäller missnöjet över att inte få vara med och planera sitt stöd, det är bra att en positiv utveckling sker.

Däremot så är det tråkigt att 16 % av de boende upplever det som att personalen inte frågar om hur de vill ha sitt stöd, föregående år var det endast 7% som tyckte så. Här är det något som har hänt och det är en försämring för de boende. Vilket bör åtgärdas.

§8 Så här tyckte de äldre om dagverksamheten 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningen inom Farstas dagverksamheter 2011.

Ärendet

Stadens årliga brukarundersökning visar att äldre i Farsta är nöjda med sin dagverksam-het. De äldre har förtroende för personalen som upplevs som lyhörd. Besökarna känner sig trygga i verksamheten och är överlag nöjda med aktiviteter och måltider.

Liksom förra året tycker ungefär en fjärdedel av besökarna inte att de kan påverka vilken tid på dagen de ska vara på dagverksamheten. Verksamheten för en dialog med beställarenheten för att eventuellt kunna erbjuda mer flexibla tider.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-21.

Dnr 1.2.1-114/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§9 Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. När det gäller de kommunalt drivna boendena ansvarar stadsdelsnämnden för uppföljningen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende, med de två inriktningarna demensvård och somatisk vård. Bedömningen är att verksamheten fungerar väl, samtidigt som båda enheterna har områden som behöver utvecklas och förbättras.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan för respektive enhet som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planerna är tillräckliga för att bristerna ska kunna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-10.

Dnr 1.2.1-635/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppföljningen av Farsta vård- och omsorgsboende samt anför därutöver följande.

Nämnden anser att förvaltningens redovisning är intressant.

Vi är dock inte nöjda med att två avvikelser inom viktiga områden kvarstår sedan förra årets uppföljning – kunskaper i svenska hos medarbetarna. Vi uppmanar förvaltningen att vidta åtgärder t ex genom yrkesinriktad SFI. Rehabiliteringsplanerna är inte uppföljda, dessutom görs inte detta nu vid behov för nyinflyttade. Journalföringen är nu inte gjord på rätt sätt.

Vi uppdrar åt förvaltningen att göra en ny uppföljning senast 1 juni 2012 och redovisa denna till nämnden.

§10 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i Stockholms stads gemensamma upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till förvaltningschefen vid socialförvaltningen att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag, för ställningstagande i berörda stadsdelsnämnder i juni 2012.

3. Stadsdelsnämnden delegerar till Leif Fransson, administrativ chef vid socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe förordnar, att företräda stadsdelsnämnden i medbestämmandeförhandlingar i aktuell upphandling.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Samtliga stadsdelsnämnder och stadens socialnämnd har tidigare gemensamt upphandlat enstaka platser på hem för vård eller boende (HVB) för vuxna inom socialpsykiatrin. Nuvarande avtal löper ut i år och en ny upphandling måste därför genomföras.

Socialnämnden föreslås genomföra och administrera även denna gemensamma upphandling. I ett första steg föreslås socialnämnden utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag, för beslut i stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-29.

Dnr 2.2.2-111/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§11 Ekonomisk månadsrapport februari 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport februari 2012.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen till och med februari bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2011. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen har antalet placeringar i heldygnsomsorg minskat men ligger över planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ligger inom planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets två första månader under budgeterad nivå.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-12.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten.

Ärendet

Äldrenämnden har tagit fram ett nytt förslag till ersättningssystem inom hemtjänsten. Förslaget innebär att utföraren får ersättning utifrån faktiskt utförd tid hos kund i stället för som i dag indelat i ersättningsnivåer.

Förvaltningen ser positivt på att systemet blir mer tydligt och rättvist, men önskar ett förtydligande av hur underleverantörers tid ska hanteras i det nya systemet. En förutsättning är att man hittar fungerande och enkla tekniska lösningar för att mäta tid och att kravet på utbildad personal förtydligas för utförare som registreras i kundvalet. Förvaltningen menar också att den föreslagna tidplanen är allt för snävt tilltagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-17.

Dnr 15.1-39/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten samt anför därutöver följande

Nämnden anser att förvaltningens utlåtande är intressant och instämmer i att det är svårt att bedöma effekterna och rimligheten i förslagen varför vi kräver att ett pilotprojekt genomförs för att pröva förslagen i verkligheten. Vi instämmer helt i att ersättningen ska vara rättvis och enkel att förstå och kommunicera samt administrera.

Vi vill särskilt betona att mycket har hänt sedan kundvalet infördes. Antalet utförare är nu så stort att det för den enskilde är nästan omöjligt att sätta sig in i vilken skillnaden är mellan olika utförare och därmed finns det i realiteten inte någon valfrihet. Det stora antalet utförare medför vidare att mycket av medarbetarnas tid går åt till transporter mellan brukarna. Förutom att detta är stressande är det i hög grad kostnadsdrivande. Idag vet nog ingen hur stor andel av arbetstiden som läggs på resor. Att lägga en stor del av personalkostnaden på resor i stället för insatser i hemmet anser vi vara slöseri med skattemedel.

Vi anser vidare att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer då kvalitetskontrollen, kostnadskontrollen och ansvarsfördelningen blir svårare

Vi förutsätter att förslagen leder till väsentligt höjda ersättningar och kvalitetshöjningar, se även reservationerna i Äldrenämnden från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Inom äldreomsorgsområdet i Stockholms stad är det många olika ansvariga nämnder samt kommunstyrelsen. Vi ser inte att detta medför att brukarna får snabba och tydliga beslut samt att resurserna används på bästa sätt.

Särskilt uttalande

Thereza Nordlund (v)

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter och tillägger:

Det är positivt att förslaget till nytt ersättningssystem har sett bristerna i det tidigare systemet där gångtiderna inte har räknats med i ersättningen och att ersättningen inte har tagit hänsyn till tid för dokumentation.

Hemtjänsten behöver en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten reducerad till ett val mellan hundratalet utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Vänsterpartiet strider för verklig valfrihet i vardagen. Att äldre ska kunna påverka innehåll, vem som ger hjälp och hur den utförs är rättigheter som ger verkligt självbestämmande. Att antalet utförare av hemtjänst blir fler och fler är i sig ingen garanti för valfrihet.

Mer resurser måste till för att individuella behov ska styra i högre grad än idag. Vänsterpartiet tillför därför 52 mnkr mer till ökad personaltäthet i hemtjänsten år 2012.

Vänsterpartiet välkomnar översynen och vi välkomnar även att förvaltningen så tydligt lyfter att hemtjänsten behöver mer resurser.

Det är mycket som behöver förbättras inom hemtjänsten. Vänsterpartiet väljer att se detta förslag till beslut som ett första steg i rätt riktning.

Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa tydliga krav på personalens utbildningsnivå och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska.

§13 Förslag till utveckling av Gubbängens sportfält

Yttrande till idrottsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till utveckling av Gubbängens sportfält och anför därutöver följande.

Förslaget att använda Gubbängsfältet som sportfält är utmärkt, då det ligger i linje med – och i en väsentlig omfattning skulle förstärka – Farstas idrottsprofil.

Bristen på fullängdshallar är stor i området, och en utbyggnad av en ny idrottshall är sedan länge efterlängtad. Det är viktigt att de byggnader som behövs (omklädningsrum, samlingslokaler, kontorslokaler med mera) placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i norra delen av fältet. Vidare bör byggnation av omklädningsrum för spelare och domare även omfatta den idag befintliga fotbollsplanen vid Gubbängsskolan (Gubbängens BP).

Uppförande av en ny hall för ishockey med eventuella lokaler för kontorsändamål bör utredas i samråd med ishockeyföreningarna i närområdet, bland annat på Farsta IP. En sådan hall bör i så fall placeras på sådant sätt att fältet inte upplevs som bebyggt, till exempel i anslutning till Gubbängens IP eller Farsta IP. Man bör framför allt överväga en upprustning av nya läktare och omklädningsrum vid den befintliga isen på Gubbängens IP för att förbättra möjligheterna för bandy, som idag endast har tre isplaner i hela kommunen.

Det är mycket viktigt för Stockholm generellt, och Söderort i synnerhet, att Eken Cup kan fortsätta att hållas på fältet i oförminskad styrka varje år. Förhoppningar finns även att man i framtiden till och med ska kunna utöka Eken Cup till något ännu större, som kan matcha större cuper i Norden, exempelvis Partille Cup i Göteborg, som i dagsläget är dubbelt så stor i antalet deltagande lag. Utformandet av nya rugbyplaner med mera måste därför ske på sådant sätt att det inte hindrar ett effektivt nyttjande av fältet för handboll, det vill säga för att kunna sätta upp största möjliga mängd handbollsplaner. Även dräneringen av hela fältet bör förbättras avsevärt, då det vid regnväder blir stora lerpölar över fältet.

Parkeringsplatser bör anläggas utefter Örbyleden och måste ökas i antal i förhållande till den plan för fältet som presenterats för stadsdelsnämnden. För att effektivt nyttja mark som inte kan användas till andra ändamål i området bör man även överväga att bygga ut en ny parkering på till exempel Söndagsvägen, den del som ligger outnyttjad vid Örbyleden precis innan man kommer in i veckodagsområdet. Man bör även samarbeta med Söderledskyrkan för att kunna använda de redan befintliga parkeringsplatserna som finns vid kyrkan.

Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med berörda facknämnder organisera ett informationsmöte för medborgarna.

Ärendet

Både idrottsnämnden och exploateringsnämnden har tagit fram förslag på hur Gubbängsfältet kan utvecklas till ett sportfält. Förslagen har betoning på motion och idrott.

Förvaltningen anser att föreslagen utveckling av Gubbängsfältet till ett sportfält passar väl inom ramen för Farsta som profilområde för motion, idrott och hälsa. Förvaltningen bedömer även att det finns fysiska möjligheter för området att inrymma fler idrottsgrenar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-20.

Dnr 1.5.3-492/2011

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras. I detta instämde Thereza Nordlund (v).

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Annaklara Martin-Löf m fl (mp) föreslog att nämnden delvis skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Sammanträdet ajournerades under några minuter för överläggningar i partigrupperna.

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovics (fp) förslag.

Reservation i frågan om återremiss

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden beslutar återremittera ärendet samt uppdrar åt förvaltningen att organisera ett öppet möte, tillsammans med idrottsnämnden, om Gubbängsfältet.

Nämnden instämmer helt i idrottsnämndens beslut där det bl a framgår att Gubbängsfältet engagerar och berör många. Att det finns ett starkt lokalt engagemang, inte minst från partiernas lokalföreningar vilka alla understrukit vikten av att bevara Gubbängsfältet som ett öppet fritidsfält för många olika aktiviteter.Idrottsnämnden påpekar därför att det är viktigt för demokratin att invånarna får möjlighet delta i utvecklingsfrågor, detta inte minst i detta ärende där idrottsnämnden vill göra om fältet från parkmark till idrottsmark.

Nämnden uppdrar därför åt Farsta stadsdelsförvaltning att inbjuda invånare, idrottsföreningar, idrottsnämnden och andra intresserade till ett öppet möte i Gubbängshallen där förslagen om förändringar av fältet och konsekvenserna av dessa presenteras och diskuteras.

Reservation i frågan om återremiss

Thereza Nordlund (v)

Till förmån för förslaget att ärendet skulle återremitteras.

Reservation i ärendet

Gunnar Sandell m fl (s)

Stadsdelsnämnden avslår idrottsnämndens förslag om att stadsbyggnadsnämnden ska ändra detaljplanen från parkmark till idrottsmark samt avslår förslagetnom förändringar av Gubbängsfältet. Vi anför därutöver följande

Gubbängsfältet är en stor tillgång för Farsta-området och omgivningen. Många invånare använder det regelbundet för fritidsaktiviteter av många olika slag. Det öppna, fria fältet ger stora möjligheter. Inte minst gäller det många ensamstående med barn samt familjer i närområdet som använder fältet för rekreation i brist på ekonomiska möjligheter att hyra annan sommarvistelse.

Årligen arrangeras under en vecka i juni Eken Cup, världens största handbollstävling på gräsunderlag, med 10000 deltagare från hela Sverige och flera länder.

Gubbängsfältet är ett av de få kvarvarande stora öppna fälten inom Stockholms stad, vid sidan av främst Gärdet och Årstafältet. De kvalitéer som har med fältets öppna ytor är därför de mest betydelsefulla ur invånarnas och därmed stadens perspektiv.

Nämnden kan inte se att det i det remitterade underlaget finns några tunga argument för att förstöra vårt öppna, fria Gubbängsfält. Staden behöver uppenbarligen flytta några rugbyplaner med byggnader från Årstafältet. Vi kan se många alternativa platser för dessa.

Idrottsnämnden frågar efter lokala opinionens uppfattning, vi uppfattar att den är mycket negativ till de skissade förändringarna. Vårt stadsdelsområde blir mycket fattigare.

Kommunfullmäktige har beslutat satsa på idrott och hälsa i vårt område. Vi tolkar det som insatser för aktiviteter som passar oss invånare i Farsta-området, vilket vi är mycket positiva till. Vi har dock inte träffat någon rugbyspelare i vårt område. Vi har många möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter samt kultur vilket är mycket viktiga för vår hälsa.

Reservation i ärendet

Annaklara Martin-Löf m fl (mp)

Stadsdelsnämnden instämmer till viss del i förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till utveckling av Gubbängens sportfält. Samt anför därutöver:

I den mån det är möjligt bör autenticiteten i Farstas grönområden behållas. Därför anser vi att området intill koloniområdet, som enligt planeringsprogrammet ska byggas på och möta slingan, bör bevaras. I detta område finns det bland annat idag en hundgård och ett trevligt område att promenera i, vi ser värdet i att behålla det utrymmet som det ser ut idag. Den del som i planeringsprogrammet benämns nr 17 tycker vi däremot är ett byggbart område.

Att Farsta stadsdelsområde ska profileras som en stadsdel som främjar hälsa och idrott i bred mening välkomnar vi i Miljöpartiet.

Nämnden uppdrar åt Farsta stadsdelsförvaltning att inbjuda invånare, idrottsföreningar, idrottsnämnden och andra intresserade till ett öppet möte i Gubbängshallen där förslagen om förändringar av fältet och konsekvenserna av dessa presenteras och diskuteras.

Reservation i ärendet

Thereza Nordlund (v)

Vi säger nej till att omvandla parkmark till idrottsmark. Vi säger också nej till fasta rugbyplaner, parkeringsplatser och bostadsbyggande i närheten av Nynäsvägen. Där skulle man kunna bygga en ishall eller klubbhus istället. Vi säger ja till en upplyst joggingslinga, olika föreningsidrotter och cykelparkering. Vi tycker också att man kunde plantera fler träd runt fältet och göra området lite mer som en park.

Nämnden uppdrar åt Farsta stadsdelsförvaltning att inbjuda invånare, idrottsföreningar, idrottsnämnden och andra intresserade till ett öppet möte i Gubbängshallen där förslagen om förändringar av fältet och konsekvenserna av dessa presenteras och diskuteras.

§14 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i Farsta

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg som svar på remissen av förslaget till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i Farsta.

2. Omedelbar justering.

Detaljplanen innebär ett efterlängtat tillskott av lägenheter i centrala Farsta. Särskilt positivt är att det är bostadsrätter eftersom andelen hyresrätter är stor i området. Nämnden anser att våningshöjden kan ökas med en eller två våningar.

Ärendet

Förslaget till detaljplan inom del av fastigheten Burmanstorp 1 i Farsta omfattar cirka 180 lägenheter fördelat på sex hus med vardera sex våningar. Området utgör idag en del av Telias mark och innehåller en parkeringsplats samt en trädbevuxen kulle på starkt kuperad naturmark. Platsen är omgärdad av stängsel och saknar i dagsläget rekreationsvärde.

Förvaltningen anser att det är positivt att det byggs fler bostäder i stadsdelen. Det saknas dock koppling till övrig bebyggelse och på sikt bör området kompletteras med ytterligare bebyggelse för att bostadsområdet ska få ett samband med resten av stadsdelen. Inom föreslagen plan har förvaltningen ett behov av tre–fyra förskoleavdelningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-20.

Dnr 1.5.3-38/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Annaklara Martin-Löf m fl (mp).

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovics (fp) förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Annaklara Martin-Löf m fl (mp)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande

Nämnden delar stadsbyggnadsnämndens uppfattning att de många invånarna utan bostad kräver att vi bygger mycket i Stockholm och i omgivande kommuner. Det ska byggas bra boendemiljöer, till överkomliga kostnader samt markeffektivt.

Nämnden delar mycket av det som framförs i stadsdelsförvaltningens utlåtande. Vi tror inte på det som vi uppfattar som stadsbyggnadsnämndens nya strategi att använda bostadshus som bullerplank. Det ger bl a en tråkig sida åt vägen, dessutom blir det även en tråkig parkeringsyta på innergården.

Vi är tveksamma till ”duttplanering” och vill att stadsbyggnadsnämnden redovisar hur fastighetsägaren tänker sig förändra hela området som disponeras av Telia Sonera, på bägge sidor av Ågesta Broväg. Detta bl a för att säkerställa kommunal- och landstingsservice.

På denna plats ser vi hellre höga mer koncentrerade punkthus. Det kan ge acceptabla boendemiljöer.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden anför nedanstående som svar på remissen:

Det är positivt att det byggs fler bostäder i Farsta. Vi behöver bygga bort bostadsbristen. Det är positivt att förslaget till nya byggnader i Burmanstorp 1 innebär att bostäder byggs på redan exploaterad mark och på mark som saknar rekreationsvärde.

Det är viktigt att bostäderna är attraktiva och området tilltalande för dem som flyttar in. Det är också viktigt att bebyggelsen görs tillgänglig. Vi tycker däremot inte att området är lämpligt för bostäder. Marken ligger för nära Nynäsvägen och de boende drabbas av buller och för mycket avgaser.

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa och att denna påverkan ofta underskattas (Källa: Boverket). Buller ska inte vara ett problem.

Vi anser att marken kan användas till andra byggnader, såsom arbetsplats för Farstaborna.

Stockholm behöver bostäder som inte belastar miljön eller bidrar till klimatförändringar. Vi vill att det byggs fler klimatsmarta hus så som passiv- och plushus i Farsta. Vi vill att de hus som byggs klimatanpassas.

Bygg hyresrätter . Allt fler stockholmare vill helst bo i hyresrätt. En helt ny undersökning gjord av SEB visar att andelen som vill bo i hyresrätt ökar. Störst är förändringen i våra storstäder, som Stockholm. Allt fler tycker att det är orimligt att ta miljonlån för att kunna bo och många stockholmare har inte råd. Bara 32 procent av storstadsborna vill helst bo i bostadsrätt – men i dag är över hälften av lägenheterna i hela Stockholm bostadsrätter (53 procent). Stockholm måste välkomna även de som inte vill eller kan ta ett miljonlån. Vi måste bygga fler billiga hyresrätter så att det valet blir en möjlighet.

§15 Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad

Yttrande till trafik- och renhållningsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg som svar på remissen av förslaget till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad.

Bilen är viktigare som transportmedel ju längre ut från stadskärnan man kommer. Detta gör att innerstadens bilbegränsningspolitik inte kan användas på samma sätt i ytterstadens områden. Samtidigt är kollektivtrafik, cykel och gång oerhört viktiga transportsätt även i ytterstaden. Det handlar hela tiden om att alla transportsätt måste samsas. Det är inte varken eller, det är både och. Även om bilen är viktigare i ytterstaden än i innerstaden.

En strategi måste innehålla olika typer av lösningar för olika delar av staden. I innerstaden är ytorna som samtliga trafikslag ska dela på mer begränsande än i ytterstadsområdena.

Vi ser att det behövs andra lösningar för områdena utanför tullarna. Det är exempelvis drygt 6 km från Norrtull till Skanstull. Det kan vara en ganska trevlig promenad. Från Skanstull är det sedan ungefär 6 km till Gubbängen. Den promenaden känns inte lika trevlig. Som utredningen framför måste gångvägarna i ytterstaden göras mer attraktiva.

Ärendet

Trafik- och renhållningsnämnden har tagit fram ett förslag till Framkomlighetsstrategi för stadens gatu- och vägnät. Ett förslag till Handlingsplan för åren 2012-2016 kompletterar strategin. I en växande stad behöver yt- och transporteffektiva trafikslag som kollektivtrafik, cykel och gång främjas. Staden måste välja – att prioritera en funktion betyder att någon annan måste prioriteras bort.

Förvaltningen anser att förslaget är ambitiöst och tydligt. Detsamma gäller åtgärds-förslagen i handlingsplanen. Målnivåerna är högt satta men inte omöjliga att uppnå. Om staden ska vara tillgänglig, framkomlig och mer miljöanpassad till år 2030 behövs föreslagna åtgärder. Vissa målformuleringar kopplade till planeringsinriktningarna kan i några fall behöva förtydligas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-20.

Dnr 1.5.1-637/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans och Vladan Boškovics (fp) förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande

Nämnden delar mycket av det som framförs i förslaget. Om staden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar till 2030 behövs många åtgärder. Vi vill särskilt understryka vikten av fortsatta kraftfulla insatser för kollektivtrafiken – det gäller bl a att den är i tid, ren och attraktiv. Det gäller att den byggs ut tvärs i ytterstaden. Vi ser inte fler spårvagnar i innerstaden utan i ytterstaden tillsammans med bussar. Vi ser kraftfulla satsningar på cykelvägar. Vi ser fler över/undergångar vid hårt trafikerade vägar, för att underlätta för gående. Vi ser en bättre spridning av arbetsplatserna för att minska resebehovet.

§16 Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta

Yttrande till utbildningsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till utbildningsnämnden, som lämnar stadens samlade svar till Skolinspektionen.

Ärendet

2011 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskoleverksamheten i de kommunala förskolorna i hela Stockholm. Stadsdelsnämnden lämnade sina kommentarer över inspektionsrapporten vid sammanträdet den 24 november, och stadens samlade svar överlämnades därefter av utbildningsnämnden i januari 2012.

Skolinspektionen har nu krävt kompletterande uppgifter för att kunna slutföra sin bedömning av om staden vidtagit tillräckliga åtgärder till följd av inspektionsresultatet. Förvaltningen redovisar den begärda informationen och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar den till utbildningsnämnden för vidare befordran till Skolinspektionen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-24.

Dnr 1.2.1-517/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Annaklara Martin-Löf m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande

Nämnden vill understryka att granskningen enbart har gjorts genom intervjuer, helt utan besök i verksamheten. Vi är mycket tveksamma till denna tillsyn.

Vi har tagit del av tillsynens påpekanden och förvaltningens synpunkter. Trots metoden för tillsyn vill vi understryka att en aktivitetsplan krävs för att åtgärda de påpekande som gjorts samt andra utvecklingsbehov inom nämndens förskoleverksamhet. Detta gäller inte minst barngruppernas storlek, medarbetarnas utbildning, förändring av könsroller, språkutveckling, behov av utbyggnad samt rekrytering av medarbetare.

Utmaningarna, läget, målen och uppföljning av detta ska redovisas i tertialrapporterna.

Nämnden anser att det är självklart att dessa synpunkter och krav gäller all förskoleverksamhet inom Farsta stadsdelsområde, även de privata.

Särskilt uttalande

Annaklara Martin-Löf m fl (mp)

Skolinspektionen pekar på några delar som gör oss oroliga. Det är kritik som borde tas på allvar av samtliga inblandade. Skolinspektionen är en instans som är till för att säkerställa att våra barn har en omsorg som är till för deras bästa, de är alltså inte våra fiender.

De påpekar bland annat frågan kring genus. Miljöpartiet i Stockholm Stad vill satsa på att öka genuskompetensen i stadens förskolor. Vi har föreslagit att det avsätts extra resurser för att säkerställa att varje förskola har tillgång till en genuspedagog. Genom att tidigt aktivt arbeta med denna viktiga fråga tar vi ytterligare ett steg mot ett mer jämställt samhälle och detta är något som vi alla vinner på.

Frågan kring hur man kan arbeta med genus i förskolan är komplicerad, att inte benämna plagg vid kön är ett steg i någon riktning men fler steg behövs och vi tror på att tills den dagen varje förskola har en genuspedagog kopplad till sig är en satsning på att höja kompetensen kring denna viktiga fråga en satsning man borde kosta på sig.

§17 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang G Star

Yttrande till socialförvaltningens tillståndsenhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang G Star.

Ärendet

Restaurang G Star i Gubbängen har ansökt om nytt serveringstillstånd med fullständiga rättigheter, med en serveringstid från klockan 11.00 till 01.00 och i uteserveringen från klockan 11.00 till 22.00.

Förvaltningen ser ingen anledning till oro kring Gubbängen och har därför ingen invändning mot att ansökan beviljas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-06.

Dnr 1.5.2-124/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Rutiner för handläggning av ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning till Socialstyrelsen i ärende med diarienummer 9.2-23394/2011.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Efter granskning av ett enskilt ärende har Socialstyrelsen begärt att stadsdelsnämnden redovisar vilka generella åtgärder som har vidtagits för att se till att handläggningsrutiner finns och tillämpas när det gäller ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Biståndsenheten har genomfört en översyn av organisation och rutiner. En förstärkning av antalet handläggare planeras för att minska arbetsbelastning och stress bland barn- och ungdomshandläggarna. Bemötandet av de sökande har varit ett tema vid arbetsplatsträffar. Rutiner för information och kommunikation med den sökande under handläggnings-processens olika moment har gåtts igenom.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-13.

Dnr 1.4-367/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamhet 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av kvalitetsgarantier för nämndens verksamhet 2012 till handlingarna.

Ärendet

Enligt stadens kvalitetsstrategi ska samtliga enheter som vänder sig till brukare och allmänhet formulera kvalitetsgarantier som ger besked om vad brukarna kan förvänta sig i form av service och omsorg. Garantierna utformas utifrån de mål och den inriktning som kommunfullmäktige har fastställt för verksamheterna.

I ärendet redovisas garantier för följande verksamhetsområden:

· Förskola

· Fritid

· Äldreomsorg

· Individ- och familjeomsorg

· Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

· Socialpsykiatri.

Garantierna har godkänts på enheternas arbetsplatsträffar och därefter fastställts av respektive avdelningschef. Enheterna informerar sina brukare och garantierna publiceras också på stadens hemsida och den webbaserade tjänsten Jämför service. De finns även tillgängliga i förvaltningens reception.

Förvaltningens föreslår att nämnden lägger anmälan av garantierna till handlingarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-29.

Dnr 1.2.1-96/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Språkprogram för Farstas förskolor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av språkprogrammet för Farstas förskolor till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett språkprogram för de kommunala förskolorna i Farsta. Syftet är att lägga grunden för ett gemensamt synsätt i arbetet med att främja alla förskolebarns språkutveckling. Språkprogrammet ger verktyg för hur man som pedagog kan arbeta interkulturellt med en barngrupp, hur man kan stödja enskilda barns språkutveckling och hur man kan inkludera föräldrarna i arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-10.

Dnr 1.2.1-97/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Annaklara Martin-Löf m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Små barn har en otrolig förmåga att lära sig språk, det är sant det de säger – man ska börja tidigt. Det man också har lärt sig genom åren är att de barn som är tvåspråkiga är de barn som har lärt sig sitt första språk på en djupare nivå. Förmågan att ta sig an ett nytt språk underlättas om man har sitt första. Med detta i åtanke blir frågan om modersmåls-undervisning desto viktigare och är en fråga som är större än bara frågan om förmågan att kommunicera. Miljöpartiet har länge arbetat för att modersmål skall bli en rättighet i förskolan.

Vi ser positivt på ett språkprogram som främjar stadsdelens mångfald och ser fram emot en redovisning över programmets framgång.

§21 Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av avvikelser i hälso- och sjukvården för perioden 1 juli – 31 december 2011 till handlingarna.

Ärendet

Inom äldreomsorgen har antalet avvikelser ökat i några verksamheter och minskat i några. Den tydligaste förändringen har skett på Farsta vård- och omsorgsboende avdelning 4, där läkemedelsavvikelserna har minskat från 61 till 28. Enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal ska fortsätta arbetet med att förebygga att vårdskador och risk för vårdskador inträffar. Risker ska identifieras och en plan för åtgärder ska upprättas. Planen ska vara känd av all personal som ska arbeta efter den.

Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har ungefär lika många läkemedels- och fallavvikelser rapporterats andra halvåret som det första. Chefer och gruppchefer ska arbeta med att uppdatera rutiner, göra dem kända och se till att de efterföljs av all personal. Verksamheterna ska samarbeta med primärvård och distriktssköterska.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-20.

Dnr 1.2.1-89/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§22 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Stora Sköndal

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen av Stora Sköndal vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Stora Sköndal vård- och omsorgsboende. Boendet drivs av stiftelsen Stora Sköndal och ligger naturskönt vid sjön Drevviken. Det består av många enheter och har de senaste åren genomgått stora förändringar. Nya enheter har byggts och vissa av de gamla enheterna har byggts om.

När det gäller dokumentation har ett stort utvecklingsarbete skett. Det återstår dock några områden som måste förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-16.

Dnr 1.2.1-114/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Hökarängens Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av uppföljningen av Hökarängens Hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu uppföljningen av Hökarängens Hemtjänst, som är ett personalkooperativ. Verksamheten bedöms vara väl fungerande och får kritik endast inom ett område. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att bristen åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-02-17.

Dnr 1.2.1-106/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§24 Insatser för vuxna med missbruksproblem

Revisionsrapport efter granskning av tre stadsdelsnämnder

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av Stadsrevisionens rapport om insatser för vuxna med missbruksproblem till handlingarna.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat de tidiga insatser mot missbruk som görs av de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Kungsholmen och Skärholmen. Granskningen, som inriktades på om det finns en ändamålsenlig styrning, ledde till viss kritik.

Revisionsrapporten bekräftar att det är viktigt att säkerställa att de sökande får den hjälp de har rätt till. Farsta stadsdelsförvaltning utvecklar kontinuerligt system och rutiner för missbruksarbetet. Att få ta del av granskningar av andra stadsdelsförvaltningar är en del i utvecklingsarbetet och jämförelsen med andra missbruksverksamheter ger underlag för att se över de egna rutinerna och arbetssätten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-23.

Dnr 1.6-8/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 9 februari 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 5 mars 2012

Pensionärsrådets protokoll den 5 mars 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 27 januari – 29 februari 2012, enligt nämndens delegering.

2012-02-09: Beslut avseende ansökan om barnomsorg i två kommuner. Dnr 4.1-95/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 27 januari – 21 februari 2012.

§26 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Ulla Thorslund tackade så mycket för gratulationer och blommor. Hon betonade att utmärkelsen Hälsosam chef inte primärt handlar om arbetet med sjukfrånvaron utan om en bredare strategi som täcker flera områden – delaktighet och ansvar, ett sunt ledarskap, aktiv rehabilitering samt hälsa och väbefinnande.

2. Vid nämndens sammanträde den 18 januari 2012 frågade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hur stadens avtal med entreprenörer för snöröjning ser ut och vad förvaltningen kan göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs. Frågan bordläggs till nämndens sammanträde i april.

3. Vid nämndens sammanträde den 18 januari 2012 framförde ledamoten Vladan Boškovic (fp) önskemål om att ett bord skulle installeras vid en gräsyta i Gubbängen. Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) önskade vid samma tillfälle en större pappers-korg på platsen. Avdelningschef Lena Rabe svarade att detta kommer att ordnas, eventuellt även två bord.

4. Ulla Thorslund berättade om vad som är aktuelllt inom Söderortsvisionen och Farstas hälso- och idrottsprofil just nu.

5. Förslaget till statsbyggnadsstrategi Tyngdpunkt Farsta behandlas i stadsbyggnads-nämnden den 29 mars och därefter tas en start-promemoria för programarbetet fram. Vice ordförande Gunnar Sandell (s) undrade hur mycket mer trafik området kan svälja och önskade att den frågan tas med i det fortsatta arbetet.

6. Aktuell statistik över arbetslöshet och försörjningsstöd kommer att mejlas till nämnden.

7. Privata och kommunala vårdgivare vid boenden ska enligt ny lagstiftning varje år upprätta patientsäkerhetsberättelser som ska tydliggöra vårdgivarens ansvar för att minska antalet vårdskador.

8. Antalet inbrott ligger något över genomsnittet men i övrigt finns inget särskilt att rapportera från Ulla Thorslunds senaste möte med närpolischefen.

9. Efter önskemål från Gunnar Sandell (s) har information om stadens och förvaltningens arbete mot ungdomars missbruk av cannabis delats ut till nämnden.

10. Hälsans stig i Hökarängen har besiktigats och rustats av Arbetsforum.

11. De nyheter som publiceras på förvaltningens hemsida kan sedan några veckor tillbaka även följas via twitter. Adressen kommer att mejlas till nämnden.

12. Eftersom nämnden har ett antal nya ledamöter och ersättare har kommunfullmäktiges reglemente för stadsdelsnämnderna delats ut.

13. Måndag 19 mars hålls ett möte om förskolan i stadsdelsområdet, med information om aktuella byggplaner och kösituationen. Mötet vänder sig framför allt till föräldrar som står i kö för att få plats.

14. Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Inger Blomqvist går i pension den 31 mars. Ny MAS är Ingrid Wikström. Ordförande Lars Jilmstad överlämnade blommor och framförde nämndens varma tack för det viktiga och ansvarsfyllda arbete som Inger har utfört med stor integritet, och för att hon på ett lättillgängligt sätt har rapporterat till nämnden om sitt löpande arbete. Inger tackade för ett mycket trevligt samarbete med nämnden.

§27 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Statistik över anmälningar till Arbetsmiljöverket (bilaga )

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) framförde gratulationer till Ulla Thorslund och alla medarbetare som bidragit i det arbete som har lett fram till utmärkelsen Hälsosam chef.

Ledamoten Karin Lekberg (s) berörde det senaste mötet med nämndens näringslivsråd, där man tog upp frågan om hur privata näringsidkare kan förmås att ta emot sommarjobbande ungdomar. Karin undrade om förvaltningen har fått någon respons från företagarna än. Ulla Thorslund svarade att förvaltningen inte har fått det.

Ledamoten Vladan Boškovic (fp) bad förvaltningen fortsätta agera för att det stillastående grävarbetet vid den södra tunnelbaneingången i Gubbängen ska slutföras. Vladan påtalade också att entreprenörer måste ta ansvar för och åtgärda de skador som uppstår vid snöröjning. Slutligen bad Vladan förvaltningen kontakta trafikkontoret om bitvis dålig bortsopning av sand och grus från vinterns halkbekämpning.

Ledamoten Eva Gustavson (s) tyckte att mötet med föräldrar till barn vid Skogsbyns friförskola genomfördes på ett förträffligt sätt, att det var skönt att föräldrarna fick bra och lugnande information.