Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema - Dagliga verksamheter
Enhetscheferna för Västertorps och Liljeholmens dagliga verks Läs mer...amheter, Glasade Gången, Fruängens yrkesgrupp, Nätverkets yrkesgrupp och Steget Framåt informerar om sina verksamheter

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om barnvagnsramp till Snöflingebacken

Överlämnas till förvaltningen för beredning
Dnr 115-2013-1.2.4

Beslutsärenden

3 Lördagsöppet på Fruängens ungdomsgård

4 Fördelning av verksamhetsbidrag 2013

6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

7 Slutredovisning av stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer 2007-2011 samt under 2012

8 Uppdatering av delegationsordningen

9 Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)
Dnr 80-2013-6

Remissärenden

10 Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster

11 Arbetskläder för hemtjänstpersonal

12 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

14 Serveringstillstånd för restaurang MR Texas

Yttrande till socialnämnden
Dnr 120-2013-1.5.2 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

15 Enheternas verksamhetsberättelser 2012

Dnr 608-2012-1.2.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
15 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas verksamhetsberättelser.pdf (97 kb) 15 Tjutbilaga 02 Norra förskoleområdet VB 2012.pdf (294 kb) 15 Tjutbilaga 03 Södra förskoleområdet VB 2012.pdf (289 kb) 15 Tjutbilaga 04 Västra förskoleområdet VB 2012.pdf (307 kb) 15 Tjutbilaga 05 Östra förskoleområdet VB 2012.pdf (299 kb) 15 Tjutbilaga 06 Assistansenheten vb 2012.pdf (290 kb) 15 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten vb 2012.pdf (473 kb) 15 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning vb 2012.pdf (463 kb) 15 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 10 Enheten för ekonomiskt bistånd vb 2012.pdf (469 kb) 15 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp vb 2012.pdf (349 kb) 15 Tjutbilaga 12 Glasade gången vb 2012.pdf (384 kb) 15 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamhet vb 2012.pdf (381 kb) 15 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder vb 2012.pdf (382 kb) 15 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten vb 2012.pdf (388 kb) 15 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten vb 2012.pdf (427 kb) 15 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 19 Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende, vb 2012.pdf (378 kb) 15 Tjutbilaga 20 Axgårdens vård- och omsorgsboende, vb 2012.pdf (441 kb) 15 Tjutbilaga 21 Fruänsggårdens servicehus, vb 2012.pdf (475 kb) 15 Tjutbilaga 22 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst, vb 2012.pdf (413 kb) 15 Tjutbilaga 23 Trekantens servicehus, vb 2012.pdf (400 kb) 15 Tjutbilaga 24 Äldrestöd, vb 2012.pdf (382 kb) 15 Tjutbilaga 25 Samhällsplaneringsavdelningen vb 2012.pdf (435 kb) 15 Tjutbilaga 26 Administrativa avdelningen vb 2012.pdf (376 kb)

16 Ny ansvarsfördelning för förvaltningsledningen

17 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport februari 2013 - mejlas till nämnden
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

23 Upphandling av driften av parklekarna Lugnet och Vippan

Förfrågningsunderlag
Dnr 393-2012-2.2.2 Omedelbar justering

24 Upphandling av driften av Aspuddens ungdomsgård

Tilldelningsbeslut
Dnr 390-2012-2.2.2 Omedelbar justering

25 Upphandling av driften av Fruängens ungdomsgård

Tilldelningsbeslut
Dnr 390-2012-2.2.2 Omedelbar justering

26 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

27 Nedläggning av faderskapsärende

28 Nedläggning av faderskapsärende

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

31 Insamling av nämndens synpunkter på att läsa nämndhandlingar på läsplattor

32 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 21 februari, 28 februari och 14 mars 2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 26 mars 2013.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 7 februari 2013 justerades 13 februari 2013.

Punkt 29 och 30 på dagordningen om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare, utgår från dagens sammanträde.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Medborgarförslag om barnvagnsramp till Snöflingebacken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inkommet medborgarförslag 18 februari 2013.

Dnr 115-2013-1.2.4

_________________

§3 Lördagsöppet på Fruängens ungdomsgård<BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag från en besökare på Fruängens ungdomsgård föreslås att gården ska vara öppen även på lördagarna.

Samtliga förvaltningens ungdomsgårdar drivs på entreprenad. Det innebär att entreprenören bestämmer när gårdarna ska vara öppna inom de ramar som finns i avtalet. Krav på lördagsöppet finns inte i nuvarande avtal och inte heller i det kommande avtalet för Fruängens ungdomsgård. Vissa lördagskvällar bedrivs annan verksamhet i lokalerna, exempelvis disco för ungdomar med utvecklingsstörning. Det gör att det kan vara svårt rent praktiskt att ha vanlig ungdomsgårdsverksamhet där också. För den som vill besöka en ungdomsgård på lördagskvällar har Radiusgården lördagsöppet sedan januari 2013.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 februari 2013.

Dnr 640-2012-1.2.4

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att bifalla medborgarförslaget.

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att skapa möjlighet för ungdomsgården att ha öppet de lördagar då det inte är disco för ungdomar med funktionsnedsättning.

3. Att tillägga följande.

Vi ser positivt på medborgarförslag som på ett konkret sätt kan åstadkomma förbättringar för ungdomar i stadsdelen. Ungdomsgårdar fyller här en viktig funktion. Tyvärr är Fruängens ungdomsgård inte öppen på lördagar, när den behövs som mest.

Att skapa möjligheter för ungdomar att använda sin kreativitet och energi till konstruktiva sysselsättningar, istället för destruktiva, är kanske den viktigaste uppgiften för stadsdelens ungdomssatsningar.

Medborgarförslaget är ett konkret förslag från en ungdom som själv besöker ungdomsgården, på vad hen anser skulle vara ett lyft för att främja alternativen till att göra ’andra grejer som inte är så bra’. Eftersom lediga lokaler finns, de lördagar då det inte är disco för ungdomar med funktionsnedsättning, anser vi att stadsdelsnämnden bör besluta att utöka ungdomsverksamheten på lördagar i syfte att åstadkomma lördagsöppet på Fruängens ungdomsgård.”

_________________

§4 Fördelning av verksamhetsbidrag 2013

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas på sidorna
4-16 i tjänsteutlåtandet, totalt 589 600 kronor

2. Nämnden avslår ansökan om verksamhetsbidrag från Frivillig Väntjänst, IBMU (Iraque Businessmen Union Sverige), Brottsofferjouren i Skärholmen, Irakiska hjälporganisationen kvinnor och barn i Sverige och Stockholm College Radio.

3. Av medlen för verksamhetsbidrag avsätts 300000 kr år 2013 för att Hövdingagården ska kunna användas till pensionärsverksamhet på förmiddagarna.

4. Nämnden beviljar stadsdelsområdets förskolor ett generellt bidrag till kulturaktiviteter med totalt 235000 kr

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 mars 2013.

Dnr 11-2013-5.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Kultur- och föreningslivet är viktiga beståndsdelar i vårt samhälle. Deras värde ligger inte främst i att komplettera stadens verksamheter utan i att verka för en fortsatt demokratisk utveckling av vårt samhälle.

Även i år går större delen av verksamhetsbidraget till en enda förening vars verksamhet till en stor del berör människor från andra stadsdelar. Vi ifrågasätter denna fördelning av bidraget då konsekvensen blir att det finns alldeles för lite pengar att fördela till andra verksamheter.”

_________________

§5 Förskolan Vasan, rivning och nybyggnation<BR>Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till
ny förskolebyggnad på Vasaloppsvägen 110, kvarteret Isdubben 2 i Västertorp.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa genomförandet av samt att teckna avtal med SISAB under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 6 526 barn år 2013 till 7 087 barn år 2015 och till 7 275 barn år 2017. Förvaltningen föreslår att förskolan Vasans två befintliga byggnader på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp rivs och ersätts med en ny permanent förskola med åtta grupper. Förskolans nya lokaler kommer preliminärt vara klara för återflytt och start under våren 2015.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2013.

Dnr 262-2012-2.6

Jäv

På grund av jäv deltog inte Malin Strid (FP) i handläggningen av ärendet.

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Jessica Jormtun m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

1. ”Att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Att lägga till kravet att förskolan ska uppnå passivhusstandard och certifieras enligt Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

3. Att tillägga följande:

Det är positivt att förskolan Vasan i Västertorp byggs permanent och får ett eget tillagningskök.

Vi vill tillägga att vi utgår från att förvaltningen tar chansen och ser till att det byggs miljöcertifierat. I framtiden kommer högre krav att ställas vid nybyggnation och vi kan ställa om redan nu och besluta att varje nybyggd förskola i stadsdelen ska vara miljöcertifierad. Vi föreslår därför att förskolan Vasan ska uppnå passivhusstandard och certifieras enligt Miljöbyggnad, lägst nivå silver.

Vi är för mindre förskolor där barnen kan känna sig trygga, knyta an till personalen på sin avdelning, leka och lära i en lugn miljö. Det tror inte vi är möjligt på en förskola med 144 barn och anser därför att en förskola för fem avdelningar hade varit lämpligare än, som nu föreslagna, åtta avdelningar. Om förskolan trots detta byggs för 144 barn utgår vi från att nybyggnationen föregås av en noggrann planering av in/utgångar till förskolan, inomhusmiljön etcetera. Så att förskolan Vasan blir en plats att trivas, lära och utvecklas på för barnen som vistas där.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsområde i Stockholm där antalet 0-5 åringar ökar mest. Detta ställer stora krav på planering och byggande av nya förskoleplatser.

Svårigheter att hitta mark, överklaganden och längre planprocesser är några av anledningarna till att förskolebyggandet kan dra ut på tiden. För att skapa så många platser som möjligt byggs allt fler stora förskolor ibland med plats för upp till ett par hundra barn. Förskolan Vasan planeras innehålla 8 grupper/avdelningar. Förskolepersonal har för oss berättat att det på så här stora förskolor lätt kan bli rörigt och svårt att få överblick över barn respektive personal. Därför är det viktigt att man på förskolan har en tydlig organisation och att barngrupperna inte blir för stora. Likaså att gårdarna ger tillräcklig plats till lek för alla barn. En annan vikig aspekt är också att se till att bygga miljöcertifierat för att undvika hälsoproblem.”

_________________

§6 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser - kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

För femtonde året i följd har en kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer genomförts. Resultatet baserar sig på 364 personer boende vid särskilda boendeformer för äldre och inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Kartläggningen är en del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i boendeformerna.

Alla som skrivs in i hemsjukvården ska erbjudas riskbedömningar rörande undernäring, trycksår och fallrisk. Kartläggningen visar att arbetet med riskbedömningarna har nått en godtagbar nivå.

Andelen trycksår har minskat något mellan 2011 och 2012, medan andelen frakturer inte kan jämföras då mätperioden för fraktur har förlängts. Kontinuitet samt en kunnig och engagerad personal med rimliga ansvarsområden bedöms som de viktigaste faktorerna för en god och trygg äldreomsorg.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 februari 2013.

Dnr 49-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 Slutredovisning av stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer 2007-2011 samt under 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av stimulansmedlen.

2. Stadsdelsnämndens protokoll överlämnas till Socialstyrelsen.

Ärendet

Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.

Förvaltningens bedömning är att stimulansmedlen bidragit till en kvalitetsutveckling i vården och omsorgen om äldre personer. Personalens kompetens har ökat och samverkan mellan huvudmännen, organisationer och andra aktörer har utvecklats. Nya verksamheter har också utvecklats såsom Seniorhälsan liksom nya arbetssätt och rutiner inom äldreomsorgens ordinarie verksamhet. Demensvården fortsätter att utvecklas bland annat genom de extra medel som staden avsatt för ökad bemanning vid vård- och omsorgsboende med inriktning demens samt extra medel för start av specialiserade hemtjänstgrupper som riktar sig till äldre med demenssjukdom som bor hemma.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 februari 2013.

Dnr 319-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Nya bestämmelser har införts i socialtjänstlagen i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Detta innebär att delegationsordningen behöver uppdateras. En ny ärendegrupp har också lagts till för enhetschef att fatta beslut om ansvarsförbindelse för kontraktsvård och vårdvistelse i enlighet med överenskommelse mellan kriminalvården i Region Stockholm och Stockholm stad. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader handläggs från 1 januari 2013 av boutredningsenheten på socialförvaltningen och utgår därför ur delegationsordningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 februari 2013.

Dnr 34-2013-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§9 Stöd från socialtjänsten för att personer med <BR>LSS-insatser ska få vård i tid<BR>Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med stöd av Miljöpartiet har i en skrivelse en redogörelse för vad som kan göras för att stödja kvinnor och män med funktionsnedsättningar att få vård i tid. I skrivelsen framhålls särskilt vikten av att socialtjänstens personal säkerställer att denna grupp av kvinnor kommer till mammografi i tid.

Brukare som bor i förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att göra regelbundna hälso­kontroller och komma iväg på läkarbesök. Även vid de dagliga verksamheterna och inom det neuropsykiatriska boendestödet uppmärk­sammas dessa frågor. För att brukarna ska få de undersökningar och den vård som de behöver krävs dock även omfattande insatser från landstinget vad gäller anpassad information, bemötande och kunskap om olika former av funktionsnedsättning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 februari 2013.

Dnr 80-2013-6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster <BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar som sitt yttrande till kommunstyrelsen att anföra följande.

Det är mindre viktigt vad man väljer för namn på tjänsterna ifråga. Det mest betydelsefulla är att regeringens satsning på karriärtjänster för lärare innebär ett rejält kliv framåt för fler karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft på kring 5 000 kronor för förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Detta är en mycket viktig satsning som kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan och höja läraryrkets status.

Denna satsning från regeringen är riktad mot lärare i grund- och gymnasieskolan, då tanken är att reformen förutom att höja läraryrkets status även ska bidra till ämnesutvecklingen. I Stockholm är redan olika karriärvägar för förskollärare infört. Den ena karriärvägen är en pedagogkarriär med ämnesfördjupning, medan den andra är inriktad på chefskap inom förskolan. Nämnden ser dock gärna att karriärvägar för förskollärare på sikt byggs ut. Det är en viktig fråga för att höja förskollärarnas status och för att underlätta rekryteringen av pedagoger till förskolan.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss för yttrande om utformning och namngivning av nya lärartjänster. I remissen föreslås att staden ska framföra till regeringen att det ska vara möjligt att införa nya karriärtjänster även inom förskolan och vuxenutbildningen samt att staden istället för ”förste lärare” inför karriärtjänsten ”utvecklingslärare” eller motsvarande mer tydlig titel i karriärtjänsten.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är värdefullt att en titel beskriver tjänstens innehåll och roll. Om nya tjänster utformas är det lämpligt att titeln motsvarar tidens språk och yrkeskrav.

Nämnden har tidigare föreslagit att motsvarande karriärmöjlighet inrättas också för förskolan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 mars 2013.

Dnr 637-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.

”Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.”

_________________

§11 Arbetskläder för hemtjänstpersonal<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss för yttrande om arbetskläder för hemtjänstpersonal. Frågan har initierats i en motion av Mirja Räihä (S), som föreslår att det införs regler om arbetskläder för hemtjänstpersonal anställda av kommunen, som kommunen står för samt att samma krav ställs på de privata utförarna och att det skrivs in i stadens ramavtal för hemtjänst.

Förvaltningen är i stort sett positiv till motionärens förslag om arbetskläder för hemtjänstpersonalen. Den kommunala hemtjänsten kommer att se över vilka möjligheter som finns att införa arbetskläder och kostnader för detta. Verksamheten har moderna och funktionella personallokaler, där personalen har möjlighet att tvätta sina kläder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 februari 2013.

Dnr 586-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ställer oss väldigt positiva till motionärens förslag om arbetskläder för hemtjänstpersonal.

I första hand är detta en hygienisk fråga där brukarens säkerhet borde komma i första hand. Hemtjänstpersonal ska inte heller själva behöva bekosta arbetskläder eller tvätt av desamma.”

_________________

§12 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En handlingsplan för ökad insamling av matavfall för biologisk behandling i Stockholms stad har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige, utifrån det nationella målet om insamling av matavfall för biologisk behandling.

För de verksamheter som berör stadsdelsnämndens ansvar, det vill säga förskola, social omsorg och äldreomsorg, hyr förvaltningen främst lokaler i Sisab:s och Micasa:s fastigheter. I handlingsplanen föreslås mål för deras verksamheter i syfte att ge hyresgästerna möjlighet att välja moderna lösningar för sortering av matavfall. Kostnaden för en investering i till exempel en avfallskvarn kommer att läggas på lokalhyran. I vilken utsträckning förvaltningen kommer att beställa åtgärder från för sortering av matavfall är beroende av hur stor hyresökningen blir i relation till vilken kostnad hämtning med kärl innebär.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 mars 2013.

Dnr 643-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jessica Jormtun m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att överlämna tjänsteutlåtandet samt följande tillägg som remissyttrande till kommunstyrelsen.

Många medborgare som gärna vill sortera sitt matavfall har inte möjlighet till det idag, på grund av att de bor i flerbostadshus där fastighetsägaren valt att inte ordna med insamlingskärl eller liknande. Att styra utvecklingen med hjälp av differentierade avfallstaxor har inte haft önskad effekt. När viljan att bidra och möjligheten att besluta om att bidra inte finns hos samma personer händer vanligen inte så mycket. Det krävs då att staden hjälper medborgarna genom att nyttja sin föreskriftsrätt på området. Vi föreslår därför att det ska vara obligatoriskt för alla fastighetsägare till flerbostadshus att erbjuda de boende möjlighet till separat sortering av matavfall.”

_________________

§13 Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna<BR>Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna samt mellan stadsdelsnämnderna och socialförvaltningens enhet för hemlösa. Riktlinjerna ska gälla för ärenden inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och insatser för personer med funktions­nedsättning.

Förvaltningen är positiv till förslaget, utom vad gäller ansvaret för ärenden med insats i form av boende hos enskild utförare som inte ingår i stadens valfrihetssystem. I förslaget anges att den beslutande nämnden ska ha kvar ärende- och kostnads­ansvaret under hela den tid som insatsen pågår. Förvaltningen menar att överföring av ärendet till bosättningsnämnden ska kunna göras efter viss tid och under särskilda förutsättningar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 februari 2013.

Dnr 27-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§14 Serveringstillstånd för restaurang MR Texas<BR>Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att MR Texas AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang MR Texas enligt ansökan.

2. Nämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan om serveringstillstånd för yttrande. Restaurang Mr Texas önskar servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstid kl. 11-21 måndag till torsdag, kl. 11-22 fredag och lördag samt
kl. 11-20 söndagar. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd för restaurang MR Texas enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 februari 2013.

Dnr 120-2013-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§15 Enheternas verksamhetsberättelser 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas
verksamhetsberättelser för 2012 till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsberättelserna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2012. Några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget. En samlad redovisning av verksamheternas resultat finns i nämndens verksamhetsberättelse 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 februari 2013.

Dnr 608-2012-1.2.1

_________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
15 Tjutbilaga 01 Försettsblad enheternas verksamhetsberättelser.pdf (97 kb) 15 Tjutbilaga 02 Norra förskoleområdet VB 2012.pdf (294 kb) 15 Tjutbilaga 03 Södra förskoleområdet VB 2012.pdf (289 kb) 15 Tjutbilaga 04 Västra förskoleområdet VB 2012.pdf (307 kb) 15 Tjutbilaga 05 Östra förskoleområdet VB 2012.pdf (299 kb) 15 Tjutbilaga 06 Assistansenheten vb 2012.pdf (290 kb) 15 Tjutbilaga 07 Barn- och ungdomsenheten vb 2012.pdf (473 kb) 15 Tjutbilaga 08 Beställarenheten funktionsnedsättning vb 2012.pdf (463 kb) 15 Tjutbilaga 09 Beställarenheten äldre vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 10 Enheten för ekonomiskt bistånd vb 2012.pdf (469 kb) 15 Tjutbilaga 11 Fruängens yrkesgrupp vb 2012.pdf (349 kb) 15 Tjutbilaga 12 Glasade gången vb 2012.pdf (384 kb) 15 Tjutbilaga 13 Hägerstens gruppbostäder vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 14 Liljeholmens dagliga verksamhet vb 2012.pdf (381 kb) 15 Tjutbilaga 15 Liljeholmens gruppbostäder vb 2012.pdf (382 kb) 15 Tjutbilaga 16 Stöd- och aktivitetsenheten vb 2012.pdf (388 kb) 15 Tjutbilaga 17 Vuxenenheten vb 2012.pdf (427 kb) 15 Tjutbilaga 18 Västertorps dagliga verksamhet vb 2012.pdf (336 kb) 15 Tjutbilaga 19 Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende, vb 2012.pdf (378 kb) 15 Tjutbilaga 20 Axgårdens vård- och omsorgsboende, vb 2012.pdf (441 kb) 15 Tjutbilaga 21 Fruänsggårdens servicehus, vb 2012.pdf (475 kb) 15 Tjutbilaga 22 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst, vb 2012.pdf (413 kb) 15 Tjutbilaga 23 Trekantens servicehus, vb 2012.pdf (400 kb) 15 Tjutbilaga 24 Äldrestöd, vb 2012.pdf (382 kb) 15 Tjutbilaga 25 Samhällsplaneringsavdelningen vb 2012.pdf (435 kb) 15 Tjutbilaga 26 Administrativa avdelningen vb 2012.pdf (376 kb)

§16 Ny ansvarsfördelning för förvaltningsledningen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningsledningen omorganiseras från 1 april 2013. Ansvaret för förskoleverksamheten förs över till avdelningen för äldreomsorgens utförare som byter namn till avdelningen för förskola och äldreomsorg i egen regi. Ansvaret för förskolans lokaler förs över till avdelningen för samhällsplanering. Ansvaret för övergripande personalfrågor förs över till administrativa avdelningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 mars 2013. Dnr 96-2013-1.1

_________________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 19 mars 2013.

_________________

§18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor från 14 mars 2013.

_________________

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 12 mars 2013.

_________________

§20 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag om byte av armaturer längs gångbrygga i Gröndal

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 24 januari 2013, dnr 58-2013-1.2.3

Översänt till idrottsförvaltningen.

Förslag om ytterligare återvinningsställe i Fruängen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 24 januari 2013, dnr 59-2013-1.2.3

Översänt till trafikkontoret.

Stöd till konståknings- och hockeyklubbarna för att kunna bedriva verksamhet i sina klubbar

(rubricerat som medborgarförslag)

Från Sätra Konståkningssällskap 6 februari 2013,
dnr 76-2013-1.2.3

Även skickad till Idrottsnämnden

Förslag att anordna en ljusfest runt sjön Trekanten

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 7 februari 2013, dnr 84-2013-1.2.3

Förvaltningens svar daterat 11 februari 2013 anmäls.

Förslag om installation av automatiska hastighetskameror på
Liljeholms- samt Västerbron i Stockholm

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 8 februari 2013, dnr 87-2013-1.2.3

Översänt till trafikkontoret. Svar från trafikkontoret daterat 18 februari 2013 anmäls.

Hastighetsbegränsning på Hägerstensvägen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkomna skrivelser från flera personer, 8 februari 2013,
dnr 111-2013-1.2.3

Översända till trafikkontoret.

Cykelbana längs Hägerstensvägen, Axelsberg-Mälarhöjden

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 18 februari 2013, dnr 112-2013-1.2.3

Översänt till trafikkontoret.

Protest mot nedskärningar inom socialpsykiatrin

(rubricerat som medborgarförslag)

Från Brukarrådet Café Droppen/Bruket och Tora inkomna 18 februari, 1 mars och14 mars 2013, dnr 113-2013-1.2.3

Förvaltningens svar daterat 27 februari 2013 anmäls

Motsättning till exploatering utmed Stjernströms väg

Namnunderskrifter, inkomna 1 mars 2013, dnr 130-2013-1.2.3

Synpunkter på snöröjning

Från Reumatikerföreningen Stockholm 4 mars 2013,

dnr 136-2013-1.2.3

Oroligheter inför förändringar inom socialpsykiatrin

Från Pensionärsklubben på Antikträffen, namnunderskrifter 14 mars 2013, dnr 153-2013-1.2.3

Hastighetssänkning behövs inte på Hägerstensvägen

Satsa på att utveckla bättre förutsättningar för cyklisterna

Inkom 20 mars 2013, dnr 162-2013-1.2.3

Översänt till trafikkontoret.

_________________

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 3-2013-1.1

_________________

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om pantrör

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernsröm (C) överlämnade en skrivelse för utredning om pantrör på papperskorgar i stadsdelens större parker. Dnr 166-2013-3.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

___________________

Skrivelse för beredning om förskola på natten

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde en skrivelse om förskola för barn till föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider.
Dnr 169-2013-1.2.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

___________________

Skrivelse för beredning om socialpsykiatrin

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse om att undersöka vilka möjligheter som finns att söka medel till socialpsykiatrin. Dnr 170-2013-8

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

_____________________

Avtackning

Abit Dundar (FP) och Eva Fagerhem (S) avtackade Renée Hildebrand, avdelningschef för förskoleavdelningen, som går i pension från april. Renée Hildebrand tackade även nämnden och gjorde en resumé över sina år i Stockholms stad.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för februari 2013. Dnr 148-2013-1.2.1

Rapport

Ingrid Widebäck informerade om utdelad rapport om socialtjänstens kontakter under oktober 2012 med vuxna med missbruksproblem. Rapporten visar att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade flest antal personer aktuella med missbruks- och beroendeproblem jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar.

Stockholms stads modernare varumärkesstrategi

Maria Mannerholm informerade att staden inför en ny grafisk profil från 1 maj 2013 som innebär att stadens verksamheter kommer att använda en ny logotype, nytt typsnitt speciellt för Stockholms stad, nya dokumentmallar med mera.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2013.

Rapporter för kännedom i pärm

Granskning av samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

Revisionsrapport nr 2/2013

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Revisionsrapport nr 5/2013

Revisionsplan 2013

Stadsrevisionen

Förtydligande av förvaltningens rutiner för LSS-kollo

Socialnämnden 4 april 2013

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2012 som saknar
stadigvarande bostad

Socialnämnden 4 april 2013

Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2012

Socialnämnden 4 april 2013

_________________

§23 Upphandling av driften av parklekarna Lugnet och Vippan<BR>Förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av parklekarna Lugnet och Vippan.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Parklekarna Lugnet och Vippan drivs sedan den 1 februari 2009 av Unga Örnar Stockholms Län Ekonomisk Förening. Avtalet upphör
30 september 2013 och en ny upphandling behöver därför genomföras. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 oktober 2013 till och med 30 september 2015 med möjlighet till förlängning i ett år plus ett år. Längsta möjliga avtalstid är till och med
30 september 2017.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 mars 2013.

Dnr 393-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundrar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag med följande tillägg:

Att förfrågningsunderlaget ställer krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.

Att sociala och etiska krav ska ingå i förfrågningsunderlaget.

Att ILOS:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas.”

Särskilt uttalande

Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill att följande krav ska ställas vid alla upphandlingar som görs inom stadsdelen, och därmed även vid denna upphandling.

- Att leverantörer ska följa ILO:s åtta kärnkonventioner.

- Att anställda i verksamheterna ska ha meddelarfrihet.

- Att allmänheten ska ha samma insyn i verksamheterna som om de drivits direkt av kommunen.

Rättspraxis medger att till exempel sociala aspekter kan utgöra delkrav i en upphandlingsprocess, varför det – utan att vara i strid med upphandlingspolicyn för Stockholms stad – är fullt möjligt för upphandlande enheter att formulera exempelvis sociala eller miljömässiga krav. Att Stockholms stad inte har utarbetat en formaliserad uppförandekod innebär endast att inte på förhand formulerade uttryckliga sociala krav ställs vid stadens upphandlingar. Det finns inget i policyn som hindrar att sociala, ekologiska eller affärsmässiga aspekter beaktas vid stadens upphandlingar.”

_________________

§24 Upphandling av driften av Aspuddens ungdomsgård<BR>Tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Fritid Stockholm AB, organisationsnummer 556797–2475, som utförare av driften av Aspuddens ungdomsgård.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal för tiden 1 juli 2013 till och med 30 juni 2015, med möjlig förlängning på samma villkor i ett plus ett år.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Avtalstiden för Aspuddens ungdomsgård, som drivs av Hövdingagården AB, upphör 30 juni 2013. Nämnden har därför genomfört en ny upphandling. Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 februari 2013.

Dnr 390-2012-2.2.2

Jäv

På grund av jäv deltog inte Jessica Jormtun (MP) i handläggningen av ärendet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§25 Upphandling av driften av Fruängens ungdomsgård. Tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Fritid Stockholm AB, organisationsnummer 556797–2475, som utförare av driften av Fruängens ungdomsgård.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal för tiden 1 juli 2013 till och med 30 juni 2015, med möjlig förlängning på samma villkor i ett plus ett år.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Avtalstiden för Fruängens ungdomsgård, som drivs av Fruängens ungdomsgård AB, upphör 30 juni 2013. Nämnden har därför genomfört en ny upphandling. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 februari 2013.

Dnr 390-2012-2.2.2

Jäv

På grund av jäv deltog inte Jessica Jormtun (MP) i handläggningen av ärendet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§26 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 21 februari, 28 februari och 14 mars 2013.

_________________

§29 Nämndens synpunkter på att läsa nämndhandlingar på läsplattor

På frågor från förvaltningen lämnade nämnden synpunkter på hur de uppfattar att få sina handlingar digitalt istället för som tidigare på papper.

Positiva synpunkter som lämnades var att det är smidigt och enkelt att läsa handlingarna på läsplatta, att man slipper släpa på tunga buntar med papper och att man alltid har tillgång till handlingarna. Många gav också uttryck för fördelen med att ha tillgång till handlingar och protokoll bakåt i tiden, både från stadsdelsnämndens egna sammanträden samt från kommunfullmäktige och från andra nämnder i staden.

Önskemål om förbättringar gällde möjligheten att kunna läsa sekretesshandlingar digitalt samt förslag till olika tekniska lösningar för framförallt appen.

Ingen gav uttryck för att vilja gå tillbaka till att få handlingarna på papper igen, även om det var en process i början att vänja sig vid ett nytt arbetssätt.

Sammanfattningsvis konstaterades att detta är ett första steg i avvaktan ett stadsgemensamt system för digital ärende- och dokumenthantering.

_________________