Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om isbana på basketplanen invid Tessinparkens parklek.

Återremitterat ärende

3 Återremitterat ärende angående svar på medborgarförslag om Tessinparkens södra del. Dnr 2010-576-1.2.4.

Beslutsärenden

4 Verksamhetsberättelse 2010. Dnr 2011-57-1.2.1.

8 Uppföljning av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet - Amygdalus AB.

13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Frälsningsarmén Templet om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt. Dnr 2011-18-2.1.

15 Redovisning av genomförd tillsyn gällande folköl och tobak 2010. Dnr 2011-63-1.3.1.

Remissärenden

16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om samlad strategi för att begränsa smitt-spridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprutbyte.

17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om slutbetänkande av fiskelagsutredningen:

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag. Dnr 2010-846-1.5.3.
Omedelbar justering

18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi. Dnr 2011-43-1.5.6.

19 Svar på remiss från kommunstyrelsen om långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Dnr 2010-763-1.5.1.

20 Svar på remiss från kommunstyrelsen om IT-strategi för bättre lärande.

21 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering vid Bishop Arms/Elite Eden Park Hotel, Sturegatan 22.

22 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering vid restaurang Undici, Grev Turegatan 30.

23 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang inom Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24. Dnr 2011-60-1.5.2.

Anmälningsärenden

24 Anmälan av äldrenämndens slutrapport för projektet "Brott mot äldre".

25 Anmälan av protokoll 2011-02-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Anmälan av promemoria 2011-02-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2011-02-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

31 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken.

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

33 Överflyttning av vårdnaden till familjehemmet enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.

34 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2011-11-1.1.

35 Anmälan av protokoll 2011-02-03 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 23 februari 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 20 januari justerades den 26 januari 2011.

§2 Svar på medborgarförslag om isbana på basketplanen invid Tessinparkens parklek

Dnr2010-862-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-03 med förslag till svar på medborgarförslag om att spola isbana på basketplanen invid Tessinparkens parklek.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

§3 Återremitterat ärende angående svar på medborgarförslag om Tessinparkens södra del

Dnr 2010-576-1.2.4.

Stadsdelsförvaltningen hade avgivit nytt omskrivet tjänsteutlåtande 2011-02-09 med förslag till svar på medborgarförslag om att bygga en glaspaviljong på grusytan i Tessinparkens södra del.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslaget.

2. Nämnden godkänner förvaltningens program för Tessinparkens södra
del i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§4 Verksamhetsberättelse 2010 Östermalm

Dnr 2011-57-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-28 med förslag till verksamhetsberättelse 2010 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2010 och överlämnar
  den till kommunfullmäktige.
 2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom för-skolan och inom äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget
  kapital i balansräkningen.
 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av
  investeringsmedel inom Parkmiljö om 0,4 mnkr.
 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per
Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 och överlämna den till kommunfullmäktige,

att godkänna att resultatenhetens nettoresultat inom förskolan och inom äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräk- ningen,

att hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investerings-
medel inom Parkmiljö om 0,4 mkr,

att avbryta upphandling av dels Dagverksamheten Östermalm, dels social psykiatrins utförarverksamhet,

att ej knoppa av/utmana någon verksamhet under 2011,

att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att aktivitetsplanen skrinläggs samt

att härutöver framhålla följande

Bokslutet visar på ett relativt stort överskott, vilket talar för att nämnden bör skaffa sig en beredskap för särskilt angelägna satsningar som kan genomföras genom omprioriteringar av anslag. Exempel på sådana satsningar som kan övervägas är barnomsorgen, äldreomsorgen, socialpsykiatrin och ungdomsverksamheten. Ett överskott förutspåddes redan i verksamhetsberättelsen 2009, vilket nu har besannats.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det angeläget att ytterligare minska barngruppernas storlek och samtidigt öka antalet personal per grupp. Arbetet med att minska barngruppernas storlek har sedan länge varit ett krav från oppositionen och påbörjades redan 2002. Att förskolan går med underskott tyder på att alliansen inte tillför verksamheten tillräckligt med resurser. Brukarundersökningar visar att föräldrarna på Östermalm är mycket nöjda med förskoleverksamheten. Det kan i sammanhanget nämnas att det också skulle vara av värde att medarbetarundersökningar genomfördes för att därmed få personalens uppfattning om verksamheten.

Sommarkollo kostade mindre än budgeterat vilket kan tyda på att verksamheten inte marknadsförs tillräckligt eftersom alla platser inte utnyttjas.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för borgerliga alliansen och så är inte fallet i år heller. Få vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Ungdomsverksamheten behöver utöver de satsningar som planeras förstärkas med ett Ungdomens Hus i anslutning till skate-, basket-, fotbolls- och isbanorna i Humlegården.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen som har ett överskott finns behov av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering liksom när det gäller planering för morgon-dagens äldreomsorg. Därutöver skulle bemanningen inom vård- och omsorgsboenden kunna utökas.

Socialtjänsten

När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd, med ökade kostnader motsvarande knappt 20 % högre jämfört med föregående år, visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt slår igenom allt mer. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Kostnaderna för utförsäkrade från

A-kassan och Försäkringskassan har ökat och jobbtorgen har inte förmått att klara av den ökande bördan och att arbetslösheten.

Upphandlingar och utmaningar/avknoppningar

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är utmaning tidigare avknoppning och upphandling enligt den s.k. aktivitetsplanen. Utmaningen/avknoppningen som metod har visat sig strida mot formella regler och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande;

Förskolor

Vi i Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att det under 2010 har varit fyra så kallade rymningar – tre från Centrala Östermalms förskolor och en rapporteras från Stadions förskolor. Det är ett tydligt resultat av bristande resurser och helt oacceptabelt. Personaltätheten måste öka och barngruppernas storlek behöver minska. Förskolorna bör även få stöd och resurser för att kunna erbjuda barnen god, ekologisk och näringsriktig kost lagad från grunden.

I nästa års verksamhetsberättelse vore det önskvärt att det under punkten ”Synpunkter och klagomål” i de olika resultatenheternas verksamhets-berättelser konkret förmedlas vilka dessa är. Det är viktig information för att nämnden ska kunna utvärdera verksamheterna på ett tillförlitligt sätt.

Önskvärt vore även att få redovisat andelen hel- och halvfabrikat av förskolematen.

Sommarjobb

Stadsdelen borde ha en sommarjobbsgaranti – att alla ungdomar som söker sommarjobb ska kunna erbjudas en plats. 2010 erbjöds 60 ungdomar jobb av 122 sökande, vilket är en för låg ambitionsnivå.

Äldreomsorg

Det är viktigt att vård- och omsorgsboendena noggrant följs upp, särskilt med hänsyn till personaltäthet, rätten till utevistelse, värdigt bemötande, matkvalitet och måltidssituation. Avtal ska inte förlängas per automatik, innan verksamheterna åtgärdat påpekade allvarliga fel och brister och därefter utvärderats. Valfriheten inom äldreomsorgen är mycket viktig, men för att kunna ha högsta valfrihet och kvalitet behöver det finnas kommunala alternativ att välja inom varje verksamhet. Egen-regi anbud bör som regel läggas vid upphandlingar, för att nå en så hög kvalitet som möjligt.

Alla vård- och omsorgsboenden har fått en viss summa pengar att använda till kulturella evenemang. Även hemtjänstens brukare behöver få större möjlig-heter att ta del av kulturella upplevelser.

Individ- och familjeomsorg

De största nedskärningarna i stadens verksamheter har skett inom omsorgen om de mest utsatta. Tyvärr märks detta i verksamheternas kvalitet, trots att nämnden delvis har kompenserat för de stora besparingar som har gjorts av den moderatledda majoriteten i Stockholm under de senaste fyra åren.

§5 Uppföljning av hemtjänst i kommunal och privat regi 2010

Dnr 2010-886-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-28 med förvalt-ningens redovisning av uppföljningen av hemtjänst i kommunal och privat regi 2010.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner genomförd uppföljning av hemtjänst i kommunal regi.

2. Anmälan av genomförda uppföljningar av hemtjänst i privat regi
enligt till detta tjänsteutlåtande bifogad bilaga läggs till
handlingarna.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporten,

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med redovisning av hur resultaten av uppföljningen stämmer överens med kraven som ställs i upphandlingarna,

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redo- visning av hur bristerna i rapporten har åtgärdats och hur i kommande upphandlingar kvaliteten kan säkerställas avseende utvecklings-
områdena i rapporten samt

att därutöver anföra följande:

Det är positivt att de kommunalt utförda verksamheterna har en så hög andel personal med adekvat utbildning och att tillsvidareanställning är regel. Det är beklagligt att det inte är så i lika hög grad i verksamheter som drivs av andra utförare. Utöver att bristerna i rapporten måste åtgärdas behöver kvaliteten säkerställas bättre i kommande upphandlingar. Dessutom behövs en redovisning av hur resultaten av uppföljningen stämmer överens med kraven som ställs i upphandlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; uppföljningen visar att variationen för de privata utförarna när det gäller tillsvidareanställningar och utbildningskompetens hos personalen varierar kraftigt. Antalet hemtjänstmottagare i privat regi varierar mellan 1-164 hemtjänstmottagare. Flertalet av de små utförarna har personal som har under 50 % adekvat

utbildning och under 50 % tillsvidareanställningar. Detta kan jämföras med hemtjänst i egen regi med 633 hemtjänstmottagare som har 100 % tillsvidareanställningar och 86 % av personalen har adekvat utbildning. Färre anställda med utbildning och för många anställda med s.k. timanställningar säkrar inte omvårdnaden om äldre.

§6 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende 2010

Dnr 2011-46-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-09 med förvaltningens redovisning av kvalitets- och avtalsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av Rio vård- och omsorgsboende.

§7 Genomförda uppföljningar inom äldreomsorgen

Dnr 2011-58-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 med förvaltningens redovisning av genomförda uppföljningar inom äldreomsorgen år 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner genomförda uppföljningar av Rio servicehus
  och Dagverksamheterna Östermalm.

 1. Anmälan av genomförda uppföljningar av vård- och omsorgs-
  boenden i privat regi enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga
  läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; av de enheter som redovisas i bilagda uppföljningar kommer Dagverksamheten att upphandlas och Servicehus Rio omvandlas till trygghetsboende. Båda dessa verksamheter är väl fungerande enheter inom vilka 90-100 % av personalen har adekvat utbildning samt 100 % tillsvidareanställningar. Detta visar att väl fungerande enheter säljs ut av dogmatiska skäl. Alliansen har därmed som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej.

Några brukarundersökningar redovisas inte i uppföljningen. Det vore därför av intresse att sådana undersökningar genomfördes.

§8 Uppföljning av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet – Amygdalus

Dnr 2010-853-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-10 med förvaltningens redovisning av uppföljningen av Gärdets gruppbostäder och dagliga verksamhet – Amygdalus.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten inom entreprenaden Amygdalus och lägger den till handlingarna.

§9 Uppföljning av verksamheten Lotsen

Dnr 2010-854-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-10 med förvaltningens redovisning av uppföljningen av verksamheten Lotsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten Lotsen och lägger den till handlingarna.

§10 Uppföljning av verksamheten Bryggan

Dnr 2010-859-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-10 med förvalt-ningens redovisning av uppföljningen av verksamheten Bryggan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten Bryggan och lägger den till handlingarna.

§11 Internkontroll boutredning – ekonomiskt bistånd

Dnr 2011-14-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-11 med förvaltningens redovisning av internkontroll av boutredningar med fokus på ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av internkontroll av boutredningar med fokus på ekonomiskt bistånd och lägger den till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; att prioritera skattesänkningar har sitt pris. Varken kommunal-, landstings- eller statlig verksamhet är gratis. Att spara in på bidrag till dödsbon utan tillgångar är dock inte ett värdigt sätt att spara. Socialstyrelsens riktlinjer överskrider stadens med cirka 1 500 kronor. För Östermalms del talar vi om ett belopp i storleksordningen 15 000 per år. Det är därför anmärkningsvärt att staden inte följer Socialstyrelsens rekommendationer.

§12 Internkontroll – försörjningsstödsenheten 2010

Dnr 2011-15-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-11 med förvaltningens redovisning av internkontroll av försörjningsstödsenheten.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Per Hamnström (V).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av internkontrollen

genomförd inom försörjningsstödsenheten.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak besluta i enlighet med förvaltningens förslag samt

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på förbättringar i socialsekreterarnas arbetsförhållanden med anledning av intern-
kontrollens resultat.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; att prioritera skattesänkningar har sitt pris. Varken kommunal-, landstings- eller statlig verksamhet är gratis. Av rapporten framgår att socialsekreterarnas arbetsförhållande försämrats så att vissa brister i rutinerna uppkommit. Av budgetskäl har antalet socialsekreterare minskats trots att antalet ärenden ökat. Kortsiktig överbelastning av personal kan uppstå men att planera för varaktigt överutnyttjande av sin personal är enligt vår mening en helt förkastlig politik.

Kontrollen visar dessutom att satsningen på Jobbtorgen inte fungerar särskilt väl. Av 30 personer som var inskrivna vid jobbtorgen konstaterades 24 personer av 30 som icke arbetsföra. Detta tyder på att sjuka personer slussas runt mellan olika myndigheter som gör att de trasas sönder än mer.

§13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Frälsningsarmén Templet om projektbidrag

Dnr 2011-18-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-27 med förslag till svar på ansökan från Frälsningsarmén Templet om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt i lokaler på Östermalmsgatan 69.

Stadsdelsnämndens beslut

Frälsningsarmén Templet erhåller 180000 kr i projektbidrag för tiden 2011-01-01 – 2011-06-30.

§14 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2010

Dnr 2011-17-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-28 med förslag till redovisning av verksamhet med personligt ombud 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud 2010 och överlämnar densamma till Länsstyrelsen
  i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Redovisning av tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2010

Dnr 2011-63-1.3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-01med förslag till redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2010.

§16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare

Dnr 2010-844-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprutbyte.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Mark Klamberg (FP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Berit Snapp (C), Birgit Marklund Beijer (S) och Per Hamnström (V).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Mark Klamberg (FP) m fl yrkande och fann att ledamoten Mark Klambergs (FP) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 1. Nämnden stödjer förslaget att Stockholm stad ska delta i försök med sprututbyte tillsammans med Stockholms Läns landsting.

 1. Nämnden anför i övrigt följande;

För att stödja de som fastnat i missbruk bör Stockholms stad tillsammans med Stockholms Läns landsting införa försök med sprutbyten för injicerande

narkomaner. Detta bör göras tillsammans med många andra åtgärder för att stödja personer att bryta sitt missbruk. Försöket ska ske under begränsad tid och göras på ett sätt som går att vetenskapligt utvärdera.

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet. Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig plats som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för miss-brukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras. Sprutbytesförsöket ska ses som en del av en

helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings narkotiskpolitiska utredning

Åtgärder för att begränsa smittspridning.

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet och kan leda till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna grupp.

Därför bör Stockholms stad införa en försöksverksamhet för sprututbyte.

Reservation. Ordförande Johan Sjölin m fl (M) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; en viktig del i en försöksverksamhet om sprutbyte är att man gör en antalsinventering – hur många injektionsnarkomaner finns i Stockholm och med vilken ålderssammansättning - vid försökets början och en likadan vid dess slut för att kunna avgöra om antalet missbrukare påverkats av försöket.

Genom att göra en baslinjestudie före och efter försöket skulle Sverige kunna vara det första land som verkligen kommer att kunna avgöra vilka eventuella effekter en sådan åtgärd kan ha.

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om slutbetänkande av fiskelagsutredningen

Dnr 2010-846-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-31 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om slutbetänkande av fiskelagsutredningen. Med fiskevård i fokus – en ny fiskevårdslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi

Dnr 2011-43-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-31 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Statens energimyndighets slutrapport om en sektorsövergripande biogasstrategi.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§19 Svar på remiss från kommunstyrelsen om långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Svar på remiss från kommunstyrelsen om långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Dnr 2010-763-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; perspektiv i mötet mellan barn och unga och idrottsverksamheten – förskolan, den öppna fritidsverksamheten och fältverksamheten saknas och bör kompletteras i förslaget till långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Det kan väsentligt bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse och engagemang för motion och idrott. Vi vill särskilt lyfta fram Idrottsförvaltningens påpekande att Stockholms innerstad idag är det område som är sämst försörjt vad gäller utbud av idrottshallar och bollplaner och andra ytor för olika idrotter. När staden förtätas är det därför viktigt att vi även bygger nya anläggningar för idrott och motion. Alliansen har under senaste mandatperioden aktivt arbetat för att få fler idrottsanläggningar såsom konstgräsplaner (Östra Real, Humlegården och Hjorthagen), näridrottsplatser samt en idrottshall i Hjorthagen. Under nuvarande mandatperiod är det viktigt att detta arbete fortsätter med nya näridrottsplatser, konstgräsplaner och idrottshallar inte minst inom Norra Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; det är positivt med en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet där alla får chans att utöva motion och idrott. Att ge större möjligheter åt olika grupper i samhället att aktivt få del av stadens motions- och idrottsutbud är ett säkert sätt att värna psykisk och fysisk hälsa. Men kostnader för idrott/motion gör att vissa grupper fortfarande stängs ute enligt Idrottsförvaltningens forskning. Med ökad folkhälsa som mål, borde idrottssatsningen även behöva utgå från ett socioekonomiskt perspektiv.

Behovet av grönytor växer med en ökande/växande befolkning som behöver platser för spontanidrotten. Det behövs då andra platser än våra parker. Att Östermalms idrottsplats fortsättningsvis kan användas för bred och spontan idrott är ett led i en sådan satsning. Grönområden inom Östermalm måste finnas kvar mellan bostäder och arbetsplatser. En annan viktig del i idrottsverksamheten är att jämställdhet och jämlikhet för idrottande ungdomar måste beaktas.

§20 Svar på remiss från kommunstyrelsen om IT-strategi för ett bättre lärande

Dnr 2010-889-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om IT-strategi för ett bättre lärande.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§21 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Bishop Arms/ Elite Eden Park Hotel

Dnr 2011-55-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-27 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Bishop Arms/Elite Eden Park Hotel, Sturegatan 22, 114 36 Stockholm (dnr 9.3.1-94/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Elite Hotels of Sweden AB, Box 21034,100 31 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänhetenfå starköl, vin och spritdrycker i restaurang Bishop Arms/Elite Eden Park Hotel måndag till söndag kl 11.00 – 02.00 och på uteserveringen kl 11.00 -00.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§22 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Undici

Dnr 2011-56-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-27 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Undici, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm (dnr 9.3.81-2537/2010).

Stadsdelsnämndens beslut

1. En krog på Östermalm AB, Box 5292, 102 46 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas utökat tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang Undici fredag till lördag kl. 11.00–03.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§23 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Sjöhistoriska Museet

Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Sjöhistoriska Museet

Dnr 2011-60-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-31 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Sjöhistoriska Museet , Djurgårdsbrunnsvägen 24, 115 27 Stockholm (dnr 9.1.1-3075/2010).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Sky West AB, Hörningsvägen 20, 141 45 Huddinge, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutet sällskap servera starköl, vin och spritdrycker i Sjöhistoriska Museet måndag till söndag kl. 12.00–02.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till Tillståndsenheten/Socialnämnden.

§24 Anmälan av äldrenämndens slutrapport för projektet ”Brott mot äldre”

Dnr 2010-86-7.

Anmäldes äldrenämndens slutrapport för projektet ”Brott mot äldre.”

Äldrenämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag bedrivit ett projekt i syfte att minska antalet brott mot äldre och att verka för att brott som begås mot äldre också anmäls samt att stödet till brottsoffer förbättras.

Stadsdelsnämndens beslut

Slutrapporten läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-02-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ersättaren Eduardo Hornos Ledoux (MP) anmäls till Stiftelsen
  Silviahemmets Stora Inspirationsdag den 11 mars 2011. Om någon från majoritetspartierna är intresserad att delta så anmäls det snarast till nämndsekreteraren.
 1. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§30 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-08 om XX redovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över deras ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-03 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs dotter eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§32 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011-11-1.1.

Anmäldes förteckning 2011-01-07 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt

delegationsordningen läggs till handlingarna:

Ekonomi, upphandling (Dnr)
2008-173-103
2010-650-2.2.1.
2010-772-2.2.1.
2010-842-2.2.1.
2010-871-2.2.1.
2010-872-2.2.1.
2010-873-2.2.1.
2010-874-2.2.1.
2010-875-2.2.1.

§33 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-02-03 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§34 Information från stadsdelsdirektören

Invigning av Rioträffen

I eftermiddags invigde stadsdelsnämndens ordförande Johan Sjölin Rioträffen på Sandhamnsgatan 4, som drivs i samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Rioträffen är en mötesplats med möjlighet till olika kulturaktiviteter för personer över 65 år och boende på Östermalm.

BRÅ

Den 16 februari anordnade det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) en planeringskonferens med polisen och deltagare från stadsdelsnämnden och förvaltningen.

Invigning av Linnégården

Äldreborgarrådet Joakim Larsson kommer att hålla invigningstal den 28 februari kl 14.00 vid invigningen av vård- och omsorgsboendet Linnégården med anledning av att Carema Care tar över driften.

Handikapprådet

Deltagarna i det lokala handikapprådet för Östermalm var valda för åren 2007-2010. Nya ledamöter ska väljas för de kommande fyra åren. Handikapp-föreningarnas samarbetsorgan (HSO) utser representanter från de olika föreningarna till handikapprådet som därefter föreläggs nämnden för beslut.

HSO är ännu inte klara med sina nomineringar för åren 2011-2014.

§35 Övriga frågor

Ungdomscaféet Poolhuset

Avdelningschef Mats Claesson besvarade fråga från ledamoten Maria

Antonsson (MP) om ungdomscaféet Poolhuset. Ungdomscaféet utlokaliseras inte under Engelbrektsskolans ombyggnad utan kommer enligt förslag att kunna nyttja fritidshemmets lokaler på kvällstid i Sagerska huset på Uggleviksgatan.

Sportlovet vecka 9

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) meddelade Mats Claesson att inga särskilda aktiviteter anordnas från förvaltningens sida under sportlovsveckan annat än ökad möjlighet till att spela badminton.

Muntliga rapporter

Ledamöterna Maria Antonsson (MP) och Berit Nyberg (S) rapporterade från föreläsningen ”Äldreomsorg enligt Thyra Frank” som de deltog i den 2
februari 2011.

§36 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om att bevara Östermalms idrottsplats

Dnr 2011-108-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om att bevara Östermalms idrottsplats.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.