Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning

5 Verksamhetsuppföljning av dagverksamheterna Östermalm år 2017

7 Äldres omsorgsbehov

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M) och Mats Hasselgren (L)
Dnr 2017-849-1.1.

8 Entreprenadavtal avseende Kattrumpstullens och Linnégårdens vård-och omsorgsboenden

Svar på skrivelse från Tobias Sjö m.fl. (M) och Mats Hasselgren (L)
Dnr 2017-848-1.1.

9 Revidering av lokal resepolicy

10 Hantering av medborgarförslag

11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2017 samt ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2018

Remissärenden

12 Serveringstillstånd till Saya Food AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2017-810-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Serveringstillstånd till Decevic Restaurangservice AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2017-870-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Serveringstillstånd till Villagatans Catering Handelsbolag

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-01-1.5.2. (Omedelbar justering)

15 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:54) av
Anna König Jerlmyr m.fl. (M)
Dnr 2017-683-1.5.1.

16 Värna rätten till personlig assistans

Remiss från kommunstyrelsen, svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD)
Dnr 2017-818-1.5.1.

18 Skeppsholmensviken 6 m.fl. Gröna Lund i stadsdelsen Djurgården

19 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

21 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018 - 2022

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-814-1.5.1.

Anmälningsärenden

23 Enheternas verksamhetsplaner för år 2018

Dnr 2017-717-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
23. Bilaga 01 Verksamhetsplan 2018 Centrala Ostermalms forskolor.pdf (706 kb) 23. Bilaga 02 Verksamhetsplan 2018 Engelbrekt Gardets forskolor.pdf (763 kb) 23. Bilaga 03 Verksamhetsplan 2018 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (843 kb) 23. Bilaga 04 Verksamhetsplan 2018 Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (673 kb) 23. Bilaga 05 Verksamhetsplan 2018 Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (780 kb) 23. Bilaga 06 Verksamhetsplan 2018 Stadions forskolor.pdf (867 kb) 23. Bilaga 07 Verksamhetsplan 2018 Parklek Östermalm.pdf (528 kb) 23. Bilaga 08 Verksamhetsplan Familjeenheten.pdf (607 kb) 23. Bilaga 09 Verksamhetsplan Vuxenenheten.pdf (589 kb) 23. Bilaga 10 Verksamhetsplan Vuxenenheten- socialpsykiatri.pdf (532 kb) 23. Bilaga 11 Verksamhetsplan Preventionsenheten.pdf (592 kb) 23. Bilaga 12 Verksamhetsplan Forsorjningsstodsenheten.pdf (660 kb) 23. Bilaga 13 Verksamhetsplan Stöd och serviceenheten.pdf (713 kb) 23. Bilaga 14 Verksamhetsplan Värtans gruppbostad.pdf (649 kb) 23. Bilaga 15 Verksamhetsplan Tofsingdalens servicebostad.pdf (606 kb) 23. Bilaga 16 Verksamhetsplan Tyresta gruppbostad.pdf (612 kb) 23. Bilaga 17 Verksamhetsplan Gärdets gruppbostad.pdf (666 kb) 23. Bilaga 18 Verksamhetsplan Husarvikens servicebostad.pdf (557 kb) 23. Bilaga 19 Verksamhetsplan Enheten för biståndsbedömning.pdf (635 kb) 23. Bilaga 20 Verksamhetsplan Hemtjänst Östermalm Väst.pdf (595 kb) 23. Bilaga 21 Verksamhetsplan Hemtjänst Östermalm Öst.pdf (681 kb) 23. Bilaga 22 Verksamhetsplan Dagverksamheterna Östermalm.pdf (655 kb) 23. Bilaga 23 Verksamhetsplan Dianagården.pdf (642 kb)

24 Anmälan av förslag till reviderad läroplan för förskolan

25 Resultat sommarkolloundersökningen år 2017

26 Resultat från brukarundersökningarna inom socialpsykiatrin år 2017

27 Kvalitetsobservationsrapport Hemtjänst Östermalm Öst

Rapport från äldreförvaltningen
Dnr 2018-7-1.2.1.

28 Anmälan om uppföljning av dagverksamhet utifrån ramavtal 2017

30 Projektrapport - Direktupphandling

Projektrapport nr 8 2017, stadsrevisionen
Dnr 2017-829-1.2.1.

32 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

34 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

Protokoll a) 2017-11-29, b) 2017-12-13, c) 2017-12-17 och
d) 2018-01-08

35 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

37 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

39 Tilldelningsbeslut avseende upphandling hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2017-288-2.2.2. (Omedelbar justering)

40 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av matlådor inom hemtjänsten för Östermalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2017-454-2.2.2. (Omedelbar justering)

41 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

42 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

43 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

44 Anmälan om ej verkställda beslut kvartal 4 - äldreomsorg

45 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2017-12-18, protokoll 2018-01-11

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Verksamhetsuppföljning av dagverksamheterna Östermalm år 2017

§8 Entreprenadavtal avseende Kattrumpstullens och Linnégårdens vård-och omsorgsboenden

§9 Revidering av lokal resepolicy

§10 Hantering av medborgarförslag

§12 Serveringstillstånd till Saya Food AB

§13 Serveringstillstånd till Decevic Restaurangservice AB

§14 Serveringstillstånd till Villagatans Catering Handelsbolag

§15 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§16 Värna rätten till personlig assistans

§21 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018 - 2022

§23 Enheternas verksamhetsplaner för år 2018

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
23. Bilaga 01 Verksamhetsplan 2018 Centrala Ostermalms forskolor.pdf (706 kb) 23. Bilaga 02 Verksamhetsplan 2018 Engelbrekt Gardets forskolor.pdf (763 kb) 23. Bilaga 03 Verksamhetsplan 2018 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (843 kb) 23. Bilaga 04 Verksamhetsplan 2018 Norra Djurgårdsstadens förskolor 1.pdf (673 kb) 23. Bilaga 05 Verksamhetsplan 2018 Norra Djurgårdsstadens förskolor 2.pdf (780 kb) 23. Bilaga 06 Verksamhetsplan 2018 Stadions forskolor.pdf (867 kb) 23. Bilaga 07 Verksamhetsplan 2018 Parklek Östermalm.pdf (528 kb) 23. Bilaga 08 Verksamhetsplan Familjeenheten.pdf (607 kb) 23. Bilaga 09 Verksamhetsplan Vuxenenheten.pdf (589 kb) 23. Bilaga 10 Verksamhetsplan Vuxenenheten- socialpsykiatri.pdf (532 kb) 23. Bilaga 11 Verksamhetsplan Preventionsenheten.pdf (592 kb) 23. Bilaga 12 Verksamhetsplan Forsorjningsstodsenheten.pdf (660 kb) 23. Bilaga 13 Verksamhetsplan Stöd och serviceenheten.pdf (713 kb) 23. Bilaga 14 Verksamhetsplan Värtans gruppbostad.pdf (649 kb) 23. Bilaga 15 Verksamhetsplan Tofsingdalens servicebostad.pdf (606 kb) 23. Bilaga 16 Verksamhetsplan Tyresta gruppbostad.pdf (612 kb) 23. Bilaga 17 Verksamhetsplan Gärdets gruppbostad.pdf (666 kb) 23. Bilaga 18 Verksamhetsplan Husarvikens servicebostad.pdf (557 kb) 23. Bilaga 19 Verksamhetsplan Enheten för biståndsbedömning.pdf (635 kb) 23. Bilaga 20 Verksamhetsplan Hemtjänst Östermalm Väst.pdf (595 kb) 23. Bilaga 21 Verksamhetsplan Hemtjänst Östermalm Öst.pdf (681 kb) 23. Bilaga 22 Verksamhetsplan Dagverksamheterna Östermalm.pdf (655 kb) 23. Bilaga 23 Verksamhetsplan Dianagården.pdf (642 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20180201.pdf (202 kb)

§24 Anmälan av förslag till reviderad läroplan för förskolan

§25 Resultat sommarkolloundersökningen år 2017

§26 Resultat från brukarundersökningarna inom socialpsykiatrin år 2017

§27 Kvalitetsobservationsrapport Hemtjänst Östermalm Öst

§28 Anmälan om uppföljning av dagverksamhet utifrån ramavtal 2017

§30 Projektrapport ­ Direktupphandling

§32 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§33 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§35 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§37 Information från stadsdelsdirektören

§39 Tilldelningsbeslut avseende upphandling hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt för Östermalms stadsdelsförvaltning

§40 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av matlådor inom hemtjänsten för Östermalms stadsdelsförvaltning

§41 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§42 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§43 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§44 Anmälan om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2017

§45 Anmälan av sociala delegationens protokoll