Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 27

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsberättelse 2013

Dnr: 1.2.1.-635/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

8 Kvalitetsgarantier

Dnr: 1.2.1.-631/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Uppföljning av LOV- och entreprenadverksamheter

Dnr: 1.2.1.-15/14
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

10 Krisledningsplan för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

(Utsändes)
Dnr: 1.1.-14/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Ansökan om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud i Söderort för 2014

Dnr: 1.5.1.-16/14
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418

12 Tillåt cykeltrafik i Nackareservatet

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-495/13
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

13 Trafiken på Paternostervägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-549/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

14 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-237/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

15 Aktualitetsprövning av promenadstaden Översiktsplan för Stockholm

Dnr: 1.5.3.-661/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

16 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholm stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1801/2013
Dnr: 1.5.1.-633/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

17 Motion om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1660/2013
Dnr: 1.5.1.-647/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

18 Motion (2013:56) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård, Skarpa by

Remissvar, dnr: 336-1206-2013, svar på motion från Ewa Larsson (MP)
Dnr: 1.5.1.-2/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

19 Motion om ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar, dnr 328-1554/2013, svar på motion från Mats Berglund med flera (MP)
Dnr: 1.5.1.-637/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Redovisning för verksamhet med personligt ombud i Söderort 2013

Dnr: 1.2.1.-106/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418

21 Redovisning av brukarenkät 2013 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.2.1.-616/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel:08-508 15 029

22 Redovisning av brukarenkät 2013 inom äldreomsorgen

Dnr: 1.2.1.-24/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

24 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

27 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

28 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-630/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel:08-508 15 029

29 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Kvalitetsgarantier 2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20140206.pdf (303 kb)

§9 Uppföljning av LOV- och entreprenadverksamheter

§10 Krisledningsplan för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

§11 Ansökan om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud i Söderort för 2014

§12 Tillåt cykeltrafik i Nackareservatet Svar på medborgarförslag

§13 Trafiken på Paternostervägen Svar på medborgarförslag

§14 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§15 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm Remissvar

§16 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1801/2013

§17 Motion om ökade möjligheter för äldre att få komma till servicehus och andra äldreboenden Remiss från kommunstyrelsen dnr 1660/2013.

§18 Motion (2013:56) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård, Skarpa by Remissvar, dnr: 336-1206-2013, svar på motion från Ewa Larsson (MP)

§19 Motion om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Remissvar, dnr 328-1554/2013, svar på motion från Mats Berglund med flera (MP)

§20 Redovisning för verksamhet med personligt ombud i Söderort 2013

§21 Redovisning av brukarenkät 2013 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

§22 Redovisning av brukarenkät 2013 inom äldreomsorgen

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§24 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

§25 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§30 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

§31 Fyllnadsval av ledamot till Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor