Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2024-03-14

Sammanträde 2024-03-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Investeringsärenden

6 Kollektivtrafikåtgärder på Skrubba Malmväg. Inriktningsbeslut

Dnr: T2023-02930

sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
P

7 Genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan, Södermalm. Slutredovisning

8 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2023. Slutredovisning

9 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2023. Slutredovisning

10 Åtgärder för säkra trygga skolvägar 2023. Slutredovisning

11 Cykellösningar på Sandåkravägen. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

12 Heltid som norm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om att använda Stockholms tunnlar av Dennis Wedin (M) och Torbjörn Erbe (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Uppföljning av upplåtelser för tillfällig torghandelsplats. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

15 Undantag från parkeringsreglerna avseende inplogade fordon. Svar på skrivelse från Anders Lindman

16 Skrivelse i syfte att påminna trafikkontoret om att snö finns. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

17 Om att kunna gå i stan även när det snöat. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl (M)

18 Trygghet vid Vanadisplan Svar på skrivelse från Jonas Nilsson m.fl. (M)

19 Biologisk mångfald och dagvattenåtgärder på gatugröna ytor, Enskede- och Grycksbovägen, Farsta. Genomförandebeslut

20 Utredning av tre cykelstråk. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr: T2023-03535

T2023-03535
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2024

22 Beslut om deltagande i intern kurs om investeringsverksamhet för nämnder

23 Studieresa för trafiknämnden till Köpenhamn den 20 till 22 maj 2024

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Kollektivtrafikåtgärder på Skrubba Malmväg. Inriktningsbeslut

§7 Genomgående gångbanor längs Rosenlundsgatan, Södermalm. Slutredovisning

§8 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2023. Slutredovisning

§9 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2023. Slutredovisning

§10 Åtgärder för säkra trygga skolvägar 2023. Slutredovisning

§11 Cykellösningar på Sandåkravägen. Slutredovisning

§12 Heltid som norm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att använda Stockholms tunnlar av Dennis Wedin (M) och Torbjörn Erbe (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Uppföljning av upplåtelser för tillfällig torghandelsplats. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

§15 Undantag från parkeringsreglerna avseende inplogade fordon. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

§16 Skrivelse i syfte att påminna trafikkontoret om att snö finns. Svar på skrivelse av Markus Berensson m.fl. (C)

§17 Om att kunna gå i stan även när det snöat. Svar på skrivelse av Dennis Wedin m.fl. (M)

§18 Trygghet vid Vanadisplan. Svar på skrivelse från Jonas Nilsson m.fl. (M)

§19 Biologisk mångfald och dagvattenåtgärder på gatugröna ytor, Enskede- och Grycksbovägen, Farsta. Genomförandebeslut

§20 Utredning av tre cykelstråk. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§21 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2024

§22 Beslut om deltagande i intern kurs om investeringsverksamhet för nämnder

§23 Studieresa för trafiknämnden till Köpenhamn den 20 till 22 maj 2024