Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från trafiknämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbanan och spårväg. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

8 Förslag till utökad dispens för tillfälliga transporter av gods på Citybanan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

9 Trafikverkets samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Duvbo till Spånga (Bromsten). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen). Inriktningsbeslut (Tp)

12 Ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen. Genomförandebeslut (Tp)

13 Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut (Tp)

14 Tillgänglighetsåtgärder 2017. Genomförandebeslut (Tp)

15 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2017. Genomförandebeslut (Tp)

16 Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovs-parken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Reviderat genomförandebeslut (Anl)

17 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2017. Genomförandebeslut (Anl)

18 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2017. Genomförandebeslut (Stm)

19 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2015-2016. Slutredovisning (Stm)

20 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2016. Slutredovisning (Stm)

21 Verksamhetsberättelse 2016 för trafiknämnden (Adm)

Dnr: T2016-03071

OJ
*
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
21 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden dec 2016.pdf (169 kb) 21 Bilaga 10 Uppföljning klimatinvesteringar - solcellskompr skräpkorgar.pdf (56 kb) 21 Bilaga 11 Nyckeltal 2016 Trafiknämnden.pdf (231 kb) 21 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2016.pdf (112 kb) 21 Bilaga 3 Balansräkning VB 2016.pdf (30 kb) 21 Bilaga 4 Investeringar VB 2016.pdf (448 kb) 21 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2016.pdf (548 kb) 21 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2016.pdf (760 kb) 21 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2016.pdf (11 kb) 21 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8001807 Offentlig toalett Kista Torg ny stadstoalett.pdf (684 kb) 21 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002416 Reinv Klaratunneln tunnelventilation.pdf (710 kb) 21 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002533 Offentlig toalett Rålambshovsparken ny platta va mm.pdf (699 kb) 21 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8002734 Fontän Dalen ombyggnation av pumpgrop.pdf (730 kb) 21 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8002821 Offentl toalett Ny stadstoalett Kungsträdgården.pdf (708 kb) 21 Bilaga 7_14 Slutredovisning 8002848 Reinv Söderledstunneln brandskyddsdokumentation.pdf (701 kb) 21 Bilaga 7_15 Slutredovisning 8002881 Reinv Vasagatan rulltrappa C10 2 byte av stegkedja.pdf (659 kb) 21 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8001894 Armaturbyten Mälarhöjden.pdf (772 kb) 21 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8002253 Blekholmstunneln tekniska installationer etapp 1.pdf (637 kb) 21 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8002384 Offentlig toalett Folkungag ny platta o va-inst.pdf (664 kb) 21 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002386 Offentlig toalett Liljeholmen ny platta o va-inst.pdf (657 kb) 21 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002388 Offentlig toalett Blackeberg ny platta o va-inst.pdf (775 kb) 21 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002392 Offentl toalett Norra Banttorget ny platta o va-inst.pdf (664 kb) 21 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002396 Offentlig toalett Hornsbergsstrand ny platta o va-inst.pdf (713 kb) 21 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002415 Reinv Markvärmenät city etapp 2.pdf (675 kb) 21 Bilaga 8 Uppföljningsrapport Jämställdhets- och mångfaldsrapport.pdf (684 kb) 21 Bilaga 9 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2016 års internkontrollplan till VB.pdf (373 kb)

22 Revidering av delegationsordning (Adm)

23 Tillåt bar trucks i Stockholms stad. Motion (2016:96) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

24 Stockholms stads filmstrategi. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

25 Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson, båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

26 Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

27 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på samrådsremiss från stadsbyggnadskontoret (Tp)

28 I stan utan min bil 18 september 2016. Slutredovisning (Ti)

29 Förslag till höjning av felparkeringsavgifter (Ti)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av minnesanteckningar från trafiknämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§7 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbanan och spårväg. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03163

§8 Förslag till utökad dispens för tillfälliga transporter av gods på Citybanan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03081

§9 Trafikverkets samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01270

§10 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga - samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2016-03306

§11 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen). Inriktningsbeslut, Dnr T2015-00921

§12 Ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03421

§13 Gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03411

§14 Tillgänglighetsåtgärder 2017. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03323

§15 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2017. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03385

§16 Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovs-parken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Reviderat genomförandebeslut, Dnr T2016-03559

§17 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 2017. Genomförandebeslut, Dnr T2013-420-04250

§18 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2017. Genomförandebeslut, Dnr T2016-03503

§19 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2015-2016. Slutredovisning, Dnr T2015-00843

§20 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor 2016. Slutredovisning, Dnr T2014-03089

§21 Verksamhetsberättelse 2016 för trafiknämnden, Dnr T2016-03071

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
21 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden dec 2016.pdf (169 kb) 21 Bilaga 10 Uppföljning klimatinvesteringar - solcellskompr skräpkorgar.pdf (56 kb) 21 Bilaga 11 Nyckeltal 2016 Trafiknämnden.pdf (231 kb) 21 Bilaga 2 Driftspecifikation VB 2016.pdf (112 kb) 21 Bilaga 3 Balansräkning VB 2016.pdf (30 kb) 21 Bilaga 4 Investeringar VB 2016.pdf (448 kb) 21 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VB 2016.pdf (548 kb) 21 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2016.pdf (760 kb) 21 Bilaga 7 Sammanställning Slutredovisningar VB 2016.pdf (11 kb) 21 Bilaga 7_1 Slutredovisning 8001807 Offentlig toalett Kista Torg ny stadstoalett.pdf (684 kb) 21 Bilaga 7_10 Slutredovisning 8002416 Reinv Klaratunneln tunnelventilation.pdf (710 kb) 21 Bilaga 7_11 Slutredovisning 8002533 Offentlig toalett Rålambshovsparken ny platta va mm.pdf (699 kb) 21 Bilaga 7_12 Slutredovisning 8002734 Fontän Dalen ombyggnation av pumpgrop.pdf (730 kb) 21 Bilaga 7_13 Slutredovisning 8002821 Offentl toalett Ny stadstoalett Kungsträdgården.pdf (708 kb) 21 Bilaga 7_14 Slutredovisning 8002848 Reinv Söderledstunneln brandskyddsdokumentation.pdf (701 kb) 21 Bilaga 7_15 Slutredovisning 8002881 Reinv Vasagatan rulltrappa C10 2 byte av stegkedja.pdf (659 kb) 21 Bilaga 7_2 Slutredovisning 8001894 Armaturbyten Mälarhöjden.pdf (772 kb) 21 Bilaga 7_3 Slutredovisning 8002253 Blekholmstunneln tekniska installationer etapp 1.pdf (637 kb) 21 Bilaga 7_4 Slutredovisning 8002384 Offentlig toalett Folkungag ny platta o va-inst.pdf (664 kb) 21 Bilaga 7_5 Slutredovisning 8002386 Offentlig toalett Liljeholmen ny platta o va-inst.pdf (657 kb) 21 Bilaga 7_6 Slutredovisning 8002388 Offentlig toalett Blackeberg ny platta o va-inst.pdf (775 kb) 21 Bilaga 7_7 Slutredovisning 8002392 Offentl toalett Norra Banttorget ny platta o va-inst.pdf (664 kb) 21 Bilaga 7_8 Slutredovisning 8002396 Offentlig toalett Hornsbergsstrand ny platta o va-inst.pdf (713 kb) 21 Bilaga 7_9 Slutredovisning 8002415 Reinv Markvärmenät city etapp 2.pdf (675 kb) 21 Bilaga 8 Uppföljningsrapport Jämställdhets- och mångfaldsrapport.pdf (684 kb) 21 Bilaga 9 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2016 års internkontrollplan till VB.pdf (373 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
21protut OJ.pdf (245 kb)

§22 Revidering av delegationsordning, Dnr T2015-00076

§23 Tillåt bar trucks i Stockholms stad. Motion (2016:96) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02897

§24 Stockholms stads filmstrategi. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03525

§25 Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson, båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02528

§26 Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03680

§27 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på samrådsremiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2016-03268

§28 I stan utan min bil 18 september 2016. Slutredovisning, Dnr T2016-00669

§29 Förslag till höjning av felparkeringsavgifter, Dnr T2016-03282