Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Näringsdepartementets promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Förslag på utbyggnad av Bromma återvinningscentral. Inriktningsbeslut (A)

8 Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut (Tp Stm)

9 Pilotprojekt för cykelåtgärder. Genomförandebeslut (Tp)

10 Beläggningsåtgärder i samband med tvärbanans avstängning mellan Sickla Udde och Alvik. Etapp Gröndalsvägen. Genomförandebeslut (Stm)

12 Krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamåls-enlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

13 Ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad. Motion (2014:3) från Katarina Luhr, Jonas Eklund och Elina Åberg alla (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

15 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

17 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2013-2018 enligt förordning om omgivningsbuller. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

18 Bevakade uppställningsplatser för lastbilar och släp. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Tp)

20 Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport nr 2 (Tp)

21 Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga belysningsmiljöer. Programförklaring (Anl Sbk)

22 Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport (T)

23 Försök att starta tillverkning av biokol vid stadens återvinningscentraler samt trafikkontorets deltagande i tävlingen "Mayors Challenge" 2014 (Stm A)

24 Behandling av restavfall från stadens återvinningscentraler. Upphandling (A)

25 Insamling och behandling av hushållens farliga avfall i Stockholms stad. Upphandling (A)

26 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2014 (Adm)

27 Avtal med Folksam / Tranbodarne 11 KB och Gyllenforsen Fastigheter KB för projekt Slussen: Samarbetsavtal, markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen samt genomförandeavtal om Katarinahissen (Tk Explk)

28 Återbruksanläggning i Vanadisberget. Reviderat genomförandebeslut (A)

29 Plantering av Körsbärslundar. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2014-00006

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2014-00011

§6 Näringsdepartementets promemoria Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00436

§7 Förslag på utbyggnad av Bromma återvinningscentral. Inriktningsbeslut, dnr T2014-00525

§8 Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut, dnr T2013-313-06469 och T2013-313-06227

§9 Pilotprojekt för cykelåtgärder. Genomförandebeslut, dnr T2014-00462

§10 Beläggningsåtgärder i samband med tvärbanans avstängning mellan Sickla Udde och Alvik. Etapp Gröndalsvägen. Genomförandebeslut, dnr T2014-00527

§12 Krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamåls-enlighet samt nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00332

§13 Ett starkare skydd för viktiga ekologiska spridningsvägar inom Stockholms stad. Motion (2014:3) från Katarina Lurh, Jonas Eklund och Elina Åberg (alla MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00403

§14 Ett monument över Förintelsens romska offer. Motion från Eivor Karlsson (MP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00480

§15 Strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00328

§16 Stockholms stads kemikalieplan 2014­-2019. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00015

§17 Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2013-2018 enligt förordning om omgivningsbuller. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2014-00083

§18 Bevakade uppställningsplatser för lastbilar och släp. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S), dnr T2012-340-06540

§20 Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport nrf 2, dnr T2014-00499

§21 Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga belysningsmiljöer. Programförklarting, dnr T2014-00457

§22 Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport, dnr T2013-300-01443

§23 Försök att starta tillverkning av biokol vid stadens återvinningscentraler samt trafikkontorets deltagande i tävlingen "Mayors Challenge" 2014, dnr T2014-00443

§24 Behandling av restavfall från stadens återvinningscentraler. Upphandling, dnr T2014-00523

§25 Insamling och behandling av hushållens farliga avfall i Stockholms stad. Upphandling, dnr T2014-00524

§26 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2014, dnr T2014-00515

§27 Avtal med Folksam / Tranbodarne 11 KB och Gyllenforsen Fastigheter KB för projekt Slussen: Samarbetsavtal, markanvisning för kontors- och centrumbebyggelse inom del av fastigheten Södermalm 7:87 vid Slussen samt genomförandeavtal om Katarinahissen, dnr T2014-00654

§28 Återbruksanläggning i Vanadisberget. Reviderat genomförandebeslut, dnr T2014-00682

§29 Plantering av Körsbärslundar. Genomförandebeslut, dnr T2014-00757