Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av ny organisation på exploateringskontoret

6 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Svar på remiss (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2009 (A)

8 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning. Remiss av Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag (A)

10 Säkerhetsprogram för Stockholms stad. Remiss av stadsledningskontorets förslag (A)

11 Anmälan av protokoll 6/2009 från nämndens handikappråd (A)

12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

13 Försäljning av fastigheten Lertaget 25 i Västerled till ISCHGL Finansiering KB (M&V)

14 Försäljning av fastigheten Lindarna 3 i Äppelviken till Äppelvikens Läkarmottagning AB (M&V) Bromma

15 Försäljning av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Industriförvaltning i Bromma AB (M&V) Bromma

16 Försäljning av fastigheten Mörtö 14 i Larsboda till Wigerman Fastighets AB (M&V) Farsta

17 Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB (M&V) Norrmalm

18 Ändrad detaljplan för fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen, etapp 2. Remiss av planförslag (AP) Kungsholmen

19 Ändrad detaljplan för fastigheten Stiftelsen 1 m m på Södermalm. Remiss av planförslag (AP) Södermalm

20 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:39 m.m. på Östermalm med HSB Bostad och Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Genomförandebeslut (AP) Östermalm

21 Ändrad markanvisning inom Bromstens industriområde till Bromstenstaden Mark och Exploatering AB (AP) Spånga-Tensta

22 Tillägg till överenskommelse med Klövern Eenora AB om exploatering av del av fastigheterna Lidarände 1 och Akalla 4:1 i Kista för hotell, kontor och mässverksamhet. Reviderat genomförandebeslut (AP) * Rinkeby-Kista

23 Överenskommelse om exploatering för handelsändamål, inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i Riksby med Fastighets AB Bromma Center Södra och KF Fastigheter AB samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik. Genomförandebeslut (AP) Bromma

24 Markanvisning för garageändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:17 och 1:18 i Ulvsunda till Garageföreningen Traneberg ekonomiska förening (AP) Bromma

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Sätra 2:1 och Utile Dulci 2 i Bredäng till Ikano Bostaden AB (AP) Skärholmen

26 Exploateringsavtal med Fastighets AB Telefonfabriken och Tellaplan Fastigheter AB avseende kv Telefonfabriken m m, i stadsdelarna Midsommarkransen och Hägerstensåsen (AP) Hägersten-Liljeholmen

27 Markanvisning för bostäder vid kv Sparbanksboken i Hägersten till JM AB. Inriktningsbeslut (AP) Hägersten-Liljeholmen

28 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering avseende kv Båtklubben i stadsdelen Hammarby Sjöstad med AB Svenska Bostäder. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Persikan 5 på Södermalm till Skanska Nya Hem AB (AP) Södermalm

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv Trycklåset i Rågsved till Peab Bostad AB (AP) Enskede-Årsta-Vantör

30 Markanvisning för småhus inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Kopieramen i Bandhagen till Peab Bostad AB (AP) Enskede-Årsta-Vantör

31 Norra stationsområdet, genomförandeavtal med Banverket om intunnling av Värtabanan m m. Genomförandebeslut 1 (SP) * Norrmalm

32 Detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 mm (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm S-Dp 2009-02013-54. Remiss samråd (SP) Norrmalm

33 Utred och utveckla stadsstrandbad i Stockholm. Svar på skrivelse från Torkel Tigerschiöld (mp) (M&T)

34 Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt. Svar på remiss (M&T+Tk)

35 Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skärholmens islamiska kulturförening (AP)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Petter Lindfors (m) justera dagens protokoll. Justering sker den 17 juni 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om hovrättens dom avseende Pennfäktaren 11

Förvaltningschefen Krister Schultz informerar om att hovrätten har fastställt fastighetsdomstolens dom i målet avseende Pennfäktaren 11. Kopia på domen finns att få vid dagens sammanträde.

Beslut

Exploateringsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 juni 2009 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 juni 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Beslut

Exploateringsnämnden lägger anmäld redovisning till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

§5 Anmälan av ny organisation på exploateringskontoret

Dnr E2009-020-00922

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att lägga kontorets anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

§6 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Svar på remiss

Dnr E2009-000-00715

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår följande:

1 Behåll telefonväxel i Stockholm och i kommunal regi.

2 Behåll i huvudsak telefonväxlarna lokalt på respektive nämnd.

3 Uppmuntra nämnderna frivilliga samverkan vad gäller telefonväxlarna.

4 Därutöver anförs följande:

Arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens verksamheter måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens administrativa system och verksamheter. Vi ser positivt på en ökad samordning mellan stadens olika telefonväxlar men är kritiska till den centralisering, upphandling och utlokalisering som föreslås.

Vi har i tidigare ärenden haft farhågor om att centraliserade kontaktcentrum inte leder till önskad effektivitet och tillgänglighet, utan att det istället finns risk för ökad byråkrati, dubbelarbete, och parallella organisationer som arbetar mot samma målgrupper. Med en centraliserad telefonväxel ser vi liknande risker och befarar en otydlighet samt en avsevärd försämring i servicen till allmänheten.

Telefonväxeln är också ett av Stockholms ansikten utåt. Det är ofta det första medborgare och andra möter när man vill kontakta staden. Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet. Det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är både lokala och specifika.

Vi är emot att växelfunktionen läggs ut på entreprenad. Vi anser att den verksamhetskompetens och förtrogenhet som idag finns i våra telefonväxlar inte kan ersättas med distansarbetande växeltelefonist med enbart koll på namn och titlar. Vi vill bevara kunskapen om personalens funktioner, organisationens struktur, geografisk kunskap och specifik verksamhetskunskap som idag finns i våra telefonväxlar. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Genom en upphandling och utlokalisering av telefonväxelverksamheten exempelvis till Norrland, Göteborg eller varför inte Indien kan säkert prislappen sänkas något. Men vi är övertygade om att detta kommer att ske genom en försämring av växelns servicenivå. Detta är dumsnålt!

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen framföra följande:

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas innan beslut är stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är djupt kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skils från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför utredas noggrant och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2009

Dnr E2009-112-00375

Beslut

Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 juni 2009.

§8 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning. Remiss av Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag

Dnr E2009-511-00708

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av förslaget till plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

1 Exploateringsnämnden besvarar delvis kommunstyrelsens remiss av förslaget till plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

2 Därutöver vill vi framföra följande:

Det är glädjande att staden äntligen får en ny plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättningar, eftersom tidigare plan upphörde att gälla för över två år sedan. Tyvärr har vi förlorat två viktiga år i arbetet med att bygga ikapp bristen på gruppbostäder, som nu uppgår till cirka 740 nya lägenheter för åren 2009 till 2012. Om en ny plan hade tagits fram snabbare av den moderatledda majoriteten, hade det ökade behovet synliggjorts. I bästa fall hade kunskapen om det stora behovet kunnat bidra till att utbyggnaden prioriterats högre.

Antalet särskilda boendeformer är ytterst blygsamma i de större bostadsområdena som planeras, vilket är helt oacceptabelt. Vi är mycket bekymrade över att utbyggnaden av bostadsrätter på hyresrätternas bekostnad har medfört minskade möjligheter att bygga gruppbostäder. Vi delar förvaltningens uppfattning att planerade bostäder för personer med funktionsnedsättningar bör inarbetas mer strukturerat i stadens bostadsplanering. Alla stora bostadsprojekt måste inrymma såväl många gruppbostäder som service- och stödlägenheter.

Vi delar också förvaltningens uppfattning att behovet av bostäder och planeringen kontinuerligt måste stämmas av mot varandra, vilket kräver en ökad samordning eftersom stadsdelsnämnderna har svårt att bevaka behoven som helhet i staden. I september 2008 föreslog socialtjänstnämnden en mer övergripande central samordning i staden för att bättre kunna se och verka för att gruppboenden ses som en gemensam resurs i staden. Troligen går det minst tre år av mandatperioden innan vi ser några skarpa åtgärder i frågan.

Sist men inte minst anser vi att det är självklart att den nya planen för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättningar ska antas av kommunfullmäktige, precis som den tidigare planen som antogs 2001. Vi utgår också från att kommunfullmäktige i beslutet lägger ut obligatoriska uppdrag för alla berörda nämnder och styrelser att ansvara för sin del av utbyggnaden, så att helheten innebär att det byggs de cirka 740 lägenheter som behövs.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt följande:

Det är viktigt att exploateringskontoret arbetar tillsammans med de berörda nämnderna, i det här fallet med stadsdelsnämnderna, för att åstadkomma en planering för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Kunskapen om behoven finns i våra stadsdelsnämnder. Då innebär det att nämnder och förvaltningar kommer tidigt i planeringen och har kunskap om exploateringsprojekten.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (s) och (mp).

§9 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret

Dnr E2009-020-00923

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslaget till ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret enligt bilaga 3 till utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner förslaget till delegering till exploateringsnämndens ordförande och vice ordförande enligt bilaga 4 till utlåtandet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Nämnden godkänner byte av avtalspart när avtalsparten inte ingår i samma koncern som den tidigare avtalsparten.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi anser att nämnden inte behöver hantera varje detaljplaneremiss. Däremot anser vi att nämnden skall godkänna byte av avtalspart.

Däremot anser vi att alla detaljplaner bör remitteras till de berörda stadsdelsnämnderna eftersom den lokala kunskapen är viktig när det gäller planeringen.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag bifalls delvis.

 2. Avstyrka att kontoret får delegation på enkla planärenden.

 3. Därutöver anförs följande:

Handläggning av ärenden bör ske på ett snabbt och effektivt sätt i alla stadens ärenden, och det gäller i högsta grad planärenden. Det bästa sättet korta planprocessen är att tillföra tillräckligt med resurser så att det finns förutsättningar för en snabb handläggning. Däremot är det helt oacceptabelt att det sker genom att den demokratiska insynen och behandlingen försämras. Införandet av mycket korta, och absoluta remisstider, omöjliggör nämndhantering. Det är framför allt viktigt att detaljplaner remitteras till stadsdelsnämnderna och att det ges ordentlig tid för politisk behandling och medborgarsynpunkter. Med ett bra remissförfarande i stadsdelsnämnderna, även i samband med markanvisningar, är det inte nödvändigt att exploateringsnämnden politiskt behandlar alla planremisser av mindre betydelse sett utifrån exploateringsnämndens perspektiv.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§10 Säkerhetsprogram för Stockholms stad. Remiss av stadsledningskontorets förslag

Dnr E2009-000-00693

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av förslaget till säkerhetsprogram med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§11 Anmälan av protokoll 6/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Exploateringsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll 6/2009 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 21 april 2009.

§12 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2009-551-528

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

§13 Försäljning av fastigheten Lertaget 25 i Västerled till ISCHGL Finansiering KB

Dnr E2007-554-00495

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nu­- varande tomträttshavaren rörande försäljning av fastigheten Lertaget 25 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser håva in pengar inte räcker som skäl.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s) och (mp).

§14 Försäljning av fastigheten Lindarna 3 i Äppelviken till Äppelvikens Läkarmottagning AB

Dnr E2007-514-00005

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Lindarna 3, och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser att håva in pengar inte räcker som skäl.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt följande:

Vi ser i detta ärende även ett resultat av hur skattepengar i praktiken används av den borgerliga majoriteten. Det är märkligt att en läkarmottagning kan samla på sig så mycket kapital att de kan köpa tomtmarken. De pengarna borde väl gå till vården av patienter och inte till markköp.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s) och (mp).

§15 Försäljning av fastigheten Frode 9 i Bromsten till Industriförvaltning i Bromma AB

Dnr E2008-382-19980

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nu­- varande tomträttshavaren rörande försäljning av fastigheten Frode 9 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser att håva in pengar inte räcker som skäl.

Därutöver anser vi att fastigheten ingår i stadens utvecklingsområden och försäljningen kan komma att förhindra kommande expansion och exploatering. Det innebär också att värdet på marken kommer att öka framöver och därför är det oklokt att sälja nu.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s) och (mp).

§16 Försäljning av fastigheten Mörtö 14 i Larsboda till Wigerman Fastighets AB

Dnr E2008-514-01756

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Mörtö 14, och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser att håva in pengar inte räcker som skäl.

Därutöver anser vi att fastigheten ingår i stadens utvecklingsområden och försäljningen kan komma att förhindra kommande expansion och exploatering. Det innebär också att värdet på marken kommer att öka framöver och därför är det oklokt att sälja nu.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s) och (mp).

§17 Försäljning av fastigheten Svärdfisken 13, Norrmalm, till Fastighetsbolaget Svärdfisken HB

Dnr E2007-514-00005

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal med den nu­ varande tomträttshavaren rörande försäljning av fastigheten Svärdfisken 13.

 2. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är märkligt att det räcker med att en tomträttsinnehavare önskar att köpa marken för att majoriteten omedelbart avyttrar stadens mark. Vi önskar en med djupgående analys av nyttan att staden äger mark som används av företagare eller nyttan för staden när man säljer. Vi anser att håva in pengar inte räcker som skäl.

Därutöver anser vi att fastigheten ingår i stadens utvecklingsområden och försäljningen kan komma att förhindra kommande expansion och exploatering. Det innebär också att värdet på marken kommer att öka framöver och därför är det oklokt att sälja nu.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi motsätter oss försäljningen av marken. Det är vansinne att på detta sätt avstå från framtida tomträttsintäkter. Det kommer att drabba barn- och äldreomsorg, skola och annan verksamhet. Stadens ägande ska öka, inte minska.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (s) och (mp).

§18 Ändrad detaljplan för fastigheten Hornsberg 10 på Kungsholmen, etapp 2. Remiss av planförslag

Dnr E2009-512-00820

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändraddetaljplan inom fastighetenHornsberg 10 etapp 2 på Kungsholmen, S-Dp 2009-02858-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Parkeringstalet minskas till mellan 0,3 och 0,5.

 3. Krav ställs på energieffektiva byggnader.

 4. Därutöver anförs följande:

Kvarteret ser ut att bli ett bra område med en stor gård. Hornsberg ligger väldigt kollektivtrafiknära och dessutom i ett mycket centralt läge. Då kan man förvänta sig att de flesta boende kommer att kunna klara sig mycket bra utan bil. Genom att parkeringstalet minskar kan byggkostanden för kvarteret minska det ges ett bra incitament för att begränsa biltrafiken i området. Istället bör byggherren hitta ytterligare styrmedel för minskat bilinnehav, t ex uppmanas att erbjuda bilpoolslösningar, premiera bilfria familjer med lägre boendekostnader osv.

I barnkonsekvensanalysen för Nordvästra Kungsholmen lyftes fram att gatorna och trafiken utgör barriärer för barnen att röra sig i området, t ex att ta sig till en park. Bostadskvarteret och omgivande gator bör planeras så att detta undviks.

Stockholm bör självklart ställa krav på att de byggnader som uppförs i kommunen är mycket energisnåla.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§19 Ändrad detaljplan för fastigheten Stiftelsen 1 m m på Södermalm. Remiss av planförslag

Dnr E2009-512-00780

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändraddetaljplan inom Stiftelsen 1 mmpå Södermalm, S-Dp 2009-03529-54.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt följande:

Exploateringsnämnden har inget att erinra mot planförslaget utan överlämnar exploateringskontorets tjänsteutlåtande som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss. Nämnden ser positivt på projektet som, genom att dagens spårgrav däckas över, kommer att förbättra miljövärdena i och omkring Fatbursparken väsentligt med betydligt minskade buller- och partikelnivåer samtidigt som Fatbursparken integreras med Mariagårdstäppan. Totalt kommer parken att tillföras omkring 1000 kvadratmeter grönyta i omedelbar närhet till Medborgarplatsen. Med rätt utformning, som inte minst bör ha trygghetsaspekterna i fokus, kommer Södermalms största centrala park på så vis kunna bli mer tillgänglig och inbjudande. Nämnden vill också understryka vikten av ett uttalat trygghets- och säkerhetstänkande i anslutning till Banverkets och Citybanans arbete.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) instämmer i särskilt uttalande från (m)och (fp).

§20 Överenskommelse om exploatering, för bostäder inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1:39 m.m. på Östermalm med HSB Bostad och Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Genomförandebeslut

§21 Ändrad markanvisning inom Bromstens industriområde till Bromstenstaden Mark och Exploatering AB

Dnr 2009-513-00863

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner förslag till ändrad markanvisning till Bromstenstaden Mark och Exploatering AB.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 maj 2009

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Förslaget återemitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag om 50 % hyresrätter i området.

 3. Istället för de 12 radhusen byggs flerbostadshus.

 4. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att det som i ursprungsförslaget ska byggas hyresrätter i området. Vi vill dock öka antalet till 50 % hyresrätter. Vi anser att radhus inte är ett effektivt användande av mark utan bidrar till en utglesad stad med högt bilberoende.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Förslaget godkänns i huvudsak.

 2. I stället för de 12 radhusen byggs flerbostadshus.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är mycket bra att det återigen planeras hyresrätter i området. Att bygga radhus där det finns väldigt mycket småhus i närområdet är inte att nyttja marken effektivt. Genom att istället bygga flerbostadshus kan antalet bostäder i Bromsten bli högre vilket är positivt.

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt följande:

Det har funnits starka lokala önskemål om upprustning och omvandling av Bromstens industriområde under en längre tid. En omvandling av industriområdet till ett nytt, attraktivt bostadsområde med en bra blandning av boendeformer är därför positivt. Detta beslut är en central del av arbetet med att få till stånd sammanlagt 1 100 nya bostäder i en integrerad och tät stadsbebyggelse. Nya, högkvalitativa bostäder med närhet till service och god kollektivtrafikförsörjning kan förväntas bidra till att lyfta denna del av ytterstaden. I den utvecklingen är goda och väl utbyggda kollektivtrafikförbindelser av stor vikt, varför detta behov bör beaktas grundligt i det kommande arbetet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget om återremiss från (mp).

Ersättaren Håkan Thorén (kd) instämmer i särskilt uttalande från (m)och (fp).

§22 Tillägg till överenskommelse med Klövern Eenora AB om exploatering av del av fastigheterna Lidarände 1 och Akalla 4:1 i Kista för hotell, kontor och mässverksamhet. Reviderat genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00997

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat förslag till avtal med Klövern Eenora AB och KS Proveniens 350 AB om upplåtelse av del av fastigheterna Lidarände 1 och Akalla 4:1 i Kista med tomträtt för hotell och kontor.

 2. Nämnden godkänner upprättat förslag till avtal med Klövern Eenora AB om överlåtelse av del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista för mässverksamhet.

 3. Nämnden godkänner genomförande av projektet omfattande investerings­utgifter om ca 60 mnkr.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Mässan i Kista har blivit lyckad och verksamheten är välbesökt. Därför anser vi att det är viktigt att staden uppvaktar landstinget med syfte att få en förbättrad kollektivtrafikförbindelse mellan pendeltågstationen i Helenelund och tunnelbanan i Kista. T ex skulle en linje med matarbuss vara att föredra för att uppmuntra besökarna att använda kollektivtrafiken istället för bilen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (s), (mp) och (v).

§23 Överenskommelse om exploatering för handelsändamål, inom fastigheten Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) i Riksby med Fastighets AB Bromma Center Södra och KF Fastigheter AB samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik. Genomförandebeslut

Dnr E2009-511-00833

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av exploatering inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) omfattande investeringsutgifter om 172mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan exploateringsnämnden och Fastighets AB Bromma Center Södra respektive KF Fastigheter AB m.fl. avseende Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i uppdrag att träffa avtal mellan exploateringsnämnden och AB Storstockholms lokaltrafik avseende reservat för Tvärbanan enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år. Utgifterna för efterföljande år får tas i särskilt beaktande i nämndens kommande budgetarbete.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därefter anförs följande:

Vänsterpartiet och miljöpartiet anser att förslaget fått en alltför permanent utformning, och det måste få en helt annan inriktning vad gäller trafiken. En betydande miljöpåverkan kommer att ske på bl.a. Ulvsundavägen. Att utöka antalet parkeringsplatser upp mot ca 4000 platser anser vi var helt felaktigt. Om staden skall nå uppsatta klimatmål är inte detta acceptabelt. Området måste göras mer tillgängligt för gång och cykeltrafik från Ulvsunda och Mariehällsområdena. Likaså måste förbättrade bussangöringar ske fram till dess att tvärbanan är klar med en station i området. Vi kan inte se att barnperspektivet är belyst i detta område. I föreliggande förslag ser det ut som om utomhusmiljön kommer att vara rent av farlig för barn. I väntan på en nedläggning av Bromma flygplats anser vi att området kan vara kvar som handelsplats. När flyget läggs ned, bör även detta område ingå i det med bostäder bebyggda Brommafältet.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Förslaget till exploateringen till Bromma center är bra. Det finns ett behov till upprustning i området. Men vi anser också att det finns flexibilitet i det som kommer att anläggas i området. På det sättet kan staden möjliggöra bostadsbyggnation i området framöver.

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget om återremiss från (mp) och (v).

§24 Markanvisning för garageändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:17 och 1:18 i Ulvsunda till Garageföreningen Traneberg ekonomiska förening

Dnr E2009-513-00903

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för garageändamål inom fastigheterna Ulvsunda 1:17 och 1:18 till garageföreningen Traneberg ekonomiska förening och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Det har inte gjorts någon helhetsbedömning av områdets framtida användning trots att man kan förvänta sig förändrade förutsättningar, t ex intresse för mer publika verksamheter, när spårvägen dras i området. Det saknas också i ärendet en beskrivning om vilka övriga förflyttningar som kan komma att krävas i samband med spårvägsbygget. Det ligger ju andra verksamheter i området. Då är det olämpligt att ta ställning till flytten av en enskilda byggnad separat.

Innan nämnden kan ta ställning till ärendet bör man försöka hitta andra lokaliseringar för veteranbilsföreningens verksamhet, t ex i befintliga byggnader i närliggande industriområden. Det har inte gjorts, då föreningen ställt krav på att få en närliggande plats.

Kommunen har ingen skyldighet att hitta ny plats för den här typen av verksamhet, men självklart bör kommunen var behjälplig och hitta godtagbara lösningar för verksamheter som berörs, i rimlig omfattning Det är anmärkningsvärt att en informell garagekompensationsregel” väger tyngre än den tydligt definierade principen om grönkompensation. När det gäller grönkompensation anses det alltid omöjligt att hitta motsvarande ianspråktagen yta någon annanstans.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter beslutar nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Sätra 2:1 och Utile Dulci 2 i Bredäng till Ikano Bostaden AB

Dnr E2009-513-00788

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Sätra 2:1 och Utile Dulci 2 till Ikano Bostaden AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras och kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hyresrätter.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på verklig grönkompensation.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi är försiktigt positiva till att det byggs bostäder på platsen men vill se ett förslag på hyresrätter och att staden inte säljer mark. Vi vill se en riktig grönkompensation, upprustning av Gröna Stugans parklek är positivt men kan inte räknas som en grönkompensation, upprustningen måste ske oavsett husbygget.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår följande:

 1. Försäljningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Vi kan också konstatera att markanvisningen inte följer Söderortsvisionens intentioner, och det är inte första gången den borgerliga majoriteten frångår visionens innehåll.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Godkänna markanvisningen för lamellhuset i söder.

 2. Avslå markanvisningen för stadsvillorna i den norra delen.

 3. Villkora markanvisningen med att det tas fram en plan för grönkompensation som redovisas och godkänns i nämnden.

 4. Därutöver anförs följande:

Det finns förutsättningar för förtätningar i Bredäng. Det måste dock göras på ett sätt så att de gröna kvaliteterna i området inte försvinner. Istället för att sprida ut bebyggelsen bör man undersöka om inte det södra huset kan byggas mer yteffektivt för att få in fler bostäder, t ex genom att byggas högre.

Grönkompensation måste bli tydligare och syfta till att stärka förlorade ekologiska värden, inte enbart att rusta upp eftersatta områden.

Omröstning

Ordföranden ställer först det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§26 Exploateringsavtal med Fastighets AB Telefonfabriken och Tellaplan Fastigheter AB avseende kv Telefonfabriken m m, i stadsdelarna Midsommarkransen och Hägerstensåsen

Dnr E2009-511-00624

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Fastighets AB Telefonfabriken och Tellaplan Fastigheter AB avseende kv Telefonfabriken m m, i stadsdelarna Midsommarkransen och Hägerstensåsen.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§27 Markanvisning för bostäder vid kv Sparbanksboken i Hägersten till JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-01131

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Sparbanksboken i Hägersten till JM och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Förslaget återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Det skulle kunna finnas förutsättningar för bostäder på den utpekade marken, trots att det berör ett värdefullt grönområde. Avgörande är hur marken utnyttjas, så att det sker så yteffektivt som möjligt samt att det finns en tydlig plan för en riktig grönkompensation,

Grönkompensation måste bli tydligare och syfta till att stärka förlorade ekologiska värden, inte enbart att rusta upp eftersatta områden, eller lägga om parkvägar. Det kan t ex handla om att stärka spridningssambanden i viktiga spridningsstråk.

Innan vi kan ta ställning till markanvisningen måste dessa två förutsättningar klargöras.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras och kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hyresrätter.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på verklig grönkompensation.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi är positiva till att det byggs bostäder på platsen men vill se ett förslag på hyresrätter och att staden inte säljer mark. Vi vill se en riktig grönkompensation, upprustning och viss omläggning av parkvägar är inte en riktig grönkompensation.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår följande:

 1. Försäljningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Vi vill vidare uppdra åt kontoret att återkomma med ett ambitiösare förslag till grönmarkskompensation, vid sidan om parkvägens upprustning.

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslagen om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget om återremiss från (mp).

§28 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering avseende kv Båtklubben i stadsdelen Hammarby Sjöstad med Skanska Nya Hem AB och AB Svenska Bostäder. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Persikan 5 på Södermalm till Skanska Nya Hem AB

Dnr M2006-512-01730

Ärendet utgår.

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv Trycklåset i Rågsved till Peab Bostad AB

Dnr 2007-513-00123

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv Trycklåset till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Försäljningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar.

Vi vill vidare uppdra åt kontoret att återkomma med ett seriöst förslag till grönmarkskompensation, samt att sådana bör redovisas redan i ärendet när detta är föremål för beslut. Detta blir särskilt angeläget i de fall kontoret, vilket numera är brukligt, säljer fastigheterna redan vid själva anvisningen.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt följande:

Bostadsprojektet innebär ett bra komplement till bostäderna i området och är en bra plats att bygga på. Det är ett lämpligt ställe för ett högt hus. Kompensation för de träd som försvinner bör ske på ett bra sätt, förslagsvis genom att stärka Rågsveds friområde, t ex genom att återställa upplageområdet vid Snösätragränd till natur- och rekreationsområde.

Parkeringsytorna kan begränsas då det finns bra kollektivtrafik i området.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§30 Markanvisning för småhus inom fastigheten Örby 4:1 vid kv Kopieramen i Bandhagen till Peab Bostad AB

Dnr E2008-513-02072

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för småhus inom fastigheten Örby 4:1, kv Kopieramen mm till Peab Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) förslår att nämnden avgör ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med en markanvisning som innefattar flerfamiljshus.

 3. Därutöver anförs följande:

Det finns ett stort behov av bostäder i Stockholm och Stockholmsregionen. Vi anser att det är ineffektivt markutnyttjande att bygga enligt det förslaget som finns i detta ärende.

Det finns både småhus och radhus i området redan nu. Om majoriteten menar allvar med sina löften om blandat byggande så borde man även titta på möjligheten att bygga flerfamiljshus i området.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Markanvisningen avslås.

 2. Ärendet återremitteras och kontoret får i uppdrag att återkomma med andra förslag än radhus

 3. Därutöver anförs följande

Vi anser att staden ska bygga bostäder men marken måste användas på bästa sätt. Att ta grönmark i anspråk för att bygga 50 radhus är slöseri med värdefull mark. Villor och radhus leder till en gles stad som är svår att försörja med bra kollektivtrafik och sannolikheten att de framtida boende kommer att äga bil är mycket stor. Vi vill se andra förslag på bostadshus i området, t ex. lamellhus i 3-4 våningar med en del stora lägenheter då stadsdelen har liten andel lägenheter med fem rum eller mer. Vi vill se förslag på andra boendeformer än föreslagen äganderätt. Varför inte bygga ett attraktivt gruppboende eller kollektivhus med närhet till grönmark och kollektivtrafik. Vi vill i fortsatta markanvisningar se en översikt på hur ombildningar påverkat stadsdelen när det gäller upplåtelseformer för att kunna ta ställning till om nya hus ska uppföras med bostadsrätt eller hyresrätt.

Härefter framläggs följande förslag:

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Markanvisningen avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Att utnyttja stadens värdefulla mark för att bygga ett fåtal radhus hus är inte rimligt av flera skäl. Tillskottet av nya bostäder är mycket litet i förhållande till den markyta som tas i anspråk. Istället bör klimatsmarta flerbostadshus byggas som gör det möjligt att spara fler grönområden. Radhus och villamattor är dessutom svåra att försörja med kollektivtrafik, och skapar ett bilberoende som knappast är försvarbart i dessa dagar.

Dessutom är skogen intill värdefull och används mycket, vilket gör omfattande bostadsbebyggelse olämplig.

Omröstning

Ordföranden ställer först de framlagda förslagen om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställer ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§31 Norra stationsområdet, genomförandeavtal med Banverket om intunnling av Värtabanan m m. Genomförandebeslut 1

Dnr E2009-410-00873

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar för sin del godkänna föreliggande genomförandeavtal med Banverket och uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra avtalet.

 2. Nämnden godkänner att medel om 40 mnkr nu tas i anspråk för tillfällig omläggning av Värtabanan.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om fullmäktiges godkännande av beslutet senast den 1 april 2010 genom beslut som senare vinner laga kraft.

 4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart så att arbetena med den tillfälliga omläggningen av Värtabanan skall kunna påbörjas efter sommaren 2009.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt följande:

Det är viktigt att Värtabanan säkras för framtiden. Det skulle också vara intressant att anlägga en pendeltågstation utefter spåren. Det finns också möjlighet att dra Roslagsbanan till Centralen. Även en sådan dragning behöver då kunna följa de nuvarande spåren, gärna med en station under det nya bostadsområdet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§32 Detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 mm (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm S-Dp 2009-02013-54. Remiss plansamråd

Dnr E2009-512-00822

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp):

 1. Exploateringskontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Karolinska-Norra Stationsområdet är ett av Stockholms viktigaste stadsutvecklingsområden. Utvecklingen tillika utformningen av området är mycket angelägna för att Norra Stationsområdet ska bli en modern och funktionell stadsdel, liksom för att den ska kunna fungera med andra delar av staden.

I och med att mycket tyder på att det under överskådlig tid inte kommer att ske någon tunnelbaneutbyggnad understryker exploateringsnämnden vikten av att en ordentlig trafikanalys genomförs. Framkomlighets- och infrastrukturfrågorna bör därför ges särskild vikt i det vidare arbetet. Utbyggnaden av Karolinska-Norra Station påverkas också av omgivande större projekt som exempelvis Norra Länken. Tidplaner och utbyggnad måste samordnas så att effektiva lösningar skapas inom området, i omgivningen, samt för regionen. Samtliga berörda instanser behöver planera och operativt samarbeta för att skapa trafiklösningar som främjar den regionala och lokala framkomligheten.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 maj 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) föreslog: (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslår följande:

 1. Kontorets yttrande godkänns i huvudsak.

 2. Nämnden uttalar att projektet förutsätter att en tunnelbana till Norra stationsområdet byggs.

 3. Därutöver anförs följande:

Projektet motarbetas dessvärre av moderaterna i staden och länet som uttalat att man inte avser att bygga någon tunnelbana överhuvudtaget i Stockholmsregionen i framtiden. Det är mycket märkligt mot bakgrund av att regionen kommer att växa med omkring en halv miljon människor till år 2030.

En tunnelbana till Norra stationsområdet kommer att kosta mellan 2,5 -3 miljarder kronor och dagligen transportera minst 30000 människor. De borgerliga satsar nu istället på en spårväg city som kommer att kosta lika mycket, men som mellan centralen och Djurgården endast transporterar knappt 20000 personer dagligen och på övriga sträckor ännu färre. Samhällsekonomiskt är en tunnelbana till Norra stationsområdet väldigt mycket mer lönsam och dessutom enigt vår uppfattning en förutsättning för projekts genomförande.

Det är bra att förvaltningen framhåller de stora risker som finns med projektet, och som socialdemokraterna tidigare varnat för, att utomhusmiljön och kvarterens små innegårdar kommer att få en undermålig kvalitet. Den föreslagna kvartersstorleken riskerar att innebära att utemiljön för de tusentals barn som kommer att bo i området kommer att vara i en orimligt låg standard.

Bullerstörningarna måste med avskärmningar och kontorsbebyggelse längs bullerstörda vägar som exempelvis Solnavägen hanteras så att man i de flesta lägenheter kan klara tysta sidor i enlighet med statens regler för detta. Förutsättningarna för detta verkar enligt förslaget också relativt goda.

Positivt är att exploateringsgraden har minskat mot tidigare förslag men utformningen kan behöva justeras ytterligare för att kunna få ett projekt med tillräckligt god boendekvalitet som människor är beredda att betala relativt höga boendekostnader för.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

 1. Kontorets remissvar bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

När Norra stationsområdet nu detaljplaneras är det viktigt att särskilt lyfta fram några avgörande aspekter; tunnelbanans förutsättning för detaljplanens genomförande, placeringen av Life Sciencebyggnaderna, barnperspektivet och möjligheterna till bilfri parkmiljö samt klimatsmart byggande. De styrs och påverkas i högsta grad av exploateringsnämnden.

Tunnelbanan

Hela detaljplaneringen bygger på att tunnelbanan förlängs till Karolinska och att området får en god kollektivtrafikförsörjning från start. I dagsläget är frågetecknen stora kring tunnelbanan vilket riskerar att stjälpa hela Norra stationsområdets utbyggnad. Det är en oacceptabel utveckling. Staden måste vidta krafttag så att kollektivtrafikförsörjningen i området säkras från dag ett.

Life Science-centret

Det är positivt med utveckling av verksamheterna kring karolinska institutet och Life Science-centret är en positiv del till projektet. Det är däremot inte god stadsplanering att planera in de byggnaderna på det markområde som bäst lämpar sig för bostäder. Det bör hittas en annan placering för byggnaderna, antingen i Karolinska sjukhusets gamla lokaler eller på en annan del av detaljplaneområdet. Det skulle skapa en bättre helhet för bostadsplaneringen och tillgången till parkstråket. Det är också viktigt för trivseln och stadslivet att byggnaden i parkens östra ände, med rund gård, görs publik, t ex som centrumbyggnad med bibliotek osv.Vi anser också finnas plast för ett miljöteknikkluster i området.

Barnperspektivet och möjligheterna till bilfri miljö

Norra stationsområdet planeras tätt och med högt exploateringstal, vilket till stora delar är en förutsättning för att projektet ska kunna finansieras. Det innebär att gårdarna blir mörka, och friytorna begränsade, Det parkstråk som går genom området är därför mycket viktigt, däremot försämras tillgängligheten kraftigt av att parken omges av vägar, istället för att ligga i direkt anslutning till husen. Det motiveras med att det måste finnas anslutning till de underjordiska garagen. Om det istället skapades gemensam garageanläggning under bostäderna, vilket är tekniskt helt möjligt, skulle trafiken i anslutning till parken kunna undvikas. Parkeringstalen bör också begränsas, så att inte byggkostnaderna skenar iväg och så att det sker en anpassning till det kollektivtrafiknära och centrala läget. Det är också viktigt att cykelstråken anpassas till en utökad cykeltrafik och att proportionerna på utrymmesfördelningen på gatorna mellan gående, cyklister och biltrafikanter inte är till gåendes och cyklisters nackdel. Det är också mycket problematiskt att det inte planerats in någon skola i den första etappen.

Klimatsmart byggande

För att skapa en hållbar stad är det en förutsättning att det som byggs nytt i Stockholm ligger i framkant när det gäller energieffektivitet och miljöanpassning. Norra stationsområdet kommer att färdigställas efter miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden och då kan man dra nytta av den utveckling som sker där. Därför bör miljömålen för norra stationsområdet vara minst det som ska gälla för Norra Djurgårdsstaden.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp).

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) instämmer i förslaget från (m) och (fp).

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§33 Utred och utveckla stadsstrandbad i Stockholm. Svar på skrivelse från Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2009-520-00146

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att planera in bad vid Slussen och Loudden-Värtan.

 2. Kontoret får i uppdrag att hitta en lösning för bad vid Brunnsviken där småbåtsområdet effektiviseras så att en badplats kan få plats.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är bra att Exploateringskontoret utreder vidare om att anlägga stadsstrandbad vid Slussen och vid Loudden-Värtan, och det bör finnas ett tydligt sådant uppdrag.

Vad gäller badet vid Brunnsviken är det visst möjligt att anlägga ett bad någonstans mellan Kräftriket och Stallmästaregården. Det krävs dock att båthamnarna begränsas och görs mer yteffektiva. Det är viktigt att de som inte äger och nyttjar båt i området också har tillgång till stranden och detta kan säkras genom att införa ett strandbad där.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

Vi håller med om Stockholm ska utvecklas till en stad med goda möjligheter för bad även i centrala lägen. Vi anser att staden i det fortsatta planarbetet ska undersöka möjligheten för bad vid de föreslagna platserna Slussen och Värtan-Loudden. Utredningarna får sedan visa om platserna är lämpliga för bad ur säkerhets- och hälsosynpunkt.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§34 Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt. Svar på remiss

Dnr E2009-007-00408

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp):

 1. Exploateringskontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Exploateringsnämnden delar kontorets synpunkter i svar på remissen om att osäkerheterna kring miljökvalitetsnormernas rättsverkan, ansvar och kostnadsfördelning för åtgärder samt tidplanen för införandet är alltför omfattande. Det kan få långtgående konsekvenser för regionens utveckling om beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram fastställts utan att dessa helt centrala frågor har fått ett svar.

Den oklara rättsverkan avser vilken rättslig status miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet kommer att få inom EU. Enligt miljöbalken innebär miljökvalitetsnormer ett gränsvärde som inte får överträdas och där det inte finns möjlighet till avvägningar som är samhällsekonomiskt och miljömässigt motiverade.

Det är viktigt att frågan om Norra Östersjöns vattendistrikt behandlas på ett noggrant och hållbart sätt, som möjliggör en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Vattenmyndighetens förslag till skydd för Norra Östersjön är i den bemärkelsen för vagt utformat för att det ska gå att använda som underlag för planering av Stockholm och dess verksamheter.

Med tanke på att de nuvarande tillstånden i vattenförekomsterna redovisas översiktligt i förslaget till förvaltningsplan, och det med ett mycket begränsat underlag, så finns det stora osäkerheter i frågan om validiteten hos de olika klassificeringarna av vattnets tillstånd. Det fortsatta bygget av ett grönt och växande Stockholm kan inte göras med regler som baseras på förhållanden som inte är ordentligt utredda. I förslaget till miljökvalitetsnormer anges att i de fall man har bristande kunskap om förekomsten av vissa kemiska ämnen i vattenförekomsten ska klassningen sättas som ”God”. Detta är inte rekommendabelt med tanke på vilken rättslig status som begreppet miljökvalitetsnorm har i den svenska miljöbalken. Detta måste ändras till att det upprättas en status av ”uppgift saknas ” eller dylikt. Det kan inte vara rimligt att utförandet av provtagningar leder till brott mot försämringsförbudet, vilket i sin tur kan leda till krav på åtgärder som inte är samhällsekonomiskt försvarbara.

Exploateringsnämnden delar kontorets uppfattning att en felaktig klassning av vattenområden kan innebära att högre och orealistiska krav kommer att ställas på modifierade och konstgjorda vatten som Slussen, Hammarbyslussen, Hammarby sjö och Bällstaån.

Det är allvarligt att det saknas en ordentlig ekonomisk analys över målens inverkan på samhället. I förslaget till åtgärdsprogram beräknas Stockholm exempelvis inte få några som helst extrakostnader vid implementering av programmet, vilket vi måste se som mycket osannolikt.

Den miljökonsekvensbeskrivning som vattenmyndigheten har gjort visar på en allt för naturvetenskaplig avgränsning, som inte tar de samhällsekonomiska implikationerna i beräkning. Tillsammans med en för vag förvaltningsplan för att det ska kunna användas som planeringsunderlag i staden bildar det en helhet av bristande förståelse för den moderna stadens förutsättningar och krav, men även på de långtgående juridiska implikationerna av att allt för hastigt sammanfoga de svenska miljökvalitetsnormerna med EU:s vattendirektiv.

Ärendets handlingar

Exploateringskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009. I utlåtandet föreslås följande:

1 Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av vattenmyndighetens förslag med kontorens utlåtande.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) föreslår: (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslår följande:

 1. Nämnden ställer sig positiv till Vattenmyndighetens förslag.

 2. Därutöver anförs följande:

Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå en god status år 2015 och införandet av miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning är verktyg för att nå dit. Miljökvalitetsnormer är satta utifrån människors hälsa och det är intressant att kontoren diskuterar normerna som ”problem”. Normerna är juridiskt bindande helt enkelt för att de måste nås, vi kan inte bortse från dem.

Vattnet på jorden är detsamma som när jorden bildades. Under 150 korta år har vi lyckats förstöra denna resurs till den grad att det hotar människans överlevnad. Över hälften av jordens befolkning bor i städer. Det är inte rimligt när kontoren menar att vi som bor i städer måste få ett undantag, att det ska vara OK att vi i städerna fortsätter att ha dålig kvalitet på vattenresurserna. Att som Exploaterings- och Trafikkontoren ställa sig negativa till denna reform kring vattenplanering och hänvisa till att detta enbart skapar mer byråkrati är att blunda för frågan om att säkra vattenkvaliteten för framtiden och det är att motverka beslutsformer som leder till att effektiva åtgärder genomförs.

Det finns säkert detaljer kring tidsplaner och definitioner av hamnområden som kan diskuteras. Liksom avvägningar där miljöproblem står emot varandra, t.ex. avtappningen vid Slussen. Men själva grunden måste vara att direktivets intentioner ska följas och att det är självklart att miljöhuvudstaden Stockholm ska gå i spetsen för detta arbete. Självklart måste ekonomiska förutsättningar ges för att detta ska vara möjligt.

3) Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) föreslår följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av vattenmyndighetens förslag enligt följande:

Vattenmyndighetens förslag är i grunden mycket bra men vi vill ändå tillägga följande:

Skogsbruk och jordburk måste bedrivas på bästa möjliga miljömässiga sätt med hänsyn till lokala förhållanden. Det innebär exempelvis krav på obrukade kantzoner vid alla vatten och åtgärder för att rena dräneringsvatten från odlad mark som inte tas om hand av kantzoner. Djurhållning med mer än 100 kor eller motsvarande antal av andra djur ska juridiskt hanteras som industriutsläpp med tillräcklig rening av all gödsel. På sikt ska all mer omfattande djurhållning bara ske inom områden där detta av miljöskäl är lämpligt. Inom särskilt övergödningskänsliga områden ska det gå att kräva att särskilda villkor uppfylls för att kunna bedriva jordbruk. Jordbruket måste på ett tydligare sätt kompensera för de utsläpp av fosfor och kväve som sker, antingen genom effektiva åtgärder eller genom en avgift till staten som i sin tur vidtar effektiva åtgärder.

Kraftbolag måste åläggas att modifiera sin vattenreglering i miljöförbättrande riktning efter förslag från Vattenmyndigheterna och att inrätta fiskvägar för upp- och nedvandring vid alla kraftverk och dammar där detta är ekologiskt motiverat. Om behov inte finns vid ett enskilt kraftverk bör man istället bidra till åtgärder på annat håll. Utsättning av fisk får enbart ske för att kompensera för skador orsakade av åtgärder som är irreversibla. Utsättning ska alltid ske med fisk från lokala bestånd och utföras på ett sådant sätt att fiskens naturliga egenskaper

bevaras. Överallt där så är möjligt skall små, naturreproducerande bestånd skapas för avelsändamål.

Kommunerna bör också på ett tydligare sätt åläggas att minska sina utsläpp så att God Ekologisk Status uppnås och dessutom ansvara för restauerring av alla de sjöar och vattendrag som förorenats på grund av aktiviteter som kommunen ansvarar för.

Kommunerna bör dessutom åläggas att ansluta alla enskilda fastigheter till det kommunala avloppssystemet där detta är rimligt och för återstående fastigheter se till att tillräcklig rening sker. Om enskilda anläggningar inte är tillräckliga eller inte möjliga att anlägga bör istället en avgift erläggas för att bidra till gemensamma, effektiva anläggningar.

I de fall där kostnaderna för enskilda åtgärder blir orimligt stora bör kommunerna gå in och bidra till gemensamt organiserade anläggningar för att rena vatten genom till exempel musselodling, våtmarker eller dammar. Kommunerna bör åläggas att ta initiativ till sådana åtgärder.

För att effektivisera verksamheten ska en ny central Vattenmyndighet bestående av Havsmyndigheten, Vattenmyndigheterna, Fiskeriverket, SMHI och Naturvårdsverkets vattendel skapas. Denna nya myndighet bör få det direkta ansvaret för allt vattenarbete och utifrån Vattendirektivet och det marina direktivet kunna reglera utsläpp av förorenande ämnen till vatten från verksamheter på land.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag av ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp).

Reservation

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) instämmer i förslaget från (m) och (fp).

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§35 Markanvisning för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skärholmens islamiska kulturförening

Dnr E2009-513-00699

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för moské med tillhörande samlingslokaler inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Skärholmens islamiska kulturförening och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Petter Lindfors m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt följande:

Stockholm är en mångkulturell och multikonfessionell stad. Som en följd därav uppstår behov av gudstjänstlokaler för olika trosriktningar. Ansvaret för att tillgodose dessa behov vilar i ett sekulärt samhälle som det svenska på de religiösa samfunden. Staden bör dock visa lyhördhet gentemot samfundens behov av utrymmen för religionsutövning, exempelvis genom att undersöka förutsättningarna för markupplåtelse för sådana ändamål. Mot den bakgrunden är det positivt att med detta beslut om markanvisning för moské möjliggöra uppförandet av en lokal för utövande muslimer i Skärholmen.

Läget för markanvisningen, med närhet till Skärholmens centrum och kollektivtrafik, är lämpligt. Förslaget medger emellertid ett tämligen ringa antal parkeringsplatser i direkt anslutning till moskén. Det är samtidigt angeläget att situationen för boendeparkering i närområdet inte försämras och att angöring från Skärholmsvägen inte leder till oacceptabel köbildning. Angörings- och parkeringsfrågorna bör därför belysas grundligt i det kommande planarbetet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Håkan Thorén (kd) instämmer i särskilt uttalande från (m) och (fp).

***

Ordföranden Petter Lindfors (m) överlämnar en blomma och gratulerar ledamoten Helena Bonnier (m) som firar jämn bemärkelsedag under sommaren som kommer.

Därefter tackar ordförande Petter Lindfors (m) nämnden och kontoret för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) önskar ordföranden detsamma. Förvaltningschefen Krister Schultz önskar nämnden trevlig sommar och överlämnar en sommarpresent.

***