Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-08-20

Sammanträde 2015-08-20

Datum
Klockan
17:00
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Försäljning av fastigheterna Salem 5:77 och Rönninge 6:5 i Salems kommun till Salems kommun (M&V)

7 Motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Svar på remiss (M&V)

8 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Svar på remiss (M&V)

9 Försäljning av fastigheterna Ådö 1:10, 1:13, 1:14 och 2:1 i Upplands-Bro kommun till Svenska Hyresbostäder Folkhemmet AB (M&V)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista till Kista Qvadrat KB (PU)

Rinkeby-Kista stdf Dnr: E2015-01554

11 Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats. Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 106-648/2015) (PU)

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostädsändamål inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och Prosten 1 i Nockeby med Seniorgården AB. Genomförandebeslut (PU)

13 Inrättande av Älvsjöskogens naturreservat i Stockholm stad (PU Mf Sbk)

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov med AB Borätt (PU)

Enskede-Årsta-Vantör stdf Dnr: E2015-01519
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion (2015:18) om utbyggnad av Stadsgårdshissen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU Sbk Tk)

16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Ståthållaren 5 samt del av Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU)

Skarpnäck stdf Dnr: E2011-513-00491

17 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen vid Stångåvägen till SISAB (PU)

Skarpnäck stdf Dnr: E2014-02906
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Samråd om depå för ny tunnelbana (PU Sbk Tk Mf Slk)

Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör stdf
Dnr: E2015-01530

Ärendet kommer i utskick 2, 2015-08-12.

19 Samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Anmälan av svar på remiss från Trafikverket (PU)

20 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter (PU)

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen till Stockholms kooperativa bostäder, Järntorget Bostad AB och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut (PU)

22 Motion (2015:16) Försäljning av Stockholms stads saluhallar. Svar på remiss (PU)

Södermalm stdf Dnr: E2015-01050 OJ

23 Motion (2015:15) om fiskmarknad vid Slussen. Svar på remiss (SP)

Södermalm stdf Dnr: E2015-01049 OJ

24 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:4, 1:9 och Hull 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet till WallHull AB. Ändring av tidigare markanvisning till WallHull AB för kontorsändamål (SP)

25 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden, Vasastaden, till Humlegården Fastigheter AB (SP)

26 Riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån (SFS 2009:956). Svar på remiss från kommunstyrelsen (M&T)

27 Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (M&T)

28 Instruktioner med mera för exploateringsnämndens strategiråd

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Försäljning av fastigheterna Salem 5:77 och Rönninge 6:5 i Salems kommun till Salems kommun

§7 Motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Svar på remiss

§8 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Svar på remiss

§9 Försäljning av fastigheterna Ådö 1:10, 1:13, 1:14 och 2:1 i Upplands-Bro kommun till Svenska Hyresbostäder Folkhemmet AB

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista till Kista Qvadrat KB

§11 Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål inom fastigheterna Nockebyhov 1:1 och Prosten 1 i Nockeby med Seniorgården AB. Genomförandebeslut

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov med AB Borätt

§15 Motion (2015:18) om utbyggnad av Stadsgårdshissen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Ståthållaren 5 samt del av Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

§17 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen vid Stångåvägen till SISAB

§18 Samråd om depå till ny tunnelbana

§19 Samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Anmälan av svar på remiss från Trafikverket

§20 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen till Stockholms kooperativa bostäder, Järntorget Bostad AB och Åke Sundvall Projekt AB. Inriktningsbeslut

§22 Motion (2015:16) om försäljning av Stockholms stads saluhallar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Motion (2015:15) om fiskmarknad vid Slussen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:4, 1:9 och Hull 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet till WallHull AB. Ändring av tidigare markanvisning till WallHull AB för kontorsändamål

§25 Markanvisning för kommersiellt ändamål inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden, Vasastaden, till Humlegården Fastigheter AB

§26 Riskhanteringsplan för Mälaren, Oxundaån och Tyresån (SFS 2009:956). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§27 Remiss om Boverkets rapport - Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§28 Instruktioner med mera för exploateringsnämndens strategiråd

§29 Information om exploateringsnämndens strategiråd