Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Minnesanteckningar från presidiets möte med rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen av Spånga-Barkarby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse (Trv 2015/58740). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Delbetänkandet från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Föreskrifter om ändring i transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Anmälan av svar på remiss transportstyrelsen (Ti)

12 Länsstyrelsens förslag till föreskrifter om anmälan för samråd samt konsekvensutredning i Kungliga nationalstadsparken, Lidingö, Solna och Stockholms kommuner. Anmälan av svar på skrivelse från kommunstyrelsen (Stm)

13 Riskhanteringsplan - Förordningen om översvämningsrisker. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

14 Stockholms brandförsvars handlingsplan 2016-2019. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

15 Utfasning av mynt i parkeringsautomater. Genomförandebeslut (Ti)

16 Bibliotekstan, gatuåtgärder. Genomförandebeslut (Tp)

17 Ombyggnation av cykelbana i Rålambhovsparken och tunneln under Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

18 Cykelbana på Värtavägen. Reviderat genomförandebeslut (Tp)

19 Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta. Genomförandebeslut (Anl)

20 Ny cirkulationsplats samt gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen i Skärholmen. Genomförandebeslut (Anl)

21 Ny gång- och cykelbana i samband med Växthusvägens förlängning mellan Järfälla och Stockholm. Genomförandebeslut (Anl)

22 Upprustning av Strömparterren. Slutredovisning (Anl)

23 Upprustning av Spånga centrum. Slutredovisning (Anl)

24 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget (etapp 2 & 3). Slutredovisning (Anl)

26 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

27 Ökad Ljussättning på stadens fasader. Motion (2015:27) från Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

28 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm + Explk)

29 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm samt Funktionellt Prioriterat Vägnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Explk + Sbk + Mf)

30 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden. Motion (2015:40) från Karin Ernlund och Christina Linderholm båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Explk)

31 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

32 Ta fram en handlingsplan för att motverka olaglig affischering. Motion (2015:25) från Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

33 Trafikkontorets handlägning av överklagande av beslut om parkeringsbestämmelser på Konvaljestigen och Kaktusvägen. Yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän (Ti)

34 Om stadens klotterarbete. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd F(FP, Cecilia Brinck (M) samt Mikael Valier (KD) (Stm)

35 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss (Tp)

37 Byte av Norra Danviksbron. Utredningsbeslut (Anl)

38 Ramavtal för löpande underhåll, mindre byggnadsarbeten och service av styrsystem. Upphandling (Anl)

39 Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014-2015. Lägesrapport (Ti + Mf)

40 Hastighetsplaner för trafiksäkerhet i Stockholm. Genomförandebeslut (Tp)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr T2015-00002

§6 Minnesanteckningar från presidiets möte med rådet för funktionshinderfrågor Dnr T2015-00002

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar Dnr T2015-00857

§8 Järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga-Barkarby i Stockholms kommun, begäran om fastställelse (Trv 2015/58740). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-02041

§9 Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg. Etapp 1: trafikupplägg år 2017/2018. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01695

§10 Delbetänkandet från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-02123

§11 Föreskrifter om ändring i transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Anmälan av svar på remiss transportstyrelsen Dnr T2015-01503

§12 Länsstyrelsens förslag till föreskrifter om anmälan för samråd samt konsekvensutredning i Kungliga nationalstadsparken, Lidingö, Solna och Stockholms kommuner. Anmälan av svar på skrivelse från kommunstyrelsen Dnr T2015-01653

§13 Riskhanteringsplan ­ Förordningen om översvämningsrisker. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01460

§14 Stockholms brandförsvars handlingsprogram 2016-2019. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01728

§15 Utfasning av mynt i parkeringsautomater. Genomförandebeslut Dnr T2015-02101

§16 Bibliotekstan, gatuåtgärder. Genomförandebeslut Dnr T2015-01625

§17 Ombyggnation av cykelbana i Rålambhovsparken och tunneln under Gjörwellsgatan. Genomförandebeslut Dnr T2015-01561

§18 Cykelbana på Värtavägen. Reviderat genomförandebeslut Dnr T2013-313-06573

§19 Cykelåtgärder på Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta. Genomförandebeslut Dnr T2015-01546

§20 Ny cirkulationsplats samt gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen i Skärholmen. Genomförandebeslut Dnr T2015-02088

§21 Ny gång- och cykelbana i samband med Växthusvägens förlängning mellan Järfälla och Stockholm. Genomförandebeslut Dnr T2015-01806

§22 Upprustning av Strömparterren. Slutredovisning Dnr T2015-01513

§23 Upprustning av Spånga centrum. Slutredovisning Dnr T2008-530-00660

§24 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Rosenlundsgatan och Mariatorget (etapp 2 & 3). Slutredovisning Dnr T2008-320-02022

§26 Innovationsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01574

§27 Ökad Ljussättning på stadens fasader. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01884

§28 Dig In ­ Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01609

§29 Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm samt Funktionellt Prioriterat Vägnät. Trafikverkets Framkomlighetsprogram för Storstockholm samt Funktionellt Prioriterat Vägnät. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01003 och T2015-01309

§30 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden. Motion (2015:40) från Karin Ernlund och Christina Linderholm båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01782

§31 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01784

§32 Ta fram en handlingsplan för att motverka olaglig affischering. Motion (2015:25) från Martin Westmont (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2015-01705

§33 Trafikkontorets handläggning av överklagande av beslut om parkeringsbestämmelser på Konvaljestigen och Kaktusvägen. Yttrande till JO, Riksdagens ombudsmän Dnr T2015-01754

§34 Om stadens klotterarbete. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd F(FP, Cecilia Brinck (M) samt Mikael Valier (KD) Dnr T2015-01401

§35 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad.Beslut om remiss Dnr T2015-00339

§37 Byte av Norra Danviksbron. Utredningsbeslut Dnr 2015-01514

§38 Ramavtal för löpande underhåll, mindre byggnadsarbeten och service av styrsystem. Upphandling Dnr T2015-01515

§39 Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014-2015. Lägesrapport Dnr T2014-00526

§40 Hastighetsplaner för trafiksäkerhet i Stockholm. Genomförandebeslut Dnr T2015-00921