Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

146 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minne 120920.pdf
Vision Söderort 2030.pdf
Uppföljning Risk- och sårbarhetsanalys 2012.pdf
Riktlinjer för bisysslor - antagna 20121001.pdf
Beslut om riktlinjer för bisysslor.pdf
Kommundirektörens rapport oktober 2012.pdf

147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2012 KSM 0724 10

Förslag till beslut

- Nämndplan 2013 för samhällsbyggnadsförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan 2013 med tillhörande förslag till budget. Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2013 - 2015. Miljö- pch samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med budget för 2013 antas.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhls utlåtande

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ansvarar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för många mycket viktiga uppgifter i Tyresö. Den strategiska utvecklingen av kommunen ligger mycket här. Genom de mål som finns i kommunplanen och i nämndplanen för 2013 tar vi steg framåt för att förverkliga Tyresö kommuns övergripande vision om att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen att leva och bo i hela Stockholmsregionen. Genom utskottets arbete förverkligas också Alliansen stadsbyggnadsvision för Tyresö.

Det kommande året kommer att innebära ett stort och viktigt arbete på alla områden som utskottet ansvarar för. Vi kommer att arbeta vidare för att ta fram den nya översiktsplanen för Tyresö, vi kommer att ta nya stora steg framåt för centrumutvecklingen och möjliggöra hundratals nya bostäder och lokaler för butiker, företag och samhällsservice. Utskottet kommer även att arbeta med frågor om att förbättra för det lokala näringslivet i nära samarbete med företagen i kommunen då vi ska se på möjligheterna att förtäta och bättre utnyttja våra företagsområden så att fler arbetsplatser kan skapas i Tyresö. Vi kommer vidare att se särskilt på Bollmora Företagsområde där strategiska markförvärv kan bli aktuella och där det finns möjlighet att utnyttja mark som kommunen äger bättre.

Ett fortsatt arbete för att se till att Tyresö är en av landets 10 trafiksäkraste kommuner löper på liksom arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägar och bättre koppla samman dessa med våra grannkommuner. Arbetet med att förbättra för cyklande är viktigt ur miljöperspektiv. Under året kommer även andra viktiga miljöåtgärder fortsätta som utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Östra Tyresö och om allt går som det ska även till Nyfors. Dessutom genomförs nya åtgärder enligt kommunens klimatstrategi och vi tar fram förslag på ytterligare ett nytt naturreservat i Tyresö, nämligen Klövberget. Matavfallsinsamlingen i kommunen byggs även den ut kraftigt.

Vi kommer att se till att förbättra i kommunen genom fler parkbänkar runt om och en särskild satsning på Fornuddsparken i Trollbäcken.

Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2013 leder till att målen i kommunplanen för 2014 och 2015 kan uppfyllas och innebär mycket positivt för Tyresö och för alla oss som bor och verkar här.

Bilagor
Nämndplan 2013 MSU 1 § 120.pdf
Nämndplan 2 MSU .pdf

148 Ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö bostäder

Dnr 2012/KS 0128

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen behandlade nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB tidigare i år, fick kommundirektören i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv kan utvecklas ytterligare i ägardirektiven.

Med utgångspunkt från vad som stadgas om allmännyttiga bostadsbolag i den lag som trädde i kraft den 1 januari 2011, redovisas i tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor inledningsvis sambandet mellan allmännyttiga ändamål, t ex i form av mer långtgående sociala eller ekologiska åtaganden, och kravet på affärsmässig avkastning.

Därefter görs en genomgång av vad nuvarande ägardirektiv innebär i fråga om sociala och ekologiska perspektiv och hur de har tillämpats av bolaget. En jämförelse görs med dels de av Miljöpartiet föreslagna formuleringarna och dels motsvarande innehåll i ägardirektiven för kommunala bostadsbolag i två andra kommuner. Exempel på mer långtgående krav redovisas, men också skäl för att inte införa liknande krav i ägardirektiven för Tyresö Bostäder. Slutsatsen av denna genomgång blir att det inte finns anledning att ändra ägardirektiven i dessa delar. En bättre metod är att istället ge konkreta uppdrag till bolaget om kommunen/ägaren önskar utnyttja bolaget i specifika syften.

Utredningen har skickats på remiss till styrelsen för Tyresö Bostäder AB som har svarat att den inte har några synpunkter på remissen.

Bilagor
Karta över lägenhetsbestånd.pdf
Bilaga 1 (jämf med särkilt yttrande).doc
Bilaga 2 (jämf med Värmdö och Växjö).doc
Tyresö bostäders svar på remiss om ägardirektiv.pdf
Tjänsteskrivelse ekologiska och sociala perspektiv ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf

149 Studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0364

Förslag till beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
För att kunna sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och ge unga en bra start i livet, föreslås Tyresö kommun utreda möjligheterna att införa ett studentmedarbetarsystem. Studentmedarbetare innebär att personer som studerar en gymnasial yrkesutbildning eller vid högskolor och universitet får en möjlighet att arbeta med något studierelevant vid sidan av studierna några timmar per vecka under högst 22 veckor.

Syftet med att införa ett studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun är att sänka trösklarna för studenter i Stockholmsregionen att få in en fot på arbetsmarknaden genom att bygga broar mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden, men det är också ett bra sätt för Tyresö kommun att rekrytera ny personal.

Bilagor
Ordförandeuppdrag studentmedarbetarsystem.pdf

150 Valnämndens återrapportering av folkomröstningen 23 september 2012 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valnämndens fastställande av resultatet i folkomröstningen den 23 september 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyresö kommun genomförde söndagen den 23 september 2012 en lokal folkomröstning i frågan. Vid valnämndens sammanträde den 26 september fastställdes resultatet för folkomröstningen enligt bilaga.

Bilagor
Protokollsutdrag valnämnden 2012-09-26 § 11 Fastställande av resultat i lokal folkomröstning 23 september 2012.pdf

151 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö

Dnr 2012/KS 0365

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013, under förutsättning att socialnämnden beslutar föreslå detta 2012-10-24.
2. Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2011 beslutades, efter förslag från socialnämnden, att Tyresö kommun övergår från en inkomst- och nivårelaterad taxa till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Syftet var dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges, dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den så kallade maxtaxan). Den förändrade taxan och avgifterna beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1,5 miljon kronor per år.

Efter namninsamling och beslut i kommunfullmäktige hölls den 23 september 2012 en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 29 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen och 83 procent av dem röstade nej till den nya taxan. Folkomröstningen är rådgivande. Alliansen vill behålla den nuvarande taxan, men föreslår att den justeras genom en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer som är 61 år och äldre.

Bilagor
Socialnämndens kallelse inför möte 2012-10-24 § 1098.pdf

152 Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun

Dnr 2008 KSM 0738 195

Förslag till beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vid nästa uppdatering av handboken arbeta om den enligt de styrdokument som anges i kommunens styrprocess.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den uppdaterade och omarbetade tillgänglighetshandboken antas.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetshandboken för Tyresö kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2008. Den nya plan- och bygglagen har medfört ett behov av att uppdatera tillgänglighetshandboken. Förutom uppdaterade hänvisningar till regelverket har även en översyn skett av utförandebeskrivningar, bildmaterial och kapitelindelning.

Bilagor
Tillgänglighetshandbok MSU § 108.pdf
Tillgänglighetshandbok utkast MSU § 108.pdf
Tjänsteskrivelse tillgänglighetshandbok.pdf

153 Detaljplan för äldreboende Basilikagränd (Krusmyntan). beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0220 214

Förslag till beslut

- Detaljplan för äldreboende vid Basilikagränd antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Krusmyntan 1 och 2 för att möjliggöra uppförandet av ett äldreboende inom fastigheten Krusmyntan 1.

Förslaget till kommunstyrelsens beslut har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Planförslaget innebär att det byggnadsförbud (så kallad prickmark) som gäller inom de båda fastigheterna omdisponeras vilket möjliggör en utbyggnad inom fastigheten Krusmyntan 1.

Planarbetet har skett med enkelt förfarande.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 12 juni - 8 juli 2012.

Samrådet ledde till vissa förändringar i planförslaget, bland annat lades en bestämmelse om så kallade gröna tak till. En underrättelse om planens antagande skickades ut den 31 augusti 2012. Under underrättelseskedet inkom två yttranden. Dessa yttranden har inte lett till några ändringar i planförslaget.

Bilagor
Detaljplan Krusmyntan MSU § 127.pdf
Detaljplan Krusmyntan 2 Tjskr MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 3 planbeskr MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 4 MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 5 Samrådsred MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 6 Särskilt utl MSU.pdf

154 Tillstånd att anlägga väg m.m. i ytterkanten på Alby naturreservat

Dnr 2012 KSM 076 265

Förslag till beslut

1. Tillstånd ges för åtgärder i utkanten av Alby naturreservat för att göra det möjligt att bygga om Brakmarsvägen med tillhörande gång- och cykelstråk enligt kartbilaga.

2. Med hänsyn till djurlivet i Follbrinksströmmen bör arbeten i vatten utföras under perioden december - april eller juli - augusti.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har upprättat en detaljplan för Solberga, Bergholm och delar av Raksta som möjliggör villabebyggelse och i samband därmed utbyggnad av vatten och avloppsnätet samt vägar inom området.

För att kunna genomföra planen måste Brakmarsvägen förstärkas och breddas för att möjliggöra kollektivtrafik till områdena. Dessutom ska gång- och cykelväg anläggas längs vägen.

Längs Brakmarsvägen, sträckan från hembygdsgården och upp och förbi dämmet vid sjön Fatburen, ska vägen byggas om och kompletteras med en gång- och cykelbana. Bredvid vägbron över utloppet från sjön ska en bro anläggas för gång- och cykelstråket. Gång- och cykelbron kommer till stor del att vara belägen inom reservatsgränsen. Vid sträckan utmed sjön Fatburen kommer vägbygget i övrigt att utföras vid gränsen till Alby naturreservat. Kartbilaga medföljer tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Väg Alby 1 naturreservat MSU § 122.pdf
Väg Alby 2 Tjskri MSU.pdf

155 Redovisning av utredning om Albyområdets utveckling

Dnr 2012 KS 0092 71

Förslag till beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning, utifrån bilagd förstudie, för att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt.

2. Delredovisning av utredningsarbetet ska ske fortlöpande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

3. Utredningen ska redovisas i sin helhet till kommunstyrelsen senast juni 2014.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen för perioden 2012 - 2014 beslutade kommunfullmäktige att som mål anta en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2012, § 53, att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas.

Syftet med förstudien och kommande strategi är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid. Tanken är att skapa ett ännu attraktivare friluftsområde för hela familjen och göra delar av naturreservatet Alby till ett naturligt val för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett förslaget till kommunstyrelsens beslut.

Bilagor
Albyområdets utveckling 1 MSU § 126.pdf
Albyområdets utveckling 2 Tjskr MSU.pdf
Albyområdets utveckling 3 förstudiel MSU.pdf

156 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Huddinge kommun

Dnr 2012 KSM 0548 212

Förslag till beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunens yttrande över Huddinge kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om ny översiktsplan för Huddinge kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar som kommunens yttrande.

Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling. Det innebär bland annat att gång, cykel och kollektivtrafik sätts i fokus och förtätning i stationsnära lägen. De kommunala mål som Huddinge kommun satt upp i översiktsplanen är: ansvar för naturresurser, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, attraktiva bostadsområden, god utbildning och kreativt näringsliv, rik fritid och god hälsa.

Bilagor
Huddinge ÖP 1 MSU § 125.pdf
Huddinge ÖP 2 Tjskr MSU.pdf
Huddinge ÖP 3 samr yttr MSU.pdf
Huddinge ÖP 4 samradsversionen.pdf
Huddinge ÖP 5 Markanvändning.pdf
Huddinge ÖP 6 MKB.pdf
Huddinge ÖP 7 Flemingsberg_Masmo.pdf

157 Upplåtelse av kommunal mark för teknikskåp inom fastigheten Alby 1:1

Dnr 2012 KSM 0674 261

Förslag till beslut

1. Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom Alby 1:1 åt TeliaSonera Mobile Networks AB för uppförande av teknikskåp.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringschef Anders Lind får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet
TeliaSonera Mobile Networks AB har ansökt om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Alby 1:1.

Den aktuella basstationen är belägen inom Alby naturreservat. Dispens gällande etablering inom reservatet hanteras tillsammans med ansökan om bygglov.

Upplåtelsen av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar arrendatorn 4 000 kronor per år.

Bilagor
Teknikskåp Alby 1 MSU § 123.pdf
Teknikskåp Alby 2 Tjskr MSU.pdf
Teknikskåp Alby 3 Avtal MSU.pdf

158 Tillstånd enligt föreskrifter för Alby naturreservat att etablera två bryggor i Kolardammarna

Dnr 2012 KSM 0763 265

Förslag till beslut

1. Med stöd av föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas tillstånd att etablera två mindre bryggor Kolardammarna.
2. Med hänsyn till växt-, djur- och friluftslivet får arbetena inte utföras under perioden 1 maj - 31 augusti. Arbetet ska utföras i ett sammanhang.

Beskrivning av ärendet
Kommunen avser att anlägga två bryggor i dagvattenanläggningen Kolardammarnas sedimenteringsdamm.

Syftet är bland annat att ge Naturskolan goda möjligheter att genomföra vattenprovtagningar i den fria vattenmassan i dammen vilket har ett högt pedagogiskt värde. Dessutom ger bryggorna allmänheten, speciellt för personer med olika former av rörelsebegränsningar, ökad tillgång till vattenkontakt.

För att kunna etablera en brygga i dammarna krävs tillstånd av kommunstyrelsen enligt naturreservatets föreskrift A10. Dessutom fordras bygglov med tillhörande dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen har den 2 oktober 2012 godkännt ansökan om vattenverksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bryggorna medför en god samhällsnytta. De ger möjligheter för ökad förståelse för naturen och dess värden. Åtgärden är förenlig med reservatets syften och skadar inte syftena med reservatet som är att bevara naturmiljön, tillvarata möjligheter för friluftsliv, rekreation och utbildning. Bryggorna är också relativt enkla att vid behov demontera och tas bort.

Bilagor
Bryggor Alby MSU § 137.pdf
Bryggor Alby 3 Lst beslut MSU.pdf
Tjäsnteskrivelse Bryggor Alby.pdf

159 Rivning av simhall

Förslag till beslut

Fastighetsavdelningen får i uppdrag att påbörja arbetet med rivning av den gamla simhallen. Rivningen får påbörjas först när verksamheten i den nya simhallen, Tyresö Aquarena, kommit igång.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan om rivning av den gamla simhallen i Tyresö. Den 1 januari 2013 kommer den nya simhallen att invigas och tas i bruk. Det innebär att den gamla simhallen kan lämna plats för anläggande av en ny parkeringsplats för idrottsanläggningarna i området.

Rivningen av den gamla simhallen föreslås påbörjas först när verksamheten i den nya simhallen, Tyresö Aquarena, kommit igång. Innan en rivning kan påbörjas måste ett antal åtgärder vidtas, som exempelvis ansökan om rivningslov, upprättande av rivningsplan och upphandling av entreprenörer för det praktiska rivningsarbetet.

Bilagor
Rivning av ga simhallen KSU § 41.pdf

160 Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Dnr 2012/KS 0264

Förslag till beslut

- Stockholms läns landstings nya bedömning av bostadsbehovet noteras utan synpunkter.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Stockholms läns landstings enhet för trafik, miljö och regionplanering i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i kommunerna. Bakgrunden är bland annat att det behövs en uppskrivning av prognostiserat bostadsbehov i den regionala utvecklingsplanen, med anledning av att befolkningen är högre än vad som förutsågs.

Bilagor
uppdrag bostadsbyggande socialdepartementet-21062012105719.pdf
Regional bedömning bostadsbehov Tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Stockholmsregionens bostadsuppdrag.pdf
Remiss Stockholmsregionens bostadsbehov.pdf

161 Remiss från Länsstyrelsen om regional inriktning för transportinfrastrukturen i Stockholms län

Dnr 2012/KS 0337

Förslag till beslut

- Den Södertörnsgemensamma skrivelsen antas som kommunstyrelsens yttrande över Trafikverkets förslag till regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Remissen besvaras gemensamt av Södertörnskommunerna. Delar av yttrandet är även gemensamt med Stockholm Nordost (ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker).

Bilagor
Tjänsteskrivelse regional inriktning för transportsystemets utveckling Stockholms län.pdf
missiv regional inriktning.pdf
Remisshandling regional inriktningt.pdf
Bilaga1Sammanställning kommunala önskemål.pdf
Södertörnsgemensamt svar Länsstyrelsens remiss Transportinfrastrukturen.pdf

162 Samverkansavtal mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

Dnr 2012 KSM 0725 261

Förslag till beslut

1. Samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB avseende hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar inom Tyresö kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.

3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om vitesförelägganden och att avtala om mindre justeringar i tillhörande bilagor och tillägg i samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningschefen äger rätt att vidaredelegera beslutanderätten.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. Avtalet baseras på ett modellavtal som antagits av Kommunförbundet Stockholms län och berör samverkan, markupplåtelse, drift och underhåll med mera av återvinningsstationer inom kommunen.

Bilagor
Samvavtal FTI 1 MSU.pdf
Samvavtal FTI 2 Tjskr MSU.pdf
Samvavtal FTI 3 Bilagor MSU.pdf
Samvavtal FTI 4 Tillägg - Tömningsbegr MSU.pdf
Samvatal FTI 5 Viten.pdf
Samvavtal FTI 6 Yttrande från KRF.pdf

163 Yttrande över revisionsrapport om ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Dnr 2012/KS 0239

Förslag till beslut

- Konsult- och servicekontorets tjänsteskrivelse överlämnas till revisorerna som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten om ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma en förskola. De förtroendevalda revisorerna har översänt resultatet i form av en revisionsrapport till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till kommunstyrelsens yttrande har tagits fram av konsult- och servicekontoret, som fastighetsavdelningen och upphandlingsavdelningen tillhör.

Bilagor

164 Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

Dnr 2012/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Projekt arbetslinjen" till kommunfullmäktige den 19 april 2012. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Långvarig sjukdom och/eller arbetslöshet är ofta förödande för en människa som tappar daglig kontakt med arbetskamrater och sammanhang i vardagen. Många blir deprimerade och tappar initiativförmågan. En lång sjukskrivnings- eller arbetslöshetsperiod kan därmed i sig själv vara en grund till sjukdom. I Tyresö finns det människor som har varit sjukskrivna i så lång tid som 10 år. Dessa personer har ofta en lång väg tillbaka och behöver individuellt anpassad rehabilitering, stöd och arbetsträning för att slutligen vara rustade för den reguljära arbetsmarknaden. Därför tar Tyresö kommun hjälp av läkarkompetens för att se de individuella behoven för att se vilka insatser som dessa personer behöver för att växa. Därför har Tyresö kommun sökt ett nära samarbete med andra myndigheter genom Samordningsförbundet Östra Södertörn för att rehabilitering ska göras samordnat. Därför har Tyresö kommun en väl utbyggd verksamhet för arbetsträning. Därför samarbetar Tyresö kommun med aktörer som är duktiga på att rusta människor för framtiden. Därför är behovet av försörjningsstöd litet i Tyresö jämfört med de flesta andra kommuner.

Att, som motionärerna föreslår, besluta om en generallösning för alla försörjningsstödstagare som är där på grund av arbetslöshet är okänsligt och onödigt. Vad vet kommunfullmäktige om de individuella behoven hos dessa personer? Den eftersökta modellen förekommer, precis som socialförvaltningen skriver, men bara för dem som bäst gynnas av den.

Bilagor
Projekt arbetslinjen.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om projekt arbetslinjen.pdf
Socialnämndens svar på motion arbetslinjen.pdf

165 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011.
- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området.
- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti.
- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i Upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhl utlåtande

Tyresö är en kommun som växer. Vi ser positivt på denna tillväxt som möjliggör för fler att bo och leva i Tyresö. En sammanställning av alla bostäder som nu antingen är under uppförande, finns i antagna detaljplaner, där planarbete pågår, där planuppdrag finns uppgår till cirka 2 500 nya bostäder. Detta ligger i linje med den tydliga samhällsbyggnadsvision som Alliansen uttryckt. Bärande i den är att vi följer linjen med att förtäta i kommunens olika centrala delar - allt för att värna den gröna karaktären på kommunen.

Största utrymmet för förtätning finns runt Tyresö Centrum och i kommundelen Bollmora. Viss förtätning ska även genomföras runt centrum i Trollbäcken och runt områden nära torget i Tyresö Strand. Vi värnar i övrigt den gröna och lummiga villastadskaraktären i Trollbäcken och skärgårdskaraktären med stora naturtomter i Östra Tyresö.

Det är bra om det produceras olika typer av bostäder runt om i kommunen, samtidigt som det är viktigt att också göra mesta möjliga av de möjligheter som finns. Det byggs villor, radhus, parhus, bostadsrätter och hyresrätter på olika platser i Tyresö. Vi tycker att det är rimligt att vi för ordentliga diskussioner kring hur exploatering ska gå till inför nya projekt - vad som ska byggas. Det handlar både om en politisk vilja och om vad som är möjligt att bygga på kommunens och annans mark. Vi menar att det är bra att det finns olika typer av boendeformer i såväl områdena i Bollmora som i andra delar av kommunen. Vi vänder oss mot bilden som Socialdemokraterna så gärna vill sprida kring hyresrätter - den är fel. Genom Tyresö Bostäders försorg kommer en ganska stor mängd hyresrätter att byggas de kommande åren. Nästa projekt i deras regi beräknas starta 2013. Viktigt i detta sammanhang är naturligtvis att värna bolagets ekonomi - och därmed hyresgästernas väl och ve. Vi ser nu även att det finns ett begynnande och smått ökande intresse från andra parter att bygga hyresrätt. Det är något vi välkomnar, ett sådant projekt är just nu under planering. Fler är att vänta.

När det sedan gäller själva sakfrågan i motionen - att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram - är det korrekt att Tyresö inte tagit fram ett sådant de senaste åren. Tyresö har likt många andra kommuner valt att redovisa strategier för bostadsförsörjningen i gällande Översiktsplan - i vårt fall den som antogs 2008. Nu pågår en statlig översyn av regelverket på området och ändringar av lagen kan bli aktuella. Sådana ändringar skulle lägga mer fokus på boendeplanering i ett bredare perspektiv. Vi har dock inga principiella invändningar mot att det redan under innevarande mandatperiod i vår kommun tas fram en kortfattad bostadsförsörjningplan enligt den i dag gällande lagens intensioner. Ett skäl för detta är att översiktsplanen från 2008 har några år på nacken och att vi nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny.

Vår slutsats är därför att vi föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar ett förslag på en bostadsförsörjningsplan som kan antas under innevarande mandatperiod.

Bilagor
S Motion Nyprod bostäder 1 MSU § 133.pdf
S Motion Nyprod bost 2 Tjyttr MSU.pdf
S Motion Nyprod bost 3 motion MSU.pdf

166 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhl utlåtande

Tyresö är en kommun som växer och som vill fortsätta växa. Vi har en tydlig stadsbyggnadsvision där vi lyfter fram möjligheterna att förtäta i de centrala delarna av kommunen, runt Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och torget i Tyresö Strand.

Vi är lika tydliga med att vi slår vakt om den gröna och lummig villastaden som Trollbäcken är i övrigt och att vi bevarar skärgårdskaraktären med stora naturtomter i Östra Tyresö. Den fortsatta tillväxten av bostäder - där vi tar ett ansvar i Stockholmsregionen - har mött intresse från många olika byggbolag.

Det är positivt att det finns ett intresse att komma till Tyresö och bygga attraktiva bostäder här. Vi välkomnar det men är också noga med att ställa tydliga krav i processen bland annat kring miljö- och energifrågor. När det gäller markanvisningsprocessen har vi utarbetade metoder som är väl kända och inte avviker från hur de flesta andra arbetar. Vi tillämpar tre olika tilldelningsmetoder som finns beskrivna i tjänsteskrivelsen - dessa fungerar som våra riktlinjer.

Enligt Tyresö kommuns styrprocess är riktlinjer en av de möjliga styrmetoderna. En policy är ett annat alternativ men av mer övergripande karaktär. En policy behöver i regel kompletteras med riktlinjer för att fungera väl. Vi menar att processen i dag fungerar och att det därför i nuläget inte är nödvändigt att ta fram en särskild policy.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
MP Motion markanvisning MSU § 134.pdf
MP Motion markanvisning 2 Tjytt MSU.pdf
MP Motion markanvisning 3 MP Motion.pdf

167 Avsägelser och fyllnadsval till demokratiberedningen och kommunla rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2012/KS 0112

Förslag till beslut

1. Avsägelsen från Sara Albornoz (S) godkänns.
2. Till ny ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen utses Pål Keusch (S).
3. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Ann Sandin-Lindgren (S).
4. Till ny ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor utses x x (M).

Beskrivning av ärendet
Sara Albornoz (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Pål Keusch (S).

Som ny ersättare efter Pål Keusch (S) föreslås Ann Sandin-Lindgren (S)

.Ted Bondefalk (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Till ny ledamot föreslås x x (M).

Bilagor
Avsägelse Ted Bondefalk.pdf
Avsägelse vice ordförande demokratiberedningen.pdf

168 Anmälan om delegationsbeslut: beslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0343

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2012-10-01, dnr 2012/KS 0343 011

Bilagor
Tyresö bostäders lån hos Kommuninvest Beslut kommunal borgen.pdf

169 Anmälan om delegationsbeslut: beslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0347

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen, 2012-10-02, dnr 2012/KS 0347 011

Bilagor
Tyresö bostäders lån hos SEB Beslut kommunal borgen.pdf

170 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen september 2012.pdf
Fastighetsavdelningens månadsrapport juni till sept 2012.pdf
DOC031012-03102012 133329.pdf
Överenskommelse mellan staten & skl-12102012091120.pdf
Tyresö-näs villaägareförening-260920 12090321.pdf
SKL Läraravtalet klart.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§146 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Södertörnskommunernas samarbetskommitte Minne 120920.pdf
Vision Söderort 2030.pdf
Uppföljning Risk- och sårbarhetsanalys 2012.pdf
Riktlinjer för bisysslor - antagna 20121001.pdf
Beslut om riktlinjer för bisysslor.pdf
Kommundirektörens rapport oktober 2012.pdf

§147 Nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2012 KSM 0724 10

Beslut

- Nämndplan 2013 för samhällsbyggnadsförvaltningen antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) inte hade deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan 2013 med tillhörande förslag till budget. Förslaget utgår från givna politiska direktiv och den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för perioden 2013 – 2015. Miljö- pch samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att nämndplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med budget för 2013 antas.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhls (M) utlåtande

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ansvarar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för många mycket viktiga uppgifter i Tyresö. Den strategiska utvecklingen av kommunen ligger mycket här. Genom de mål som finns i kommunplanen och i nämndplanen för 2013 tar vi steg framåt för att förverkliga Tyresö kommuns övergripande vision om att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen att leva och bo i hela Stockholmsregionen. Genom utskottets arbete förverkligas också Alliansen stadsbyggnadsvision för Tyresö.

Det kommande året kommer att innebära ett stort och viktigt arbete på alla områden som utskottet ansvarar för. Vi kommer att arbeta vidare för att ta fram den nya översiktsplanen för Tyresö, vi kommer att ta nya stora steg framåt för centrumutvecklingen och möjliggöra hundratals nya bostäder och lokaler för butiker, företag och samhällsservice. Utskottet kommer även att arbeta med frågor om att förbättra för det lokala näringslivet i nära samarbete med företagen i kommunen då vi ska se på möjligheterna att förtäta och bättre utnyttja våra företagsområden så att fler arbetsplatser kan skapas i Tyresö. Vi kommer vidare att se särskilt på Bollmora Företagsområde där strategiska markförvärv kan bli aktuella och där det finns möjlighet att utnyttja mark som kommunen äger bättre.

Ett fortsatt arbete för att se till att Tyresö är en av landets 10 trafiksäkraste kommuner löper på liksom arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägar och bättre koppla samman dessa med våra grannkommuner. Arbetet med att förbättra för cyklande är viktigt ur miljöperspektiv. Under året kommer även andra viktiga miljöåtgärder fortsätta som utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Östra Tyresö och om allt går som det ska även till Nyfors. Dessutom genomförs nya åtgärder enligt kommunens klimatstrategi och vi tar fram förslag på ytterligare ett nytt naturreservat i Tyresö, nämligen Klövberget. Matavfallsinsamlingen i kommunen byggs även den ut kraftigt.

Vi kommer att se till att förbättra i kommunen genom fler parkbänkar runt om och en särskild satsning på Fornuddsparken i Trollbäcken.

Nämndplanen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2013 leder till att målen i kommunplanen för 2014 och 2015 kan uppfyllas och innebär mycket positivt för Tyresö och för alla oss som bor och verkar här.Bilagor
Nämndplan 2013 MSU 1 § 120.pdf
Nämndplan 2 MSU .pdf

§148 Ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö bostäder

Dnr 2012/KS 0128 003

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunstyrelsen behandlade nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB tidigare i år, fick kommundirektören i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv kan utvecklas ytterligare i ägardirektiven.

Med utgångspunkt från vad som stadgas om allmännyttiga bostadsbolag i den lag som trädde i kraft den 1 januari 2011, redovisas i tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor inledningsvis sambandet mellan allmännyttiga ändamål, t ex i form av mer långtgående sociala eller ekologiska åtaganden, och kravet på affärsmässig avkastning.

Därefter görs en genomgång av vad nuvarande ägardirektiv innebär i fråga om sociala och ekologiska perspektiv och hur de har tillämpats av bolaget. En jämförelse görs med dels de av Miljöpartiet föreslagna formuleringarna och dels motsvarande innehåll i ägardirektiven för kommunala bostadsbolag i två andra kommuner. Exempel på mer långtgående krav redovisas, men också skäl för att inte införa liknande krav i ägardirektiven för Tyresö Bostäder. Slutsatsen av denna genomgång blir att det inte finns anledning att ändra ägardirektiven i dessa delar. En bättre metod är att istället ge konkreta uppdrag till bolaget om kommunen/ägaren önskar utnyttja bolaget i specifika syften.

Utredningen har skickats på remiss till styrelsen för Tyresö Bostäder AB som har svarat att den inte har några synpunkter på remissen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ekologiska och sociala perspektiv skrivs in i ägardirektiven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Karta över lägenhetsbestånd.pdf
Bilaga 1 (jämf med särkilt yttrande).doc
Bilaga 2 (jämf med Värmdö och Växjö).doc
Tyresö bostäders svar på remiss om ägardirektiv.pdf
Tjänsteskrivelse ekologiska och sociala perspektiv ägardirektiv Tyresö bostäder.pdf

§149 Studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0364 20

Beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att kunna sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och ge unga en bra start i livet, föreslås Tyresö kommun utreda möjligheterna att införa ett studentmedarbetarsystem. Studentmedarbetare innebär att personer som studerar en gymnasial yrkesutbildning eller vid högskolor och universitet får en möjlighet att arbeta med något studierelevant vid sidan av studierna några timmar per vecka under högst 22 veckor.

Syftet med att införa ett studentmedarbetarsystem i Tyresö kommun är att sänka trösklarna för studenter i Stockholmsregionen att få in en fot på arbetsmarknaden genom att bygga broar mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden, men det är också ett bra sätt för Tyresö kommun att rekrytera ny personal.Bilagor
Ordförandeuppdrag studentmedarbetarsystem.pdf

§150 Valnämndens återrapportering av folkomröstningen 23 september 2012 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0129 004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valnämndens fastställande av resultatet i folkomröstningen den 23 september 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyresö kommun genomförde söndagen den 23 september 2012 en lokal folkomröstning i frågan. Vid valnämndens sammanträde den 26 september fastställdes resultatet för folkomröstningen enligt bilaga.Bilagor
Protokollsutdrag valnämnden 2012-09-26 § 11 Fastställande av resultat i lokal folkomröstning 23 september 2012.pdf

§151 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö

Dnr 2012/KS 0365 12

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013, under förutsättning att socialnämnden beslutar föreslå detta 2012-10-24.
 2. Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade yrkat bifall till Anita Mattssons (S) yrkande och reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2011 beslutades, efter förslag från socialnämnden, att Tyresö kommun övergår från en inkomst- och nivårelaterad taxa till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Syftet var dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges, dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den så kallade maxtaxan). Den förändrade taxan och avgifterna beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1,5 miljon kronor per år.

Efter namninsamling och beslut i kommunfullmäktige hölls den 23 september 2012 en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 29 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen och 83 procent av dem röstade nej till den nya taxan. Folkomröstningen är rådgivande. Alliansen vill behålla den nuvarande taxan, men föreslår att den justeras genom en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer som är 61 år och äldre.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013, under förutsättning att socialnämnden beslutar föreslå detta 2012-10-24.

Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar 200 kr för ensamboende respektive 100 kr för sammanboende utöver det av staten fastställda förbehållsbeloppet.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) begär votering.

Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens kallelse inför möte 2012-10-24 § 1098.pdf

§152 Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun

Dnr 2008 KSM 0738 195

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att vid nästa uppdatering av handboken arbeta om den enligt de styrdokument som anges i kommunens styrprocess.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den uppdaterade och omarbetade tillgänglighetshandboken antas.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetshandboken för Tyresö kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2008. Den nya plan- och bygglagen har medfört ett behov av att uppdatera tillgänglighetshandboken. Förutom uppdaterade hänvisningar till regelverket har även en översyn skett av utförandebeskrivningar, bildmaterial och kapitelindelning.Bilagor
Tillgänglighetshandbok MSU § 108.pdf
Tillgänglighetshandbok utkast MSU § 108.pdf
Tjänsteskrivelse tillgänglighetshandbok.pdf

§153 Detaljplan för äldreboende Basilikagränd (Krusmyntan), beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0220 214

Beslut

- Detaljplan för äldreboende vid Basilikagränd antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Krusmyntan 1 och 2 för att möjliggöra uppförandet av ett äldreboende inom fastigheten Krusmyntan 1.

Förslaget till kommunstyrelsens beslut har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Planförslaget innebär att det byggnadsförbud (så kallad prickmark) som gäller inom de båda fastigheterna omdisponeras vilket möjliggör en utbyggnad inom fastigheten Krusmyntan 1.

Planarbetet har skett med enkelt förfarande.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 12 juni – 8 juli 2012.

Samrådet ledde till vissa förändringar i planförslaget, bland annat lades en bestämmelse om så kallade gröna tak till. En underrättelse om planens antagande skickades ut den 31 augusti 2012. Under underrättelseskedet inkom två yttranden. Dessa yttranden har inte lett till några ändringar i planförslaget.Bilagor
Detaljplan Krusmyntan MSU § 127.pdf
Detaljplan Krusmyntan 2 Tjskr MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 3 planbeskr MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 4 MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 5 Samrådsred MSU.pdf
Detaljplan Krusmyntan 6 Särskilt utl MSU.pdf

§154 Tillstånd att anlägga väg m.m. i ytterkanten på Alby naturreservat

Dnr 2012 KSM 0716 265

Beslut

 1. Tillstånd ges för åtgärder i utkanten av Alby naturreservat för att göra det möjligt att bygga om Brakmarsvägen med tillhörande gång- och cykelstråk enligt kartbilaga.
 2. Med hänsyn till djurlivet i Follbrinksströmmen bör arbeten i vatten utföras under perioden december – april eller juli – augusti.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har upprättat en detaljplan för Solberga, Bergholm och delar av Raksta som möjliggör villabebyggelse och i samband därmed utbyggnad av vatten och avloppsnätet samt vägar inom området.

För att kunna genomföra planen måste Brakmarsvägen förstärkas och breddas för att möjliggöra kollektivtrafik till områdena. Dessutom ska gång- och cykelväg anläggas längs vägen.

Längs Brakmarsvägen, sträckan från hembygdsgården och upp och förbi dämmet vid sjön Fatburen, ska vägen byggas om och kompletteras med en gång- och cykelbana. Bredvid vägbron över utloppet från sjön ska en bro anläggas för gång- och cykelstråket. Gång- och cykelbron kommer till stor del att vara belägen inom reservatsgränsen. Vid sträckan utmed sjön Fatburen kommer vägbygget i övrigt att utföras vid gränsen till Alby naturreservat. Kartbilaga medföljer tjänsteskrivelsen.Bilagor
Väg Alby 1 naturreservat MSU § 122.pdf
Väg Alby 2 Tjskri MSU.pdf

§155 Redovisning av utredning om Albyområdets utveckling

Dnr 2012 KS 0092 71

Beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning, utifrån bilagd förstudie, för att ta fram en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt.
 2. Delredovisning av utredningsarbetet ska ske fortlöpande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. .
 3. Delrapport med beslutsunderlag för kommunplan 2015 redovisas senast i december 2013.
 4. Utredningen ska redovisas i sin helhet till kommunstyrelsen senast juni 2014.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen för perioden 2012 – 2014 beslutade kommunfullmäktige att som mål anta en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2012, § 53, att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas.

Syftet med förstudien och kommande strategi är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid. Tanken är att skapa ett ännu attraktivare friluftsområde för hela familjen och göra delar av naturreservatet Alby till ett naturligt val för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett förslaget till kommunstyrelsens beslut.Bilagor
Albyområdets utveckling 1 MSU § 126.pdf
Albyområdets utveckling 2 Tjskr MSU.pdf
Albyområdets utveckling 3 förstudiel MSU.pdf

§156 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Huddinge kommun

Dnr 2012 KSM 0548 212

Beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunens yttrande över Huddinge kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om ny översiktsplan för Huddinge kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar som kommunens yttrande.

Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling. Det innebär bland annat att gång, cykel och kollektivtrafik sätts i fokus och förtätning i stationsnära lägen. De kommunala mål som Huddinge kommun satt upp i översiktsplanen är: ansvar för naturresurser, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, attraktiva bostadsområden, god utbildning och kreativt näringsliv, rik fritid och god hälsa.Bilagor
Huddinge ÖP 1 MSU § 125.pdf
Huddinge ÖP 2 Tjskr MSU.pdf
Huddinge ÖP 3 samr yttr MSU.pdf
Huddinge ÖP 4 samradsversionen.pdf
Huddinge ÖP 5 Markanvändning.pdf
Huddinge ÖP 6 MKB.pdf
Huddinge ÖP 7 Flemingsberg_Masmo.pdf

§157 Upplåtelse av kommunal mark för teknikskåp inom fastigheten Alby 1:1

Dnr 2012 KSM 0674 261

Beslut

 1. Tyresö kommun upplåter kommunal mark inom Alby 1:1 åt TeliaSonera Mobile Networks AB för uppförande av teknikskåp.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningens exploateringschef Anders Lind får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

Beskrivning av ärendet
TeliaSonera Mobile Networks AB har ansökt om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Alby 1:1.

Den aktuella basstationen är belägen inom Alby naturreservat. Dispens gällande etablering inom reservatet hanteras tillsammans med ansökan om bygglov.

Upplåtelsen av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar arrendatorn 4 000 kronor per år.Bilagor
Teknikskåp Alby 1 MSU § 123.pdf
Teknikskåp Alby 2 Tjskr MSU.pdf
Teknikskåp Alby 3 Avtal MSU.pdf

§158 Tillstånd enligt föreskrifter för Alby naturreservat att etablera två bryggor i Kolardammarna

Dnr 2012 KSM 0763 265

Beslut

 1. Med stöd av föreskrift A10 för Alby naturreservat beviljas tillstånd att etablera två mindre bryggor i Kolardammarna.
 2. Med hänsyn till växt-, djur- och friluftslivet får arbetena inte utföras under perioden 1 maj - 31 augusti. Arbetet ska utföras i ett sammanhang.

Beskrivning av ärendet
Kommunen avser att anlägga två bryggor i dagvattenanläggningen Kolardammarnas sedimenteringsdamm.

Syftet är bland annat att ge Naturskolan goda möjligheter att genomföra vattenprovtagningar i den fria vattenmassan i dammen vilket har ett högt pedagogiskt värde. Dessutom ger bryggorna allmänheten, speciellt för personer med olika former av rörelsebegränsningar, ökad tillgång till vattenkontakt.

För att kunna etablera en brygga i dammarna krävs tillstånd av kommunstyrelsen enligt naturreservatets föreskrift A10. Dessutom fordras bygglov med tillhörande dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen har den 2 oktober 2012 godkännt ansökan om vattenverksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att bryggorna medför en god samhällsnytta. De ger möjligheter för ökad förståelse för naturen och dess värden. Åtgärden är förenlig med reservatets syften och skadar inte syftena med reservatet som är att bevara naturmiljön, tillvarata möjligheter för friluftsliv, rekreation och utbildning. Bryggorna är också relativt enkla att vid behov demontera och tas bort.Bilagor
Bryggor Alby MSU § 137.pdf
Bryggor Alby 3 Lst beslut MSU.pdf
Tjäsnteskrivelse Bryggor Alby.pdf

§159 Rivning av simhall

Beslut

- Fastighetsavdelningen får i uppdrag att påbörja arbetet med rivning av den gamla simhallen. Rivningen får påbörjas först när verksamheten i den nya simhallen, Tyresö Aquarena, kommit igång.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan om rivning av den gamla simhallen i Tyresö.Den 1 januari 2013 kommer den nya simhallen att invigas och tas i bruk. Det innebär att den gamla simhallen kan lämna plats för anläggande av en ny parkeringsplats för idrottsanläggningarna i området.

Rivningen av den gamla simhallen föreslås påbörjas först när verksamheten i den nya simhallen, Tyresö Aquarena, kommit igång. Innan en rivning kan påbörjas måste ett antal åtgärder vidtas, som exempelvis ansökan om rivningslov, upprättande av rivningsplan och upphandling av entreprenörer för det praktiska rivningsarbetet.Bilagor
Rivning av ga simhallen KSU § 41.pdf

§160 Dnr 2012/KS 0264 006

/TD>

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Beslut

- Stockholms läns landstings nya bedömning av bostadsbehovet noteras utan synpunkter.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Stockholms läns landstings enhet för trafik, miljö och regionplanering i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i kommunerna. Bakgrunden är bland annat att det behövs en uppskrivning av prognostiserat bostadsbehov i den regionala utvecklingsplanen, med anledning av att befolkningen är högre än vad som förutsågs.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att Stockholms läns landstings nya bedömning av bostadsbehovet noteras utan synpunkter.

Yrkande
Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Bilagor
uppdrag bostadsbyggande socialdepartementet-21062012105719.pdf
Regional bedömning bostadsbehov Tjänsteskrivelse.pdf
Missiv Stockholmsregionens bostadsuppdrag.pdf
Remiss Stockholmsregionens bostadsbehov.pdf


§161 Remiss från Länsstyrelsen om regional inriktning för transportinfrastrukturen i Stockholms län

Dnr 2012/KS 0337 80

Beslut

- Den Södertörnsgemensamma skrivelsen antas som kommunstyrelsens yttrande över Trafikverkets förslag till regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Remissen besvaras gemensamt av Södertörnskommunerna. Delar av yttrandet är även gemensamt med Stockholm Nordost (ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker).

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att den Södertörnsgemensamma skrivelsen antas som kommunstyrelsens yttrande över Trafikverkets förslag till regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand:

Att kommunstyrelsen antar Södertörnskommunernas gemensamma remissyttrande, med undantag av stycket under ”Förstärkt vägkapacitet”: ”Södertörnsleden och Masmolänken måste genomföras/påskyndas för effektivare regionala tvärförbindelse mellan stadskärnorna”.

I andra hand:

Att rekommendera länsstyrelsen att inte låta remitterat inriktningsdokument ligga till grund för transportsystemets utveckling i Stockholms län.

Att rekommendera länsstyrelsen att se över och omförhandla Stockholmsöverenskommelsen, med anledning av att den inte leder till att skapa en långsiktigt hållbar samlad trafiklösning för miljö och tillväxt. Stockholms län behöver ett trafiksystem som bygger på minskat resbehov, kraftigt ökad andel kollektivtrafik, gång- och cykel, investeringar som stärker infrastrukturen och användning av miljöanpassade fordon, samt effektiva styrmedel för att minska trängsel och andra negativa konsekvenser av transportsystemet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer sedan proposition på Marie Åkesdotters (MP) andrahandsyrkanden och finner att kommunstyrelsen har avslagit dem.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
Tjänsteskrivelse regional inriktning för transportsystemets utveckling Stockholms län.pdf
missiv regional inriktning.pdf
Remisshandling regional inriktningt.pdf
Bilaga1Sammanställning kommunala önskemål.pdf
Södertörnsgemensamt svar Länsstyrelsens remiss Transportinfrastrukturen.pdf

§162 Samverkansavtal mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB

Dnr 2012 KSM 0725 261

Beslut

 1. Samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB avseende hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar inom Tyresö kommun godkänns.
 2. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna avtalet.
 3. Kommunstyrelsen delegerar rätten att besluta om vitesförelägganden och att avtala om mindre justeringar i tillhörande bilagor och tillägg i samverkansavtalet mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB till chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningschefen äger rätt att vidaredelegera beslutanderätten.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. Avtalet baseras på ett modellavtal som antagits av Kommunförbundet Stockholms län och berör samverkan, markupplåtelse, drift och underhåll med mera av återvinningsstationer inom kommunen.Bilagor
Samvavtal FTI 1 MSU.pdf
Samvavtal FTI 2 Tjskr MSU.pdf
Samvavtal FTI 3 Bilagor MSU.pdf
Samvavtal FTI 4 Tillägg - Tömningsbegr MSU.pdf
Samvatal FTI 5 Viten.pdf
Samvavtal FTI 6 Yttrande från KRF.pdf
Avtalsdel samverkansavtal.pdf


§163 Yttrande över revisionsrapport om ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola

Dnr 2012/KS 0239 016

Beslut

- Konsult- och servicekontorets tjänsteskrivelse överlämnas till revisorerna som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten om ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma en förskola. De förtroendevalda revisorerna har översänt resultatet i form av en revisionsrapport till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till kommunstyrelsens yttrande har tagits fram av konsult- och servicekontoret, som fastighetsavdelningen och upphandlingsavdelningen tillhör.Bilagor
§ 129 Revisionsrapport ombyggnad av trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.pdf
Tjänsteskrievelse revisionsrapport Ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola.pdf

§164 Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

Dnr 2012/KS 0132 001

Beslut


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade yrkat bifall till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Projekt arbetslinjen" till kommunfullmäktige den 19 april 2012. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhls (M) utlåtande

Långvarig sjukdom och/eller arbetslöshet är ofta förödande för en människa som tappar daglig kontakt med arbetskamrater och sammanhang i vardagen. Många blir deprimerade och tappar initiativförmågan. En lång sjukskrivnings- eller arbetslöshetsperiod kan därmed i sig själv vara en grund till sjukdom. I Tyresö finns det människor som har varit sjukskrivna i så lång tid som 10 år. Dessa personer har ofta en lång väg tillbaka och behöver individuellt anpassad rehabilitering, stöd och arbetsträning för att slutligen vara rustade för den reguljära arbetsmarknaden. Därför tar Tyresö kommun hjälp av läkarkompetens för att se de individuella behoven för att se vilka insatser som dessa personer behöver för att växa. Därför har Tyresö kommun sökt ett nära samarbete med andra myndigheter genom Samordningsförbundet Östra Södertörn för att rehabilitering ska göras samordnat. Därför har Tyresö kommun en väl utbyggd verksamhet för arbetsträning. Därför samarbetar Tyresö kommun med aktörer som är duktiga på att rusta människor för framtiden. Därför är behovet av försörjningsstöd litet i Tyresö jämfört med de flesta andra kommuner.

Att, som motionärerna föreslår, besluta om en generallösning för alla försörjningsstödstagare som är där på grund av arbetslöshet är okänsligt och onödigt. Vad vet kommunfullmäktige om de individuella behoven hos dessa personer? Den eftersökta modellen förekommer, precis som socialförvaltningen skriver, men bara för dem som bäst gynnas av den.
Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Andreas Jonssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.Bilagor
Projekt arbetslinjen.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om projekt arbetslinjen.pdf
Socialnämndens svar på motion arbetslinjen.pdf

§165 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
 2. Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag

- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011.

- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området”.

- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti.

- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhls (M) utlåtande

Tyresö är en kommun som växer. Vi ser positivt på denna tillväxt som möjliggör för fler att bo och leva i Tyresö. En sammanställning av alla bostäder som nu antingen är under uppförande, finns i antagna detaljplaner, där planarbete pågår, där planuppdrag finns uppgår till cirka 2 500 nya bostäder. Detta ligger i linje med den tydliga samhällsbyggnadsvision som Alliansen uttryckt. Bärande i den är att vi följer linjen med att förtäta i kommunens olika centrala delar – allt för att värna den gröna karaktären på kommunen.

Största utrymmet för förtätning finns runt Tyresö Centrum och i kommundelen Bollmora. Viss förtätning ska även genomföras runt centrum i Trollbäcken och runt områden nära torget i Tyresö Strand. Vi värnar i övrigt den gröna och lummiga villastadskaraktären i Trollbäcken och skärgårdskaraktären med stora naturtomter i Östra Tyresö.

Det är bra om det produceras olika typer av bostäder runt om i kommunen, samtidigt som det är viktigt att också göra mesta möjliga av de möjligheter som finns. Det byggs villor, radhus, parhus, bostadsrätter och hyresrätter på olika platser i Tyresö. Vi tycker att det är rimligt att vi för ordentliga diskussioner kring hur exploatering ska gå till inför nya projekt – vad som ska byggas. Det handlar både om en politisk vilja och om vad som är möjligt att bygga på kommunens och annans mark. Vi menar att det är bra att det finns olika typer av boendeformer i såväl områdena i Bollmora som i andra delar av kommunen. Vi vänder oss mot bilden som Socialdemokraterna så gärna vill sprida kring hyresrätter – den är fel. Genom Tyresö Bostäders försorg kommer en ganska stor mängd hyresrätter att byggas de kommande åren. Nästa projekt i deras regi beräknas starta 2013. Viktigt i detta sammanhang är naturligtvis att värna bolagets ekonomi – och därmed hyresgästernas väl och ve. Vi ser nu även att det finns ett begynnande och smått ökande intresse från andra parter att bygga hyresrätt. Det är något vi välkomnar, ett sådant projekt är just nu under planering. Fler är att vänta.

När det sedan gäller själva sakfrågan i motionen – att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram – är det korrekt att Tyresö inte tagit fram ett sådant de senaste åren. Tyresö har likt många andra kommuner valt att redovisa strategier för bostadsförsörjningen i gällande Översiktsplan – i vårt fall den som antogs 2008. Nu pågår en statlig översyn av regelverket på området och ändringar av lagen kan bli aktuella. Sådana ändringar skulle lägga mer fokus på boendeplanering i ett bredare perspektiv. Vi har dock inga principiella invändningar mot att det redan under innevarande mandatperiod i vår kommun tas fram en kortfattad bostadsförsörjningsplan enligt den i dag gällande lagens intentioner. Ett skäl för detta är att översiktsplanen från 2008 har några år på nacken och att vi nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny.

Vår slutsats är därför att vi föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar ett förslag på en bostadsförsörjningsplan som kan antas under innevaranade mandatperiod.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod och att motionen anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Antia Mattssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor
S Motion Nyprod bostäder 1 MSU § 133.pdf
S Motion Nyprod bost 2 Tjyttr MSU.pdf
S Motion Nyprod bost 3 motion MSU.pdf

§166 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Beslut


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande
Ordförande Fredrik Saweståhls (M) utlåtande

Tyresö är en kommun som växer och som vill fortsätta växa. Vi har en tydlig stadsbyggnadsvision där vi lyfter fram möjligheterna att förtäta i de centrala delarna av kommunen, runt Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och torget i Tyresö Strand.

Vi är lika tydliga med att vi slår vakt om den gröna och lummig villastaden som Trollbäcken är i övrigt och att vi bevarar skärgårdskaraktären med stora naturtomter i Östra Tyresö. Den fortsatta tillväxten av bostäder – där vi tar ett ansvar i Stockholmsregionen – har mött intresse från många olika byggbolag.

Det är positivt att det finns ett intresse att komma till Tyresö och bygga attraktiva bostäder här. Vi välkomnar det men är också noga med att ställa tydliga krav i processen bland annat kring miljö- och energifrågor. När det gäller markanvisningsprocessen har vi utarbetade metoder som är väl kända och inte avviker från hur de flesta andra arbetar. Vi tillämpar tre olika tilldelningsmetoder som finns beskrivna i tjänsteskrivelsen – dessa fungerar som våra riktlinjer.

Enligt Tyresö kommuns styrprocess är riktlinjer en av de möjliga styrmetoderna. En policy är ett annat alternativ men av mer övergripande karaktär. En policy behöver i regel kompletteras med riktlinjer för att fungera väl. Vi menar att processen i dag fungerar och att det därför i nuläget inte är nödvändigt att ta fram en särskild policy.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.Bilagor
MP Motion markanvisning MSU § 134.pdf
MP Motion markanvisning 3 MP Motion.pdf
Tjänsteskrivelse yttrande markanvisningspolicy.pdf

§167 Avsägelser och fyllnadsval till demokratiberedningen och kommunla rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2012/KS 0112 001

Beslut

 1. Avsägelsen från Sara Albornoz (S) godkänns.
 2. Till ny ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen utses Pål Keusch (S).
 3. Till ny ersättare i demokratiberedningen utses Ann Sandin-Lindgren (S).

Beskrivning av ärendet
Sara Albornoz (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Pål Keusch (S).

Som ny ersättare efter Pål Keusch (S) föreslås Ann Sandin-Lindgren (S).Bilagor
Avsägelse vice ordförande demokratiberedningen.pdf

§168 Anmälan om delegationsbeslut: beslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0343 11

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2012-10-01, dnr 2012/KS 0343 11Bilagor
Tyresö bostäders lån hos Kommuninvest Beslut kommunal borgen.pdf

§169 Anmälan om delegationsbeslut: beslut om kommunal borgen

Dnr 2012/KS 0347 11

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef

Beslut om kommunal borgen, 2012-10-02, dnr 2012/KS 0347 11Bilagor
Tyresö bostäders lån hos SEB Beslut kommunal borgen.pdf

§170 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.Bilagor
Rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen september 2012.pdf
Fastighetsavdelningens månadsrapport juni till sept 2012.pdf
DOC031012-03102012 133329.pdf
Överenskommelse mellan staten & skl-12102012091120.pdf
Tyresö-näs villaägareförening-260920 12090321.pdf
SKL Läraravtalet klart.pdf
Svar från Anki Svensson till Tyresönäs villaägareförening.pdf
KS meddelanden oktober 2012.pdf