Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-09-14

Sammanträde 2011-09-14

Datum
Klockan
Plats

§77 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastigheten Kumla 3:1264

2011 KSM 0377

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 4000 kronor per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga

_____

§78 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod på fastigheten Hanviken 1:1

Dnr 2011 KSM 0378

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark för uppförande av teknikbod

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Hanviken 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 5 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7000 kronor per år till Tyresö kommun.

Arrendator är TeliaSonera Mobile Networks AB

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga

_____

§79 Antagande av exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé

Dnr 2011 KSM 0085

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelses beslut:

1. Kommunfullmäktige antar exploateringsavtalet tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé.

Reservation

Martin Nilsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnads­utskottet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet

Marie Åkesdotter för MP reserverar sig mot beslutet till förmån för s-gruppens yrkande.

Beskrivning av ärendet

Under 2011 har förhandlingar pågått för att nå fram till en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Järnet 6 som idag ägs av Taracaxum AB.

I förhandlingarna har tre parter deltagit, Tyresö kommun, fastighetsägaren (Taracaxum AB) samt Kvaliténa AB som avser att genomföra bygget av bostäderna. De tre parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av exploateringsavtalet.

Till ärndet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Exploateringsavtal del av fastigheten Järnet 6

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 6

Bilaga 7

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet förslag till kommunstyrelsens beslut är att kommunfullmäktige antar exploaterings­avtalet tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att det av exploateringsavtalet ska framgå att minst 30 % av lokalerna ska upplåts med hyresrätt (bostäder) och minst 30 % som bostadsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§80 Beslut om antagande gällande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé

2008 KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Bostäder vid Bollmora.

Reservation

Martin Nilsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnads­utskottet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet och lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Marie Åkesdotter för MP reserverar sig mot beslutet till förmån för s-gruppens yrkande.

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafik nära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 februari till och med 17 mars 2011. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget har sedan varit på utställning under tiden 14 juni till och med 5 augusti 2011. Under utställningstiden inkom nio synpunkter.

Ett tillägg har gjorts efter utställningen som innebär att ett dike ska finnas på parkmarken vid Tyresövägen

Ändringar i tidigare utsända handlingar

Jämfört med utsända handlingar har följande ändringar gjorts:

- Infartsparkeringens yta har utökats.

- Ny planbestämmelse om öppet dike har införts.

- Möjligheten att välja olika typer av fasadmaterial på p-huset har utökats.

- Möjlighet att välja vegetationstak på det höga huset har införts.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, på del av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

Plankarta

Utställningsutlåtande

Kvalitetsprogram tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, område för flerbostadshus

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, område för flerbostadshus på delar av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet förslag till kommunstyrelsens beslut är att kommunfullmäktige antar detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att minst 30 % av lokalerna ska upplåts med hyresrätt (bostäder) och minst 30 % som bostadsrätt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§81 Planuppdrag för Brobänken, etapp 10, Östra Tyresö, område för villabebyggelse

Dnr 2011 KSM 0361

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10. Planen tas fram med normalt plan­förfarande utan program. I uppdraget ingår att ta fram ett samrådsförslag för detaljplan och gatukostnadsutredning.

2. Byggnadsnämnden rekommenderas att inte bevilja bygglov för ny­byggnation på kvartersmark inom Brobänken etapp 10 förrän detalj­planen vunnit laga kraft och genomförandetiden för allmän platsmark har löpt ut.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Brobänken, etapp 10, är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås i huvudsak följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. Det innebär att det på fritidshus­fastigheterna kommer att vara möjligt att bygga friliggande villor på 120 – 160 kvm byggnadsarea för permanent boende. Minsta tomtstorlek föreslås vara 3 000 kvm. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, liksom belysning efter vägarna.

För att bevara ömrådets naturliga karaktär och biologiska mångfald kan för­slaget innebära att delar av marken beläggs med skydd av naturen. Likaså kan speciellt kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller byggnader beläggas med skydd.

Till ärendet hörande handlingar

Start PM

_____

§82 Försäljning av fastigheten Näsby 84:3

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med försäljning av fastigheten Näsby 84:31.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet om försäljning av fastigheten Näsby 84:3.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnads­utskottet lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Näsby 84:31, Thulevägen 22, ligger i ett mindre verksamhets­område intill Trollbäckens IP. Fastigheten ägs sedan 1974 av Tyresö kommun.

Då Tyresö kommun inte har något eget behov av fastigheten föreslås Näsby 84:31 läggas ut till försäljning.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Karta över området

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med försäljning av fastigheten Näsby 84:31.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på försäljningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§83 Försäljning av fastigheten Vintern 22, Strandallén 5

Dnr 2011 KSM 0264

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheten Vintern 22 till Perlands Elektriska i Tyresö AB.

Beskrivning av ärendet

Perlands Elektriska har varit hyresgäst under många år i kommunens fastighetsbolags byggnad på Strandallan 4. Den byggnaden ska rivas om några år varför hyresgästerna har uppmanats att försöka få tag på annan lokal. Perlands Elektriska i Tyresö AB har erbjudits en option på att förvärva fastigheten Vintern 22, Strandallan 5.

Vintern 22 har arealen 918 kvm och taxeringsvärdet är 375 000 kronor.

Enligt förslaget till köpekontrakt är köpeskillingen 1 700 000 kronor med tillträde när bygglov erhållits. Köparen har sedan två år på sig att uppfylla byggnadsskyldigheten mot ett vite på 300 000 kr.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§84 Planuppdrag för villabebyggelse inom Trinntorp 1:26

Dnr 2011 KSM 0239

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för villabebyggelse inom Trinntorp 1:26. I uppdraget ingår samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Trinntorp 1:26 är obebyggd och ligger i etapp 16, men gränsar direkt till etapp 4 (Västra Nytorpsvägen) som planlades 2008.

I samband med anläggandet av en ny busshållplats under 2009 på Breviks­vägen i höjd med Trinntorp 1:26 behövde en del av fastigheten tas i anspråk för en slänt.

För att säkra rätten till släntintrånget måste området planläggas som ett z-område. I samband med detta får hela fastigheten en något ökad byggrätt och anslutning till det kommunala VA-systemet, som en som kompensation för släntintrånget.

Fastigheten kommer dock fortsättningsvis ingå i etapp 16 och kommer, när den etappen planläggs, få en fullstor byggrätt och ingå i områdets gatu­kostnads­område.

Till ärendet hörande handling

Start PM

_____

§85 Planuppdrag gällande bostäder vid Hasselbacken

Dnr 2011 KSM 0135

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt förfarande.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnads­utskottet lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Tyresö bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängs­vägen och Bollmoravägen, strax väster om Tyresö centrum, för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en förtätning av området med bostäder ligger väl i linje med kommunens visioner om utvecklingen av Tyresö centrum.

Tybos önskemål är att förtäta området med bostäder i 5 – 9 våningar.

Till ärendet hörande handling

Start PM

_____

§86 Beslut om samråd gällande detaljplan för tennisbanor i Petterboda parkstråk

Dnr 2010 KSM 0159

Ärendet utgår

_____

§87 Beslut om antagande av detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand

Dnr 2011 KSM 0190

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Detaljplanen för Vintern 11 i Västra Strand antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Vintern 11 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Uppdrag om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya

plan och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen

hänvisar till den nya plan och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och

på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand

Plankarta

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Vintern 11, Västra Strand

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Vintern 11 i Västra Strand

_____

§88 Beslut om antagande av detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand

Dnr 2011 KSM 0133

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Detaljplanen för Midvintern 7 i Västra Strand antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 7 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Uppdrag om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya

plan och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen

hänvisar till den nya plan och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand

Plankarta

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Midvintern 7, Västra Strand

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Midvintern 7 i Västra Strand

_____

§89 Beslut om antagande av detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

Dnr 2011 KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:

1. Detaljplanen för Lansiären 1 i Skälsätraberg antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Lansiären 1 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Uppdrag om detaljplanen gavs efter 2 maj 2011, det vill säga efter att nya

plan och bygglagen börjat gälla. Det innebär att planbeskrivningen

hänvisar till den nya plan och bygglagen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

Plankarta

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Lansiären 1 i Skälsätraberg

_____

§90 Uppdrag att delta i bygg lovalliansens arbete med en förenklad SIS-baserad tillgänglighetsinformation

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut:

1. Bygglovenheten får i uppdrag att arbetar fram en förenklad informationsfolder om tillgänglighet i bostäder i samverkan med bygglovalliansen.

Beskrivning av ärendet

Bygglovssökande, arkitekter, projekterare och bygglovhandläggare har behov av en enkel och tillgänglig information om byggnaders utformning från tillgänglighetssynpunkt med utgång från samhällets normalkrav.

Tyresö kommuns tillgänglighetshandbok är ett hjälpmedel för att uppfylla målet att skapa ett tillgängligt Tyresö för alla. Handboken ställer i vissa delar högre krav än samhället byggregler. Byggnadsnämnden kan enbart ställa krav i enlighet med samhällets byggregler som inte alltid är lätta att hitta.

Därför finns det ett behov av en informationsfolder som illustrerar normalkrav på tillgänglighet i bostäder både för flerbostadshus och för enbostadshus.

Bygglovsalliansen har för avsikt att påbörja arbetet med informationsfoldern under hösten 2011.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§91 Nämndplan

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslut:

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska styra och leda sin verksamhet med en nämndplan. Den ska utgå från den övergripande kommunplan och vara ettårig. Den ska inne­hålla:

1. Omvärldsanalys. Den ska bland annat innehålla analys av resultaten i bokslutet, ny lagstiftning och annat som påverkar nämndens verksamhet.

2. Ettåriga mål med budget, investeringar, taxor och avgifter för varje verksamhet. Målen ska vara (SMART): Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt

3. Kvalitetsgarantier. De ska beskriva vad medborgarna kan förvänta sig av de som arbetar inom respektive verksamhetsområde.

4. Hur målen ska nås. En redovisning hur arbetet ska gå till för att uppnå målen. Redovisningen ska bland annat innehålla en beskrivning av peronalbehovet (kompetensutveckling och nyrekrytering) samt ekonomi.

5. Uppföljning, utvärdering och kommunikation. Uppföljning ska ske var fjärde månad och omfattar ekonomi, mål och kvalitetsgrantier. Den ska även innefatta förslag till ågärder när det uppstår avvikelser mot belutade mål, kvalitetsgarantier, budget och investeringsramar.

6. Årshjul, dvs en beskrivning av hur styrprocessen löper över året. Nämndplan ska fastställas under oktober månad.

7. En förteckning över aktuella styrdokument som gäller för verksamheterna ska finnas tillgänga.

Arbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar följande verksamhets­områden från den 1 januari 2012: Plan och exploatering, Gatu och parkverksamhet, Miljö- och trafik samt samordnad verksamhet, Vatten och avlopp, Renhållning, Fritidsanläggningar och Centralkök.

Nämndplan för bygglovsverksamheten beslutas av byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för de versamheter som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (kommun­styrelsen) svarar för.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsutskottets utkast till nämndplan 2011

Ordförandeutlåtande

Mot bakgrund av den nya styrprocessen som vi tillsammans i kommunen mellan politiker från alla partier och kommunens tjänstemän arbetat fram och enast om är det nu dags att ta nästa steg. I juni fastställdes en Kommun­plan för första gången och som har siktet inställt på 2014. Vi ska nu arbeta fram en nämndplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beskriver hur vi ska arbeta det kommande året – 2012 – för att nå de mål som finns uppsatta i kommunplanen till 2014.

På dagens möte är tanken att vi tar del av förvaltningen förslag till utkast på nämndplan för att på så sätt ge oss alla en god inblick i de verksamheter utskottet svarar för och en bas för det beslut om nämndplan för 2012 som vi ska ta på nästa sammanträde (12/10-2011).

Dagens redovisning är inte den slutliga produkten men utgör ett bra och rimligt ramverk. Vi har nu tid att diskutera justeringar och slipa på målformuleringarna för att kunna ta ett väl avvägt beslut i nästa skede. Jag och förvaltningen tar tacksamt emot synpunkter och förslag till kompletteringar ellar andra förändringar i samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndplan.

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§92 Revidering av anläggnings- och brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Anläggningsavgifterna för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 14 juni 2007 av kommunfullmäktige. Den högsta uttagsnivå per enskild enbostads­fastighet maximerades till 200 000 kr inklusive moms.

Brukningsavgifterna för renvatten antogs och fastställdes av kommun­fullmäktige den 11 juni 2009.

Till följd av revisionsanmärkningar över bokslut 2010 samt tillkomsten av ny VA-lagstiftning och kommunala redovisningsprinciper så har en översyn av anläggnings- och brukningsavgifterna genomförts.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§93 Revidering av avfallsplanens mål och åtaganden

Dnr 2009 KSM 0041

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Förslaget till nya och reviderade mål och åtaganden i avfallsplanen antas.

Beskrivning av ärendet

Enligt miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Den ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtaganden för att minska avfallets mängd och farlighet.

Kommunens avfallsplan antogs i februari 2009. Arbetet med avfallsplanens åtaganden avrapporterats årligen till kommunstyrelsen. Av dessa åtaganden är 12 uppfyllda. Sex stycken är delvis uppfyllda, men kommer att uppfyllas under en snar framtid. Två åtaganden är inte uppfyllda, eftersom de inte ligger under samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden kan de vara svåra att uppfylla.

Sedan avfallsplanen antogs har flera ändringar införts i lagar och regler som reglerar avfallshanteringen. Dessutom har EU:s ramdirektiv för avfall införts i svensk lagstiftning. Även förslag till nya miljömål har lagts. Fokus har lagts på att minska svinnet från matavfall. Vidare framförs att en större andel av avfallet ska behandlas biologiskt genom rötning. Sammantaget medför detta till att avfallsplanens mål och åtaganden behöver revideras och nya åtaganden behöver sättas upp.

Förslaget till reviderade och nya åtaganden i avfallsplan framgår av bifogade tjänsteskrivelse.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§94 Rätt fart i Tyresö

Dnr 2011 KSTK 0044

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Hastighetsplan för Tyresö kommun ska reviderias i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltning har tigit fram en hastighetsplan enligt metoden ”rätt fart i staden”

Syftet med hastighetsöversynen är den ska ligga till grund för en om­prövning av gällande hastighetsgränser i Tyresö. Syfte att förbättra trafiksituationen på det kommunala vägnätet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 31 mars till 2 maj 2011.

Under samrådstiden har 22 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentar i samrådsrdogörelsen.

De flesta svar har en positiv grundsyn på hastighetsöversynen och förslagen till nya hastighetsgränser. Endast ett svar är helt negativt till förslaget.

Efter att ha tagit del av inkomna synpunkter förslår samhällsbyggnads­förvaltningen att följande ändringar gör i förslaget till hastighetsplan för Tyresö kommun:

- Nuvarande 30-stäckning på Njupkärrsvägen – Marsvägen – Skolvägen bibehålls.

- En översyn med hastighetssänkning till 40 alternativt 30 km/tim på Töresjävägen ska görs efter att den nya trafikplatsen öppnats och vägarnas funktion ändrats.

- Hastighetssänkningen till 40 km/tim på Granängsvägen görs först efter att planerade åtgärder genomförts. De planerade åtgärder som avses är en ny busshållplats i hjöd med Nyboda skola samt bostadshus vid korsningen med Bollmoravägen.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Samrådsredogörelse Hastighetsöversyn - rätt fart i staden i Tyresö kommun

Förslag till nya hastighetsgränser

Bilaga till Förslag till nya hastighetsgränser

_____

§95 Beslut om samråd om ändring av planbestämmelserna för delar av inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm

Dnr 2011 KSM 0252

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka de ändrade planbestämmelserna för delar av inre Brevik, Solberga och Bergholm på samråd.

Beskrivning av ärendet

Den 14 juni 2011 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etapperna 12 till 22. Dessa etapper beräknas inte få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden.

Förslaget till ändring av planbestämmelserna innebär i huvudsak att byggrätten ökar till 105 kvm bruttoarea i maximalt två våningar. Utöver det får maximalt två uthus uppföras till en sammanlagd byggnadsarea om 40kvm. Som villkor för bygglov ställs att en godkänd avloppsanläggning ska anordnas på fastigheten. Planernas genomförandetid sätts till 5 år för att det inte ska vara något hinder att ersätta dem med de nya planerna enligt etappindelningen.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Kartbilaga

_____

§96 Ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:540 m fl

Dnr 2011 KSM 0260

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Begäran om upprättande av detaljplan för fastigheterna avslås.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Tyresö 1:540 inkom till kommunen i maj 2011 med en förfrågan om att planlägga Tyresö 1:540, 1:295, 1:477, 1:478 och 1:541 för att möjliggöra villabebyggelse och styckning av fastigheterna. Alla fastigheterna utom Tyresö 1:295 saknar i dag detaljplan och ägs med undantag av Tyresö 1:540 och 1:295 av Tyresö kommun.

Eftersom fastigheterna Tyresö 1:540, 1:477, 1:478 och 1:541 ingår i ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat för kommunal verksamhet (äldreboende) och för tätare bostadsbebyggelse anser förvaltningen inte att fastigheterna ska planläggas för villabebyggelse. En plan för villabebyggelse stännmer inte med översiktsplanens intentioner, motverkar en optimal användning av området och skulle innebära genomförandet starkt försvåras.

Till ärendet hörande handling

Planbesked

_____

§97 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för sommaren 2011

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under sommaren 2011. I bilagor till rapporten återfinns:

- en redovisning av kostnader för skador och åverkan med jämförelsetal från tidigare år

- månadsförbrukning av värme, el och vatten med jämförelsetal från tidigare år

Till ärendet hörande handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport sommaren 2011

Skador och åverkan

_____

§98 Delårsbokslut för samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggnads­utskottet lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

För lokalförsörjningen prognostiseras ett underskott på nio mnkr. Under­skottet beror bland annat på åtgärder som måste utföras på grund av krav från olika myndigheter. Dessutom tillkommer omställningskostnader för anpassning av larmen på ca två mnkr i samband med omläggningen av telefonväxeln. Reparationer av skador på tak efter vinterns snöröjningar uppgår till cirka en mnkr.

Vägenhetens underskott prognostiseras till -3,5 mnkr främst beroende på den stränga vintern. Underskottet är avhängigt en normalvinter i slutet av året.

VA-verkets prognostiserade underskott beräknas till -4,5 mnkr i huvudsak till följd av periodiseringskrav avseende anläggningsavgifter vilket medför ett direkt underskott i årets resultat med - 2,7 mnkr. Anpassning till dessa minskade årsintäkter kommer att ske genom revidering av befintlig VA-taxa från 1 januari 2012.

Utöver det prognostiserade underskottet för helåret finns en ingående balans för VA-verksamheten på -1,5 mnkr.

Bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott om cirka -2,7 mnkr beroende på ökade konsult- och personalkostnader till följd av omstruktureringar inom enheten.

Centralköket prognostiserar minskade intäkter på 1,3 mnkr på grund av antalet kök som genererar minskade intäkter.

Totalt blir detta ett underskott på 21,1 mnkr för helåret.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens delårsbokslut

_____

§99 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Byggnadsentreprenaden

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Elinstallationer

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang rörinstallationer

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang luftbehandlingsinstallationer

Om och tillbyggnad av Strandskolan

Låsarbeten ramavtal.

Brandskyddsprodukter, storköksservice, park o lekredskap, vitvaror, el-material och rörmaterial upphandlas genom ramavtal med HBV (Husbyggnadsvaror)

Stimmet: Ny ventilation i ett hus.

Nyboda utemiljö: konstgräs, p-plats, mm

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Gemensam plattform för mät-, kart- och GIS-verksamheten tillsammans med de övriga sju kommunerna på Södertörn.

Slånbackens detaljplan - Anläggningsarbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

Nytt handläggarstöd för bygglovsenheten.

_____

§100 Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslut

1. Redovisningen noteras. Ärendet kommer att tas upp på nästkommande sammanträde för att avge ett yttrande till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län för yttrande.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta en klimat- och energi­strategi för länet. Strategin är avsedd som ett underlag i länets arbete för att uppfylla klimatmålen.

Att begränsa klimatpåverkan tillhör vår tids stora utmaningar. För Stockholmsregionens del ska det detta klaras samtidigt som regionen tillväxer starkt. För att nå de långsiktiga målen kommer förändringar i många delar av samhället att krävas.

Strategin innehåller förslag till regionala klimatmål samt ett antal tematiska delstrategier som underlag för aktörernas åtgärder för att uppnå målen. Ett ställningstagande till klimat- och energistrategin innebär ställningstagande till målen samt till inriktningen av delstrategierna. Det är sedan upp till aktörer i länet att med underlag av strategin utveckla, besluta och genomföra åtgärder.

Genomförande av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Länsstyrelsen kommer därför att återkommande hos länets aktörer efterfråga en rapportering av beslutade och genomförda åtgärder för att ge en samlad bild av hur länets klimatarbete framskrider. Uppföljningarna kommer att visa på behov av fortsatta insatser, sprida goda exempel och erbjuda underlag för samarbeten.

Remissvar på förslaget till strategi ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 oktober 2011.

Till ärendet hörande handling

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

_____

§101 Meddelanden

Invigning av cirkulationsplats samt ny infat till Tyresö centrum. Invigningen ske onsdagen den 14 september med början klockan 12.00. Avsiketn är att miljö- och samhällsbyggandsutskottets sammanträde avslutas genom deltagande vid invigningen.

Inbjudan

Länsstyrelsen bjuder in till dialog om klimatanpassning med Tyresö kommun den 15 november 2011 kl mellan klockan 09.00 – 12.00 i Tyresö kommun.

Under en halvdag diskuterar vi tillsammans vad ett förändrat klimat innebär för Stockholms län och Tyresö kommun. Länsstyrelsen vill förmedla kunskaps­underlag, lyfta/diskutera frågor som handlar om i vilka processer klimatanpassning bör ingå, vilka åtgärder som kan vara lämpliga, hur arbetet kan organiseras och annat som är relevant för kommunen.

Första delen av besöket ägnar vi åt en grundläggande presentation. Därefter genomförs en mindre workshop där deltagarna själva diskuterar ovanstående frågeställningar. Som avslutning hålls en samlande gemensam diskussion.

_____

§102 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Näsby 118:7

Dnr 2011 KSM 0336

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Näsby 118:7 för att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Näsby 118:7 i Södergården i augusti 2011 inkommit med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Fastigheten verkar vid en första översiktlig bedömning uppfylla kriterierna för styckning och byggnadsförbudet verkar inte längre har något syfte, Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en planändring borde vara möjlig. Gatukostnader kan inte tas ut i efterhand för den nya fastigheten. Fastighetsägaren får stå för alla kostnader för planarbetet.

Planarbetet kan bedrivas med enkelt förfarande och planen bedöms kunna vinna laga kraft under 2012 om planarbetet påbörjas strax efter miljö- och stadsbyggnadsutskottcts beslut.

_____