Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Anmälan av svar på remiss till kommunstyrelsen

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

8 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 3

9 Ny bergbana i Skärholmen. Inriktningsbeslut

11 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan

12 Nya cykelbanor på Långholmsgatan. Genomförandebeslut

13 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Genomförandebeslut

14 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2015-2016. Genomförandebeslut

15 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Slutredovisning

16 Säkerhetshöjande åtgärder i yttre ledningstunnlar. Slutredovisning

17 Cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalkörbanor. Slutredovisning

19 Revisionskontorets årsrapport 2014 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

20 Förvaltningen för utbyggd tunnelbanas (FUT) samråd om Järnvägsplan inklusive MKB och tillståndsansökan enligt miljöbalken inklusive MKB för utbyggnaden av tunnelbanan sträckan Akalla-Barkarby. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Skånegatan sträckan mellan Nytorgsgatan och Renstiernas Gata som gågata under juni-augusti 2015. Uppdrag i budgeten 2015

22 Renovering av Lilla Västerbron samt gång- och cykel-åtgärder. Slutredovisning. Implementering av cykel-strategin vad gäller Lilla Västerbron. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD)

Dnr: T2012-420-06970,T2015-00761

23 Cykelväg i Alvik. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (FP), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD)

24 Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut

25 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2014

26 Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport nr 3

27 Samarbetsavtal avseende gemensamma frågor kring projekt och verksamheter på järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, den så kallade "Getingmidjan"

28 Seriebyte av ljuskällor för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling av årsavtal

29 Elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling av årsavtal

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Anmälan sv svar på remiss till kommunstyrelsen, Dnr T2015-00615

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, Dnr T2015-00857

§8 Cykelplan -­ utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 3, Dnr T2013-313-06577

§9 Ny bergbana i Skärholmen. Inriktningsbeslut, Dnr T2014-01504

§11 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/ Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan, Dnr T2015-00958

§12 Nya cykelbanor på Långholmsgatan. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00954

§13 Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00966

§14 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2015-2016. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00843

§15 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Slutredovisning, Dnr T2010-313-01405

§16 Säkerhetshöjande åtgärder i yttre ledningstunnlar. Slutredovisning, Dnr T2012-620-02032

§17 Cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalkörbanor. Slutredovisning, Dnr T2007-321-01202

§19 Revisionskontorets årsrapport 2014 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport, Dnr T2015-01005

§20 Samråd om utbyggd tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby station. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-01010

§21 Skånegatan sträckan mellan Nytorgsgatan och Renstiernas Gata som gågata under juni-augusti 2015. Uppdrag i budgeten 2015, Dnr T2015-01048

§22 Renovering av Lilla Västerbron samt gång- och cykelåtgärder. Slutredovisning. Implementering av cykelstrategin vad gäller Lilla Västerbron. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2012-420-06970, T2015-00761

§23 Cykelväg i Alvik. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd (FP), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2015-00499

§24 Väg 229, Bytespunkt Norra Sköndal Stockholms stad. Svar på skrivelse från Trafikverket. Utredningsbeslut, Dnr T2013-313-00922

§25 Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2014, Dnr T2015-00962

§26 Handlingsplan för stombussnätet i innerstaden. Lägesrapport nr 3, Dnr T2014-00499

§27 Samarbetsavtal avseende gemensamma frågor kring projekt och verksamheter på järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, den så kallade "Getingmidjan", Dnr T2015-00355

§28 Seriebyte av ljuskällor för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling av årsavtal, Dnr T2015-00758

§29 Elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling av årsavtal, Dnr T2015-00759