Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Fråge Läs mer...stunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Jämställd verksamhet våld i nära relationer

4 Ny gruppbostad i Gyllene Ratten området

5 Planering för Axelsbergs servicehus

Inriktningsärende
Dnr 65-2012-2.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Planering för Trekantens servicehus

Inriktningsärende
Dnr 66-2012-2.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen vid Axgårdens vård- och omsorgsboende

8 Fördelning av verksamhetsbidrag till lokala föreningar 2012

9 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

10 X Svar på skrivelse om eventuella ombyggnationer på Trekantens och Axelsbergs servicehus

Remissärenden

11 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Yttrande till Trafikkontoret
Dnr 623-2011-1.5.3 Omedelbar justering

14 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

15 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 59-2012-1.5.1 Omedelbar justering

16 Serveringstillstånd för Cafe Bistro Zyren

Yttrande till socialnämnden
Dnr 79-2012-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Reviderad äldreboendeplan för region Västra Söderort

23 Plansamråd för del av Tryckeriet 13

24 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

25 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

26 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

27 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

28 Förteckning över inkomna skrivelser

29 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

30 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för februari, dnr 124-2012-1.2.1
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

31 Upphandling av vinterväghållning på parkvägar

Förfrågningsunderlag
Dnr 29-2012-2.2.1 Omedelbar justering

32 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser

Förfrågningsunderlag
Dnr 40-2012-2.2.1 Omedelbar justering

35 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

36 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 8 mars och 12 mars 2012

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 28 mars 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 9 februari 2012 justerades 15 februari 2012.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Jämställd verksamhet våld i nära relationer. Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämndgodkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslaget föreslås att inriktningen på förvalt­ningens arbete med våld i nära relationer ska ändras så att den blir könsneutral samt att stöd ska erbjudas till alla, inklusive barn, oavsett vilket kön förövaren har.

Förvaltningen informerar att arbetet redan har denna inriktning och att stöd erbjuds vuxna som är utsatta för våld och vuxna som utövar våld oavsett kön och typ av relation. Förvaltningen uppmärksammar också att insatser ges till barn som lever med våld i familjen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 mars 2012.

Dnr 9-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§3 Planerad förskoleutbyggnad under 2012-2017

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens lägesrapport över planeringen för förskoleutbyggnad under 2012-2017.

Ärendet

Antalet barn i åldrarna 1-5 år i behov av förskoleplats inom Hägersten-Liljeholmen beräknas öka från 5 213 barn 2012 till
6 048 barn 2015 och till 6 122 barn 2017. Förvaltningen presenterar planerad förskoleutbyggnad per stadsdelsområde för perioden 2012 till 2017. Nettoutbyggnaden under den aktuella perioden omfattar
95 nya avdelningar och drygt 1 290 förskoleplatser.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 mars 2012.

Dnr 132-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§4 Ny gruppbostad i Gyllene Ratten området. Genomförandeärende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om en ny gruppbostad i Gyllene Ratten området.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet.

3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med totalt 2,6 miljoner kronor varav 100000 kr avser beställarstöd, 500000 kr förprojektering och projektering, 500000 kr startbidrag och 300000 kr för särproduktionskostnader per
nytill­kommen lägenhet i gruppbostad.

4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa hos fastighetskontoret att inköpa de bostadsrätter gruppbostaden utgör.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med SSM Bygg och Fastighets AB genomfört en projektering av en ny gruppbostad i Gyllene Ratten området. Gruppbostaden kommer att omfatta fem lägenheter på entréplan i ett bostadshus.

Fastighetskontoret kommer att köpa in de bostadsrätter som gruppbostaden omfattar. Stadsdelsnämndens hyra till fastighetskontoret kommer att bli 675000 kr per år för gruppbostaden, netto efter att hyresintäkterna räknats från 255000 kr.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 mars 2012.

Dnr 133-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§5 Planering för Axelsbergs servicehus. Inriktningsärende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag om avveckling av Axelsbergs servicehus som servicehus i enlighet med tjänstutlåtandet.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp lokaler och servicehuslägenheter vid Axelsbergs servicehus från och med
1 september 2012.

Ärendet

Arbetsmiljöverket godkänner inte att lägenheterna på Axelsbergs servicehus används som servicehuslägenheter med nuvarande utformning av badrummen, vilket också har fastställts av förvaltningsrätten. Stadsdelsnämnden och fastighetsägaren Micasa har därför fått vitesföreläggande om 2 mnkr vardera om åtgärder inte vidtas. I staden och stadsdelen finns samtidigt en överkapacitet av servicehuslägenheter.

Förvaltningen föreslår att Axelsbergs servicehus avvecklas som servicehus och att lokalerna sägs upp från 1 september 2012. Förvaltningen anser att Axelsbergs servicehus skulle lämpa sig väl som seniorboende. De boende på Axelsbergs servicehus ges möjlighet att bo kvar om de så önskar. Varje boende kommer att erbjudas individuellt samtal med biståndshandläggare för att ta reda på den enskildes behov och önskemål i boendefrågan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 mars 2012.

Dnr 65-2012-2.6

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden beslutar ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att beställa av Micasa en projektering för ombyggnation på samma sätt som med Trekanten samt utreda förutsättningarna för genomförande av en sådan ombyggnation, samt därutöver anföra följande.

I en artikel i SvD den 6 februari i år går regeringens utredare av äldrebostäder emot omvandlingen av servicehus till trygghetsboende. ’Det var aldrig avsikten med utredningen att servicehusen skulle omvandlas till trygghetsboenden. Man har lurat de äldre som flyttat in i servicehusen och som har blivit lovade de här insatserna när man nu tar bort dem. Det var inte så det var tänkt’ säger regeringens utredare Barbro Westerholm.

Ett argument för nedläggning som förvaltningen för fram är att det finns en överkapacitet av servicehuslägenheter såväl i staden som i stadsdelen och menar att det även efter en nedläggning av Axelsbergs servicehus kan behovet av servicehusboende i stadsdelsområdet tillgodoses. Men förklaringen till det stora antalet tomma servicehusplatser skulle också kunna vara stadens restriktiva riktlinjer för att bevilja servicehusboende.”

_________________

§6 Planering för Trekantens servicehus. Inriktningsärende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att beställa av Micasa en projektering för ombyggnation
i enlighet med vad som anges i ärendet samt utreda förutsättningarna för genomförande av en sådan ombyggnation.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett genomförandeärende.

Ärendet

Arbetsmiljöverket godkänner inte att lägenheterna på Trekantens servicehus används som servicehuslägenheter med nuvarande utformning av badrummen. Nämnden har fått vitesföreläggande om
2 mnkr om åtgärder inte vidtas. Förvaltningen anser att det för närvarande finns ett behov av servicehuslägenheter på Trekanten. Det framtida behovet av antal lägenheter torde dock utifrån beräknad behovsbild vara lägre än dagens 100 lägenheter. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa av Micasa en projektering för ombyggnation av lägenheter i Trekantens servicehus samt utreda möjligheten att använda delar av fastigheten till annan användning inom stadsdelsnämndens ansvarsområde utifrån föreliggande behov.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 mars 2012.

Dnr 66-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är viktigt att stadsdelen har en mångfald av boendeformer som är anpassade efter äldres individuella behov. Antalet personer som är äldre än 80 år kommer under de närmaste tio åren att minska i Stockholm för att sedan öka igen. Detta innebär även att behovet av olikaboendeformer för de äldre kan förändras över tiden. Om det i samband med projekteringen av etapp 2 skulle visa sig finnas tomma lägenheter i Trekantens servicehus bör det undersökas om hela eller delar av lokalerna kan nyttjas till andra ändamål såsom exempelvis förskola, vård- och omsorgsboende m.m.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi välkomnar beslutet att Trekanten blir kvar som servicehus och att den som en gång beviljats en plats på servicehus med tillhörande insatser nu kan bo kvar och känna sig fortsatt trygg i sitt boende. Vi förutsätter också att de kommande ombyggnationerna och evakueringarna genomförs så varsamt som möjligt och att stor hänsyn tas till de boende och deras behov av kontinuerlig information under ombyggnadstiden.

Vi menar också att de boende i Trekantens servicehus inte ska drabbas i form av höjda hyror pga. att staden åtgärdar ett arbetsmiljöproblem. Vi önskar därför att stadsdelsnämnden tillskriver kommunstyrelsen och begär ersättning för hela kostnaden av ombyggnationen av Trekantens servicehus.”

_________________

§7 Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen (HSL) vid Axgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser enhetschef Marie Bergström till verksamhetschef enligt 29 § HSL för hälso- och sjukvård vid Axgårdens vård- och omsorgsboende i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Enligt HSL ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. För Axgårdens vård- och omsorgsboende, som tillhör förvaltningens äldreomsorg, är Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd vårdgivare och därmed skyldig att utse verksamhetschef. Förvaltningen föreslår att enhetschef Marie Bergström vid Axgårdens vård- och omsorgsboende utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 februari 2012.

Dnr 78-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§8 Fördelning av verksamhetsbidrag till lokala föreningar 2012

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beviljar lokala föreningar verksamhetsbidrag i enlighet med vad som redovisas på sidorna
4-17 i tjänsteutlåtandet daterat 5 mars 2012, totalt 586000 kr.

2. Nämnden avslår ansökan om verksamhetsbidrag från ABMO, Boendeföreningen Akacian, Buxbomen, Murgrönan, Ormbunken.

3. Nämnden beviljar stadsdelsområdets förskolor ett generellt bidrag till kulturaktiviteter, totalt 218000 kr.

4. Nämnden beviljar 300000 kr för pensionärsverksamhet på Hövdingagården på förmiddagarna.

Ärendet

Verksamhetsbidraget syftar till att stödja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidraget ska utgöra stöd till den direkta verksamheten och beviljas en gång per år. Verksamhet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 mars 2012.

Dnr 2-2012-5

Förslag till beslut

Efter överläggning i ärendet föreslog en enig nämnd att lägga till en punkt 4 i beslutet om att 300000 kr beviljas för att Hövdingagården även 2012 ska kunna användas till pensionärsverksamhet på förmiddagarna, i enlighet med vad som framgår på sidan 3 i tjänsteutlåtandet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med tillägg av punkt 4.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stöd till civilsamhället, som kultur- och föreningsliv, är viktigt därför att civilsamhället och kultur- och föreningsliv är viktigt i sin egen rätt. Inte för att det civila samhällets organisationer ska komplettera stadens verksamheter där de inte räcker till.

Ett levande och inkluderande kultur- och föreningsliv är en viktig del av ett sant demokratiskt samhälle. Som mötesplats till exempel. De enskilda organisationerna och föreningarna har också en viktig roll som röstbärare. Detta riskerar att gå förlorat när pengarna används till verksamheter som erbjuder socialt stöd till utsatta grupper. Det är viktigt, men måste kunna finansieras via andra anslag.”

_________________

§9 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

Ärendet

En gemensam upphandling av missbruksvård har genomförts av socialförvaltningen på uppdrag av stadens 14 stadsdelsnämnder och socialnämnden. 47 ramavtal har slutits avseende 69 anbud. Antalet anbud och anbudsgivare har minskat jämfört med tidigare upphandlingar. Orsaken till detta är okänd. Genomsnittspriset på tjänsterna har stigit sedan förra upphandlingen som genomfördes för fyra år sedan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 februari 2012.

Dnr 133-2011-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande om hur arbetet bedrivs med åtgärder mot brister samt utvecklingsområden inom förskolan och överlämnar det till Skolverket och utbildningsförvaltningen.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde en inspektion 2011 i Stockholms stad av förskoleverksamheten och påtalade att åtgärder måste vidtas inom olika områden. Skolinspektionen har begärt in kompletterande uppgifter om stadsdelens arbete med att kontinuerligt utvärdera barngruppernas storlek och sammansättning, som förvaltningen redogör för i detta ärende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2012.

Dnr 189-2011-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Jessica Jormtun m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att ställa sig bakom förvaltningens förslag förutom att vi vill stryka ordet alltid på sidan 3 i tjänsteutlåtandet i texten ’pedagogiska konsekvensutredningar görs alltid’.”

_________________

§11 Svar på skrivelse om eventuella ombyggnationer på Trekantens och Axelsbergs servicehus

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i nämnden har begärt en redogörelse från förvaltningen om hur många av de boende som bodde på Kastanjen, när det gjordes om från servicehus till trygghetsboende, som bor kvar där idag och vart de övriga flyttat. En redovisning önskas även över hur mycket det skulle kosta och hur lång tid det skulle ta att bygga om Trekantens och Axelsbergs servicehus i etapper till den standard som Arbetsmiljöverket kräver. Förvaltningen redovisar i ärendet svar på dessa frågor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 mars 2012

Dnr 506-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§12 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030. Yttrande till trafikkontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till trafikkontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 har inkommit på remiss. Strategin ska ge styrande principer för prioriteringar i beslut om stadens vägar och gator, för att bidra till ett effektivt, tryggt, snyggt, miljövänligt och hälsosamt Stockholm.

Förvaltningen anser att förslaget till framkomlighetsstrategi även överensstämmer väl med stadens miljöprogram och klimatstrategin för Stockholms län. Den har en viktig funktion att fylla i ett Stockholm som ständigt växer och som redan idag har svåra framkomlighetsproblem. De mål och strategier som presenteras förefaller rimliga och väl avvägda för att komma till rätta med framkomligheten. Särskilt de mål och åtgärder som handlar om trängselskatter och parkeringsavgifter/styrning kan relativt snabbt och enkelt påverka framkomligheten. I övrigt är det bland annat viktigt att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 mars 2012.

Dnr 623-2011-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar.

Att därutöver anföra.

Vi är mycket positiva till förslaget för ny framkomlighetsstrategi för Stockholm - som ligger i linje med den samlade forskningen om hur man ska hantera stadstrafiken. Men då strategin ligger långt ifrån de borgerliga partiernas befintliga trafikplanering för de kommande femton - tjugo åren, är vi oroliga för att detta stannar vid att vara kloka ord på ett papper. Den avbrutna planeringen av tunnelbana till Nya Karolinska rimmar exempelvis illa med förslaget till framkomlighetsstrategi.

Förslaget till ny framkomlighetsstrategi lyfter fram två viktiga saker. För det första handlar trafikplanering om att prioritera. Det går inte att öka framkomligheten för alla trafikslag, utan det finns en konflikt där man måste välja vilka typer av trafikslag man vill gynna på andra trafikslags bekostnad.

För det andra lyfter strategin fram att det är tillgängligheten - inte resandet - som är det viktigaste. Man skriver att ’resande handlar om att komma fram, inte att ta sig fram. Rörlighet och framkomlighet är inte självändamål. Det viktiga är tillgänglighet, att smidigt komma fram till sitt mål.’ Därför vill vi att förslaget även fortsättningsvis ska benämnas som framkomlighetsstrategi.

Vi vill exempelvis att förslaget ska innehålla åtgärder som direkt syftar till att minska biltrafiken, speciellt i innerstaden. Alternativen till bilismen måste bli effektivare och mer attraktiva. Kollektivtrafikens attraktivitet kan exempelvis öka genom större kapacitet, öppna spärrlinjer samt speciellt för söderort utbyggnad av Spårväg syd. Spårväg syd skulle kunna knyta ihop Stockholms södra delar via en väl fungerande infrastruktur och skapa goda möjligheter till resande till och mellan regionens alla delar.

Kollektivtrafikens attraktivitet kan även öka genom att staden har en tydlig parkeringspolicy, som kan erbjuda parkering i anslutning vid byte till kollektiva färdmedel. Att gynna kollektivtrafiken på bilismens bekostnad skulle även kunna fylla en omfördelande funktion då idag högavlönade män tenderar att välja bilen, medan kvinnor hänvisas till kollektivtrafiken. På samma sätt behövs det en anpassning av stadens gatunät efter cyklisters behov.”

Särskilt uttalande

Samtliga partier i stadsdelsnämnden anmälde ett särskilt uttalande.

”Nämnden anser att en av de viktiga strategierna för framkomlighet ärSpårväg syd. Stockholms södra delar som helhet är beroende av en väl fungerande infrastruktur där kollektivtrafiken utgör en viktig del. En fungerande kollektivtrafik behövs för att skapa goda möjligheter till resande till och mellan regionens alla delar. Spårväg syd är därför en av de viktigaste beståndsdelarna för att utveckla Stockholms södra delar.

Genom att binda samman Södra Stockholm med spårbundna tvärförbindelser skapas förutsättningar för att ytterstaden ska kunna förbättras i enlighet med den utveckling som utmålas i Stockholms stads vision för söderort 2030.

För Stockholm är Spårväg syd en förutsättning för framkomligheten. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta norr om staden. En bättre utbyggd tvärgående spårbunden kollektivtrafik skapar en möjlighet för att få fler företagsetableringar i Söderort och därmed på sikt fler arbetstillfällen här. Spårväg syd skapar även förutsättningar för att bygga bostäder i större omfattning. En effektiv tvärkommunikation binder samman ytterstadsdelarna och skapar förutsättningar för en naturlig integration. Det är därför viktigt att staden prioriterar detta då staden är en av flera aktörer som kan använda sitt inflytande för att åstadkomma förändringar.”

_________________

§13 Plansamråd för del av Sjövik 5, Kajen i Årstadal. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 600 nya bostäder, med inslag av lokaler i bottenvåningar, inom utvecklingsområdet Årstadals östra del. Planen ska fullfölja intentionerna i stadsutvecklingsprogrammet för Liljeholmen/Årstadal.

Förvaltningen ser positivt på att den sista delen av kajområdet nu planläggs och går mot sitt genomförande och anser att området kommer att innehålla många intressanta miljöer. Förvaltningen önskar vara med i den fortsatta planeringen främst rörande utemiljön och förskolan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 mars 2012.

Dnr 88-2012-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§14 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Betänkandet Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet har inkommit på remiss. Utredningen föreslår bland annat vissa lagändringar för att öka den enskildes inflytande vid val av hjälpmedel, hur ett ökat inflytande och valfrihet kan se ut inom ramen för nuvarande regler och att en ny lag om valfrihetssystem inom hjälpmedelsförsörjningen ska införas. Vidare föreslår utredningen informationsinsatser kring den enskildes inflytande och huvudmännens ansvar för information. Förvaltningen delar utredningens olika förslag, men ger synpunkter på behov och konsekvenser som kan behöva ses över.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2012. Rådet för funktionshinderfrågor har lämnat synpunkter på remissen som biläggs ärendet.

Dnr 73-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

I likhet med förvaltningen är vi i grund och botten positivt inställda till att öka valfriheten när det gäller att bestämma vilka hjälpmedel den enskilde vill använda. Det aktuella förslaget lämnar dock fler frågor olösta och obesvarade. Det är till exempel rimligt att kunna ställa krav på att alla erbjuds en likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var i landet man bor och vistas. Vi menar att utredningens förslag i denna del inte nämnvärt bidrar till att göra regelverket mer överskådligt och lättare att förstå, något som hade varit önskvärt.

För att på allvar kunna utnyttja den valfrihet som det föreslagna systemet är tänkt att erbjuda ställs stora krav på den enskilde, till exempel när det gäller att hitta information om vilka hjälpmedel som erbjuds, hur dessa fungerar etc.

De brukare som av olika orsaker är i behov av hjälpmedel för den dagliga livsföringen är i många fall ’svaga kunder’. Vi menar att det är fel väg att gå om man överlåter hanteringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, liksom information om och service och underhåll av dessa hjälpmedel, till en fri marknad.”

_________________

§15 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

På uppdrag av stadsledningskontoret har äldreförvaltningen genomfört en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten. Ett nytt ersättningssystem för utförare inom hemtjänsten föreslås från 2013.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Systemet är tydligare och enklare att förstå än det tidigare. Detta är särskilt viktigt utifrån hemtjänstkundens perspektiv. Det är viktigt att det elektroniska systemet för kontroll/systemet för tidsregistrering säkerställs och att det införs samtidigt med det nya ersättningssystemet. Förvaltningen befarar att beräknad tid för att få fram ett system för tidsregistrering är kort. Förvaltningen bedömer också att det finns en risk för att förslaget kan vara underfinansierat.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 mars 2012.

Dnr 35-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

samt därutöver anför följande

Förvaltningens redovisning är intressant och vi instämmer i att det är svårt att bedöma effekterna och rimligheten i förslagen, varför vi kräver att ett pilotprojekt genomförs för att pröva förslagen i verkligheten. Vi instämmer helt i att ersättningen ska vara rättvis och enkel att förstå och kommunicera samt administrera.

Sedan kundvalet infördes har mycket hänt. Antalet utförare är nu så stort, att det för den enskilde är nästan omöjligt att sätta sig in i vilken skillnad det är mellan olika utförare. I hela staden handlar det om över 130 stycken olika utförare. I realiteten finns ingen valfrihet. Det stora antalet utförare medför vidare att mycket av personalens tid går åt till transporter mellan brukarna. Förutom att detta är stressande för personalen är det i hög grad kostnadsdrivande för utförarna. Idag vet nog ingen hur stor andel av arbetstiden som läggs på resor. Det föreslagna systemet riskerar att missgynna seriösa mindre utförare som sätter kvalitet i fokus, eftersom det är omöjligt att få verksamheten att gå ihop med en stor andel kringtid utan att tumma på andra kvalitetsfaktorer.

I förslaget räknas kringtiden in i timersättningen. Den modellen missar att kortare insatser kräver lika lång restid som längre insatser. Det är mer kostsamt för en utövare att en anställd åker till tre olika brukare och är där i 20 minuter vardera, än att en anställd åker till en brukare och är där i en timme. Men ersättningen från staden är exakt densamma, eftersom staden bara betalar för den faktiska tiden hos brukarna, 60 minuter. Skillnaden i kostnad för utföraren tar det föreslagna ersättningssystemet inte hänsyn till. Ett förslag för att komma till rätta med problemet kan vara att lägga in en tidsfaktor per besök av hemtjänsten i ersättningen, så att utövaren får mer betalt för kortare besök. Observera att det inte är restiden i sig som ska kompenseras, utan att utföraren måste ta sig mellan olika brukare med korta mellanrum.

Att larminsatser inte kan ersättas per insats är problematiskt. Begränsningar i utförarnas möjlighet att rapportera in tid utöver den beviljade tiden gör att staden missar en viktig informationskälla om hur brukarna mår på natten, och att utförare som har brukare som larmar ofta får täcka dessa kostnader ur egen ficka. Det borde vara möjligt att rapportera larminsatser som en egen tidskategori i tidrapporteringssystemet.

Vi anser vidare att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer då kvalitetskontrollen, kostnadskontrollen och ansvarsfördelningen blir svårare.

Vi förutsätter att det nya ersättningssystemet leder till att ersättningen höjs tillräckligt mycket för att behålla kvalitetsfokuserade utförare, och locka tillbaka de utförare som slutat att erbjuda hemtjänst för att det inte gått att driva bra verksamhet utan förlust, som Ersta diakoni.

Se även reservationerna i Äldrenämnden från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.”

_________________

§16 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontorets förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna har inkommit på remiss. Positionspappret innebär att staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.

Förvaltningens synpunkter är att det är önskvärt att anpassa upphandlingsreglerna att omfatta kvalitetsupphandlingar som utgör en stor del av upphandlingarna. Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget om att staden inte ska förorda att ha miljövänliga lösningar som tvingande krav vid offentliga upphandlingar. Slutligen anser förvaltningen att den internationella strategin, positionspappret samt stadens budgetmål ger tydliga anvisningar till förvaltningarna beträffande inriktningen på EU-samarbetet. I det perspektivet har stadsdelsnämnderna inte behov av att utarbeta ett eget verksamhetsspecifikt positionspapper

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2012.

Dnr 59-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Nämnden lämnar följande förslag till svar på remissen

Den kommunala självstyrelsen är viktig i Sverige och självfallet är det stockholmarna som bäst vet hur de vill organisera sin stad. Just därför bör inte EU hindra oss att kräva kollektivavtal eller att ställa högre miljökrav än vad som gäller på EU-nivå.

Vi delar förvaltningens frågetecken inför föreslagna formuleringar om lägsta möjliga kostnad som grundkrav för upphandlingar. När upphandlingar ska göras bör de alla vara kvalitetsupphandlingar, för att motverka lönedumpning och dåligt kvalitet.

Vi delar också förvaltningens uppfattning om behovet av tydligare EU-regler för miljöhänsyn och även sociala hänsyn. Reglerna måste vara progressivare än idag och inte hindra länder från att gå före med radikalare lagstiftning.

Sociala och etiska krav ska självfallet kunna ingå i alla förfrågningsunderlag utan att för den skull anses vara handelshinder. Att följande ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska självfallet ingå som grundläggande krav i upphandlingar.

Nämnden ser inget behov av att utarbeta verksamhetsspecifika EU- positionspapper. Alla stadsdelsnämnder har för närvarande ansvar för verksamheter inom förskolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Dessa uppdrag är lika för alla nämnder, även om de lokala förhållandena skapar olika förutsättningar.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stadsledningskontorets förslag till positionspapper om EU, staden och stockholmarna är ett bra initiativ för att klargöra stadens övergripande inställning till EU-politikens påverkan på Stockholm och dess invånare.

Vissa av de ställningstaganden som mejslas ut i positionspapperet, exempelvis att EU:s budget bör minskas och att EU:s jordbrukspolitik bör avvecklas, är dock avvägningar som snarare ska göras på nationell nivå än kommunal. Även om vi i sak stödjer punkterna i positionspapperet, bör detta endast behandla frågor som har direkt bäring på kommunala angelägenheter.”

_________________

§17 Serveringstillstånd för Café Bistro Zyren. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att AS Bar och Kök AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Café Bistro Zyren alla veckans dagar kl. 11:00–01:00 med uteservering kl.11:00–00:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan om alkoholservering på remiss gällande restaurang Café Bistro Zyren, Tellusgången 9 i Midsommarkransen.

Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av serveringstillstånd för AS Bar och Kök AB:s restaurang Café Bistro Zyren enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 mars 2012.

Dnr 79-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§18 Enheternas verksamhetsberättelser 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser för 2011 till handlingarna.

Ärendet

I verksamhetsberättelserna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2011. Några enheter har dock inte klarat detta inom beslutad budget.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 mars 2012.

Dnr 570-2011-1.2.1

_________________

§19 Patientsäkerhetsberättelser 2011. För äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och entreprenaddrivna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2011 till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården har utarbetat en patientsäkerhetsberättelse för 2011 samt mål och strategier för 2012. Patientsäkerhetsberättelsen omfattar bland annat redovisning av inträffade avvikelser och omfattningen av gjorda riskbedömningar under 2011.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 februari 2012.

Dnr 32-2012-1.2.1

_________________

§20 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen egen regi

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har hösten 2011 genomfört verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgens utförare i egen regi.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 mars 2012.

Dnr 23-2012-1.2.1

_________________

§21 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen entreprenad och privat regi med ramavtal

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har hösten 2011 genomfört verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgens utförare på entreprenad och i privat regi med ramavtal.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 mars 2012.

Dnr 24-2012-1.2.1

_________________

§22 Verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen kundval inom hemtjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har hösten 2011 genomfört verksamhetsuppföljningar avseende stadsdelens tilldelade utförare inom kundvalsmodellen för hemtjänst.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2012.

Dnr 25-2012-1.2.1

_________________

§23 Reviderad äldreboendeplan för region Västra Söderort

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö har reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort, enligt uppdrag från äldreförvaltningen. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av servicehus och vård- och omsorgsboenden kan tillgodose behovet under de närmaste åren. Seniorboenden, trygghetsboenden och en utvecklad hemtjänst med specialteam, hemsjukvård och tillgång till dagverksamhet kan komma att innebära ett minskat behov av framförallt servicehus men även vård- och omsorgsboenden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 februari 2012.

Dnr 4-2011-7

_________________

§24 Plansamråd för del av Tryckeriet 13

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd läger förvaltningens svar på remissen till stadsbyggnadskontoret till handlingarna.

Ärendet

Planens syfte är att bekräfta befintlig idrotts- och skolverksamhet på fastigheten Tryckeriet 13 i Liljeholmen samt att inrätta cykelparkering i direkt anslutning till idrottshallens huvudentré. Förvaltningen ser positivt på att verksamheten bekräftas och på så sätt säkrar en fortsatt användning för idrott och skola i lokalerna. Bristen på cykelparkeringar är ett generellt problem i staden varför det är bra att nya parkeringar inrättas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 mars 2012.

Dnr 77-2012-1.5.3

_________________

§25 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 20 mars 2012.

_________________

§26 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av rådets för funktionshinderfrågor synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 15 mars 2012.

_________________

§27 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 13 mars 2012.

_________________

§28 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala brottsförebyggande rådet 9 mars 2012.

_________________

§29 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Tillgång till ändamålsenliga och anpassade lokaler för gymnastik

Från SOL-flickornas GF 17 februari 2012, dnr 94-2012-1.2.3

Förslag om anslagstavla vid Aspuddens t-bana och synpunkter
om postservice (rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 23 februari 2012, dnr 106-2012-1.2.3

Skickat till Trafikkontoret, SL och Posten.

Förslag om cykelparkering i Gröndal

Inkom 9 mars 2012, dnr 141-2012-1.2.3

(rubricerat som medborgarförslag)

Översänt till Trafikkontoret

Hemställan om att få ansökt verksamhetsbidrag för 2012

Inkom 19 mars 2012 från PRO Fruängen-Västertorp, dnr 157-2012-5

_________________

§30 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

_________________

§31 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om bokningssystem av Hövdingagården

Abit Dundar m.fl. (FP) och Lars Svärd m.fl. (M) överlämnade en skrivelse med uppdrag att se över rutinerna för fördelningen och bokningssystemet av Hövdingagården, dnr 164-2012-1.6.

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Månadsrapport

Lars Wennberg och Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för februari

Dnr 124-2012-1.2.1

Verksamhetsbesök

Jessica Jormtun tackade förvaltningen för verksamhetsbesöken som anordnats under februari och mars.

Miljöstudie i Vinterviken

Gunnar Ohlsén informerade att exploateringskontoret fått pengar från Naturvårdsverket för att göra en miljöstudie i Vinterviken med anledning av de föroreningar som finns där. Arbetet beräknas komma igång direkt före eller efter sommaren.

Förskolan Pytsen

Gunnar Ohlsén informerade att förvaltningen måste evakuera förskolan Pytsen. Efter att personal upplevt besvär på förskolan beställde fastighetsägaren SISAB en inomhusundersökning som visade avvikande lukt och fukt.

Meddelande om avbrytande av upphandling

Maria Mannerholm informerade om kommunstyrelsens beslut
22 februari att avbryta centralupphandlingen av driften av Axgårdens vård- och omsorgsboende.

Sommarjobb

Informationsblad utdelades om sommarjobb för ungdomar. Målet är att Stockholms stad ska anställa över 4 300 unga mellan 16 och 18 år. Jobben kommer att finnas inom olika verksamheter och i hela staden.

Stockholm en stad för alla

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2011-2016 utdelades.

Sverigefinnar

Broschyren ”Sverigefinnar som nationell minoritet i svensk minoritetslagstiftning” utdelades.

Rapporter för kännedom

- Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011
Socialnämnden 21 februari 2012

- Revisionsplan för 2012
finns även att läsa på www.stockholm.se/revision

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

_________________

§32 Upphandling av vinterväghållning på parkvägar. Förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar genomföra en upphandling av vinterväghållning på parkvägar samt godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds nuvarande avtal med Stockholm Entreprenad AB avseende vinterväghållning på parkvägar upphör 30 september 2012 och en ny upphandling behöver därför genomföras. Syftet med entreprenaden är att utnyttja utförarens kompetens för att, med utgångspunkt i ställda funktionskrav, utföra vinterväghållningen på parkvägar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 februari 2012.

Dnr 29-2012-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§33 Upphandling av jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser. Förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser på jourtid för Trekantens och Fruängsgårdens servicehus.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlag.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Trekantens och Fruängsgårdens servicehus har avtal med Sunhill Bemanning gällande jour/patrullverksamhet för sjuksköterskeinsatser på kvällar och nätter. Avtalet upphör 30 september 2012 och en ny upphandling behöver därför genomföras. Förvaltningen har tillsammans med upphandlare från serviceförvaltningen utarbetat ett förfrågningsunderlag. Syftet med upphandlingen är att åstadkomma en kvalificerad och trygg hälso- och sjukvård under kvällar och nätter till ett fördelaktigt pris. Avtalstiden föreslås börja gälla från och med den 1 oktober 2012 till och med den 30 september 2014 med möjlig förlängning 1+1 år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 mars 2012.

Dnr 40-2012-2.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jessica Jormtun m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra

I takt med att allt mer verksamhet upphandlats har vi fått anledning att uppmärksamma de problem som uppkommer när skattefinansierade verksamheter läggs ut på privata utförare. Till exempelvis så har de anställda inte samma meddelarfrihet som inom kommunal verksamhet.

Vi tycker inte heller att privata bolag ska bedriva välfärdsverksamheter i vinstsyfte utan överskott ska återföras till verksamheterna.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Jessica Jormtun m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”I takt med att allt mer verksamhet upphandlats har vi fått anledning att uppmärksamma de problem som uppkommer när skattefinansierade verksamheter läggs ut på privata utförare. Till exempelvis så har de anställda inte samma meddelarfrihet som inom kommunal verksamhet.

Vi tycker inte heller att privata bolag ska bedriva välfärdsverksamheter i vinstsyfte utan överskott ska återföras till verksamheterna.”

_________________

§37 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 8 och 12 mars 2012.

_________________