Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-23

Sammanträde 2017-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information av Helena Ackelman, stadsbyggnadskonto Läs mer...ret, ansvarig för planeringen och aktuella detaljplaner i området Norra Djurgårdsstaden. Gösta Olsson, exploateringskontoret, ansvarig landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden, berättar om planeringen av parker i området.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag

2 Pingisbord i parker

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-774-1.2.4.

Beslutsärenden

3 Partiell revidering av Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning

4 Val av ledamöter att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 14 § 2 stycket lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 6 kap 36 § kommunallagen (KL)

Dnr 2017-172-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Äldres ensamhet i äldreomsorgen

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L) Dnr 2016-683-1.1.

9 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Remissärenden

11 Serveringstillstånd till THS Arkitektursektionen

Dnr 2017-112-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Serveringstillstånd till restaurang Frick & Son

Dnr 2017-113-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (dnr 106-1847-2016) av Sofia Modigh (KD) Dnr 2016-756-1.5.1.

14 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017-25-1.5.1.

15 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport februari 2017

Dnr 2017-166 -1.2.1. (senare utsändning)

17 Enheternas verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisningar

Dnr 2016-700-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
17. bil 01 Centrala Östermalms fsk VB.pdf (997 kb) 17. bil 02 Engelbrekts fsk VB.pdf (846 kb) 17. bil 03 Gärdets fsk VB.pdf (915 kb) 17. bil 04 Hedvig Eleonora fsk VB.pdf (945 kb) 17. bil 05 Norra Djurgårdsstadens fsk 1 VB.pdf (2 936 kb) 17. bil 06 Norra Djurgårdsstadens fsk 2 VB.pdf (809 kb) 17. bil 07 Stadions fsk VB.pdf (820 kb) 17. bil 08 Familjeenhetens VB.pdf (770 kb) 17. bil 09 Försörjningsstödsenheten VB.pdf (913 kb) 17. bil 10 Vuxenenheten VB.pdf (669 kb) 17. bil 11 Socialpsykiatrin utförare VB.pdf (619 kb) 17. bil 12 Stöd och serviceenheten VB.pdf (1 059 kb) 17. bil 13 Värtans gruppbostad VB.pdf (716 kb) 17. bil 14 Gärdets gruppbostad VB.pdf (728 kb) 17. bil 15 Töfsingedalens servicebostad VB.pdf (661 kb) 17. bil 16 Socialpsykiatrins VB.pdf (743 kb) 17. bil 17 Preventionsenheten VB.pdf (761 kb) 17. bil 18 Parklek VB.pdf (674 kb) 17. bil 19 Enheten för biståndsbedömning VB.pdf (768 kb) 17. bil 20 Dianagårdens vård och omsorgsboende VB.pdf (724 kb) 17. bil 21 Hemstjänst Östermalm Väst VB.pdf (677 kb) 17. bil 22 Hemstjänst Östermalm Öst VB.pdf (663 kb) 17. bil 23 Dagverksamheterna Östermalm VB.pdf (653 kb) 17. bil 24 Centrla Östermalms fsk kvalitetsredovisning.pdf (781 kb) 17. bil 25 Engelbrekts fsk kvalitetsredovisning.pdf (671 kb) 17. bil 26 Gärdets fsk kvalitetsredovisning.pdf (804 kb) 17. bil 27 Hedvig Eleonora fsk kvalitetsredovisning.pdf (613 kb) 17. bil 28 Norra Djurgårdsstadens fsk 1 kvalitetsredovisning.pdf (644 kb) 17. bil 29 Norra Djurgårdsstadens fsk 2 kvalitetsredovisning.pdf (520 kb) 17. bil 30 Stadions fsk kvalitetsredovisning.pdf (711 kb)

18 Anmälan av förskolornas likabehandlingsplaner för år 2017

Dnr 2016-700-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
18. bil 01 Likabehandlingsplan fsk Forskaren Centrala Östermalms fsk.pdf (731 kb) 18. bil 02 Likabehandlingsplan fsk Greven Centrala Östermalms fsk.pdf (733 kb) 18. bil 03 Likabehandlingsplan fsk Gustav Adolf Centrala Östermalms fsk.pdf (793 kb) 18. bil 04 Likabehandlingsplan fsk Nyponet Centrala Östermalms fsk.pdf (668 kb) 18. bil 05 Likabehandlingsplan fsk Orren Centrala Östermalms fsk.pdf (788 kb) 18. bil 06 Likabehandlingplan 2017 fsk Bigarrågården Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 07 Likabehandlingplan 2017 fsk Körsbäret Engelbrekts fsk.pdf (695 kb) 18. bil 08 Likabehandlingplan 2017 fsk Lärkstaden Engelbrekts fsk.pdf (696 kb) 18. bil 09 Likabehandlingplan 2017 fsk Ruddammen Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 10 Likabehandlingplan 2017 fsk Villagatan Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 11 Likabehandlingsplan 2017 fsk Breiten Gärdets fsk.pdf (554 kb) 18. bil 12 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fältöversten Gärdets fsk.pdf (585 kb) 18. bil 13 Likabehandlingsplan 2017 fsk Gärdesbacken Gärdets fsk.pdf (714 kb) 18. bil 14 Likabehandlingsplan 2017 fsk Mässen Gärdets fsk.pdf (535 kb) 18. bil 15 Likabehandlingsplan 2017 fsk Rio Gärdets fsk.pdf (570 kb) 18. bil 17 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skeppet Gärdets fsk.pdf (620 kb) 18. bil 18 Likabehandlingsplan 2017 fskTegeludden Gärdets fsk.pdf (506 kb) 18. bil 19 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skeppargatan 34 Hedvig Eleonora fsk.pdf (544 kb) 18. bil 20 Likabehandlingsplan 2017 fsk Storgatan 23 Hedvig Eleonora fsk.pdf (544 kb) 18. bil 21 Likabehandlingsplan 2017 fsk Styrmansgatan 14 Hedvig Eleonora fsk.pdf (546 kb) 18. bil 22 Likabehandlingsplan fsk Styrmansgatan 26 fsk Hedvig Eleonora fsk.pdf (548 kb) 18. bil 23 Likabehandlingsplan 2017 fsk Hjorthagen Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 502 kb) 18. bil 24 Likabehandlingsplan 2017 fsk Rödeken Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 454 kb) 18. bil 25 Likabehandlingsplan 2017 fsk Sandön Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 383 kb) 18. bil 26 Likabehandlingsplan 2017 fsk Villa Ekbacken Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 337 kb) 18. bil 27 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fjällklockan Norra Djurgårdsstadens fsk 2.pdf (260 kb) 18. bil 28 Likabehandlingsplan 2017 fsk Ängsklockan Norra Djurgårdsstadens fsk 2.pdf (249 kb) 18. bil 29 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fontänen Stadions fsk.pdf (742 kb) 18. bil 30 Likabehandlingsplan 2017 fsk Liten blir Stor Stadions fsk.pdf (701 kb) 18. bil 31 Likabehandlingsplan 2017 fsk Lilla O Stadions fsk.pdf (906 kb) 18. bil 32 Likabehandlingsplan 2017 fsk Läkarvillan Stadions fsk.pdf (904 kb) 18. bil 33 Likabehandlingsplan 2017 fsk Oceanen Stadions fsk.pdf (817 kb) 18. bil 34 Likabehandlingsplan 2017 fsk Olaus Petri Stadions fsk.pdf (656 kb) 18. bil 35 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skatan Stadions fsk.pdf (724 kb) 18. bil 36 Likabehandlingsplan 2017 fsk Tingeling Stadions fsk.pdf (753 kb)

19 Anmälan av utredningar angående kränkande behandling på förskolorna år 2016

20 Anmälan av slutrapport från miljöövervakningsprojekt om kemikalier i förskolor

21 Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för folköl och tobak

Rapport från socialnämnden december 2016 Dnr 2016-298-1.6.

22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

23 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

24 Minnesanteckningar från Trygghets- och säkerhetsrådet Östermalm - TSR

Minnesanteckningar 2017-02-10
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

27 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

29 Utredning enligt lex Sarah om en påtaglig risk för missförhållande i verksamhet enligt 24 b § lagen med stöd till vissa funktionshindrade - LSS

30 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

32:a Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

33 Information om anmälan enligt patientsäkerhetslagen -lex Maria - Rio vård-och omsorgsboende

34 Information om anmälan enligt patientsäkerhetslagen - lex Maria - Kampementets vård-och omsorgsboende

35 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2016 - äldreomsorg

36 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2016 - socialtjänsten

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Partiell revidering av Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning

§4 Val av ledamöter att fatta beslut i brådskande ärenden enligt 14 § 2 stycket lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 6 kap 36 § kommunallagen (KL)

§7 Äldres ensamhet i äldreomsorgen

§9 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

§11 Serveringstillstånd till THS Arkitektursektionen

§12 Serveringstillstånd till restaurang Frick & Son

§13 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

§14 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§17 Enheternas verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisningar

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
17. bil 01 Centrala Östermalms fsk VB.pdf (997 kb) 17. bil 02 Engelbrekts fsk VB.pdf (846 kb) 17. bil 03 Gärdets fsk VB.pdf (915 kb) 17. bil 04 Hedvig Eleonora fsk VB.pdf (945 kb) 17. bil 05 Norra Djurgårdsstadens fsk 1 VB.pdf (2 936 kb) 17. bil 06 Norra Djurgårdsstadens fsk 2 VB.pdf (809 kb) 17. bil 07 Stadions fsk VB.pdf (820 kb) 17. bil 08 Familjeenhetens VB.pdf (770 kb) 17. bil 09 Försörjningsstödsenheten VB.pdf (913 kb) 17. bil 10 Vuxenenheten VB.pdf (669 kb) 17. bil 11 Socialpsykiatrin utförare VB.pdf (619 kb) 17. bil 12 Stöd och serviceenheten VB.pdf (1 059 kb) 17. bil 13 Värtans gruppbostad VB.pdf (716 kb) 17. bil 14 Gärdets gruppbostad VB.pdf (728 kb) 17. bil 15 Töfsingedalens servicebostad VB.pdf (661 kb) 17. bil 16 Socialpsykiatrins VB.pdf (743 kb) 17. bil 17 Preventionsenheten VB.pdf (761 kb) 17. bil 18 Parklek VB.pdf (674 kb) 17. bil 19 Enheten för biståndsbedömning VB.pdf (768 kb) 17. bil 20 Dianagårdens vård och omsorgsboende VB.pdf (724 kb) 17. bil 21 Hemstjänst Östermalm Väst VB.pdf (677 kb) 17. bil 22 Hemstjänst Östermalm Öst VB.pdf (663 kb) 17. bil 23 Dagverksamheterna Östermalm VB.pdf (653 kb) 17. bil 24 Centrla Östermalms fsk kvalitetsredovisning.pdf (781 kb) 17. bil 25 Engelbrekts fsk kvalitetsredovisning.pdf (671 kb) 17. bil 26 Gärdets fsk kvalitetsredovisning.pdf (804 kb) 17. bil 27 Hedvig Eleonora fsk kvalitetsredovisning.pdf (613 kb) 17. bil 28 Norra Djurgårdsstadens fsk 1 kvalitetsredovisning.pdf (644 kb) 17. bil 29 Norra Djurgårdsstadens fsk 2 kvalitetsredovisning.pdf (520 kb) 17. bil 30 Stadions fsk kvalitetsredovisning.pdf (711 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170323.pdf (201 kb)

§18 Anmälan av förskolornas likabehandlingsplaner för år 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
18. bil 01 Likabehandlingsplan fsk Forskaren Centrala Östermalms fsk.pdf (731 kb) 18. bil 02 Likabehandlingsplan fsk Greven Centrala Östermalms fsk.pdf (733 kb) 18. bil 03 Likabehandlingsplan fsk Gustav Adolf Centrala Östermalms fsk.pdf (793 kb) 18. bil 04 Likabehandlingsplan fsk Nyponet Centrala Östermalms fsk.pdf (668 kb) 18. bil 05 Likabehandlingsplan fsk Orren Centrala Östermalms fsk.pdf (788 kb) 18. bil 06 Likabehandlingplan 2017 fsk Bigarrågården Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 07 Likabehandlingplan 2017 fsk Körsbäret Engelbrekts fsk.pdf (695 kb) 18. bil 08 Likabehandlingplan 2017 fsk Lärkstaden Engelbrekts fsk.pdf (696 kb) 18. bil 09 Likabehandlingplan 2017 fsk Ruddammen Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 10 Likabehandlingplan 2017 fsk Villagatan Engelbrekts fsk.pdf (697 kb) 18. bil 11 Likabehandlingsplan 2017 fsk Breiten Gärdets fsk.pdf (554 kb) 18. bil 12 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fältöversten Gärdets fsk.pdf (585 kb) 18. bil 13 Likabehandlingsplan 2017 fsk Gärdesbacken Gärdets fsk.pdf (714 kb) 18. bil 14 Likabehandlingsplan 2017 fsk Mässen Gärdets fsk.pdf (535 kb) 18. bil 15 Likabehandlingsplan 2017 fsk Rio Gärdets fsk.pdf (570 kb) 18. bil 17 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skeppet Gärdets fsk.pdf (620 kb) 18. bil 18 Likabehandlingsplan 2017 fskTegeludden Gärdets fsk.pdf (506 kb) 18. bil 19 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skeppargatan 34 Hedvig Eleonora fsk.pdf (544 kb) 18. bil 20 Likabehandlingsplan 2017 fsk Storgatan 23 Hedvig Eleonora fsk.pdf (544 kb) 18. bil 21 Likabehandlingsplan 2017 fsk Styrmansgatan 14 Hedvig Eleonora fsk.pdf (546 kb) 18. bil 22 Likabehandlingsplan fsk Styrmansgatan 26 fsk Hedvig Eleonora fsk.pdf (548 kb) 18. bil 23 Likabehandlingsplan 2017 fsk Hjorthagen Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 502 kb) 18. bil 24 Likabehandlingsplan 2017 fsk Rödeken Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 454 kb) 18. bil 25 Likabehandlingsplan 2017 fsk Sandön Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 383 kb) 18. bil 26 Likabehandlingsplan 2017 fsk Villa Ekbacken Norra Djurgårdsstadens fsk 1.pdf (1 337 kb) 18. bil 27 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fjällklockan Norra Djurgårdsstadens fsk 2.pdf (260 kb) 18. bil 28 Likabehandlingsplan 2017 fsk Ängsklockan Norra Djurgårdsstadens fsk 2.pdf (249 kb) 18. bil 29 Likabehandlingsplan 2017 fsk Fontänen Stadions fsk.pdf (742 kb) 18. bil 30 Likabehandlingsplan 2017 fsk Liten blir Stor Stadions fsk.pdf (701 kb) 18. bil 31 Likabehandlingsplan 2017 fsk Lilla O Stadions fsk.pdf (906 kb) 18. bil 32 Likabehandlingsplan 2017 fsk Läkarvillan Stadions fsk.pdf (904 kb) 18. bil 33 Likabehandlingsplan 2017 fsk Oceanen Stadions fsk.pdf (817 kb) 18. bil 34 Likabehandlingsplan 2017 fsk Olaus Petri Stadions fsk.pdf (656 kb) 18. bil 35 Likabehandlingsplan 2017 fsk Skatan Stadions fsk.pdf (724 kb) 18. bil 36 Likabehandlingsplan 2017 fsk Tingeling Stadions fsk.pdf (753 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20170323.pdf (201 kb)

§19 Anmälan av utredningar angående kränkande behandling på förskolorna år 2016

§20 Anmälan av slutrapport från miljöövervakningsprojekt om kemikalier i förskolor

§21 Översyn av Stockholms stads tillsynsarbete för folköl och tobak

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§24 Minnesanteckningar från Trygghets- och säkerhetsrådet Östermalm - TSR

§25 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§27 Information av stadsdelsdirektören

§29 Utredning enligt lex Sarah om en påtaglig risk för missförhållande i verksamhet enligt 24 b § lagen med stöd till vissa funktionshindrade - LSS

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§32:a Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§33 Information om anmälan enligt patientsäkerhetslagen -lex Maria - Rio vård-och omsorgsboende

§34 Information om anmälan enligt patientsäkerhetslagen - lex Maria - Kampementets vård-och omsorgsboende

§35 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2016 - äldreomsorg

§36 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2016 - socialtjänsten

§37 Anmälan av sociala delegationens protokoll