Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
kl.18
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund inleds kl. 18:00 med information om personliga ombud,

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

4 Partiell revidering av delegationsordningen

Dnr 2014-036-1.1. (Omedelbar justering)

5 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2013 inklusive ansökan om statsbidrag

6 Ansökan om bidrag från RSMHs lokalförening Carpe Diem

7 Redovisning av projektmedel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för uppbyggnad av försöksverksamhet för de mest sjuka äldre på Östermalm

8 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

9 Projektbidrag för seniordag

11 Uppföljning av dagverksamheterna Östermalm och Bo Bergman (Bilagor 1-2 utsändes ej. Finns att tillgå vid sammanträdet samt via Insyn, www.stockholm.se/insyn)

Remissärenden

12 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till La Esquina

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2013-690-1.5.2.

13 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Digiram Sverige AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-008-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Yttrande avseende utökad serveringstid till Stureplansgruppen Grand Escalier AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-039-1.5.2.

15 Förslag till detaljplan för kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden

16 Tillbyggnad av skola

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-014-1.5.3. (Omedelbar justering)

17 Införande av öppna möten i stadens facknämnder och bolagsstyrelser samt i kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen - motion 2013:72 av Ann-Margrethe Livh (V)
Dnr 2013-722-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

19 Sammanställning av inspektioner - kollorapport 2013

20 Projektansökan om PRIO-medel - förbättrad hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning

21 Genomförda ramavtalsuppföljningar inom äldreomsorgen 2013 (Bilagorna 1- 5 utsändes ej. Finns att tillgå vid sammanträdet samt via Insyn, www.stockholm.se/insyn)

22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

23 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

24 Anmälan av promemoria 2014-02-06 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken (FB)

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken (FB)

29 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryck ning dygnet runt

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2014-01-09 och 2014-01-17
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (259 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Partiell revidering av delegationsordningen

§5 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2013 inklusive ansökan om statsbidrag

§6 Ansökan om bidrag från RSMHs lokalförening Carpe Diem

§7 Redovisning av projektmedel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för uppbyggnad av försöksverksamhet för de mest sjuka äldre på Östermalm

§8 Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

§11 Uppföljning av dagverksamheterna Östermalm och Bo Bergman

§12 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till La Esquina

§13 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Digiram Sverige AB

§14 Yttrande avseende utökad serveringstid till Stureplansgruppen Grand Escalier AB

§17 Införande av öppna möten i stadens facknämnder och bolagsstyrelser samt i kommunstyrelsen

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§19 Sammanställning av inspektioner - kollorapport 2013

§20 Projektansökan om PRIO-medel - förbättrad hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§24 Anmälan av promemoria 2014-02-06 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken (FB)

§28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken (FB)

§29 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryck ning dygnet runt

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll