Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2024-04-18

Sammanträde 2024-04-18

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2024

Investeringsärenden

7 Växtbäddsrenovering och breddade cykelbanor på Sankt Eriksgatan mellan Vanadisplan och Norra stationsgatan. Inriktningsbeslut

8 Klimatanpassning inom parkstråket Ådalen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

9 Sankt Eriksbron, broreparationer och cykelåtgärd. Genomförandebeslut

10 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

11 Underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 för trafiknämnden

12 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

13 Yttranden över laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2024-02-15, § 11, om Levande Stockholm sommaren 2024

14 Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort. Upphandling

15 Ramavtal markarbeten parker och torg. Upphandling

16 Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Kommunikationsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Antal parkeringsplatser på gatumark. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

19 Luftkvaliteten vid Långholmsgatans skolor av Markus Berensson m.fl. (C). Svar på skrivelse

20 Om Region Stockholms neddragningar i kollektivtrafiken av Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C). Svar på skrivelse

Tilläggsärenden

21 Trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatser i Järva och söderort. Genomförandebeslut

22 Cykelparkering 2024-2025. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2024

§7 Växtbäddsrenovering och breddade cykelbanor på Sankt Eriksgatan mellan Vanadisplan och Norra stationsgatan. Inriktningsbeslut

§8 Klimatanpassning inom parkstråket Ådalen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

§9 Sankt Eriksbron, broreparationer och cykelåtgärd. Genomförandebeslut

§10 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Slutredovisning

§12 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

§13 Yttranden över laglighetsprövning av trafiknämndens beslut 2024-02- 15, § 11, om Levande Stockholm sommaren 2024

§14 Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort. Upphandling

§15 Ramavtal markarbeten parker och torg. Upphandling

§16 Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Kommunikationsprogram för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Antal parkeringsplatser på gatumark. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

§19 Luftkvaliteten vid Långholmsgatans skolor av Markus Berensson m.fl. (C). Svar på skrivelse

§20 Om Region Stockholms neddragningar i kollektivtrafiken av Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C). Svar på skrivelse

§21 Trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatser i Järva och söderort. Genomförandebeslut

§22 Cykelparkering 2024-2025. Genomförandebeslut